eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2181/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-09-14
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2181/21

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Ryszard Tetzlaff

Członkowie:
Ewa Kisiel

Anna Packo

po rozpoznaniu na posiedzeniu be
z udziału stron oraz uczestników postępowania w dniu
14 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 19 lipca 2021 r. przez Odwołującego Immitis Sp. z o.o.,
ul.
Dworcowa
83,
85-009
Bydgoszcz

w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego: Skarb Państwa - Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150
Warszawa


przy udziale wykonawcy allclouds.pl Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającegopostanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500 zł 00
gr

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty
uiszczonego wpisu na rzecz Immitis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz.

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:

………………………………
Członkowie:

………………………………

………………………………Sygn. akt KIO 2181/21

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2021 r.
(wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane
podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) Immitis
Sp. z o.o., ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz zwana dalej:
„Immitis Sp. z o.o.” albo
„Odwołującym” wniósł odwołanie. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał tego samego dnia
(e-
mailem). Odwołanie zostało podpisane przez adwokata umocowanego na podstawie
pełnomocnictwa z 14 lipca 2021 r. udzielonego przez P. Z. osobę ujawnioną w załączonym
wydruku KRS-u i umocowan
ą do samodzielnej reprezentacji.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, w celu zawarcia umowy ramowej pn.:
„Dostawy zestawów komputerów
biurowych”
, Nr sprawy: WZP-2206/21/139/Ł, zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09 lipca 2021 r. pod nr 2021/S 131-345519
przez:
Skarb Państwa - Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
zwany dalej:
„Zamawiającym”. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił na stronie
internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481574
postanowienia
Specyfikacji Warunków Zamówienia zwana dalej: „SWZ”. Do ww. postępowania o udzielenie
zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwana dalej: „NPzp”.
Odwołanie zostało złożone z zachowaniem ustawowego 10-dniowego terminu wobec
treści ogłoszenia i postanowień SWZ. Zarzucił naruszenie:
1. art. 99 ust. 1- 2 i 4 NPzp w zw. z art. 16 pkt 1) i 3) NPzp w zw. z art. 17 ust. 1 NPzp,
poprzez dokonanie
opisu przedmiotu zamówienia z naruszeniem zasady proporcjonalności
i w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję, uprzywilejowujący niektóre produkty
i wykonawców oraz mogący wyeliminować niektórych wykonawców, a ponadto poprzez
określenie wymogów w odniesieniu do zamawianych urządzeń nieproporcjonalnych do
wartości i celów zamówienia, nieznajdujący uzasadnienia w realnych potrzebach
Zamawiającego, zwłaszcza w świetle innych wymagań SWZ, określenie wymogów co do
parametrów zamawianych urządzeń rozpatrywanych jako całość w sposób dyskryminujący,
sztucznie zawężający konkurencję; a w efekcie – opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób, którego całokształt powoduje ograniczenie dostępu do udziału w postępowaniu
Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zdolnym do zaoferowania sprzętu

odpowiadającego uzasadnionym potrzebom Zamawiającego, powodujący ich nierówne
traktowanie;
2. art. 16 pkt 1) i 3) NPzp w zw. z art. 17 ust. 1 NPzp w zw. z art. 239, 241 i 242 ust. 2 NPzp,
poprzez określenie jakościowych kryteriów oceny ofert o znacznej (40%) wadze w sposób
naruszający uczciwą konkurencję i skutkujący nierównym traktowaniem wykonawców,
faworyzujący urządzenia konkretnego producenta, niemający uzasadnienia w potrzebach
Zamawiającego a tym samym pozbawiony związku z przedmiotem zamówienia, powodujący,
że konkurencja w postępowaniu staje się iluzoryczna, a wykonawcy oferujący urządzenia
konkretnego producenta-
są w istotny sposób uprzywilejowani względem pozostałych .
Mając na uwadze powyższe wnosił o:
1.
merytoryczne rozpatrzenie oraz uwzględnianie niniejszego Odwołania w całości,
2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentacji p
ostępowania w całości - na
okoliczności wskazane niniejszym odwołaniem,
3.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów, które zostaną przedłożone
w toku rozprawy;
4.
nakazanie Zamawiającemu zmiany kwestionowanych postanowień Ogłoszenia i SWZ
w ten sposób, że:
4.1. w sekcji II pkt II.
2.14) Ogłoszenia oraz w rozdziale XIV ust. 1 pkt 3) SWZ usunięte
zostaną lit. a) BIOS, lit. d) Oddzielny system diagnostyczny zasilacza oraz lit. g) BIOS
i diagnostyka wraz z dotyczącą ich treścią, zaś w pozostałych literach liczba punktów
zostanie odpowiednio zmieniona
4.2.
w załączniku nr 4 do SWZ - OPZ:
4.2.1. pkt 2 tabeli Obudowa otrzyma brzmienie: JEST:
Trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem seryjnym.
Małogabarytowa metalowa obudowa przystosowana do pracy w poziomie i pionie
(posiadająca fabrycznie zamontowane dystanse-nóżki) bez stosowania dodatkowych
stojaków. Obudowa typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu;
Obudowa musi być wyposażona w czujnik otwarcia obudowy.
Otwory wentyl
acyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Nie
dopuszcza się otworów wentylacyjnych usytuowanych zarówno na bocznych panelach jak
i na krawędziach obudowy. Wewnętrzne uchwyty do montażu 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku
2.
5” wewnątrz obudowy. Na panelu przednim zamontowany filtr powietrza chroniący wnętrze
przed kurzem, pyłem itp. Filtr demontowany bez użycia narzędzi. Obudowa otwierana bez
użycia narzędzi umożliwiająca dostęp do pamięci masowej, pamięci ram. POWINNO BYĆ:
Trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem seryjnym.

Małogabarytowa metalowa obudowa przystosowana do pracy w poziomie i pionie
(posiadająca fabrycznie zamontowane dystanse-nóżki) bez stosowania dodatkowych
stojaków. Obudowa typu Small Form Factor z obsługą kart wyłącznie o niskim profilu;
Obudowa musi być wyposażona w czujnik otwarcia obudowy. Otwory wentylacyjne
usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Nie dopuszcza się
otworów wentylacyjnych usytuowanych zarówno na bocznych panelach jak i na krawędziach
obudowy. Wewnętrzne uchwyty do montażu 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnątrz
obudowy. Na panelu przednim zamontowany filtr powietrza chroniący wnętrze przed kurzem,
pyłem itp. Filtr demontowany bez użycia narzędzi. Obudowa otwierana bez użycia narzędzi
umożliwiająca dostęp do pamięci masowej, pamięci ram.
4.2.2. w pkt 16 tabeli BIOS usuni
ęty zostanie wiersz Bios opcja
4.2.3. w pkt 16 tabeli BIOS usunięty zostanie wiersz BIOS i diagnostyka ewentualnie
wiersz BIOS i diagnostyka
otrzyma następujące brzmienie: JEST:
BIOS i diagnostyka:
Możliwość ustawienia hasła użytkownika oraz hasła administratora (umożliwiających
logowanie do BIOS
– hasła niezależne) składających się z małych liter, dużych liter, znaków
specjalnych, cyfr. System diagnostyczny z poziomu menu BIOS lub menu szybkiego
bootowania, zachowujący interfejs graficzny, działający w pełni, bez okrojonych
funkcjonalności (umożliwiający przetestowanie komponentów takich jak m.in.: procesor,
pamięć operacyjna, zintegrowana karta sieciowa, dysk twardy, zintegrowany układ graficzny,
magistrala PCIe, napęd optyczny, wentylator) nawet w przypadku uszkodzonego dysku,
braku dysku lub sformatowanym dysku, bez konieczności wykorzystania jakichkolwiek
zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do sieci lokalnej oraz internetu.
POWINNO BYĆ :
BIOS i diagnostyka (OPCJA)
Możliwość ustawienia hasła użytkownika oraz hasła administratora (umożliwiających
logowanie do BIOS
– hasła niezależne) składających się z małych liter, dużych liter, znaków
specjalnych, cyfr. System diagnostyczny z poziomu menu BIOS lub menu szybkiego
bootowania, zachowujący interfejs graficzny, działający w pełni, bez okrojonych
funkcjonalności (umożliwiający przetestowanie komponentów takich jak m.in.: procesor,
pamięć operacyjna, zintegrowana karta sieciowa, dysk twardy, zintegrowany układ graficzny,
magistrala PCIe, napęd optyczny, wentylator) nawet w przypadku uszkodzonego dysku,
braku dysku lub sformatowanym dysku, bez konieczności wykorzystania jakichkolwiek
zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do sieci lokalnej oraz internetu.
4.2.4. W pkt 17 tabeli Zintegrowany system diagnostyczny wiersz Zintegrowany System
Diagnostyczny otrzyma brzmienie: JEST:

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację włącznika POWER,
służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami,
sygnaliz
acja oparta na zmianie statusów diody LED System usytuowany na przednim
panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM,
uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system
diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej,
wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez
wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy
na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu
diagnostycznego.
POWINNO BYĆ:
Wbudowany wizualny lub akustyczny lub wizualno- akustyczny system diagnostyczny oparty
o sygnalizację włącznika POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów
z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED
System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować:
uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię
procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości
wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji
i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez
konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych
w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.
4.2.5. W pkt 17 tabeli Zintegrowany system diagnostyczny usunięty zostanie wiersz
Oddzielny system diagnostyczny zasilacza
– opcja
4.2.6. pkt 18 tabeli Waga/ rozmiary urządzenia wraz z napędem optycznym – podane
wartości są wartościami maksymalnymi otrzyma brzmienie:
JEST:
Waga urządzenia 8kg Suma wymiarów 700mm POWINNO BYĆ:
Waga urządzenia 8kg
Suma wymiarów 700mm 800 mm
5. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania
odwoławczego, w tym zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika – jeżeli wystąpią,
zgodnie z rachunkiem, który zostanie przedłożony na rozprawie.

Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię
odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu tego samego dnia co odwołanie (za pomocą
platformy zakupowej).

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:


Zamawiający w dniu 20 lipca 2021 r. (za pomocą platformy zakupowej Open Nexus –
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
)
wezwał wraz kopią odwołania, w trybie art. 524
NPzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu
odwoławczym.

W dniu 23 lipca 2021 r.
(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) allclouds.pl Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa zwana dalej:
„allclouds.pl Sp. z o.o.” albo
„Przystępującym po stronie Zamawiającego” zgłosiło przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopia
zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. Zgłoszone
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zostało podpisane
przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 21 lipca 2021 r.
udzielonego przez prokurenta samoistnego ujawnionego i umocowanego do samodzielnej
reprezentacji zgodnie z załączonym KRS-em.
W dniu 9 sierpnia 2021 r. (e-
mailem podpisanym podpisem cyfrowym) Zamawiający
na podstawie trybie art. 521 NPz
p złożył odpowiedź na odwołanie. Wnosił:
1) o oddalenie odwołania w zakresie zarzutów:
a) naruszenia art. 99 ust. 1-2 i ust. 4 w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 w zw. z art. 17 ust. 1 NPzp
poprzez, w ocenie odwołującego, dokonanie opisu przedmiotu zamówienia z naruszeniem
zasady proporcjonalności i w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję,
uprzywilejowujący niektóre produkty i wykonawców oraz mogący wyeliminować niektórych
wykonawców, a ponadto poprzez określenie wymogów w odniesieniu do zamawianych
urządzeń nieproporcjonalnych do wartości i celów zamówienia, nieznajdujący uzasadnienia
w realnych potrzebach Zamawiającego, zwłaszcza w świetle innych wymagań SWZ,
określenie wymogów co do parametrów zamawianych urządzeń rozpatrywanych jako całość
w sposób dyskryminujący, sztucznie zawężający konkurencję;
a w efekcie
– opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, którego całokształt powoduje
ograniczenie dostępu do udziału w postępowaniu Wykonawcom zainteresowanym udziałem
w postępowaniu zdolnym do zaoferowania sprzętu odpowiadającego uzasadnionym
potrzebom
Zamawiającego, powodujący ich nierówne traktowanie;

b) naruszenia art. 16 pkt 1-3 NPzp oraz art. 17 ust 1 w zw. z art. 239,241 i 242 ust 2 NPzp,
poprzez ustanowienie kryterium Jakość (J), o wadze 40%, w ocenie odwołującego, w sposób
naruszający uczciwą konkurencję i skutkujący nierównym traktowaniem wykonawców,
faworyzujący urządzenia konkretnego producenta, niemający uzasadnienia w potrzebach
Zamawiającego a tym samym pozbawiony związku z przedmiotem zamówienia, powodujący,
że konkurencja w postępowaniu staje się iluzoryczna, a wykonawcy oferujący urządzenia
konkretnego producenta-
są w istotny sposób uprzywilejowani względem pozostałych.
O
dpowiedź na odwołanie została podpisana przez pełnomocnika umocowanego na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Stołecznej Policji.
W dniu 13
września 2021 r. (e-mailem podpisanym podpisem cyfrowym) Odwołujący
przed wyznaczonym terminem
posiedzenia i rozprawy przed Izbą złożył oświadczenie
o
wycofaniu odwołania. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez
adwokata, tak
jak odwołanie.
Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie N
Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie o sygn. akt: KIO 2181/21.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia
i rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego
na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557
i art. 575 NPzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020r., poz. 2437).

Przewodniczący:

………………………………
Członkowie:

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie