eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2027/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-03
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2027/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 sierpnia 2021 r. w Warszawie o
dwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę
Euroasia Trade Invest Sp. z o.o. ul. Graniczna 25a/1, 40-017 Katowice
w postępowaniu
prowadzonym przez Zamawiającego – Polska Grupa Górnicza S.A. ul. Powstańców 30, 40-
039 Katowice


postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych dokonanie zwrotu kwoty 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Euroasia Trade
Invest Sp. z o.o. z siedz
ibą w Katowicachów poniesionej z tytułu wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art.
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie w terminie 14
dni od dni
a jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt KIO 2027/21 Uzasadnienie

Zamawiający: Polska Grupa Górnicza S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice prowadzi
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa zgrzebeł do przenośników
zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-2, Nr publikacji
ogłoszenia w DzUrzUE: 2020/S 252- 637677

Odwołujący: Euroasia Trade Invest Sp. z o.o. ul. Graniczna 25a/1, 40-017 Katowice wniósł
odwołanie wobec następujących czynności Zamawiającego:
1.
wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych MINEC Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach, w zakresie zadań nr :
2,8,16,17,24,27,35,42;
2.
zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez MINEC Sp. z o.o. z siedzibą w
Świętochłowicach, w zakresie zadań o numerach: 2,8,16,17,24,27,35,42;
Wskazanym czy
nnościom Zamawiającego zarzuca naruszenie następujących przepisów
ustawy -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dalej „ustawa
PZP”:
1.
Art. 91 ust. 1 w tym w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1-3 w zw. z art. 7
ust
awy PZP przez wybór oferty wykonawcy PRI MINEC jako najkorzystniejszej w zakresie
zadań o nr: 2,8,16,17,24,27,35,42, pomimo iż oferta ta zawierała rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie wykazał okoliczności przeciwnej;
2.
Art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy PZP przez bezzasadne
zaniechanie czynności odrzucenia oferty PRI MINEC w zadaniach nr: 2,8,16,17,24,27,35,42,
mimo iż przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia oraz złożone dowody są zbyt ogólne i
lakoniczne, aby uznać, że zostały złożone w sposób czyniący zadość obowiązkowi z art. 90
ust. 1 i 2 ustawy PZP, a ponadto potwierdziły, że ww. oferty zawierają rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na wskazane wyżej zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
a)
unieważnienia czynności wyboru oferty PRI MINEC w zakresie zadań o numerach:
2,8,16,17,24,27,35,42;
b)
odrzucenia ofert PRI MINEC w zakresie zadań o numerach: 2,8,16,17,24,27,35,42;
c)
powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w zakresie zadań o numerach:
2,8,16,17,24,27,35,42;

Zamawiający w piśmie z dnia 21 lipca 2021 r. w odpowiedzi na odwołanie oświadczył, że
uwzględnia odwołanie w całości i dokona powtórzenia czynności badania i oceny ofert w
za
kresie zadań o numerach: 2,8,16,17,24,27,35,42 i składa wniosek o umorzenie odwołania.

Do postępowania odwoławczego przystąpienia po stronie zamawiającego nie zgłoszono
przystąpień.

Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu ustaliła, że postępowanie
odwoławcze w takim stanie rzeczy należało umorzyć na podstawie przepisu art. 522 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie art.
575 ustawy Pzp wskazanej powyżej oraz § 9 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu
wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), z których wynika, że jeżeli zamawiający
uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed rozpoczęciem rozprawy,
koszty pos
tępowania znosi się wzajemnie.

Przewodniczący: ……………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie