eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1931/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-03
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1931/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Andrzej Niwicki, Izabela Niedziałek - Bujak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron w dniu 03 sierpnia 2021 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28
czerwca 2021 r. przez
Wykonawcę Advatech sp. z o.o. (ul. Klecińska 123, 54-413
Wrocław)
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Prokuratura Krajowa (ul.
Postępu 3, 02-676 Warszawa)

przy udziale
Wykonawców zgłaszających przystąpienie po stronie Odwołującego:
-
Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o. (ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa),
-
Suntar sp. z o.o. (ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów),
- Immitis sp. z o.o. (ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz)

przy udziale Wykonawc
ów zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego:
- IT Solution Factor sp. z o.o. (ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa),
- T-
Systems Polska sp. z o.o. (ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław)


postanawia:
1. um
orzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Wykonawcy
Advatech sp. z o.o. (ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław)
kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90 %
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………..……..Sygn. akt: KIO 1931/21
Uzasadnienie


Zamawiający Prokuratura Krajowa prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
, którego przedmiotem jest: „dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie
infrastruktury techniczno
– systemowej dla PODP PK i ZOPD PK.”

Ogłoszenie opublikowane zostało 18 czerwca 2021r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod nr 2021/S 117-305073.

28 czerwca 2021 roku Wykonawca Advatech sp. z o.o.
wniósł odwołanie, w którym zarzucił
Zamawiającemu naruszenie art. 99 ust. 2 i ust. 4-6 w zw. Z art. 16 pkt 1,3, w zw. z art. 17 pkt
1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w
sposób nieproporcjonalny, nadmiarowy , nieuzasadniony obiektywnymi potrzebami
Zamawiającego oraz w sposób uniemożliwiający uczciwą konkurencję i naruszający zasadę
równego traktowania wykonawców poprzez dopuszczenie możliwości zaoferowania
konkretnego producenta Vmware co prowadzi do uprzywilejowania rozwiązań i produktów
tego producenta oraz wykonawców oferujących rozwiązania tego producenta, a
jednoc
ześnie niedopuszczenie rozwiązań równoważnych w tym zakresie, podczas gdy
możliwe jest zrealizowanie wymagań postawionych przez Zamawiającego, w tym osiągnięcie
najlepszej jakości usług i najlepszych efektów zamówienia w stosunku do ceny oferowanych
na ryn
ku innych rozwiązań także w inny sposób, bez konieczności dostarczania rozwiązań
tego konkretnego producenta.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania
odpowiedniej modyfikacji SIWZ.

27 lipca 2021 roku
Odwołujący przesłał pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie.

Wobec powyższego, stosownie do art. 568 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z 11
września 2019 r., postępowanie odwoławcze podlegało umorzeniu.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie art. 557
ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. oraz § 9 ust. 1 pkt 3a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu
wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), z którego wynika, że w
przypadku
cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy, Odwołującemu zwraca się 90%
wpisu.

Przewodniczący: ………………………..……..

Członkowie:
………………………………

………………………..……..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie