eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1888/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-05
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1888/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki

po rozpoznaniu na posi
edzeniu bez udziału stron dnia 5 lipca 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 25 czerwca 2021 r.
przez wykonawcę Biameditek sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;

2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Biameditek sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-
620 Białystok kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.
Stosownie
do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt: KIO 1888/21

Uzasadnienie

Zamawiający prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie, którego
przedmiotem jest „Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych w
ramach proj.: Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenie w ramach projektu: Zakup
sprzętu medycznego, zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup
sprzętu komputerowego, zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych”
część nr 10 Nr ref.: 103/PNE/DOT/2020. Ogłoszenie w DzUrz UE 2020/S 253-638350

Odwołujący wniósł odwołanie wobec zaniechania przez zamawiającego odrzucenia oferty
konkurującego wykonawcy Dräger Polska sp. z o.o. jako niezgodnej z treścią specyfikacji
istotnych warun
ków zamówienia.

Odwołujący dnia 30 czerwca 2021 r. złożył pismo, w którym oświadczył, że cofa w całości
wniesione
odwołanie.

Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu na podstawie art. 568 pkt 1
Ustawy z
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1129)
oraz § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w
sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U.
poz. 24
53) wydała postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie § 9 ust. 1
pkt 3a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), z
których wynika, że zwraca się 90% wpisu odwołującemu w przypadku cofnięcia odwołania
przed otwarciem rozprawy.


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie