eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1883/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-16
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1883/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lipca 2021 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Iz
by Odwoławczej w dniu 25 czerwca 2021 r. przez
wykonawcę R. J. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WILD BEAR R. J., ul.
Kopanina 34, 60-
105 Poznań
w postępowaniu prowadzonym przez 4 Regionalna Baza
Logistyczna, ul. Pretficza 28, 50-
984 Wrocław

przy udziale wykonawcy
„ALVA” Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

postanawia:
1. umarza
postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy R. J.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WILD BEAR
R. J., ul. Kopanina 34, 60-
105 Poznań
kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 1883/21
U z a s a d n i e n i e


4 Regionalna Baza Logistyczna
we Wrocławiu (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa termosów na napoje 10-12l z kranem, termosów na napoje 18- 20I z kranem,
termosów na napoje 35-40I z kranem, pojemników plecakowych 25I”. Postępowanie to
prowadzone jest na pods
tawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 9 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod poz
ycją 2021/S 069-174663.

W dniu 25 czerwca 2021 r. wykonawca R. J.
prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą WILD BEAR R. J. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec następujących czynności i zaniechań
Zamawiającego naruszający ustawę Pzp:
1.
zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy ALVA Sp. z o.o. (dalej: „ALVA”), względnie
zaniechanie wezwania wykonawcy ALVA do: (i) złożenia wyjaśnień w zakresie złożonej
oferty, (ii)
uzupełnienia lub poprawienia złożonej oferty,
2.
wadliwej oceny oferty ALVA poprzez błędne uznanie, że złożona oferta nie podlega
odrzuceniu,
3. dokonania wyboru oferty wykonawcy ALVA jako najkorzystniejszej,
4.
zaniechania dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
ALVA, która jest niezgodna z warunkami zamówienia, względnie z ostrożności procesowej
art. 107 ust. 2 i 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień
wykonawcy ALVA/
uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych,
2) art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
ALVA niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, względnie z ostrożności

procesowej art. 128 ust. 1 ustawy Pzp lub art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie
wezwania wykonawcy ALVA do poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie
przedłożonych referencji jak i wykazu dot. zdolności technicznej lub zawodowej wymaganej
do realizacji zamówienia lub poprzez zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień,
uzupełnienia dotyczących przedłożonych referencji,
a w konsekwencji:
3)
art. 16 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Odwołujący wniósł o:
1)
Rozpatrzenie i uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
-
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy ALVA,
-
nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty wykonawcy ALVA, względnie nakazanie
wezwania wykona
wcy ALVA do złożenia wyjaśnień/uzupełnienia oferty w zakresie
wskazanym w treści uzasadnienia odwołania,
-
nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert i dokonania
wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
2)
Zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przewidzianych
przepisami prawa zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego postronnie Zamawiającego zgłosił
wykonawca ALVA.

W dniu 2 lipca 2021 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uwzględnia odwołanie.
Pismem z dnia 6 lipca 2021 r. Prezes Izby wezwał wykonawcę ALVA do złożenia
oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez
zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

W dniu 14 lip
ca 2021 r. wykonawca ALVA złożył oświadczenie, że nie wnosi
sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 2 ustawy Pzp z 2019 r.
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 tejże
ustawy.
O
kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp z 2019 r.
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący : ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie