eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1719/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-22
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1719/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lipca 2021
r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2021 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Centrum Ochrony
Security Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 5a, 41-200 Sosnowiec i Security Group Sp. z o.o., ul.
Jabłoniowa 3, 41-200 Sosnowiec
w postępowaniu prowadzonym przez Szpital
Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, ul. Lwowska 178 A, 33-
100 Tarnów

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Ekotrade Sp. z o.o., ul. Melomanów 3, 00-712 Warszawa, Silesia Ekotrade Sp. z o.o., ul.
Pawła Śmiłowskiego 2, 41-100 Siemianowice Śląskie i Agopol-Ekotrade Sp. z o.o.
Zakład Pracy Chronionej, ul. Kilińskiego 31, 76-200 Słupsk
zgłaszających przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Centrum Ochrony Security
Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 5a, 41-200 Sosnowiec i Security Group Sp. z o.o., ul.
Jabłoniowa 3, 41-200 Sosnowiec
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy
pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia
-
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący : ………………………………

Sygn. akt: KIO 1719/21
U z a s a d n i e n i e

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
(dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
na świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych
(budynki i budowle) w tym również Ośrodka Zdrowia Psychicznego. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
W postępowaniu tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. i Security Group Sp. z o.o.
(dalej: „Odwołujący”) w dniu
7 czerwca 2021 r.
złożyli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Pr
zystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Ekotrade Sp. z o.o., Silesia
Ekotrade Sp. z o.o. i Agopol-Ekotrade Sp.
z o.o. Zakład Pracy Chronionej.
W dniu 22 lipca 2021 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).

Przewodniczący : ………………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie