eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1709/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-30
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1709/21

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Bartosz Stankiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 30 czerwca 2021 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
7 czerwca 2021 r. przez wykonawc
ę Kolumnę Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie przy ul. Północnej 22a (20-064 Lublin) w postępowaniu prowadzonym
przez
zamawiającego Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Powstania
Styczniowego 1 (81-519 Gdynia)

postanawia:

1. U
morzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Kolumny Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie kwoty
13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 us
tawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
…………………………

Sygn. akt KIO 1709/21
U z a s a d n i e n i e

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni zwana dalej: „zamawiającym”,
prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów
ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze zm.)
, zwanej dalej: „Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa transportu
krwi, preparatów krwiopochodnych, materiałów biologicznych i szczepionek oraz materiału
do i po sterylizacji dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.,
o numerze referencyjnym:
D25M/251/N/15-22rj/21
, zwane dalej postępowaniem.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 26 maja 2021 r., pod numerem 2021/S 100-264347.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od
kwot wskazanych w informacjach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp.
W dniu 7 czerwca 2021 r. wykonawca Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp.
z o.o.
z siedzibą w Lublinie (zwany dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie wobec treści
specyfikacji warunków zamówienia oraz załączonego do niej projektu umowy.
W ramach postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.
W dniu 29 czerwca
2021 r. do akt sprawy wpłynęło pismo odwołującego, zawierające
oświadczenie o wycofaniu odwołania z dnia 7 czerwca 2021 r.
S
kład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w przedmiotowej
sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy za oświadczenie
najdalej idące złożone przez stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Złożenie
takiego oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego bez
konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska Izby.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz odwołującego
należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie