eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1703/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-08
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1703/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Szymon Grzybowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 8 lipca 2021 r.
w Wars
zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
7 czerwca 2021 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Ratownik-Ambulanse Sp. z o.o. Sp.k., ul. Konwaliowa 24, 05-110 Jabłonna
i Auto-Form Distribution Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 5, 41-208 Sosnowiec

w postępowaniu prowadzonym przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej
– Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ratownik-Ambulanse
Sp. z o.o. Sp.k., ul. Konwaliowa 24, 05-
110 Jabłonna i Auto-Form Distribution
Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 5, 41-208 Sosnowiec
kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 1703/21
U z a s a d n i e n i e

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa
samochodów sanitarnych jednonoszowych w latach 2021 - 2024”. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843
), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 23 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
pod pozycją 2020/S 250-623777.
W postępowaniu tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Ratownik-Ambulanse Sp. z o.o. Sp.k. i Auto-Form Distribution Sp. z o.o. (dalej:
„Odwołujący”) w dniu 7 czerwca 2021 r. złożyli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
W dniu 7 lipca 2021 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).

Przewodniczący : ………………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie