eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1599/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-08
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1599/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki, Anna Osiecka, Katarzyna Odrzywolska

po rozpoznaniu na posiedzeniu nieja
wnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 8 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Kr
ajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 maja 2021 r. przez wykonawcę Multiconsult Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, Oddział we Wrocławiu

przy udziale wykonawcy
Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
Umorzyć postępowanie odwoławcze
.
2.
Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Mult
iconsult Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i ust. 2 usta
wy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….
Sygn. akt KIO 1599/21
U Z A S A D N I E N I E

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w
Warszawie, Oddział we Wrocławiu, dalej „Zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie
Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej
dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46”
wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa
Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2020/S 248-617803 w dniu 21 grudnia 2020 r.
W dniu 27 maja 2021 r. wykonawca
Multiconsult Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, dalej „Odwołujący”, złożył do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 w
związku z art. 24 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie
Zamawiającemu dokonania czynności w sposób określony w odwołaniu.
Do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w ustawowym terminie
przystąpił wykonawca Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
Odwołujący pismem z dnia 7 lipca 2021 r. oświadczył, iż cofa odwołanie.
Oświadczenie o wycofaniu zostało złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Odwołującego i stanowi podstawę do umorzenia postępowania odwoławczego.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020) do postępowań
odwoławczych, o których mowa w uchylanej ustawie, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r.,
dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021
r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), dale
j „nPzp”. Z uwagi na powyższe, Izba wydając postanowienie
o umorzeniu postępowania odwoławczego, wszczętego na skutek odwołania wniesionego w

dniu 27 maja
2021 r., zastosowała przepisy nPzp.
Izba stwierdza, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy. Cofnięcie odwołania przez Odwołującego, zgodnie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. 2020 r.
poz. 2453) oznacza, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 520 ust. 1 i art. 568 pkt 1 ustawy Pzp
umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art.
553 zd. 2 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy Pzp oraz § 9
ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie wysokości szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r. poz.
2437), z którego wynika, że w sytuacji cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub
posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu
zwraca się 90% wpisu. W takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z
rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego
wartości.

Przewodniczący: ……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie