eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1591/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-09
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1591/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 9 czerwca 2021 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
26 maja 2021 r. przez wykonawc
ę ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o., ul. Piasta 16; 58-304
Wałbrzych,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miejski Zakład Usług
Komunalnych sp. z o.o., ul. Kolejowa 4; 58-
300 Wałbrzych,

postanawia:
1. U
marza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o., ul. Piasta 16; 58-304 Wałbrzych, kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni o
d dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………

sygn. akt KIO 1591/21
U z a s a d n i e n i e

Przed otwarciem rozprawy,
oświadczeniem złożonym pismem z 31 maja 2021 r.
odwołujący wykonawca ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, cofnął
odwołanie wniesione do Prezesa Izby w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, pn. „Długoterminowy
(4 lata) wynajem pojemników na odpady komunalne
”.
Izba na podstawie art. 520 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), (dalej
„nPzp”), umorzyła postępowanie
odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 zd. 2 nPzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 nPzp oraz § 9 ust. 1 pkt
3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), z którego
wynika, że w sytuacji cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu. W takim przy
padku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Przewodniczący:
…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie