eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 133/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-01-28
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 133/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Markowska

wobec cofnięcia w dniu 20 stycznia 2021 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2021 r. przez
wykonawcę: TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Dyrekcyjna 2-
4, 80-
852 Gdańsk
,


postanawia:

1. umarza
postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy)
z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy:
TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa

, stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

S
tosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: ……………………Sygn. akt: KIO 133/21
U z a s a d n i e n i e


W dniu 20 stycznia 2021 r., tj. przed otwarciem posiedzenia i rozprawy w sprawie
odwoławczej, wykonawca:

TPF Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie złożył do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej pismo z dnia 20 stycznia 2021 r. zawierające oświadczenie ww.
wykonawcy o cof
nięciu odwołania wniesionego w dniu 8 stycznia 2021 r.

w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
przez
zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Oławie w przedmiocie:
„Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania : Przygotowanie linii kolejowych
nr 234 na odcinku Kokoszki
– Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz”.


Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września
2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 6
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r., (Dz.U. poz. 2453),
Izba
umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.

Na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania
(Dz. U. poz. 2437), Izba orzek
ła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego z rachunku
bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem należnego wpisu
od odwołania.

Przewodniczący: ……………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie