eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 101/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-01-29
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 101/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron w dniu 29 stycznia 2021 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 07
stycznia 2021 r. przez Wykonawc
ę M. Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Solisys M.
Ś. (ul. Bułgarska 19a, 93-362 Łódź)
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego Miasto Siemiatycze (ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze)


postanawia:
1. umo
rzyć postępowanie odwoławcze
,
2.
nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Wykonawcy M. Ś.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Solisys M. Ś. (ul. Bułgarska
19a, 93-
362 Łódź)
kwoty 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero
groszy
) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz.U z
2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:………………………………


Sygn. akt: KIO 101/21
U z a s a d n i e n i e


Zamawiający Miasto Siemiatycze prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie p
rzetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa i
montaż 8 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej miasta
Siemiatycze
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 16 października 2020 roku w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 202-488316.

07 stycznia 2021 roku
Odwołujący M. Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Solisys M.
Ś. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 93 ust. 1
pkt 7 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych poprzez jego
bezpodstawne zastosowanie i unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, wobec
rzekomej wady zapisów SIWZ niemożliwej do poprawienia na aktualnym etapie
postępowania, podczas gdy nie zaistniała żadna podstawa uzasadniająca podjęcie takiej
czynności, art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych poprzez ich błędną wykładnię polegającą na braku powiązania
ws
kazanych artykułów, podczas gdy stanowi to warunek skutecznego zastosowania art. 93
ust. 1 pkt 7 Pzp.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, dokonania
ponownego badania i oceny ofert, wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego.
Odwołujący wniósł także o orzeczenie na podstawie art. 577 ustawy Prawo zamówień
publicznych
zakazu zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą wyłonionym w
trybi
e przetargu nieograniczonego dotyczącego przedmiotowo tego samego zamówienia
ponownie ogłoszonego przez Zamawiającego dnia 30 grudnia 2020 r. pn. Dostawa i montaż
8 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Miasta Siemiatycze.
Ponad
to Odwołujący wniósł o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego
kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według
norm przepisanych.

28 stycznia 2021 roku
Zamawiający przesłał pismo, w którym oświadczył, że uwzględnia
odwołanie w całości.

Stosownie do pisma znajdującego się w aktach sprawy, Zamawiający 11 stycznia 2021 roku
przekazał kopię odwołania pozostałym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie zgłosił przystąpienia żaden
Wykonawca.

W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 522
ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Izba wskazuje, że powyższy
przepis zobowiązuje Zamawiającego do wykonania, powtórzenia lub unieważnienia
czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Wobec faktu, że uwzględnienie zarzutu nastąpiło przed otwarciem posiedzenia i rozprawy,
o
kosztach postępowania orzeczono na podstawie §9 ust. 1 pkt 2a) Rozporządzenia Prezesa
Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (t.j. Dz.U. 2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku, poz. 2437). Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie