eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 41/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-01-28
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 41/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Danuta Dziubińska, Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 stycznia 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 4 stycznia 2021 r. przez
wykonawcę OPTeam S.A. z siedzibą w Jasionce,
w
postępowaniu prowadzonym przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu,

orzeka:
1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego
kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy)
st
anowiącej 90% wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………

.........................

.........................Sygn. akt: KIO 41/21

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Politechnika Wrocławska – prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wdrożenie
systemu zarządzania uczelnią w obszarze procesów dydaktycznych w ramach projektu pn.
Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej
. Wartość zamówienia jest większa
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
22 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/S 249-621365.
W dniu 4 stycznia 2021 r. wykonawca OPTeam S.A. wniósł odwołanie wobec
postanowień SIWZ określających warunki udziału w postępowaniu. Odwołujący zarzucił
Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust 1 w zw. z art. 22 ust 1a ustawy Pzp, poprzez
określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym wymaganego
doświadczenia zawodowego oraz wymagań odnoszących się do kwalifikacji i doświadczenia
personelu kluczowego, w sposób nieproporcjonalny, dyskryminujący oraz prowadzący do
naruszenia zasady równości i uczciwej konkurencji.
Z uwagi na fakt, że odwołanie zostało wniesione 4 stycznia 2021 r., do postępowania
odwoławczego w niniejszej sprawie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. (dalej: nowa
ustawa Pzp), stosownie do 92 ust. 2 ustawy
z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające
ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.
W dniu 27 stycznia 2021 r.
do Prezesa Izby wpłynęło oświadczenie Odwołującego
o
cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze – zgodnie z art. 568
pkt 1 nowej ustawy Pzp
– należało umorzyć.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 557 nowej
ustawy Pzp i
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz.
2437)
, nakazując zwrot na rzecz Odwołującego kwoty 13.500 zł stanowiącej 90 %
uiszczonego wpisu.
Przewodniczący: …………………

.........................

.........................
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie