eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 88/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-01-28
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 88/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 28 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Famur S.A. z
siedzibą w Katowicach (40-698) przy ul. Armii Krajowej 51
w postępowaniu
prowadzonym przez
Polską Grupę Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (40-039) przy
ul. Powstańców 30


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,

2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Famur S.A.
z siedzibą w Katowicach (40-698) przy ul. Armii
Krajowej 51
kwoty 15 0
00 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy),
stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

KIO 88/20

Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U
z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia
– przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
……………………………………….


KIO 88/21

U z a s a d n i e n i e


W
odniesieniu
do
p
ostępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego przez
Polską Grupę Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (40-039) przy ul.
Powstańców 30 (dalej „zamawiający”) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
wykonawca Famur S.A. z siedzibą w Katowicach (40-698) przy ul. Armii Krajowej 51 (dalej
„odwołujący”) złożył odwołanie wobec opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego
28 grudnia 2020 r. Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) w zakresie
następujących postanowień SIWZ:

1.
część XXI Warunki płatności pkt 1, w zakresie w jakim wprowadza termin płatności
wynoszący 120 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej na
podstawie do
kumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez
zamawiającego dla wykonawcy nie spełniającego kryteriów do zakwalifikowania go
do kategorii mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie
z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z tynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, oraz termin płatności wynoszący 60 dni od
daty doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu
odbioru przedmiotu zamówienia dla wykonawców, którzy takie kryteria spełniają,
2.
§ 3 ust. 3 Załącznika nr 7 do SIWZ „Istotne postanowienia, które zostaną
wprowadzone do umowy” w zakresie w jakim wprowadza termin płatności wynoszący
120 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu dla wykonawcy nie spełniającego
kryteriów do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorcy, małego lub
średniego przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, oraz termin płatności
wynoszący 60 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej na
podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia dla wykonawców, którzy takie
kryteria spełniają,
3.
§ 3 ust. 4 Załącznika nr 7 do SIWZ „Istotne postanowienia, które zostaną
wprowadzone do umowy” w zakresie w jakim zamawiający wymaga od wykonawcy
złożenia oświadczenia, że termin 120 dniowy został ustalony w dobrej wierze, z
zastosowaniem zasady rzetelności oraz w zgodzie z dobrymi praktykami handlowymi
oraz, że termin ten uwzględnia właściwości przedmiotu świadczenia wykonawcy, w
KIO 88/20

tym
w szczególności czas potrzebny zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu
świadczenia zgodnie z przeznaczeniem, a także termin realizacji świadczenia przez
wykonawcę.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

1. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) [dalej „ustawa Pzp”],
poprzez przygotowanie po
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej
konkurencji, a tym samym ją utrudniający, a także nie zapewniający równego
traktowania wykonawców w szczególności poprzez wprowadzenie zróżnicowanego
terminu płatności za realizuję przedmiotu umowy przez wykonawcę w zależności od
posiadanego przez niego statusu mikro, małego, średniego bądź dużego
przedsiębiorcy co ma bezpośredni wpływ na kalkulację oferty składanej przez
poszczeg
ólnych wykonawców w przedmiotowym postępowaniu oraz poprzez opis
przedmiotu zamówienia w sposób nadmiernie drobiazgowy (podanie konkretnych
wymiarów) co znacząco ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania
przedmiotu zamówienia, a nie jest uzasadnione potrzebami zamawiającego,
2. art. 353
1
K.c. w. zw. z art. 5 K.c. i w zw. z art. 14 ustawy Pzp i w zw. z art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych, poprz
ez sformułowanie postanowień § 3 ust. 4
Załącznika nr 7 do SIWZ w sposób sprzeciwiający się właściwości (naturze) stosunku
prawnego, ustawie oraz zasadom współżycia społecznego oraz poprzez narzucenie
w Istotnych postanowieniach umowy oświadczeń, które zgodnie z ustawą powinny
być wynikiem wzajemnych uzgodnień stron, a na które odwołujący nie wyraża zgody.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz o nakazanie
zamawiającemu modyfikacji postanowień SIWZ, tj.:

1.
w zakresie Części XXI Warunki płatności pkt 1 oraz § 3 ust. 3 Załącznika nr 7 do
SIWZ „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy”, poprzez
wprowadzenie terminu płatności 60 dni od daty doręczenia faktury VAT
zamawiającemu bez względu na posiadany przez wykonawcę status mikro, małego,
średniego, czy też dużego przedsiębiorcy,
2.
w zakresie § 3 ust. 4 Załącznika nr 7 do SIWZ „Istotne postanowienia, które zostaną
wprowadzone do umowy”, poprzez jego usunięcie.
KIO 88/21

Skład orzekający Izby stwierdził, że do rozpoznania przedmiotowego odwołania,
zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020 ze zm.), znajdują zastosowanie
przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz.
2019 ze zm.) [dalej
„ustawa Pzp z 2019 r.”].

Skład orzekający Izby ustalił także, że w terminie określonym w art. 525 ust. 1
ustawy Pzp z 2019 r.
nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Pismem z dnia 8 stycznia 2021 r., przekazanym Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej 25 stycznia 2021 r., zamawiający oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu oraz, że dokona modyfikacji SIWZ.

W tym stanie rzeczy
skład orzekający Izby, na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp
z 2019 r.,
umorzył postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie
z art. 568 pkt 3 tejże ustawy.

KIO 88/20

O kosztach postępowania odwoławczego skład orzekający Izby orzekł na podstawie
art. 557 ustaw
y Pzp z 2019 r. w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia
30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz odwołującego
zwrotu z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.


Przewodniczący: ……………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie