eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1034/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-05-25
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1034/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
bez udziału stron w dniu 25 maja 2020 r. w Warszawie,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 maja 2020 r.
przez
wykonawcę Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z
o.o.,
z siedzibą w Gliwicach,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Krakowski Holding Komunalny S.A.
w Krakowie,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze.

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych
na
rzecz
wykonawcy
Zakładów Pomiarowo-Badawczych
Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o.,
z siedzibą w Gliwicach kwoty 7 500,00
złotych (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący: ……………………..……Sygn. akt: KIO 1034/20

U z a s a d n i e n i e


Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie (dalej:
Zamawiający”) prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawa Pzp”,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi polegające na poborze,
przygotowaniu i
akredytowanym prowadzeniu badań próbek odpadów kierowanych do
termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w
Krakowie -
zamówienie powtórzone”, zwanego dalej „Postępowanie".

W dniu 13 maja 2020 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o., z
siedzibą w Gliwicach (dalej „Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie: (1) art.
89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust, 1 oraz art. 7 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie czynności
odrzucenia oferty wykonawcy Eurofins OBIKS Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40-158
Katowice (dalej zwany: Eurofins
) mimo, iż treść oferty wykonawcy nie odpowiada
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) tj. zaoferował on przedmiot usługi,
który nie odpowiada opisanemu w SIWZ przedmiotowi zamówienia; (2) art. 24 ust. 1 pkt 12
oraz ust. 4 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp poprzez błędne uznanie przez
Zamawiającego, że przedłożone referencje przez Eurofins potwierdzają spełnianie warunków
udziału w Postępowaniu i nie wykluczenie wykonawcy Eurofins z Postępowania z uwagi na
nie wykaza
nie przez Eurofins spełniania warunków udziału w Postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej; (3) art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp w zw. z art. 25a ust. 1
pkt 1, art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 26 ust. 2 Pzp poprzez niewykluczenie Eurofins z udzi
ału w
postępowaniu, mimo tego, że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania wprowadził
Zamawiającego w błąd, przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w
Postępowaniu przedkładając referencje, o których Eurofins miał wiedzę, że nie potwierdzają
spełniania warunków udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: (i)
u
nieważnienia czynności polegającej na wyborze oferty Eurofins jako oferty
najkorzystniejszej; (ii) p
owtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty
Eurofins na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ewentualnie wykluczenie wykonawcy Eurofins
Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki z Postępowania ze względu na brak wykazania
przez Eurofins spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub wykluczenie Erofins na

podstawie art. art. 24 ust. 1 pkt 16 iub 17 Pzp; (4) o
bciążenie Zamawiającego kosztami
postępowania odwoławczego oraz nakazanie zwrotu poniesionych kosztów Odwołującemu.

W dniu 22 maja 2020
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź na
odwołania Zamawiającego, w której oświadczył, iż uwzględnia w całości odwołanie
wniesione przez Odwołującego.

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.

Zatem, w związku z faktem, że żaden z wykonawców nie przystąpił do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego, postępowanie odwoławcze – stosownie do
dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem
koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo
zamówień publicznych, orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty wpisu
uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący:……………………………...
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie