eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 938/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-05-25
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 938/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
bez udziału stron w dniu 25 maja 2020 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 r. przez
wykonawcę Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa,

przy udziale wykonawców T – Mobile Polska S.A., z siedziba w Warszawie oraz Orange
Polska S.A., z siedzibą w Warszawie
, zgłaszających przystąpienia do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze.

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy
Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
kwoty 13 500
,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy
) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prz
ewodniczący: ……………………..……Sygn. akt: KIO 938/20

U z a s a d n i e n i e


W dniu 4 maja
2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy Polkomtel sp
. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący”) zarzucając
zamawiającemu Miastu Stołecznemu Warszawa (dalej „Zamawiający”) naruszenie:

1)
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofert, których treść
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonych przez
wykonawców Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Orange”)
oraz T-
Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „T-Mobile”);
2)
art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców
Orange oraz T-Mobile
, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3)
art. 87 ust. 1 ustawy Pzp (z ostrożności procesowej) poprzez zaniechanie wezwania
wykonawców Orange oraz T-Mobile do złożenia wyjaśnień w sprawie treści
przedłożonych ofert;
4)
art. 91b ust. 1 ustawy Pzp poprzez bezzasadne zaproszenie do udziału w aukcji
elek
tronicznej wykonawców Orange oraz T-Mobile pomimo, iż wykonawcy złożyli
oferty podlegające odrzuceniu; i tym samym naruszenie zasad uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców wyrażonych w art. 7 ust 1 ustawy Pzp.

Odwołujący wniósł o nakazanie unieważnienia czynności zaproszenia do udziału w aukcji,
nakazanie powtórzenia badania i oceny ofert wraz z odrzuceniem ofert wykonawców Orange
oraz T-
Mobile lub też ewentualnie nakazanie wezwania tych wykonawców do złożenia
wyjaśnień w sprawie treści przedłożonych ofert.

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w terminie 3-dni
przystąpiło dwóch wykonawców: Orange and T-Mobile.

W dniu 22 maja 2020 r. do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo prawidłowo
umocowan
ego pełnomocnika Odwołującego, w którym oświadczył, że cofa, w imieniu
Odwołującego, wniesione odwołanie.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy,
jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

W tym stanie rzeczy Izba
– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp –
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi
e § 5 ust. 1 pkt 3
lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 50,00 zł.

Przewodniczący: ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie