eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 914/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-05-27
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 914/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
bez udziału stron w dniu 27 maja 2020 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 r.
przez
wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą
w
e Wrocławiu,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Związek Międzygminny Ślęża –
Oława, z siedzibą w Świętej Katarzynie,

postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze.

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
ALBA S.A.
z siedzibą we Wrocławiu kwoty 13 500,00 złotych (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: ……………………..……Sygn. akt: KIO 914/20

U z a s a d n i e n i e


W dniu 27 kwietnia
2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we
Wrocławiu (dalej „Odwołujący”) zarzucając zamawiającemu Związkowi Międzygminnemu
Ślęża – Oława, z siedzibą w Świętej Katarzynie (dalej „Zamawiający”): (1) naruszenie art. 29
ust. 1 i 2 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art.
353¹ i art. 487 § 2 k.c. poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób naruszający
równowagę stron i obciążający nadmiernym ryzykiem kontraktowym wykonawcę, w sposób
utrudniający uczciwą konkurencję, zakładający realizację obowiązków, których rozmiar i
zakres na etapie składania oferty nie może być przewidziany wobec braku podania informacji
według jakich ilości odpadów wykonawca ma kalkulować ofertę, co uniemożliwia wykonawcy
należytą wycenę usługi; (2) ujednolicenie stawki za odbiór 1 Mg (tony) odpadów bez
zagwarantowania
ilości odpadów ogółem oraz bez zagwarantowania odbioru wskazanej
ilości odpadów poszczególnych frakcji - naruszenie art. 29 § 1 i 2 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1
ustawy Pzp
w zw. z art. 6f ust. 3 u.c.p.g. poprzez sporządzenie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, nieuwzględniający wszystkich
wymagań i okoliczności mających wpływ na należytą wycenę usługi i tym samym na
sporządzenie oferty; co narusza równowagę stron i obciąża wykonawcę nadmiernym
ryzykiem kontraktowym i tworzy po stronie wykonawców stan niepewności, który może
skutkować złożeniem nieporównywalnych ofert; (3) dopuszczenie możliwości złożenia
deklaracji przez właściciela nieruchomości o braku prowadzenia selektywnej zbiórki po 6
września 2020 r. - naruszenie art. 29 § 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 3, art. 3 ust.
2 pkt 35 u.c.p.g. i art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw poprzez przyznanie
właścicielom nieruchomości wyboru sposobu zbierania odpadów i
(segregacja/brak
segregacji) i narzucenie wykonawcy, by ten wybór respektował, co stoi w sprzeczności z ww.
wskazanymi przepisami ustaw, bowiem wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są
segregować odpady; (4) brak informacji niezbędnych do kalkulacji kosztów odbioru
odpadów, tj. brak wykazu nieruchomości wraz ze wskazaniem rodzaju nieruchomości
(zamieszkała wielo - lokalowa, jednorodzinna lub niezamieszkała), ilości i pojemności
pojemników na poszczególne frakcje odpadów i przypisanej do nieruchomości częstotliwości
opróżniania pojemników - naruszenie art. 29 § 1 i 2 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób jasny,
jednoznaczny, dokładny i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności
mające wpływ na należytą wycenę usługi i tym samym na sporządzenie oferty; co narusza

równowagę stron i utrudnia uczciwą konkurencję; (5) brak informacji na temat konsekwencji
dla wykonawcy niewywiązania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku wyposażenia
nieruchomości w pojemniki w kolorystyce wskazanej przez Zamawiającego - naruszenie art.
29 § 1 i 2, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp w zw. z art. 139 ust.
1 ustawy Pzp w zw. z art. 353¹ i art. 487 § 2 k.c. w zw. z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia i określenie obowiązków
wykonawcy
w
dokumentacji
przetargowej
w
sposób
niejasny,
niedokładny,
nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na należytą wycenę i
właściwą realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia; co uniemożliwia sporządzenie i
skalkulowanie oferty; a także narusza równowagę stron i obciąża wykonawcę nadmiernym
ryzykiem kontraktowym i tworzy po stronie
wykonawców stan niepewności, który może
skutkować złożeniem nieporównywalnych ofert; (6) brak wskazania instalacji w przypadku
awarii ZGO Gać; brak wskazania instalacji w przypadku braku zezwolenia ZGO Gać -
naruszenie art.
29 § 1 i 2, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 36 ust 1 pkt 16 ustawy Pzp w zw.
z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 353¹ i art. 487 § 2 k.c. w zw. z § 3 i 4 rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia i określenie
obowiązków wykonawcy w dokumentacji przetargowej w sposób niejasny, niedokładny,
nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na należytą wycenę i
właściwą realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia, co uniemożliwia sporządzenie i
skalkulowanie oferty, a tak
że narusza równowagę stron i obciąża wykonawcę nadmiernym
ryzykiem kontraktowym i tworzy po stronie wykonawców stan niepewności, który może
skutkować złożeniem nieporównywalnych ofert; (7) brak wskazania dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego uzasadniających wpływ zmian wprowadzonych przez
Zamawiającego na koszty wykonania usługi przez wykonawcę oraz brak określenia
precyzyjnych i maksymalnych ram czasowych procedury weryfikacji wniosku wykonawcy o
zmianę umowy i terminu zawarcia aneksu - naruszenie art. 29 § 1 i 2, art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp oraz art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art.
353¹
i art. 487 § 2 k.c. w zw. z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów poprzez
sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia i określenie obowiązków wykonawcy w
dokumentacji przetargowej w sposób niejasny, niedokładny, nieuwzględniający wszystkich
wymagań i okoliczności mających wpływ na należytą wycenę i właściwą realizację usługi
objętej przedmiotem zamówienia; co uniemożliwia sporządzenie i skalkulowanie oferty; a
także narusza równowagę stron i obciąża wykonawcę nadmiernym ryzykiem kontraktowym i
tworzy po s
tronie wykonawców stan niepewności, który może skutkować złożeniem
nie
porównywalnych ofert; (8) wskazanie pojazdów wyłącznie obsługujących gminę -

na
ruszenie art. 29 § 1 i 2 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez sporządzenie opisu
przedmiotu
zamówienia w sposób nieproporcjonalny, powodujący nadmierne obciążenie
wykonawcy
nieadekwatne do przedmiotu zamówienia, które nie znajduje uzasadnienia w
obiektywnych
potrzebach Zamawiającego; co utrudnia uczciwą konkurencję; (9) brak
wskazania rodzajów i ilości odpadów budowalnych i rozbiórkowych objętych przedmiotem
zamówienia - naruszenie art. 29 § 1 i 2 ustawy Pzp poprzez sporządzenie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób niedokładny, niewyczerpujący, nieuwzględniający wszystkich
wymagań i okoliczności mających wpływ na należytą wycenę i właściwą realizację usługi
objętej przedmiotem zamówienia; co uniemożliwia sporządzenie i skalkulowanie oferty; (10)
b
rak określenia parametrów/kryteriów, według których wykonawca ma stwierdzać, czy dany
właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę - naruszenie art. 29 § 1 i 2 ustawy
Pzp poprzez
sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niedokładny,
niewyczerpujący, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na
należytą wycenę i właściwą realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia, co obciąża
wykonawcę nadmiernym ryzykiem kontraktowym i tworzy po stronie wykonawców stan
niepewności; (11) obowiązek zatrudnienia kierowców na umowę o pracę - naruszenie art. 29
ust. 3 a w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
w zw. z art. 22 § 1 k.p. poprzez przygotowanie i
prowadzenie
postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców oraz naruszający zasadę proporcjonalności i
przejrzystości przy formułowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia; (12) odbiór
odpadów w godzinach 6.00 - 22.00 - naruszenie art. 29 § 1 i 2 ustawy Pzp poprzez
sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich
okoliczności mających wpływ na właściwą realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia;
co tworzy po stronie wykonawców stan niepewności.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania
następujących czynności: (i) dokonania jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu
zamówienia poprzez modyfikację treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zgodnie z propozycjami Odwołującego przedstawionymi w
uzasadnieniu
odwołania; (ii) dokonania modyfikacji w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, który pozwoli na oszacowanie ryzyka związanego ze zmianą zasad realizacji
przedmiotu zamówienia w związku z wejściem w życie nowego regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza - Oława (ZMSO) i należyte
skalkulowanie oferty, względnie nakazanie Zamawiającemu zmiany terminu składania ofert
na termin po uchwaleniu nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
ZMSO; (iii)
nakazanie Zamawiającemu zmiany terminu składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian z zachowaniem terminu określonego w art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp

względnie nakazanie Zamawiającemu zmiany terminu składania ofert na termin po
uchwaleniu nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZMSO.

Iz
ba ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca.

W dniu 25 maja 2020 r. do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo prawidłowo
umocowanego pełnomocnika Odwołującego, w którym oświadczył, że cofa, w imieniu
Odwołującego, wniesione odwołanie.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy,
jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

W tym stanie rzeczy Izba
– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp –
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi
e § 5 ust. 1 pkt 3
lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 50,00 zł.

Przewodniczący: ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie