eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2381/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-12-10
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2381/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 listopada 2019 r. przez wykonawcę Grupa
EKOENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Sędziejowice,


orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
i nakazuje zamawiającemu Gminie Sędziejowice (i)
dokonanie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; (ii)
wykluczenie z postępowania wykonawcy T. P. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe T.
P.
z siedzibą w Przedłęcze; (iii) dokonanie ponownego badania i oceny ofert.

2. K
osztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Sędziejowice i :

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Grupa
EKOENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach
tytułem wpisu od
odwołania;

2.2.
zasądza od zamawiającego Gminy Sędziejowice na rzecz wykonawcy Grupy
EKOENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach
kwotę 13 600 zł 00 gr

(słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą
uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania i
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia
-
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący:

………………….……………
Sygn. akt: KIO 2381/19

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy Grupa Ekoenergia Sp. z o.o.
z siedzibą w Skierniewicach (dalej „Odwołujący”)
zarzucając zamawiającemu Gminie Sędziejowice (dalej „Zamawiający”) naruszenie:

1)
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez przyznanie oferci
e złożonej przez wykonawcę PPHU T. P. (dalej „P.”)
punktów w ramach kryterium „Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika
robót elektrycznych”, pomimo że brak było i jest podstaw do przyznania ww. ofercie
jakichkolwiek punktów w ramach ww. kryterium oceny ofert;

2)
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art, 24 ust. 1 pkt 17 ustawy
Pzp w związku z naruszeniem art. 24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
wykluczenia wykonawcy P.
z postępowania oraz zaniechanie uznania oferty
wykonawcy P. z
a odrzuconą, pomimo że wykonawca P. w wyniku co najmniej
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu;

3)
art. 7 ust. 1 i 3 ustaw
y Pzp w związku z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy
Pzp w związku z naruszeniem art. 24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
wykluczenia wykonawcy P.
z postępowania oraz zaniechanie uznania oferty
wykonawcy P.
za odrzuconą, pomimo że wykonawca P. nie wykazał spełniania
warunków udziału w postępowaniu;

4)
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy P. jako najkorzystniejszej oferty oraz
poprzez zaniechanie dokonania wyboru ofe
rty złożonej przez Odwołującego jako
najkorzystniejszej oferty;
z ostrożności,

5)
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy P.
do uzupełnienia wskazanych w
uzasadnieniu odwołania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie

warunków udziału w postępowaniu z przyczyn i w zakresie szczegółowo
wskazanym w uzasadnieniu odwołania.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu, aby: (i)
unieważnił czynność wyboru oferty wykonawcy P. jako najkorzystniejszej oferty; (ii) dokonał
ponownego badania i oceny oferty złożonej przez wykonawcę P.; (iii) nie przyznawał ofercie
złożonej przez wykonawcę P. jakichkolwiek punktów w ramach kryterium „Doświadczenie
personelu kluczowego -
kierownika robót elektrycznych; (iv) wykluczył wykonawcę P. z
postępowania z przyczyn wskazanych w niniejszym odwołaniu oraz uznał ofertę wykonawcy
P.
za odrzuconą; (v) w konsekwencji dokonał czynności wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej oferty; (vi)
z ostrożności i wyłącznie na wypadek gdyby Izba uznała, że brak
jest podstaw do wykluczenia wykonawcy P.
z postępowania – nakazać, aby Zamawiający
wezwał wykonawcę P. do uzupełnienia wskazanych w uzasadnieniu odwołania oświadczeń i
d
okumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu z przyczyn i w
zakresie szczegółowo wskazanym w uzasadnieniu odwołania.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że Zamawiający wybrał ofertę
wykonawcy P. jako najkorzy
stniejszą ofertę, przyznając jej łącznie 95 pkt. Natomiast oferta
złożona przez Odwołującego została sklasyfikowana na drugim miejscu w rankingu ofert, za
ofertą wykonawcy P.. Ofercie Odwołującego Zamawiający przyznał łącznie 92,39 pkt.

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 91 ust.
1 ustawy Pzp poprzez przyznanie ofercie złożonej przez wykonawcę P. punktów w ramach
kryterium „Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika robót elektrycznych", pomimo
że brak było i jest podstaw do przyznania ww. ofercie jakichkolwiek punktów w ramach ww.
kryterium oceny ofert,
Odwołujący wskazał, że Zamawiający w pkt 6) ppkt 3.1. SIWZ wskazał,
iż: „Stosownie do zapisów art 24aa ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,
najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu." W niniejszym postępowaniu ma zatem zastosowanie tzw. procedura
odwrócona.

Dalej Odwołujący wskazał, że w pkt 13) ppkt 2 SIWZ Zamawiający wskazał, iż: „Za ofertę
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
a)
„Łączna cena ofertowa brutto" - C;

b)
„Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika budowy lub inspektora nadzoru
budowy" - DB;
c)
„Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika robót sanitarnych" - DS;
d)
„Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika robót elektrycznych" - DE "
Odnośnie kryterium „Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika robót
elektrycznych".

Dalej
Zamawiający wskazał w pkt 13) ppkt 3. SIWZ, że:
Oświadczenie personelu kluczowego - kierownik robót elektrycznych skierowanego przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 10%, 10 - Wg skali punktowej:
Pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych, przy budowie budynku użyteczności
publicznej o wartości całego zamówienia minimum 3 000 000.00 zł brutto każde:
-
0 zamówień - DE = 0 pkt
-
1 zamówienie - DE = 5 pkt
-
2 zam
ówienia - DE = 10 pkt

Z kolei w pkt 6)
ppkt 3.1. lit. c) SIWZ Zamawiający wskazał, że wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
,,c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5. 1. 2) pkt. c) ppkt ii
niniejszego SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania kryterium oceny oferty, o którym mowa
w pkt. 13. 2. b, c, d niniejszej SIWZ. wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami, (wg załącznika nr 7 do SIWZ)".

W ocenie Odwołującego z powyższego wynika, że w niniejszym postępowaniu wykaz osób
pełnił podwójną rolę. Po pierwszy, był dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. Po drugie, miał potwierdzać spełnianie kryterium oceny oferty, o
którym mowa w pkt. 13.2. b, c, d SIWZ, czyli także kryterium „Doświadczenie personelu
kluczowego -
kierownika robót elektrycznych". Odpowiednio do powyższego w załączniku nr
7 do SIWZ, zawierającym wzór wykazu osób, Zamawiający wskazał, że mają być tam podane
przez wykonawcę: „Informacje dot. kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia, w tym opis doświadczenia osoby. Dozwalający na ocenę spełniania kryterium
oceny ofert zgodnie z rozdz. 13.3 SIWZ".

Dalej Odwołujący wskazał, że jak wynika z zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
z 18 listopada 2019 r. oferta wykonawcy P.
otrzymała łącznie 95 pkt, natomiast oferta złożona
przez Odwołującego łącznie 92,39 pkt. Różnica między ww. ofertami wynosi zatem 2,61 pkt.
W ww. zawiadomieniu wskazano też, że oferta wykonawcy P. w kryterium ,,Doświadczenie
personelu kluczowego -
kierownika robót elektrycznych” otrzymała 5 punktów, co dało jej
przewagę punktową nad ofertą Odwołującego. W ocenie Odwołującego brak było i jest
podstaw do przyznania ofercie wykonawcy P.
jakichkolwiek punktów w ramach ww. kryterium
oceny ofert. O powyższym przesądzają następujące względy.

Odwołujący wskazał, że w formularzu oferty wykonawca P. oświadczył, że osoba, która pełnić
będzie przy realizacji przedmiotu umowy funkcję kierownika robót elektrycznych, pełniła
funkcję kierownika robót elektrycznych przy budowie budynku użyteczności publicznej o
wartości całego zamówienia minimum 3 000 000,00 zł brutto każde w 2 zrealizowanych
zamówieniach. W wykazie osób z 21 października 2019 r., który został złożony w odpowiedzi
na wezwani
e Zamawiającego z 16 października 2019 r., wykonawca P. na stanowisko
kierownika robót elektrycznych wskazał pana H. W., a jego doświadczenie opisał w
następujący sposób: „Funkcja kierownika robót elektrycznych przy
-
Budowie sali gimnastycznej
— Zespół Szkól w Marchwaczu i Radliczycach
-
Budowie bud. mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą — Sieradz”.

W ocenie Odwołującego nie ma żadnych wątpliwości, że powyższe informacje nie pozwalały
na ocenę spełniania kryterium oceny ofert zgodnie z rozdz. 13.3 SIWZ i nie potwierdzały
deklaracji złożonej w formularzu oferty odnośnie doświadczenia kierownika robót
elektrycznych. W szczególności brak było jakiejkolwiek informacji o wartości poszczególnych
zamówień, a punktacji podlegały jedynie zamówienia o wartości minimum 3 000 000.00 zł
brutto każde. Co więcej, wskazana w wykazie budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z infrastrukturą w Sieradzu nie mogła być uznana za wymaganą w kryterium
budowę budynku użyteczności publicznej. Zgodnie bowiem z definicją zamieszczoną w § 3 pkt
6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065
ze zm.) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii,
usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych

funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Z
kolei w § 3 pkt 4 ww. rozporządzenia wskazano, że budynek mieszkalny wielorodzinny to
budynek mieszkalny, a zatem zupełnie inny rodzaj budynku niż budynek użyteczności
publicznej.

Odwołujący podkreślił, że brak jakiejkolwiek informacji o wartości poszczególnych zamówień
został dostrzeżony przez samego Zamawiającego, który pismem z dnia 29 października 2019
r. wezwał wykonawcę P. do wyjaśnienia treści złożonej oferty poprzez dostarczenie
dokumentów potwierdzających, że pan H. W. wskazany w Załączniku Nr 7 do SIWZ jako
kierownik robót elektrycznych, skierowany do realizacji zamówienia publicznego; pełnił funkcję
kierownika robót elektrycznych przy zadaniach: (i) „Budowa sali gimnastycznej — Zespół Szkół
w Marchwaczu i Radliczycach"; (ii)
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
infrastrukturą — Sieradz", wraz z określeniem całkowitej wartości każdego z powyższych
zamówień — zgodnie z wymaganiami SIWZ".

W odpowiedzi na powyższe wezwanie wykonawca P. za pismem z 4 listopada 2019 r.
przedstawił nowy, zmieniony wykaz osób, w którym na stanowisko kierownika robót
elektrycznych wskazana została inna osoba niż w wykazie złożonym pierwotnie, tj. pan Z. N.
Doświadczenie pana Z. N. zostało opisane w wykazie w następujący sposób:
„Pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych przy
-
budowa budynku usługowo-handlowego z częścią mieszkalną - 4 200 000,00 zł brutto
-
budowa bud. usługowo handlowego wraz z przyłączeniami i urządzeniami
technicznymi w Sieradzu 315
000,00 zł brutto”.

Odwołujący wskazał, że do nowego, zmienionego wykazu osób wykonawca P. załączył m.in.
dokument potwierdzający, że pan Z. N. pełnił funkcję robót elektrycznych przy ww. zadaniach.
Ocena
doświadczenia pana Z. N. została dokonana przez Komisję Przetargową na
posiedzeniu w dniu 7 listopada 2019 r. Komisja Przetargowa uznała, że: „Z uwagi na
niedookreślony przez Wystawcę referencji z dnia 30.10.2019 r. dla kierownika robót
elektrycznych p. Z. N. wystawionych prz
ez firmę Grafit Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, zakres
wykonanych robót dotyczących części usługowo — handlowej kwalifikowalnej jako „budynku
użyteczności publicznej" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawnie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) i części mieszkalnej, a w konsekwencji braku
możliwości tegoż zweryfikowania na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów,
Komisja przetargowa nie u
znaje doświadczenia kierownika robót w tym zakresie, co skutkuje
obniżeniem pierwotnie przyznanej punktacji na podstawie kryterium oceny ofert określonych

w dziale 13 SIWZ
— w zakresie doświadczenia personelu kluczowego - kierownika robót
elektrycznych" (c
ytat za protokołem z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 7 listopada
2019 r.)

Jak wynika z powyższego i jak to już podniesiono wcześniej, oferta wykonawcy P. w kryterium
,,Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika robót elektrycznych" otrzymała 5
punktów, co dało jej przewagę punktową nad ofertą Odwołującego. Tymczasem w świetle
okoliczności faktycznych niniejszej sprawy brak było i jest jakichkolwiek podstaw do
przyznania ofercie nawet tych 5 punktów, ich przyznanie było niemożliwe w świetle informacji
przedstawionych w pierwszym wykazie osób z 21 października 2019 r., gdyż brak było tam
jakiejkolwiek informacji o wartości poszczególnych zamówień, a punktacji podlegały jedynie
zamówienia o wartości minimum 3.000.000,00 zł brutto każde. Powyższy brak został zresztą
potwierdzony przez samego Zamawiającego w wezwaniu z dnia 29 października 2019 r.
Natomiast informacji na temat doświadczenia pana Z. N., przedstawionych w drugim wykazie
osób z 4 listopada 2019 r., Zamawiający w ogóle nie powinien brać pod uwagę. W ocenie
Odwołującego nie budzi bowiem żadnych wątpliwości w orzecznictwie Krajowej Izby
Odwoławczej, że uzupełnianie oświadczeń i dokumentów, czy to w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego, czy też z własnej inicjatywy wykonawcy, nie może dotyczyć tych dokumentów
czy informacji, które podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert. Odwołujący powołał
się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 września 2018 r., sygn. akt KIO 1688/18,
wyrok z dnia 29 marca 2018 r. o sygn. KIO 506/18, wyrok z
dnia 25 października 2018 r. o
sygn. KIO 1995/18, oraz wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r. o sygn. KIO 2696/18.

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 24 ust.
1 pkt 17 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
wykluczenia wykonawcy P.
z postępowania oraz zaniechanie uznania oferty wykonawcy P. za
odrzuconą, pomimo że wykonawca P. w wyniku co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu, Odwołujący wskazał, że
podniesiony zarzut
jest ściśle powiązany z zarzutem opisanym powyżej. Jak to już
podniesiono powyżej w formularzu oferty wykonawca P. oświadczył, że osoba, która pełnić
będzie przy realizacji przedmiotu umowy funkcję kierownika robót elektrycznych, pełniła
funkcję kierownika robót elektrycznych przy budowie budynku użyteczności publicznej o
wartości całego zamówienia minimum 3 000 000,00 zł brutto każde w 2 zrealizowanych
zamówieniach. Ponadto, jak to również podniesiono powyżej, oferta wykonawcy P. w kryterium
„Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika robót elektrycznych" otrzymała 5 punktów.
Z zestawienia powyższych informacji wynika jasno i wyraźnie, że Zamawiający przyznał

ofercie wykonawca P.
w ramach ww. kryterium mniej punktów niż by to wynikało z deklaracji
wykonawcy P.
złożonej w formularzu oferty odnośnie doświadczenia kierownika robót
elektrycznych. Zgodnie bowiem z SIW
Z przyznanie ofercie 5 pkt było przewidziane w razie
pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy budowie budynku użyteczności
publicznej o wartości całego zamówienia minimum 3 000 000,00 zł brutto każde w 1
zrealizowanym zamówieniu. W świetle powyższego w ocenie Odwołującego, nie ma zatem
żadnych wątpliwości, że sam Zamawiający ocenił oświadczenie złożone przez wykonawcę P.
odnośnie doświadczenia osoby, która pełnić będzie przy realizacji przedmiotu umowy funkcję
kierownika robót elektrycznych, jako niezgodne z rzeczywistością (potwierdza to też
przytoczony powyżej fragment protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 7 listopada
2019 r.). Gdyby bowiem oświadczenie złożone przez wykonawcę P. było prawdziwe, to
Zamawiający przyznałby ofercie wykonawca P. w ramach kryterium „Doświadczenie personelu
kluczowego -
kierownika robót - elektrycznych" 10 pkt tj. za pełnienie funkcji kierownika robót
elektrycznych w 2 zrealizowanych zamówieniach. Negatywna ocena prawdziwości
oświadczenia złożonego przez wykonawcę P. była w pełni uzasadniona, ale powinno pójść za
nią wykluczenie wykonawcy P. z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
W ocenie Odwołującego nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja, w której wykonawca P.
oświadcza w formularzu ofertowym, że osoba, która pełnić będzie przy realizacji przedmiotu
umowy funkcję kierownika robót elektrycznych, pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych
przy budowie budynku użyteczności publicznej o wartości całego zamówienia minimum
3.000.000,00 zł brutto każde w 2 zrealizowanych zamówieniach, a złożony przez wykonawcę
P. i to dwukrotnie wykaz os
ób niczego takiego nie potwierdza. Odwołujący podtrzymuje przy
tym swoje stanowisko, że uzupełnianie oświadczeń i dokumentów, czy to w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego, czy też z własnej inicjatywy wykonawcy, nie może dotyczyć tych
dokumentów czy informacji, które podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert. Zatem
Zamawiający w ogóle nie powinien oceniać doświadczenia kolejnej osoby wskazanej przez
wykonawcę P. do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, lecz poprzestać na ocenie
doświadczenia pierwszej osoby wskazanej do pełnienia ww. funkcji.

Odwołujący wskazał, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W
świetle okoliczności przedstawionych powyżej nie ma żadnych wątpliwości, że wykonawca P.
oświadczając w "formularzu ofertowym, iż osoba, która pełnić będzie przy realizacji przedmiotu
umowy funkcję kierownika robót elektrycznych, pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych

przy budowie budynku użyteczności publicznej o wartości całego zamówienia minimum 3 000
0
00,00 zł brutto każde w 2 zrealizowanych zamówieniach, przedstawił:
a)
co najmniej w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa;
b)
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego (tj. prezentujące stan rzeczy
niezgodny z rzeczywistością, gdyż żadna z osób wskazanych na stanowisko kierownika robót
elektrycznych w rzeczywistości nie pełniła funkcji kierownika robót elektrycznych w 2
zamówieniach spełniających wymagania SIWZ);
c)
informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w niniejszej sprawie informacje przedstawione
przez wykonawcę P. miały wpływ na punktację przyznaną jego ofercie w ramach kryterium
„Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika robót elektrycznych" i w rezultacie na
ksz
tałt rankingu ofert).

Odwołujący podkreślił, że wykonawca P. co najmniej nie dołożył należytej staranności
wymaganej od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem nie
zweryfikował informacji podanych w formularzu oferty odnośnie doświadczenia osoby, która
pełnić będzie przy realizacji przedmiotu umowy funkcję kierownika robót elektrycznych. Jeśli
nawet przyjąć, iż wykonawca P. nie działał w sposób zamierzony, to niewątpliwie zachowanie
wykonawcy P.
cechowało co najmniej niedbalstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17
ustawy Pzp.
Jak wskazuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej do oceny czynności
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy Pzp,
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu cywilnego dłużnik
obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta
staranność). Przypisanie określonej osobie niedbalstwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy
osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego
dla niej miernika należytej staranności {por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 10
marca 2004 r., sygn. akt IV CK 151/03). Przy czym wzorzec należytej staranności ma charakter
obiektywny i
abstrakcyjny, jest ustalany niezależnie od osobistych przymiotów i cech
konkretnej osoby, a jednocześnie na poziomie obowiązków dających się wyegzekwować w
świetle ogólnego doświadczenia życiowego oraz konkretnych okoliczności (por. uzasadnienie
wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2003 r., sygn. akt V CK 311/02). Dodatkowo w
stosunku do profesjonalistów miernik ten ulega podwyższeniu, gdyż art. 355 § 2 Kodeksu
cywilnego precyzuje, że należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego
dzi
ałalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej
działalności. Za takiego profesjonalistę należy również uznać, co do zasady, wykonawcę
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Należyta staranność profesjonalisty
nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu,

aby upewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Wykonawca
P.
powinien był zatem dochować należytej staranności wymaganej od przedsiębiorców
składających oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podanie
Zamawiającemu nieprawdziwych informacji co do doświadczenia osoby, która pełnić będzie
przy realizacji przedmiotu umowy funkcję kierownika robót elektrycznych, należy uznać za
zachowanie zdecydowanie odbiegające od obowiązującego w tym zakresie miernika należytej
staranności, co w konsekwencji należy ocenić co najmniej jako niedbalstwo. Odwołujący
powołał się na wyrok KIO z dnia 14 sierpnia 2018 r., KIO 1542/18.

Odwołujący wskazał, że nawet „nieskuteczne" wprowadzenie Zamawiającego w błąd
(przejawiające się np. tym, że Zamawiający nie podejmie na skutek podanych przez
wykonawcę informacji istotnych decyzji w postępowaniu - np. nie przyzna wykonawcy P.
punktów w ww. kryterium, czy też samodzielnie ustali, że podane przez wykonawcę P.
informacje są nieprawdziwe), nie ma znaczenia z punktu widzenia oceny podania przez
wykonawcę nieprawdziwych informacji i oceny zasadności wykluczenia wykonawcy z
postępowania. Odwołujący powołał się na wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r. o sygn.. akt: KIO
684/18 oraz wyrok z dnia 14 sierpnia 2018r. o sygn.. akt: KIO 1542/18.

W ocenie Odwołującego w zaistniałej sytuacji bez znaczenia dla oceny zasadności
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17
ustawy Pzp będzie okoliczność, czy i ile
konkretnie punktów Zamawiający przyznałby, bądź nie, ofercie wykonawcy P. w kryterium
„Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika robót elektrycznych". Odwołujący
podkreślił, że w omawianym zakresie kluczowe znacznie ma fakt podania przez wykonawcę
P.
w ofercie nieprawdziwej informacji co do doświadczenia osoby, która pełnić będzie przy
realizacji przedmiotu umowy funkcję kierownika robót elektrycznych (rzekome pełnienie funkcji
kierownika robót elektrycznych w 2 zamówieniach spełniających wymagania SIWZ),
niezależnie od faktycznego rezultatu, jakie podanie tych informacji miało na punktację oferty
wykonawcy P.
w postępowaniu. Niewątpliwie bowiem zamieszczenie w ofercie
nieprawdziwych informacji odnośnie doświadczenia osoby, która pełnić będzie przy realizacji
przedmiotu umowy funkcję kierownika robót elektrycznych, należy rozumieć jednoznacznie
jako zamiar i dążenie wykonawcy P. do uzyskania punktów z tego tytułu. Innymi słowy
wykonawca P.
niewątpliwie przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego,
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu,
tj. na decyzję o przyznaniu ofercie punktów w ramach kryterium „Doświadczenie personelu
kluczowego -
kierownika robót elektrycznych" i w rezultacie na kształt rankingu ofert.
Odwołujący powołał się na wyrok KIO o sygn. akt: KIO 1004/17, wyrok z dnia 4 października
2017 r. o sygn. akt KIO 1978/17, wyrok z dnia 4 maja 2017 r. o sygn. akt KIO 734/17 oraz

wyrok Sądu Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy w wyroku z dnia 19 stycznia
2017 r. X Ga 739/16.

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 24 ust.
1 pkt 12 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
wykluczenia wykonawcy P.
z postępowania oraz zaniechanie uznania oferty wykonawcy P. za
odrzuconą, pomimo że wykonawca P. nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Odwołujący wskazał, że Zamawiający wskazał w pkt 5) ppkt 1.2) lit. b) SIWZ,
że o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: ,,b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:.
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 2 000.000,00 zł (słownie: dwa
miliony złotych). UWAGA! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez
dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy
wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału,
waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:
-
średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych,
-
średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest
sobota."

Odpowiednio do powyższego w pkt 6) ppkt 3.1. lit. a) SIWZ Zamawiający wskazał, że wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów: „informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu, określonego w rozdz. 5.1. 2) pkt. b) niniejszego SIWZ. wystawioną w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert".

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z 16 października 2019 r. wykonawca P. złożył
dwa zaświadczenia banku Santander Bank Polska S.A., jedno z 21 października 2019 r. i
drugie z 22 października 2019 r. W pierwszym z ww. zaświadczeń odnośnie wykonawcy P.
wskazano, że: posiada papiery wartościowe w Biurze Maklerskim Santander o wartości 207
505,66 PLN. Natomiast w
drugim z ww. zaświadczeń odnośnie wykonawcy P. wskazano, że:

posiada w oddziale w Sieradzu środki na rachunkach bankowych w wysokości -1 803 919,00
(jeden milion osiemset trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście 00/100 PLN) aktualna wartość
rejestrów uczestnika w Funduszach Inwestycyjnych Santander wynosi 223,152,00 dwieście
dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt dwa 00/100 PLN ).

W ocenie Odwołującego jak wynika z powyższego przedstawiając ww. zaświadczenia
wykonawca P.
wykazał jedynie, że posiada środki finansowe na kwotę 1 803 919,00 zł, czyli
w niższej wysokości niż to było wymagane w warunku. Odwołujący wskazuje i podkreśla, że
nie ma żadnych podstaw, aby za środki finansowe uznać posiadane przez wykonawcę P. i
wskazane w ww. zaświadczeniach papiery wartościowe w Biurze Maklerskim Santander i
jednostki uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych Santander i zsumować ich wartość z
wysokością środków zgromadzonych przez wykonawcę P. na rachunkach bankowych. Nie ma
wątpliwości, że przez środki finansowe w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze
zm.) jak i w rozumieniu SIWZ rozumieć należy wyłącznie pieniądze, tj. złote (PLN) lub waluty
inne niż polska (PLN). Powyższe wynika nie tylko z tego, że to w pieniądzach wyraża się
zdolność kredytową, czyli drugą z wartości wskazanych w ww. rozporządzeniu i w SIWZ, ale
przede wszystkim z tego, że inaczej niż pieniądze ani papiery wartościowe w Biurze
Maklerskim Santander, ani jednostki uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych Santander
nie mają stałej, gwarantowanej przez państwo wartości nominalnej. Wartość papierów
wartościowych w Biurze Maklerskim Santander jak i jednostek uczestnictwa w Funduszach
Inwestycyjnych Santander jest zmienna w czasie i może się zmienić drastycznie z dnia na
dzień a nawet z godziny na godzinę. Wartość nominalna pieniędzy jest natomiast niezmienna
i posiadając na rachunku bankowym kwotę 2 000.000,00 zł wykonawca zawsze będzie
spełniać warunek postawiony przez Zamawiającego. Papiery wartościowe w Biurze
Maklerskim Santander jak i jednostki uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych Santander
takiej gwarancji natomiast nie dają, ze względu na realną możliwość spadku (i to poważnego
spadku) ich wartości. Odwołujący powołał się na wyrok z dnia 14 sierpnia 2012 r. o sygn. akt
KIO 1607/12, KIO 1613/12, KIO 1616/12, KIO 1617/12, KIO 1618/12.

W związku z powyższym, w ocenie Odwołującego, w odniesieniu do wykonawcy P. zachodzi
przesłanka do wykluczenia z postępowania, określona w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Dalej Odwołujący wskazał, że Zamawiający wskazał w pkt 5) ppkt 1.2) lit. c) SIWZ, że o
udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki ud
ziału w postępowaniu dotyczące: ,,zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca sp
ełni warunek jeżeli wykaże, że” i. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o wartości zamówienia co najmniej 3 000 000,00 zł
brutto każda, polegające na budowie budynku użyteczności publicznej oraz wykonał co
najmniej 2 roboty budowlan
e polegające na budowie pompy ciepła o mocy znamionowej co
najmniej 60 kW każda."

Odpowiednio do powyższego w pkt 6) ppkt 3.1. lit. b) SIWZ Zamawiający wskazał, że wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów: ,,b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu, określonego w rozdz. 5. 1. 2) pkt c) ppkt. i niniejszego SIWZ, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie, z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg załącznika nr 6
do SIWZ)".

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z 16 października 2019 r. wykonawca P. złożył
wykaz robót budowlanych z 21 października 2019 r., zawierający cztery pozycje, załączając
do niego referencje i inne dok
umenty. Pozycja trzecia i czwarta wykazu dotyczyły budowy
pompy ciepła, pozycja druga - budowy budynku przedszkola pasywnego wraz z pompami
ciepła w Widawie, wreszcie pozycja pierwsza - rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku
Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli. Jak wynika z załączonych do wykazu referencji, dotyczących
pierwszej pozycji wykazu, rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w
Zduńskiej Woli polegała dokładnie na:
1)
dobudowie trzykondygnacyjnego budynku (I etap),
2)
przebudowie ist
niejącego budynku (II etap).
Zestawiając powyższe z postawionym przez Zamawiającego warunkiem udziału w -
postępowaniu wskazać trzeba, że w granicach pierwszej części warunku (budowa budynku
użyteczności publicznej) mieszczą się jedynie roboty budowlane wskazane w pozycji pierwszej
i drugiej wykazu, natomiast spośród robót budowlanych wskazanych w pozycji pierwszej

wykazu -
jedynie dobudowa trzykondygnacyjnego budynku (I etap), nie mieści się natomiast
wskazana tam przebudowa istniejącego budynku (II etap). Odwołujący wskazuje i podkreśla,
że zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane (tj. z dnia 21 maja 2019 r., Dz.U. z 2019
r. poz. 1186 ze zm.) przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w
wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego
obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku
dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym
zmiany granic pasa drogowego. Czym innym niż przebudowa jest natomiast budowa, gdyż
zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane przez budowę należy rozumieć wykonywanie
obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
obiektu budowlanego. Odrębność zakresów pojęć budowy i przebudowy nie budzi żadnych
wątpliwości w orzecznictwie. Przykładowo, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie z dnia 8 maja 2017 r., II SA/Kr 256/17
, wskazano, że: „Przebudowa wyłączona
została z pojęcia budowy ze względu no fakt, że wyróżnikiem budowy jest powstanie nowej
substancji budowlanej w znaczeniu "zmiany charakterystycznych parametrów danego obiektu"
-
np. zwiększenie kubatury obiektu. W przypadku przebudowy może zmienić się, poprzez np.
zmianę parametrów technicznych, układ funkcjonalny budynku - pod warunkiem, że parametry
charakterystyczne zachowają swoją wielkość sprzed budowy. Parametrem użytkowym i
technicznym będą wszelkie wielkości wyrażone w jednostkach miary czy wagi elementów
użytkowych takich jak dach, okna, drzwi, schody oraz technicznych, takich jak ciężar
konstrukcji, czy odporność przeciwpożarowa, które występują w przypadku danego obiektu."
Analogiczne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia
9 grudnia 2016 r., II SA/GI 747/16: „Ustawodawca nie definiuje pojęcia rozbudowy, ale
pomocnym dla ustalenia treści tego pojęcia może być definicja przebudowy zawarta w art. 3
pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).
Przebudowa to "wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem
charakterystycznych parametr
ów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość,
szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic 'pasa
drogowego. Przebudowa, j
ak można zauważyć, nie powoduje zmiany podstawowych
parametrów istniejącego obiektu budowlanego (kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość,
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji), nie stanowi budowy w znaczeniu przyjętym w
art. 3 pkt 6 ustawy -
Prawo budowlane. Jeśli prowadzone roboty budowlane powodują zmianę
tych podstawowych parametrów istniejącego obiektu budowlanego, to uznać trzeba je za
rozbudowę."

W nawiązaniu do powyższego Odwołujący wskazał i podkreślił, że zarówno w wykazie robót
budowlanych jak i w załączonej do wykazu referencji podano jedynie łączną wartość robót
budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy
w Zduńskiej Woli, bez wskazania ile wynosiła wartość samej rozbudowy a ile wartość samej
przebudowy. Łączna wartość ww. robót budowlanych wynosi 3.242.469,51 zł brutto, zatem
niewiele więcej niż wymagane w warunku udziału minimum, tj. 3.000.000,00 zł brutto. Wobec
braku zarówno w wykazie jak i w załączonej do wykazu referencji informacji na temat wartości
robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy w
Zduńskiej Woli (tj. na dobudowie trzykondygnacyjnego budynku) nie sposób uznać, że
wykonawca P.
wykazał, że spełnia postawiony przez Zamawiającego warunek dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że wartość robót
budowlanych polegających na przebudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy w Zduńskiej
Woli jest na tyle duża, że wartość robót budowlanych polegających na dobudowie
trzykondygnacyjnego b
udynku jest mniejsza niż wymagane w warunku minimum, tj.
3.000.000,00 zł brutto. Na podstawie informacji i dokumentów przedstawionych przez
wykonawcę P. nie sposób jednoznacznie tego rozstrzygnąć. W związku z powyższym, w-
odniesieniu do wykonawcy P.
zachodzi przesłanka do wykluczenia z postępowania, określona
w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Odwołujący wskazał, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z postępowania wyklucza
się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia. Konstrukcja powyższego przepisu jest oczywista - to wykonawca ma
wykazać, poprzez złożenie wskazanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jeżeli
tego nie uczyni, to Zamawiający ma obowiązek wykluczyć go z postępowania. W świetle
ustawy Pzp nie ma zatem żadnego domniemania spełniania warunków udziału w
postępowaniu przez wykonawców, nie ma też żadnego domniemania braku podstaw
wykluczenia z postępowania. Odwołujący powołał się na orzeczenie KIO o sygn. akt: KIO
2220/12, wyrok z dnia 2 stycznia 2013 r., sygn. akt: KIO 2722/12, KIO 2723/12, KIO 2724/12,
KIO 2725/12, wyrok z dnia 8 lutego 2019 r. o sygn. akt KIO 100/19, wyrok KIO z dnia 20
września 2018 r. o sygn. akt KIO 1781/18.

Odwołujący podkreślił, że w świetle art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp nie ma żadnego znaczenia, czy
obiektywnie da
ny wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego warunki i nie podlega
wykluczeniu z postępowania, jeżeli tego nie wykazał w wymagany przez Zamawiającego

sposób. Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy Odwołujący stwierdził, że wykonawca P.
nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, a dokładnie nie wykazał, że:
1)
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 2 000.000,00 zł,
2)
wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o wartości zamówienia co najmniej
3.000.000,00 zł brutto każda, polegające na budowie budynku użyteczności publicznej.

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 91 ust.
1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy P. jako najkorzystniejszej oferty
oraz poprzez zani
echanie dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako
najkorzystniejszej oferty,
stwierdzić należy co następuje. Zarzut ten stanowi konsekwencję
zarzutów postawionych i opisanych powyżej. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający
wybiera o
fertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w S1WZ.
Ponieważ, jak to zostało wykazane powyżej, Zamawiający nie powinien przyznać ofercie
złożonej przez wykonawcę P. jakichkolwiek punktów w ramach kryterium „Doświadczenie
personelu kluczowego -
kierownika robót elektrycznych" jak i powinien wykluczyć wykonawcę
P.
z postępowania z szeregu względów, to w konsekwencji Zamawiający jako
najkorzystniejszą ofertę winien wybrać ofertę Odwołującego, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i poz
ostałych kryteriów oceny ofert.

Odnośnie postawionego z ostrożności zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w
związku z naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy
P.
do uzupełnienia wskazanych w uzasadnieniu odwołania oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu z przyczyn i w zakresie
szczegółowo wskazanym w uzasadnieniu odwołania, Odwołujący wskazał, że powyższy
zarzut postawił z ostrożności i wyłącznie na wypadek, gdyby Izba uznała, że brak jest podstaw
do wykluczenia wykonawcy P.
z postępowania. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
nie wzywa się wykonawcy do uzupełnienia, jeżeli mimo uzupełnienia oferta wykonawcy
podlega
odrzuceniu. Tak jest właśnie w niniejszej sprawie, gdyż niezależnie od tego, czy
wykonawca P.
uzupełni wskazane poniżej oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu czy nie, to i tak będzie podlegać wykluczeniu z
post
ępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, co zostało wykazane powyżej, a
tym samym jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
Dlatego też z ostrożności i wyłącznie na wypadek, gdyby Izba uznała, że brak jest podstaw do
wykluczenia wykonawcy P.
z postępowania, Odwołujący zarzuca Zamawiającemu, że nie
wezwał wykonawcy P. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia:

1)
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału dotyczącego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadania środków finansowych lub zdolności
kredytowej na kwotę 2 000.000,00 zł,
2)
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału dotyczącego
doświadczenia, tj. wykonania co najmniej 2 robót budowlanych o wartości zamówienia co
najmniej 3 000 000,00 zł brutto każda, polegających na budowie budynku użyteczności
publicznej.

Izba ustaliła co następuje:

Izba postanowiła dopuścić w poczet dowodowego następujące dokumenty: (i) specyfikację
istotn
ych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) na okoliczność ustalenia przedmiotu
zamówienia i warunków udziału w postępowaniu; (ii) ofertę Odwołującego oraz wykonawcy P.
na okoliczność ustalenia ich treści; (iii) wezwanie Zamawiającego skierowane do wykonawcy
P.
w dniu 16 października 2019 r. oraz w dniu 29 października 2019 r. oraz odpowiedź
wykonawcy P.
z dnia 21 października oraz 4 listopada 2019 r. na okoliczność ustalenia treści
wezwania oraz złożonych wyjaśnień i dokumentów przez wykonawcę P.; (iv) wniosek o
udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej z dnia 21 listopada 2019 r.
skierowane do Gminy Zduńska Wola oraz odpowiedź z dnia 4 grudnia 2019 r. na okoliczność

Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Przedszkola w Sędziejowicach.

Zamawiający w pkt 6) ppkt 3.1. SIWZ wskazał, iż: „Stosownie do zapisów art 24aa ustawy Pzp
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu."

W pkt 13) ppkt 2
SIWZ Zamawiający wskazał, iż: „Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z
awierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a)
„Łączna cena ofertowa brutto" - C;
b)
„Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika budowy lub inspektora nadzoru
budowy" - DB;
c)
„Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika robót sanitarnych" - DS;
d)
„Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika robót elektrycznych" - DE "

Odnośnie kryterium „Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika robót elektrycznych"
w pkt 13) ppkt 3 SIWZ
Zamawiający wskazał:

„Doświadczenie personelu kluczowego - kierownik robót elektrycznych skierowanego przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – waga 10%, maksymalna liczba punktów
10
– wg. następującej skali punktowej:

Pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych, przy budowie budynku użyteczności
publicznej o wartości całego zamówienia minimum 3 000 000.00 zł brutto każde:
-
0 zamówień - DE = 0 pkt
-
1 zamówienie - DE = 5 pkt
-
2 zamówienia - DE = 10 pkt

Z kolei w pkt 6) ppkt
3.1. lit. c) SIWZ Zamawiający wskazał, że wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
,,c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5. 1. 2) pkt. c) ppkt ii
niniejszego SIWZ o
raz w celu potwierdzenia spełniania kryterium oceny oferty, o którym mowa
w pkt. 13. 2. b, c, d niniejszej SIWZ. wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publiczn
ego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami, (wg załącznika nr 7 do SIWZ)".

Ponadto Izba ustaliła, że Zamawiający w pkt 5) ppkt 1.2) lit. b) SIWZ wskazał, że o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące: ,,b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający określa, że ww. warunek
zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę 2 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). UWAGA! W przypadku
ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww.
warunku.

W pr
zypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału,
waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

-
średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych;
-
średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest
sobota."

W
pkt 6) ppkt 3.1. lit. a) SIWZ Zamawiający wskazał, że wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: „informacja banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5.1. 2) pkt. b)
niniejszego SIWZ. wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert".

Izba dalej ustaliła, że Zamawiający w pkt 5) ppkt 1.2) lit. c) SIWZ wskazał, że o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące: ,,zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że” i. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane
o wartości zamówienia co najmniej 3 000 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie
budynku użyteczności publicznej oraz wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na
budowie pompy ciepła o mocy znamionowej co najmniej 60 kW każda."

W pkt 6) ppkt 3.1. lit. b) SIW
Z Zamawiający wskazał, że wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: ,,b) wykaz robót
budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz.
5. 1
. 2) pkt c) ppkt. i niniejszego SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie, z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg załącznika nr 6 do SIWZ)".

Zgodnie z pismem z dnia 9 października 2019 r. w postępowaniu złożono 4 oferty. Wykonawca
P.
zaoferował cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 11 868 024.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 16 października 2019 r. Zamawiający wezwał wykonawcę P.
do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

Pismem z dnia
21 października 2019 r., wykonawca P. złożył m.in. wykaz stanowiący
Załącznik nr 7. W treści załącznika wykonawca P. wskazał na stanowisko kierownika robót
elektrycznych pana H. W.,
a jego doświadczenie opisał w następujący sposób: „Funkcja
kierownika robót elektrycznych przy
-
Budowie sali gimnastycznej
— Zespół Szkól w Marchwaczu i Radliczycach
-
Budowie bud. mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą — Sieradz”.

Wykonawca P.
nie wskazał w treści załącznika wartości powyższych inwestycji.

Wykonawca P.
złożył również dwa zaświadczenia banku Santander Bank Polska S.A., jedno
z 21 października 2019 r. i drugie z 22 października 2019 r. W pierwszym z ww. zaświadczeń
odnośnie wykonawcy P. wskazano, że: posiada papiery wartościowe w Biurze Maklerskim
Santander o wa
rtości 207 505,66 PLN. Natomiast w drugim z ww. zaświadczeń odnośnie
wykonawcy P.
wskazano, że: posiada w oddziale w Sieradzu środki na rachunkach bankowych
w wysokości 1 803 919,00 (jeden milion osiemset trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście
00/100 PLN)
aktualna wartość rejestrów uczestnika w Funduszach Inwestycyjnych Santander
wynosi 223,
152,00 dwieście dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt dwa 00/100 PLN ).

Wykonawca P.
złożył również wykaz robót budowlanych zawierający cztery pozycje,
załączając do niego referencje i inne dokumenty. Pozycja trzecia i czwarta wykazu dotyczyły
budowy pompy ciepła, pozycja druga - budowy budynku przedszkola pasywnego wraz z
pompami ciepła w Widawie, wreszcie pozycja pierwsza - rozbudowy i przebudowy istniejącego
budy
nku Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli. W zakresie tej ostatniej inwestycji wykonawca P.
wskazał, iż jej łączna wartość ww. robót budowlanych wynosi 3.242.469,51 zł brutto.

Izba ustaliła, że pismem z dnia 29 października 2019 r. Zamawiający wezwał wykonawcę P.
do wyjaśnienia treści złożonej oferty poprzez dostarczenie dokumentów potwierdzających, że
pan H. W.
wskazany w Załączniku Nr 7 do SIWZ jako kierownik robót elektrycznych,

skierowany do re
alizacji zamówienia publicznego pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych
przy zadaniach: (i)
„Budowa sali gimnastycznej — Zespół Szkół w Marchwaczu i
Radliczycach"; (ii)
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą —
Sieradz",
wraz z określeniem całkowitej wartości każdego z powyższych zamówień — zgodnie
z wymaganiami SIWZ".

Izba ustaliła, że w odpowiedzi na powyższe wezwanie wykonawca P. pismem z dnia 4
listopada 201
9 r. przedstawił nowy wykaz osób, w którym na stanowisko kierownika robót
elektrycznych wskazana została inna osoba niż w wykazie złożonym pierwotnie, tj. pan Z. N.
Doświadczenie pana Z. N. zostało opisane w wykazie w następujący sposób:
„Pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych przy
-
budowa budynku usługowo-handlowego z częścią mieszkalną - 4 200 000,00 zł brutto
-
budowa bud. usługowo handlowego wraz z przyłączeniami i urządzeniami
technicznymi w Sieradzu 315
000,00 zł brutto”.

Do wykazu wykonawca P.
załączył m.in. dokument potwierdzający, że pan Z. N. pełnił funkcję
robót elektrycznych przy ww. zadaniach.

Izba
ustaliła, że ocena doświadczenia pana Z. N. została dokonana przez Komisję
Przetargową na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2019 r. Komisja Przetargowa uznała, że: „Z
uwagi na niedookreślony przez Wystawcę referencji z dnia 30.10.2019 r. dla kierownika robót
elektrycznych p. Z. N.
wystawionych przez firmę Grafit Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, zakres
wykonanych robót dotyczących części usługowo — handlowej kwalifikowalnej jako „budynku
użyteczności publicznej" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawnie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) i części mieszkalnej, a w konsekwencji braku
możliwości tegoż zweryfikowania na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów,
Komisja przetargowa nie uznaje doświadczenia kierownika robót w tym zakresie, co skutkuje
obniżeniem pierwotnie przyznanej punktacji na podstawie kryterium oceny ofert określonych
w dziale 13 SIWZ
— w zakresie doświadczenia personelu kluczowego - kierownika robót
elektrycznych" (cytat za protokołem z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 7 listopada
2019 r.)

Izba ustaliła, że z zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z 18 listopada 2019 r.
oferta wykonawcy P.
otrzymała łącznie 95 pkt, natomiast oferta złożona przez Odwołującego
łącznie 92,39 pkt. Oferta wykonawcy P. w kryterium ,,Doświadczenie personelu kluczowego -
kierownika robót elektrycznych” otrzymała 5 punktów.


Izba zważyła co następuje:


Na wstępie Izba ustaliła, że Odwołujący
 jako wykonawca, którego oferta, w przypadku
potwierdzenia się zarzutów odwołania, może zostać wybrana jako najkorzystniejsza
 spełnia
określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj.
ma interes w
uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody, polegającej nieuzyskaniu
zamówienia.

Izba uznała, że potwierdził się zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 91 ust. 1 ustawy
Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Zarzut naruszenia art. 91 ust.1 ustawy Pzp

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena ofert wykonawców w świetle przyjętych przez Zamawiającego kryteriów nie może być
dowolna. Zamawiający w tym zakresie związany jest bowiem brzmieniem art. 87 ust. 1 ustaw
Pzp. Co
do zasady więc podczas oceny oferty danego wykonawcy nie może dojść do jej
modyfikacji ani z inicjatyw
y Zamawiającego, ani wykonawcy, z wyjątkiem przypadków
określonych przez ustawodawcę w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

W rozpatrywanej sprawie,
Zamawiający wymagał od wykonawców złożenia Załącznika nr 7 tj.
oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – Wykaz osób. Wykaz ten
pełnik podwójną funkcję. Po pierwsze stanowił oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku
udziału w postępowaniu wskazanego w pkt 5.1 2) ppkt ii SIWZ. Po drugie, Zamawiający
wymagał wskazania w wykazie doświadczenia osób w celu jego oceny zgodnie z rozdziałem
13.3 SIWZ. Tym samym ocena prawna powyższego wykazu musi być dokonana w dwóch
płaszczyznach tj. w kontekście możliwości zmiany informacji zwartych w wykazie w trybie art.
26 ust. 3 ustawy Pzp oraz w kontekście wypływu takiej zmiany na treść oferty wykonawcy, a
więc potencjalnego naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba stoi na stanowisku, że ww. sytuacji za dopuszczalne uznać należy wezwanie wykonawcy
w trybie art. 26 ust. 3 ustaw Pzp do uzupełnienia dokumentów koniecznych do potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Izba wskazuje, iż obowiązujące przepisy ustaw

Pzp umożliwiają potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, także po dniu składania
ofert, np. w drodze procedury uzupełniania dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
, o ile wykonawca wykaże, iż dysonował daną osoba czy
doświadczeniem na dzień złożenia oferty. Natomiast, odrębną od kwalifikacji podmiotowej, jest
ocena ofert pod względem przedmiotowym prowadząca do wyboru oferty najkorzystniejszej,
zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Dokumenty złożone w trybie procedury z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie podlegają ocenie w
kryteriach oceny ofert. Inny słowy na podstawie uzupełnionych dokumentów wykonawca nie
może otrzymać dodatkowych punktów, gdyż prowadziłoby to do niedozwolonej zmiany treści
oferty wykonawcy. Tym samym, o ile
w okolicznościach niniejszej sprawy za dopuszczalne
należy uznać uwzględnienie kwalifikacji kolejnej osoby wskazanej przez wykonawcę P. w
wykazie stanowiącym Załącznik nr 7, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu (warunku podmiotowego), to jednak brak jest podstaw do oceny doświadczenia
tej kolejnej
osoby w celu przyznania określonej liczby punktów z tytułu kryterium oceny ofert.
Działanie takie byłoby nieuprawnione. Należy bowiem oddzielić w okolicznościach niniejszej
sprawy ocenę kwalifikacji zawodowych kierownika robót elektrycznych w kontekście wymogu
wskazanego w pkt 5.1 2) ppkt ii SIWZ
od oceny doświadczenia tej osoby w świetle zapisów
pkt 13.3 SIWZ. Z uwagi na okoliczność, iż doświadczenie kierownika robót elektrycznych
podlega ocenie w kryterium pozacenowym i
stanowi tym samym treść oferty wykonawcy nie
ma możliwości jego uzupełnienia czy zamiany po terminie składania ofert. Prowadziłoby to
bowiem do
zmiany treści oferty niewątpliwie z naruszeniem art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.
Uzupełnienie takich informacji czy ich zmiana po terminie składania ofert prowadziłoby to
ukształtowania zupełnie nowej treści oferty wykonawcy, która nie była pierwotnie wskazana w
ofercie, skutkującej ewentualnym przyznaniem dodatkowych punktów. Taka zmiana ma
charakter i
stotny, a tym samym jest niedopuszczalna po terminie składania ofert.

Tym samym Zamawiający przyznając wykonawcy P. dodatkowe 5 punktów w kryterium oceny
ofert wskazanego w pkt 13.3 SIWZ
– kierownik robót elektrycznych naruszył art. 87 ust. 1 w
zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Nowa
osobą wskazana przez wykonawcę P. mogła być
oceniona przez Zamawiającego wyłącznie w kontekście spełnienia warunków udziału w
postępowania określonego w pkt 5.1 pkt 2) ppkt c) ppkt ii SIWZ tj. posiadania odpowiednich
uprawnień. Doświadczenie zaś nowo wskazanej osoby na funkcję kierownika robót
elektryczny
ch nie może być ocenione zgodnie z Rozdziałem 13.3 SIWZ, gdyż stanowiłoby
ocenę nowych istotnych informacji dotyczących doświadczenia osób skierowanych do
realizacji zamówienia, które to informacje nie były pierwotnie zawarte w treści oferty.

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp


Zarzut potwierdził się. Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustaw Pzp z postępowania wyklucza się
wykonawcę, które nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W analizowanej sprawie,
Izba uznała, że wykonawca P. nie wykazał, iż spełnia warunek
udziału w postępowaniu określony w pkt 5) ppkt 1.2) lit. b) SIWZ dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej. Dokumenty
złożone przez wykonawcę P. na potwierdzenie
posiadania środków finansowych na kwotę 2.000.000 zł nie potwierdziły takich okoliczności.
Wsk
azać należy, że zgodnie z art. 22c ustaw Pzp Zamawiając ma prawo określić w SIWZ
wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy. Katalog elementów
sytuacji finansowej i ekonomicznej, które mogą podlegać badaniu w świetle art. 22c ustawy
Pz
p jest otwarty, jednakże swoboda zamawiającego w określaniu warunków doznaje
ograniczenia na skutek sprecyzowania zakresu dokumentów, z których może korzystać w celu
badania tych warunków. Zakres dokumentów, jakich zamawiający może zażądać w celu
potwierdz
enia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wynika z
§ 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (dalej „Rozporządzenie w sprawie dokumentów”). Katalog ten ma charakter
zamknięty. Jednym z dokumentów jaki zamawiający może żądać od wykonawców jest
informacja z banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Z takiej
możliwości skorzystał Zamawiający w niniejszym postępowaniu, wymagając od wykonawcy
wykazania,
że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 2 000.000,00 zł.
Zamawiając nie zdefiniował w SIWZ pojęcia środków finansowych. Zamawiający uznając, iż
wykonawca P.
wykazał spełnienie omawianego warunku odwołał się do definicji środków
finansowych zawartej w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 659). Ustawa ta
definiuje środki finansowe jako środki pieniężne oraz środki
niepieniężne o wiarygodnie określonej wartości i stopniu płynności umożliwiającym
nie
zwłoczne pokrycie ryzyka lub straty środkami pieniężnymi uzyskanymi z tych środków
niepieniężnych. Zamawiający uznał, że papiery wartościowe i jednostki uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych wyczerpuje termin „środki finansowe”.
Izba nie podziela stanowiska Zamaw
iającego. Po pierwsze wskazać należy, że o ile definicja
zawarta w ustawie o usługach płatniczych może służyć jako dodatkowe źródło dla interpretacji
pojęcia niezdefiniowanego w SIWZ przez Zamawiającego, o tyle pojęcie to zostało błędnie
zaimplementowane
przez Zamawiającego w okolicznościach niniejszej sprawy. Zamawiający
zupełnie pominął okoliczność, że przywołana przez niego definicja stawia szereg wymagań
dotyczących uznania danych środków niepieniężnych za środki finansowe. Zamawiający w

sposób bezpodstawny wywodzi na podstawie definicji środków finansowych, iż papiery
wartościowe i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zaliczyć należy do środków
niepieniężnych o wiarygodnie określonej wartości i stopniu płynności umożliwiającym
niezwłoczne pokrycie ryzyka lub straty środkami pieniężnymi uzyskanymi z tych środków
niepieniężnych. Zamawiający zupełnie pomija jednak fakt, że ustawa o usługach płatniczych
nie zawiera definicji papierów wartościowych. Definicja ta została zawarta w ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286)
, w której ustawodawca wskazał, że
papiery wartościowe akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września
2000 r. -
Kodeks spółek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity
depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery
wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z
akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa
polskiego lub obcego jak i inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji,
inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit.
a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów
wa
rtościowych, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub
mierników (prawa pochodne). Jednostki zaś uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
zostały zaliczone do instrumentów finansowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustaw o obrocie
instrumentami finansowymi.
Zaświadczenie przedstawione przez wykonawcę P. nie wskazuje jakie konkretnie papiery
wartościowe są zapisane na rachunku wykonawcy.
Dalej wskazać należy, że z definicji środków finansowych na jaką powołał się Zamawiający
wynika, że środki niepieniężne, aby mogły być uznane za środki finansowe muszą się
charakteryzować wiarygodnie określoną wartością i stopniu płynności umożliwiającym
nie
zwłoczne pokrycie ryzyka lub straty środkami pieniężnymi uzyskanymi z tych środków
niepieniężnych. W tym zakresie Zamawiający skonstatował jednozdaniowo, że papiery
wartościowe i jednostki uczestnictwa spełniają przesłanki wskazane w ustawie o środkach
płatniczych. Zamawiający ponownie zaś pomija fakt, że elementem koniecznym dla uznania
danego środka niepieniężnego za środek finansowy jest możliwość przypisania mu płynności
umożliwiającej niezwłoczne pokrycie ryzyka lub strat. Konieczne jest więc ustalenie płynności
danego papieru wartościowego. Pomijając w tym miejscu skompilowanie zagadnienie
płynności papierów finansowych na rynku, to oświadczenia złożone przez wykonawcę P. nie
określa jakiego rodzaju papiery wartościowe są zapisane na jego rachunku, a tym samym nie
sposób podjąć nawet próby określenia poziomu ich płynności. W ocenie Izby, Zamawiający
nie miał żadnych podstaw do uznania, że papiery wartościowe zapisane na rachunku
maklerskim wykonawcy P.
charakteryzują się taką płynnością, która umożliwia niezwłoczne

pokrycie ryzyka lub strat środkami pieniężanami uzyskanymi z tych środków niepieniężnych.
Nawet więc gdyby zastosować zaproponowaną przez Zamawiającego definicję „środków
finanso
wych”, to sam Zamawiający dokonał błędnej interpretacji tej definicji do okolicznościach
niniejszej sprawy.
Niezależnie od powyższego, wskazać należy, że ustawodawca nie zdefiniował w
Rozporządzeniu w sprawie dokumentów pojęcia „środków finansowych”. Jak Izba wskazała
powyżej, również Zamawiający nie sprecyzował w żaden sposób w SIWZ jak należy rozumieć
pojęcie „środków finansowych”. Izba wielokrotnie wskazywała, w przypadku braku
dookreślenia przez Zmawiającego danego pojęcia w SIWZ, należy mu nadać znaczenie
potoczne, powszechnie przyjęte. W przypadku pojęcia „środków finansowych”, Izba stoi na
stanowisku, iż każdorazowo chodzi tutaj o zdolność finansową rozumianą jako możliwość
dysponowania środkami pieniężnymi, czego nie można utożsamiać ze sferą majątkową
wykonawcy. Jednostki uczestnictwa reprezentujące prawa majątkowe uczestnika funduszu
inwestycyjnego
czy papiery wartościowe zapisane na rachunku maklerskich nie są tożsame
ze środkami pieniężnymi. Stąd złożenie informacji pochodzącej od Banku stwierdzającej stan
jednostek uczestnictwa nie potwierdza zdolności finansowej. Podobnie Izba stoi na
stanowisku, że papiery wartościowe dotyczą sfery majątkowej wykonawcy i nie są stricte
środkami pieniężnymi pozostającymi w dyspozycji wykonawcy. Jak zostało wskazane
powyższej płynność papierów wartościowych zależy od ich rodzaju, płynności giełdy na której
są one notowane, jak i wielu innych czynników, o których Zamawiający nie musi mieć wiedzy.
Dlatego
też dopuszczenie możliwości oceny zdolności finansowej wykonawcy w oparciu o
papiery wartościowe zapisane na jego rachunku maklerskim jest bardzo ograniczone.
Możliwość taką mógłby dopuścić Zamawiający w SIWZ, jednakże wymagałoby to
sprecyzowania
zarówno co do rodzaju papierów wartościowych jak i ich płynności. Takich
zapisów Zamawiający jednakże nie wprowadził w SIWZ. Zastosowana zaś przez niego
definicja „środków finansowych” z ustawy o usługach płatniczych została błędnie
zinterpretowana.
Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, że wykonawca P. nie wykazał spełniania warunku
udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W związku z tym
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
Izba
uznała również, że wykonawca P. nie spełnienia warunku udziału w postępowania
określonego w pkt 5) ppkt 1.2) lit. c) SIWZ tj. warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej. Spór pomiędzy stronami w zasadniczej części sprowadzał się do interpretacji
SIWZ.

Nie ulega, w ocenie Izby, wątpliwości, że z pkt pkt 5) ppkt 1.2) lit. c) SIWZ wynika, iż
wykonawca miał obowiązek wykazać, iż posiada doświadczanie w wykonaniu 2 robót
budowalnych o wartości co najmniej 3 000 000 brutto każda polegającej na budowę budynku
użyteczności publicznej. Roboty budowalne miały zatem polegać na wykonaniu budowy
budynku użyteczności publicznej. Zamawiający nie zdefiniował pojęcia „budowy”. Za zasadne
Izba uznała posłużenie się posiłkowo definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tj. z
dnia 21 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
(dalej „Prawo budowlane”). Zapisy
SIWZ kierowane są bowiem do profesjonalistów w dziedzinie robót budowlanych, co czyni
zasadnym przypisanie znaczenia pojęć niezdefiniowanych w SIWZ w sposób określony przez
ustawodawcę w przepisach regulujących wykonywanie robót budowalnych.
Ustawodawca w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo budowlane zdefiniował pojęcie „budowa”
wskazując, iż należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei w art. 3
ust. 1 pkt 7 ustawodawca wskazał, przez pojęcie roboty budowlane należy rozumieć budowę,
a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego, zaś w art. 3 ust. 1 pkt 7a wskazał, że przez przebudowę należy
rozumieć
wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów,
jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;

Tym samym przebudowa obiektu budowlanego nie została włączona w zakres definicji
„budowy”. Stanowi ona zgodnie z przywołanymi definicjami odrębną kategorię robót
budowlanych.
Jak wskazuje się w doktrynie przebudowa polega na wykonywaniu prac (robót budowlanych),
których skutkiem jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu
budowlanego, pod warunkiem że zmiana taka nie dotyczy parametrów charakterystycznych,
takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba
kondygnacji. Należy podkreślić, że przebudowa została wyłączona z pojęcia "budowy" ze
względu na wymienioną powyżej cechę. Wyróżnikiem prac składających się na budowę jest
bowiem powstanie nowej substancji budowlanej w znaczeniu "zmiany charakterystycznych
parametrów danego obiektu" – np. wykonanie nadbudowy nowej kondygnacji lub zwiększenie
kubatury obiektu. W przypadku przebudowy może zmienić się poprzez zmianę np. parametrów
technicznych układ funkcjonalny budynku, ale pod warunkiem że "parametry
charakterystyczne" zacho
wają wielkość sprzed przebudowy (tak m.in. Prawo budowlane.
Komentarz
red. prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, Tomasz Asman, Jędrzej Dessoulavy-
Śliwiński, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Alicja Plucińska-Filipowicz, Jerzy Siegień).

Tym samym uznać należy, że ustawodawca w sposób wyraźny rozróżnia prace budowalne
polegające na budowie obiektu budowalnego od prac budowlanych polegających na
przebudowie. Zamawiający w treści SIWZ odwołał się wyłącznie do budowy obiektu, nie zaś
przebudowy. Nie dał wyrazu w jakikolwiek inny sposób, iż pojęcie budowy winno być
odmiennie interpretowane niż we wskazanych powyższej przepisach Prawa budowlanego.
P
rzyjęcie na potrzeby oceny doświadczenia wykonawcy P. rozumienia pojęcia „budowy”
obiekty użyteczności publicznej w sposób odmienny niż wynikający z przepisów ustawy Prawo
budowany jest, w ocenie Izby, nieuprawnione. Stanowi próbę sanowania nieprawidłowości w
dokumentacji złożonej przez wykonawcę P.. Pomimo, iż Zamawiający nie referuje w SIWZ do
przepisów prawa budowlanego, to w ocenie Izby, zasadne jest posługiwanie jest definicjami
zawartymi w tej ustawie. Jest ona bowiem adresowana właśnie do takich profesjonalnych
podmiotów jak wykonawca P. jak również sam Zamawiający winien zna jej zapisy organizując
przetarg na realizację robót budowlanych. Zamawiający nie wykazał również w żaden sposób,
iż na rynku usług budowalnych pojęcie „budowy” obiektu obejmuje swoim zakresem także jego
prze
budowę.
Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, że wykonawca P. nie wykazał spełnienia warunku
dotyczącego doświadczenia. Jak wynika bowiem z dokumentów złożonych przez
Odwołującego, inwestycja realizowana na rzecz Gminy Zduńska Wola składała się z dwóch
etapów. Etap I obejmował rozbudowę i jego wartość wynosił 2 251 501,31 zł. brutto, a więc
było to wartość niższa niż wymagana przez Zamawiającego. Etap II inwestycji obejmował
przebudowę Urzędu. Ponieważ jak Izba wskazał powyżej, przebudowa obiektu budowlanego
nie mieści się w pojęciu „budowy”, wartość inwestycji Etapu II nie może być wliczona do
wartości Etapu I.
Tym samym wykonawca P.
podlega wykluczeniu z postępowanie na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12 ustawy Pzp z uwagi na brak spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego
w pkt 5) ppkt 1.2) lit. c) SIWZ.
Izba uznała, że wezwanie wykonawcy P. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia
dokumentów byłoby bezprzedmiotowe, z uwagi na brak wpływu na wynik postępowania, o
którym mowa w art. 192 ust. 2ustawy Pzp, gdyż jak wykazało postępowanie, oferta
Odwo
łującego niebyła by ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych przez Zamawiającego
kryteriów oceny ofert.

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp


W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, który w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informację wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzję podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Izba wskazuje, iż aby została
wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp muszą
zostać spełnione łącznie następujące przesłanki: (1) musi dojść w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego do złożenia przez wykonawcę w rozumieniu art. 2 pkt 11
ustawy Pzp
informacji wprowadzających w błąd zamawiającego; (2) złożenie takich informacji
przez wykonawcę było wynikiem jego lekkomyślności lub niedbalstwa; oraz (3) złożenie
nieprawdziwych informacji musi mieć wpływ lub może mieć wpływ na wynik tego
postępowania. Weryfikacji więc podlegają okoliczności faktyczne zawarte w dokumentacji
ofertowej danego wykonawcy. Obowiązkiem zaś wykonawcy składającego odwołanie na
czynności zamawiającego jest wykazanie w toku postępowania odwoławczego, okoliczności
potwierdzających wszystkie trzy przesłanki konieczne do stwierdzenia naruszenia art. 24 ust.
1 pkt 17 ustawy Pzp. Wskazać bowiem należy, że na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy – Strony
i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody do stwierdzenia
faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie
twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą
przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
Przepis ten nakłada na strony postępowania
obowiązek, który zarazem jest uprawnieniem stron, wykazywania dowodów na stwierdzenie
faktów, z których wywodzą skutki prawne. Postępowanie przez Izbą stanowi postępowanie
kontradyktoryjne, czyli sporne a z istoty tego postępowania wynika, iż spór toczą strony
postępowania i to one mają obowiązek wykazywania dowodów, z których wywodzą określone
skutki prawne. Powołując w tym miejscu regulację art. 14 ustawy do czynności
podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej
przechodząc do art. 6 Kodeksu cywilnego
ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne
należy wskazać, iż właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. Przepis art. 6
Kodeksu cywilnego wyraża dwie ogólne reguły, a mianowicie wymaganie udowodnienia
powoływanego przez stronę faktu, powodującego powstanie określonych skutków prawnych
oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z faktu tego wywodzi
skutki prawne; e
i incubit probatio qui dicit non qui negat (na tym ciąży dowód kto twierdzi a nie
na tym kto zaprzecza)
.

W niniejszym postępowaniu to na Odwołującym ciążył obowiązek wykazania, iż wykonawca
P.
składając ofertę złożył oświadczenia bądź dokumenty, które wprowadziły Zamawiającego
w błąd, co miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Jednakże w toku
postępowania odwoławczego Odwołujący takich okoliczności nie wykazał. Argumentacja
Odwołującego opierała się na twierdzeniu, że skoro wykonawca P. dokonał zmiany osoby
wskazanej w załączniku nr 7 na kierownika robót elektrycznych to uznać należy, że przekazał
pierwotnie Zamawiający informacje nieprawdzie, błędne co do zakresu doświadczenia osoby
w
skazanej w wykazie, a tym samym spełniona została przesłanka wymagana w art. 24 ust. 1
pkt 17 ustawy Pzp. Izba nie podziela poglądu Odwołującego. Skuteczne i prawidłowe
zastosowanie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp wymaga w pierwszej kolejności wykazania, że
wykonawca przekazał Zamawiający nieprawdziwe, błędne informacje w dokumentacji
ofertowej. Odwołujący tą okoliczność wywodzi wyłącznie z faktu zamiany osoby pierwotnie
wskazanej w wykazie na inną. Odwołujący nie przeprowadził jednak dowodu na wykazanie, iż
osoba wskazana pierwotnie w wykazie nie spełnia wymagań określonych przez
Zamawiającego w SIWZ. Powody uzasadniające zmianę osoby pierwotnie wskazanej w
wykazie na inną mogą być różne. Nie można wykluczyć, że osoba ta zrezygnowała z pełnienia
funkcji, c
o zmusiło wykonawcę do wskazania innej osoby lub zaszły inne okoliczności
wymuszające zmianę. Za nieuprawnione i zbyt daleko idące byłoby przyjęcie za prawdzie
twierdzenie Odwołującego, iż poprzez usunięcie z wykazu pierwotnie wskazanej osoby i
wprowadzeni
e nowej osoby doszły niejako automatycznie do podania przez wykonawcę
informacji nieprawdziwych. Zasadność wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp wymaga wykazania ponadto wszelką wątpliwość, że
wykonawca złożył informacje nieprawdziwe, błędne. Takich okoliczności, w ocenie Izby,
Odwołujący nie wykazał. Czynności podejmowane przez wykonawcę P. w toku postępowania
mogą stanowić jedynie początek dowodu na wykazanie przesłanek określonych w art. 24 ust.
1 pkt 17 ustaw
y Pzp, nie zaś samodzielną podstawę do przejęcia za udowodnioną okoliczność
złożenia nieprawdziwych informacji.
Nie wykazał również Odwołujący, iż wykonawca P. przekazał Zamawiającemu nieprawdziwe
informacje co do doświadczenia pana Z. N. Odwołujący upatrywał podstawy zastosowania
wobec wykonawcy P.
art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp w tym, iż Zamawiający przyznał
wykonawcy P.
5 punkt za doświadczenie kierownika robót elektrycznych, a nie 10 pkt. Tym
samym, w ocenie Odwołującego, oświadczenie złożone przez wykonawcę P. w zakresie pana
Z. N.
było nieprawdziwe, bowiem wykonawca wskazał inwestycje, które nie spełnia wymagań
zawartych w SIWZ. Izba nie podziela stanowiska Odwołującego. Z przywołanego przez
Odwołującego protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 7 listopada 2019 r. wynika
wyłącznie, iż Zamawiający nie mógł w sposób jednoznaczny ustalić na podstawie złożonych

przez wykonawcę referencji firmę Grafit sp. z o.o. i dokumentów zakresu wykonanych robót
dotyczących części usługowo – handlowej kwalifikowanej jako „budynek użyteczności
publicznej” przez kierownika robót elektrycznych, co skutkowało brakiem przyznania punktów
w tym kryterium. Z treści protokołu w żaden sposób nie wynika, że Zamawiający ustalił, iż
wykonawca P.
przekazał informacje nieprawdziwe. Sam Odwołujący nie przeprowadził w tym
zakresie żadnego dowodu na wykazanie, iż rzeczywiście doszło do podania przez wykonawcę
P.
informacji nieprawdziwych tj. nie wykazał, że informacje zwarte w wykazie w zakresie
doświadczenia p. Z. N. są nieprawdziwe. Brak możliwości pełnej weryfikacji przez
Zamawiającego zakresu doświadczenia pana Z. N. nie może być automatycznie uznane za
podanie nieprawdziwych informacji. Tym samym w ocenie Izby nie ziściła się przesłanka
konieczna do zastosowania art. 24 u
st. 1 pkt 17 ustawy Pzp tj. Odwołujący nie wykazał, które
informacje wskazane przez wykonawcę P. w odniesieniu do pana Z. N. są nieprawdziwe.
Mając na uwadze powyższe Izba uznała zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp za
niezasadny.

Mając na uwadze powyższe, odwołanie podlegało uwzględnieniu.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 972
z zm.).Przewodniczący: …………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie