eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2317/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-11-27
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2317/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata, Luiza Łamejko, Piotr Kozłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 r. w Warszawie
odwołania
wn
iesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 listopada 2019 r. przez
wykonawcę Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Schifferstrasse 80, 47059
Duisburg, Niemcy

w postępowaniu prowadzonym przez Enea Elektrownia Połaniec S.A.,
Zawada 26, 28-
230 Połaniec

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Schifferstrasse
80, 47059 Duisburg, Niemcy
kwoty 15 0
00 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy
złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Kielcach.

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………


Sygn. akt: KIO 2317/19
U z a s a d n i e n i e


Enea Elektrownia
Połaniec S.A. (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa
wkładów katalitycznych dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin bloków
energetycznych w Enea Połaniec S.A.”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
poz. 1843
), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w dniu 8 lipca 2019 r. w Dzienni
ku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją
2019/S 129-317507.

W dniu 15 listopada 2019 r. wykonawca Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe
GmbH
(dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec
czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Laborelec,
zaniechania wykluczenia wykonawcy Laborelec z postępowania i zaniechania odrzucenia
jego oferty, jak również zaniechania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako oferty
najkorzystniejszej.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 24 ust. 4 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Laborelec,
który na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp podlega wykluczeniu z udziału
postępowaniu, bowiem finalnie należy uznać, że wykonawca ten nie wykazał spełnienia
warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp);
2) art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp
przez potraktowanie wykonawcy Laborelec w sposób
naruszający zasady równego traktowania, wobec przyjęcia oferty tego wykonawcy
z naruszeniem zasad dostępu do postępowania określonych przez Zamawiającego;
3) art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
Laborelec, której złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji,
4) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
przez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego, która jest
najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu.

Odwołujący wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania;
2.
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty, ponowienia
badania i oceny ofert, zaś na etapie ponownej oceny, odrzucenia oferty wykonawcy
Laborelec, oraz wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej;

3.
zasądzenie na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania odwoławczego
w postaci wpisu od
odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego według
norm przepisanych wraz z innymi uzasadnionymi kosztami uczestnika postępowania
odwoławczego według spisu kosztów przedłożonego przed zamknięciem rozprawy.

W dniu 18 listopada 2019 r. wykonawca Laborelec prze
kazał za pomocą faksu
zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego (faks
w aktach sprawy). W tym samym dniu
zgłoszenie przystąpienia w formie pisemnej zostało
nadane drogą pocztową (koperta w aktach sprawy). Zgłoszenie przystąpienia w formie
pisemnej wpłynęło do Prezesa Izby w dniu 26 listopada 2019 r. (prezentata na piśmie).
Izba stwierdziła, że zgłoszenie przystąpienia wykonawcy Laborelec do postępowania
odwoławczego jest nieskuteczne, bowiem zostało wniesione po terminie określonym w art.
185 ust. 2 ustawy Pzp.
Stosownie do przywoływanego przepisu wykonawca może zgłosić przystąpienie do
postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci
papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Szczególną
formę wniesienia odwołania oraz zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego
przewiduje również rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz.
1092 ze zm.). W
§7 ww. rozporządzenia zastrzeżono, że korespondencja w sprawie
odwoławczej kierowana przez strony i uczestników postępowania odwoławczego do Izby,
a także korespondencja kierowana przez Izbę może być przesyłana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
z wyjątkiem wniesienia odwołania oraz zgłoszenia przystąpienia
do postępowania odwoławczego przez wykonawcę.
Jak wynika
z dokumentacji postępowania przesłanej przez Zamawiającego,
Z
amawiający kopię odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia do
postępowania odwoławczego przesłał wykonawcy Laborelec za pomocą platformy EB2B
i emailem w dniu 15 listopada 2019 r.
(okoliczność przyznana przez wykonawcę w piśmie
z dnia 18 listopada 2019 r.). Tym samym,
z ww. chwilą rozpoczął bieg termin na zgłoszenie
przystąpienia do postępowania odwoławczego. Trzydniowy termin na zgłoszenie
przystąpienia upłynął wykonawcy w dniu 18 listopada 2019 r. Wskazać w tym miejscu
należy, że dla zachowania terminu zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego
znaczenie ma data doręczenia zgłoszenia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w jednej

z form wskazanych w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp i §7 rozporządzenia w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (patrz: postanowienie Sądu Okręgowego
w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt XIX Ga 169/11, wyrok Sądu Okręgowego
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 maja 2011 r., sygn. akt II Ca 220/11, postanowienie
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1162/16, postanowienie
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 października 2019 r., sygn. akt KIO 2150/19). Izba nie
mogła wziąć zatem pod uwagę zgłoszenia przesłanego Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 18 listopada 2019 r. w formie faksu. Forma taka nie została
dopuszczona w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp i została wykluczona w świetle §7 ww.
rozporządzenia.
Jedyne zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego wykonawcy
Laborelec
, które dotarło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w prawidłowej formie, tj.
w formie pis
emnej, wpłynęło w dniu 26 listopada 2019 r. (prezentata Krajowej Izby
Odwoławczej na zgłoszeniu przystąpienia z adnotacją o wpływie pisma). Wprawdzie pismo
ze zgłoszeniem przystąpienia zostało nadane drogą pocztową w dniu 18 listopada 2019 r.
(stempel na kopercie), jednakże ustawa Pzp jednoznacznie nie łączy żadnych skutków
z nadaniem zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego w placówce
poczto
wej, inaczej niż w przypadku innych pism (por. przykładowo przepis art. 198b ust. 2
ustawy Pzp, który ze złożeniem skargi na orzeczenie Izby w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego
łączy skutki wniesienia skargi do sądu). Powyższe stanowisko jest
ugrun
towane i prezentowane jednolicie w orzecznictwie Izby. Prawidłowość tego stanowiska,
na tle analogicznych przepisów ustawy Pzp dotyczących wniesienia odwołania, potwierdza
również uchwała Sądu Najwyższego z 7 lutego 2014 r., sygn. akt II CZP 90/13, w której
stwierdził, że nie ma znaczenia dla zachowania terminu do wniesienia odwołania
okoliczność, kiedy pismo z odwołaniem zostanie złożone w placówce operatora
wyznaczonego.
Z uwagi na powyższe, Izba stwierdziła, że zgłoszenie przystąpienia do postępowania
od
woławczego przez wykonawcę Laborelec zostało wniesione z uchybieniem ustawowego
3 - dniowego terminu do jego
złożenia, co skutkuje niedopuszczeniem do udziału
w postępowaniu odwoławczym zgłaszającego przystąpienie. Termin na zgłoszenie
przystąpienia do postępowania odwoławczego ma charakter terminu zawitego, nie
podlegającego przywróceniu, a jego niedochowanie powoduje utratę prawa do udziału
w postępowaniu odwoławczym i uzyskania statusu uczestnika postępowania odwoławczego
(np. postanowienie Krajowej I
zby Odwoławczej z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt
KIO 1764/13, postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt
KIO 79/14).

W dniu
22 listopada 2019 r. pocztą elektroniczną oraz w dniu 25 listopada 2019 r.
w formie pisemnej
wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie
Zamawiającego, że uwzględnia odwołanie w całości.
W
świetle oświadczenia Zamawiającego, wobec braku skutecznego zgłoszenia
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, Krajowa Izba
Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, postanowiła postępowanie
odwoławcze umorzyć.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 1 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie