eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2157/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-11-04
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2157/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
bez udziału stron w dniu 4 listopada 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 października 2019
r.

przez wykonawcę OPTeam S.A., z siedzibą w Jasionce,

w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet Wrocławski,

przy udziale wykonawcy BonaSoft Sp. z o.o. Sp.k., z sie
dzibą we Wrocławiu,
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


postanawia:

1.

umorzyć postępowania odwoławcze.
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
OPTeam S.A., z siedzibą w Jasionce kwoty 15.000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j.
Dz.
U.
z
2017
r.
poz.
1579)
na
niniejsze
postanowienie
-
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Iz
by Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: ……………………..……Sygn. akt KIO 2157/19

Uzasadnienie

Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski (dalej „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i
wdrożenie nowoczesnej Platformy Multiportalowej, umożliwiającej tworzenie nieograniczonej
ilości portali internetowych oraz Intranetu w określonych modułach.”

W dniu
24 października 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy OPTeam S.A.
(dalej „Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie:

1)
art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, polegającym na zaniechaniu
ujawnienia informacji zawartych
w ofercie przetargowej BONASOFT Spółka z
ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul.Bierutowska 57-59 51-317
Wrocław (dalej: ”BONASOFT”) w zakresie: • danych personelu kluczowego
wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - zarówno dotyczących
danych osób potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu jak i
punktowanych w ramach kryteriów oceny ofert w postępowaniu, • podstawy
dysponowania personelem kluczowym;
2) art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r, o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649 dalej
- "uznk
") poprzez uznanie, że określone powyżej informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa BONASOFT, podczas gdy informacje te, z uwagi na ich treść, przy
uwzględnieniu przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji nie mieszczą się
w
kategorii
informacji
technicznych,
technologicznych,
organizacyjnych
przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających dla wykonawcy wartość
gospodarczą;
3)
art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 uznk poprzez uznanie, że określone
powyżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa BONASOFT, mimo iż
wykonawca w złożonym wraz z ofertą uzasadnieniu nie wykazał ani nie udowodnił w
uzasadnieniu zastrze
żenia tajemnicy, przesłanek uznania danej informacji za
tajemnicę przedsiębiorstwa.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej z dnia 14.10.br, uwzględniając fakt, że zastrzeżone informacje mają wpływ

na wynik postępowania i brak dostępu do nich uniemożliwia ocenę poprawności oceny oferty
BONASOFT. W konsekwencji koniecznością staje się unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej. W ocenie Odwołującego dopiero po unieważnieniu wyboru i udostępnieniu
wnioskowanych informacji i zapoznaniu się Odwołującego z ich zawartością, możliwe stanie
się, w zakresie związanym z udostępnionymi informacjami, wniesienie ewentualnego
kolejnego odwołania, tym razem w zakresie oceny oferty BONASOFT we wskazanym
kryterium oraz w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Nieuzasadniona
odmowa udostępnienia przez Zamawiającego powyższych informacji powoduje aktualnie brak
możliwości dokonania przez Odwołującego weryfikacji prawidłowości przyznanej wykonawcy
BONASOFT punktacji w kryterium oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia” jak również weryfikacji przez BONASOFT oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ponadto Odwołujący wniósł o przeprowadzenie
dowodów z dokumentów powołanych w treści odwołania, w tym znajdujących się w aktach
Postępowania, jak również dokumentów przedstawionych na rozprawie, na okoliczności
wskazane w odwołaniu.
Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego, to
jest w dniu
25 października 2019 roku, do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego przystąpił wykonawca Bonasoft Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą we Wrocławiu
(dalej „Przystępujący”).
W dniu 30
października 2018 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie i oświadczył, iż
uwzględnia odwołanie w całości i wnosi o umorzenie postępowania.
W dniu 31
października 2018 r. Przystępujący złożył pismo, w którym oświadczył, iż nie wnosi
sprzeciwu
wobec uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego.
Zatem, w
związku z faktem, że wykonawca Przystępujący do postępowania po stronie
Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem
koszty te znos
zą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b) ustawy Prawo
zamówień publicznych, orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty wpisu
uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w

sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący:……………………………...
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie