eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2092/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-10-29
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2092/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu
29 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 17 października 2019 r. przez wykonawcę
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., ul. J. Malczewskiego 24, 26-609 Radom

w postępowaniu
prowadzonym przez
Skarb Państwa - Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909
Warszawa

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., ul. J. Malczewskiego 24, 26-609 Radom kwoty
15 0
00 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis
od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od d
nia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego
w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 2092/19

U z a s a d n i e n i e


Skarb Państwa - Inspektorat Uzbrojenia (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę taktycznych
systemów symulacji pola walki. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 20
04 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej
dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 26 sierpnia 2019 r.
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2019/S 163-401573.

W dniu
17 października 2019 r. wykonawca Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (dalej:
„Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec następujących
czynności i zaniechań Zamawiającego:
1)
nieprawidłowego określenia

przedmiotu zamówienia będącego następstwem zmiany
ogłoszenia z dnia 8 października 2019 r., co uniemożliwia ustalenie, co jest przedmiotem
niniejszego zamówienia oraz potencjału wymaganego do udziału w niniejszym postępowaniu
i realizacji zamówienia;
2) zaniechania
ustalenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, który umożliwiałby wykonawcom rzetelne przygotowanie ww. wniosku,
w tym analizę i sprawdzenie dokumentów i informacji koniecznych do ustalenia zasad
udziału wykonawcy w niniejszym postępowaniu (samodzielnie czy w ramach konsorcjum)
oraz opracowania racjonalnego ekonomicznie wniosku;
3) ustalenia
warunków udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
w sposób nieproporcjonalny i nieadekwatny do przedmiotu zamówienia;
4) narzucenia wykonawcom ws
pólnie ubiegającym się o udzielenie niniejszego zamówienia
zakresu pełnomocnictwa, które zostanie udzielane liderowi konsorcjum;
5) prowadzenia
postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców oraz z naruszeniem zasad proporcjonalności
i przejrzystości, tj. nieprawidłowego oznaczenia przedmiotu zmówienia, który uniemożliwia

potencjalnym wykonawcom (w tym Odwołującemu) ustalenie rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego oraz potencjału wymaganego do udziału w niniejszym postępowaniu
i realizacji zamówienia.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
- art. 48 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp poprzez nieprawidłowe określenie przedmiotu zamówienia
w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. brak informacji o liczbie systemów i symulatorów będących
przedmiotem zamówienia oraz jednoznacznego wskazania rodzajów symulatorów podlegających
dostawie w ramach Części nr I zamówienia (sekcja 11.1.5 ogłoszenia);
- art. 48 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 9a ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 131ia pkt 5 lit. a)
ustawy Pzp w zw. z art. 7 ustawy Pzp poprzez ustalenie
terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który uniemożliwia wykonawcom rzetelne
przygotowanie
ww. wniosku, w tym analizę i sprawdzenie dokumentów i informacji koniecznych do
ustalenia zasad udziału wykonawcy w niniejszym postępowaniu (samodzielnie czy w ramach
konsorcjum) oraz opracowania racjonalnego ekonomicznie wniosku, tj. niewyznaczenie
dodatkowego i niezbędnego czasu na sprawdzenie i zapoznanie się ze zmianami ogłoszenia z dnia
8 października 2019 r., które mają istotne znaczenie dla przygotowania wniosku (sekcja IV.3.4
ogłoszenia);
- art. 22 ust. 1a ustawy
Pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz nadmierny
w stosunku do poziomu koniecznego do oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania
niniejszego zamówienia (sekcja II 1.2.3 ogłoszenia);
- art. 23 ust. 2 ustawy Pzp poprzez ustalenie w pkt 3
wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, obowiązku umocowania przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o przedmiotowe zmówienie pełnomocnika łącznie do reprezentowania i do zawarcia umowy (pkt 3
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
- art. 186 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykonania
czynności zgodnie z zarzutami i żądaniami zawartymi w odwołaniu Thales Polska Sp. z o.o. z dnia 5
września 2019 r., tj. zaniechanie ustalenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
finansowej i technicznej oraz terminu składnia wniosków o dopuszczenie do postępowania na
poziomie wnioskowanym w odwołaniu z dnia 5 września 2019 r., pomimo że Zamawiający -
w odpowiedzi na odwołanie - uwzględnił w całości wszystkie zarzuty przedstawione w tym

odwołaniu, co stanowi naruszenie zasad przejrzystości i proporcjonalności postępowania, a także
zasady

równego traktowania wykonawców.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności zmiany ogłoszenia o zamówieniu z dnia 8 października 2019 r.;
2)
nakazanie Zamawiającemu, z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości
i proporcjonalności oraz zarzutów przedstawionych w niniejszym odwołaniu, powtórzenia czynności
zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie określonym w pkt 3 poniżej;
3)
nakazanie Zamawiającemu dokonania następujących zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu,
które spowodują usunięcie naruszeń przepisów Pzp wskazanych w odwołaniu:
a) z
mianę terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dzień 15
grudnia 2019
r. (sekcja IV.3.4 ogłoszenia);
b)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia poprzez określnie liczby poszczególnych systemów
i symulatorów będących przedmiotem zamówienia w ramach poszczególnych części, które
Zamawiający zamierza nabyć w ramach niniejszego postępowania (sekcja 11.1.5 ogłoszenia
o zamówieniu);
c)
określenie zdolności technicznej na poziomie pozwalającym ustalenie zdolności wykonawców do
wykonan
ia niniejszego zamówienia, tj. w odniesieniu do Części nr 1 zobowiązanie wykonawców do
wykazania realizacji jednej dostawy LSS, które umożliwiają przeprowadzenie ćwiczenia taktycznego
z nie mniej niż 30 obiektami rozumianymi jako żołnierze lub sprzęt wojskowy o wartości dostaw nie
mniejszej niż 20.000.00 zł oraz w odniesieniu do Części nr 2 realizacji jednej dostawy STWPW
(sekcja III
.2.3 ogłoszenia o zamówieniu);
d)
zmianę pkt 3 wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu poprzez umożliwienie
wykonawco
m ubiegającym się wspólnie o przedmiotowe zmówienie wyboru zakresu
pełnomocnictwa udzielanego liderowi konsorcjum, tj. do reprezentowania w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4) przeprowadzen
ie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania oraz przedłożonych
w trakcie rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą na okoliczności w nim powołane;
6)
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu poniesionych kosztów
związanych z wniesieniem odwołania.

Izba ustaliła, że w terminie wynikającym z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie zgłoszono do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia do postępowania odwoławczego.
W dniu
28 października 2019 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
uwzględnił zarzuty podniesione w odwołaniu w następującym zakresie:
-
zarzut podniesiony w pkt 1 ppkt 2) i pkt 2 tiret drugi odwołania uszczegółowiony w części IV ppkt
2), tj. naruszenia art. 48 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 9a ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 131ia
pkt 5 lit. a) ustawy Pzp w zw. z art. 7 ustawy Pzp poprzez ustalenie
terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który uniemożliwia wykonawcom rzetelne
przygotowanie
ww. wniosku, w tym analizę i sprawdzenie dokumentów i informacji koniecznych do
ustalenia zasad udziału wykonawcy w niniejszym postępowaniu (samodzielnie czy w ramach
konsorcjum) oraz opracowania racjonalnego ekonomicznie wniosku, tj. niewyznaczenie
dodatkowego i niezbędnego czasu na sprawdzenie i zapoznanie się ze zmianami ogłoszenia z dnia
8 października 2019 r., które mają istotne znaczenie dla przygotowania wniosku (sekcja IV.3.4
ogłoszenia);
- zarzut podniesiony w pkt
1 ppkt 4) i w pkt 2 tiret czwarty odwołania uszczegółowiony w części IV
ppkt 4), tj. naruszenia art. 23 ust. 2 ustawy Pzp poprzez ustalenie w pkt 3 wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, obowiązku umocowania przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o przedmiotowe zmówienie pełnomocnika łącznie do reprezentowania i do zawarcia umowy (pkt 3
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
- zarzut podniesiony w pkt
1 ppkt 1) w zakresie uszczegółowionym w części IV ppkt 1) lit. b).

W dniu 29 października 2019 r. Odwołujący złożył pismo, w którym oświadczył, że z uwagi
n
a uwzględnienie przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, na
podstawie art. 186 ust. 3a ustawy Pzp
cofa pozostałe zarzuty zawarte w odwołaniu, tj. w pkt 1 ppkt 1
i pkt 2 tiret pierwszy (w zakresie niewskazania liczby systemów i symulatorów będących
przedmiotem zamówienia), pkt 1 ppkt 3 i pkt 2 tiret trzeci (w zakresie warunków technicznych
udziału w postępowaniu) oraz pkt 2 tiret piąty (w zakresie zaniechania wykonania czynności zgodnie
z zarzutami i żądaniami Thales Polska Sp. z o.o. zawartymi w odwołaniu z dnia 5 września 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r. Odwołujący podtrzymał stanowisko
przedstawione
w ww. piśmie. Oświadczył, że cofa wszystkie zarzuty, które nie zostały uwzględnione
przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie z dnia 28 października 2019 r.

Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 3a
ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 1
ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marc
a 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie