eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1997/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-10-17
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1997/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jan Kuzawiński, Jolanta Markowska, Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17
października 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 października
2019 r. przez wykonawcę Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autost
rad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

przy udziale wykonawcy
PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
kwoty 18 00
0 zł 00 gr

(
słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 1997/19
U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący
postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia pod nazwą „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku
węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Maz.) - Siedlce, odc. IV od w. „Groszki” (bez
węzła) do w. „Gręzów” (bez węzła) o dł. ok. 12,89 km”. Postępowanie to prowadzone jest na
podstawie przepi
sów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w dniu
27 września 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod
pozycją 2019/S 187-453498.
W postępowaniu tym wykonawca Budimex S.A. (dalej: „Odwołujący”) w dniu
7 października 2019 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec
czynności dokonania przez Zamawiającego opisania przedmiotu zamówienia.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zgłosił
w dniu
11 października 2019 r. wykonawca PORR S.A.
Pismem z dnia 15
października 2019 r. skierowanym do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej Odwołujący wycofał odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie