eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1840/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-10-01
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1840/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu
1 października 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 września 2019 r.
przez wykonawcę „Boxmet Medical” Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce
w postępowaniu prowadzonym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Saperska 2,
59-
726 Świętoszów

przy udziale wykonawcy J. D.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Paramedyk J. D.
, ul. Słoneczna 2, 05-270 Marki
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rac
hunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
„Boxmet Medical” Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce
kwoty
13 50
0 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Przewodniczący : ………………………………
Sygn. akt: KIO 1840/19

U z a s a d n i e n i e

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę
leków oraz indywidualnych pakietów medycznych. Postępowanie to prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), z
wanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w dniu 27 czerwca 2019 r. w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod
pozycją 2019/S 122-298055.
W postępowaniu tym wykonawca „Boxmet Medical” Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”)
w dniu
19 września 2019 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec
zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy J. D. prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Paramedyk J. D. oraz wyboru oferty ww. wykonawcy
jako najkorzystniejszej.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił
w dniu 24 września 2019 r. wykonawca J. D. prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Paramedyk J. D. .
W dniu
25 września 2019 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie odwołania w całości.
Pismem z dnia
1 października 2019 r. skierowanym do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej Odwołujący wycofał odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodni
czący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie