eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1475/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-08-21
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1475/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29.07.2019 r. przez wykonawcę FCC
Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

w postępowaniu prowadzonym
przez Zamawiającego Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko w trybie
przetargu
nieograniczonego pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy
Nisko",
(nr postępowania ZP.271.22.2019)
przy udziale wykonawcy
Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka z o.o., ul. Szklarniowa
1, 37-400 Nisko

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek
wniesienia odwołania po stronie Zamawiającego.


orzeka:
1. oddala
odwołanie


2. kosztami postępowania w wysokości 19 527 zł 74 gr (słownie: dziewiętnaście tysięcy
pięćset dwadzieścia siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) obciąża Odwołującego -
FCC Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę FCC Tarnobrzeg sp. z
o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

tytułem wpisu od odwołania,
2)
zasądza od wykonawcy FCC Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400
Tarnobrzeg
na rzecz z
amawiającego - Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolności 14,
37-400 Nisko
k
wotę w wysokości 4 527 zł 74 gr (słownie: cztery tysiące pięćset
dwadzieścia siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów
zastępstwa procesowego oraz kosztów dojazdu na posiedzenie i rozprawę z
udziałem Stron.

3. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Przewodniczący:
……………………

U z a s a d n i e n i e
do wyroku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1475/19

Zamawiający – Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko prowadzi w trybie
przetargu nieog
raniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór
i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko", (nr postępowania ZP.271.22.2019)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 24.05.2019 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE pod numerem 2019/S 100 - 242295.

W dniu 19.07.2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29.07.2019 r.
przez wykonawcę FCC Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg na
niezgodne z przepisami ustawy Pzp
czynności i zaniechania Zamawiającego podjęte w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego
pod nazwą: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy
Nisko", nr
postępowania u Zamawiającego: ZP.271.22.2019, nr ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 100-242295, polegające na:
1) zaniechaniu wykluczenia z udziału w Postępowaniu wykonawcy MZK Nisko Sp. z o.o.,
2) zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy MZK Nisko Sp. z o.o., jako oferty złożonej przez
wykonawcę podlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz jako oferty
zawierającej rażąco niską cenę;
3) wyborze oferty wykonawcy MZK Nisko Sp. z o.o., jako najkorzystniejszej spośród ofert
złożonych w Postępowaniu, podczas gdy wykonawca ten podlega wykluczeniu, a jego oferta
winna zostać odrzucona.

Odwołujący wskazał, że opisanym wyżej czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego
zarzuca:

1) Naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12) p.z.p. w zw. z punktem 6.2. ppkt 3) SIWZ poprzez
zaniechanie jego
zastosowania i niewykluczenie wykonawcy MZK Nisko z udziału w
postępowaniu pomimo faktu, iż nie spełnia on określonego w SIWZ warunku udziału w
Postępowaniu w postaci legitymowania się wpisem do Rejestru podmiotów zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1466);
2) Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) p.z.p. w zw. z punktem
6.2. ppkt 3) SIWZ poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę MZK
Nisko, pomimo okoliczności, iż wykonawca ten podlega wykluczeniu z udziału w
Postępowaniu;
3) Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p. oraz art. 90 ust. 3 p.z.p. poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy MZK Nisko, jako zawierającej rażąco niską cenę;
4) Naruszenie art. 7 ust. 3 p.z.p. w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) p.z.p. w zw. z art. 89 ust. 1 pkt
4 i 5 p.z.p. poprzez dokonanie wyb
oru oferty MZK Nisko, jako najkorzystniejszej, pomimo, że
wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, a jego oferta winna zostać
odrzucona.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o uwzględnienie niniejszego odwołania w całości, a w
konsekwencji o
nakazanie Zamawiającemu:
1) Unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez MZK Nisko Sp. z
o.o. z siedzibą w Nisku;
2) Wykluczenia MZK Nisko Sp. z o.o. z udziału w Postępowaniu;
3) Odrzucenia oferty MZK Nisko Sp. z o.o.
4) Powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym oferty złożonej przez Odwołującego;
5) Dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej;
6) Obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego, tym zasądzenie od
Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwoty 18.600,00 zł, na którą składa się kwota
15.000, 00 zł tytułem wpisu od odwołania uiszczonego przez Odwołującego oraz kwota
3.600,00 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego (adwokata/radcy prawnego)
reprezentującego Odwołującego w postępowaniu odwoławczym; Odwołujący zastrzega sobie
prawo do złożenia w toku posiedzenia zestawienia kosztów i uzupełnienia powyższego
roszczenia m.in. o koszty dojazdu na posiedzenie;
7) Przeprowadzenie dowodów zawnioskowanych w treści niniejszego odwołania.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Odwołującego

Pełnomocnictwo do reprezentowania Odwołującego w niniejszym postępowaniu
odwoławczym zostało udzielone w dniu 26 lipca 2019 r. przez Pana P. Sz. - Prezesa Zarządu
oraz Pana M. P. -
Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji Odwołującego zgodnie z
zasadami reprezentacji Odwołującego ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (dalej jako: „KRS"). Zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS, do składania
oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub
jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu
jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes lub
członek zarządu samodzielnie. Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty od
pełnomocnictwa oraz wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Odwołującego przedkładam w załączeniu.


Wpis od odwołania
Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsze odwołanie są
usługi, a wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach
na dostawy lub usługi. Stąd od niniejszego odwołania uiszczono wpis w wysokości 15.000 zł,
zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawi
e wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. Potwierdzenie uiszczenia wskazanej
kwoty przedkładam w załączeniu.


Termin do wniesienia odwołania
Zamawiający przesłał Odwołującemu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu
19 lipca 2019 r. Tym samym stwierdzić należy, że dziesięciodniowy termin do wniesienia
niniejszego odwołania, o którym mowa w art. 182 ust. 1 pkt 1) PZP został zachowany.


Przesłanie kopii odwołania Zamawiającemu
Kopia niniejszego odwołania, zgodnie z dyspozycją art. 180 ust. 5 PZP, została przesłana
Zamawiającemu faksem na numer podany w SIWZ: + 48 15 841 56 30, a także e-mailem na
adres poczty elektronicznej podany w SIWZ: przetargi@nisko.pl. Potw
ierdzenia wysłania
odwołania faksem oraz emailem przedstawiam w załączeniu.

UZASADNIENIE
I. Stan faktyczny

Jak wskazał Odwołujący w pierwszej części uzasadnienia Gmina Nisko (dalej jako:
„Zamawiający") ogłosiła postępowanie nr ZP.271.22.2019 o udzielenie zamówienia pn.
„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko" (dalej również jako:
„Postępowanie").
W treści punktu III.1.1) ogłoszenia o wyżej oznaczonym zamówieniu publicznym oraz w treści
punktu 6.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: „SIWZ") Zamawiający
określił następujące warunki udziału w Postępowaniu:
Punkt III.1.1) Ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
,,(...) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie i uzna; że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej', o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia;
2) zezwo
lenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach, zgodnie z art
250 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992) lub jest
wpisan
y do rejestru, o którym mowa w art 49 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2018r. poz.992 ) -
zezwolenie winno obejmować frakcje odpadów
określone w SIWZ, w tym odpadów niebezpiecznych,
3) wpis do Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z Ustawa z dnia 11
września 2015 r. o zużytym sprzede elektrycznym i elektronicznym (ti. Dz. U. z 2Q18r., poz.
1466).
4)
spełnia warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122). {...)"
Jednocześnie w powołanym punkcie ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz w punkcie
7.3. SIWZ-
Zamawiający określił następujące dokumenty, jako właściwe dla potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w Postępowaniu:
1) koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 11 stycznia 2013 roku w sp
rawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122).
Dowód:
[1] Ogłoszenie o Zamówieniu

[2] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dalej Odwołujący wskazał, że zgodnie z punktem II.2.5) ogłoszenia o zamówieniu
publicznym Zamawiający określił następujące warunki udziału w Postępowaniu:
1. Kryterium jakości - Termin płatności - waga: 40
2. Cena - waga: 60
W odniesieniu do kryterium w postaci ceny w punkcie XIII SIWZ określono następujące
warunki jej kalkulacji:
1. Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej
specyfikacji.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich
cyfrowo i słownie, wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje.
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego tj. cenę
dostawy, montażu, instalacji oraz ewentualnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
Oferta musi zawierać ostateczna, sumaryczna cenę obejmująca ewentualne roboty
budowlane, dostawy i usługi niezbędne do realizacji zadania i inne koszty uwzględniające
wszystkie opłaty i podatki a także podatku od towarów i usług) z uwzględnieniem
ewentualnych upustów i rabatów.
4. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie zapoznać się:
a) z opisem przedmiotu zamówienia, umową i warunkami opisanymi w SIWZ
b) z terenem realizacji usługi oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje
mające wpływ na wartość zamówienia.
5. Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić również warunki wykonywania
usługi oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
6. Cena całkowita oferty winna wynikać z szacunkowego kosztu odbioru i transportu
odpadów oraz kosztu prowadzenia PSZOK-u.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej
(złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oce
ny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.

Powyższe postanowienia SIWZ, jak wskazał Odwołujący, nie były przedmiotem pytań
kierowanych przez wykonawców, w tym MZK Nisko Sp. z o.o. do Zamawiającego. Żadne
postanowienia SIWZ nie były również skarżone przez żadnego z wykonawców poprzez
złożenie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (wyjaśnienia Zamawiającego do
SIWZ wraz ze zmianą treści postanowień SIWZ z dnia 11 czerwca 2019 r. oraz z dnia 14
czerwca 2019 r. nie obejmują wyżej oznaczonych postanowień SIWZ).

Z powyższego wyprowadzić należy zatem, zdaniem Odwołującego, że były one dla
wykonawców zrozumiałe, nie budziły ich wątpliwości, ani też nie były w ich ocenie
nieprawidłowe w żadnym zakresie.
Dowód:
[3] Wyjaśnienia Zamawiającego do SIWZ z dnia 11.06.2019 r.
[4] Wyjaśnienia Zamawiającego do SIWZ z dnia 14.06.2019 r.

Następnie Odwołujący podniósł, że w postępowaniu oferty złożyło trzech wykonawców:
1) Pan J. H.
prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji
Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych
J. H.
, który oznaczył w ofercie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę
3.021.500,00 zł, zaś termin płatności na 30 dni,
2) MZK Nisko Sp. z o.o., która oznaczyła w ofercie cenę brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia na kwotę 1.786.550,00 zł, zaś termin płatności na 30 dni,
3) FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., która oznaczyła w ofercie cenę brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia na kwotę 2.184.850,00 zł, zaś termin płatności na 30 dni.

W rozwinięciu powyższego Odwołujący podniósł, że MZK Nisko w swojej ofercie w
odniesieniu do
ceny wskazała, że:
1) wynagrodzenie z tytułu prowadzenia przez wykonawcę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zgodne z kalkulacją kosztów funkcjonowania PSZOK-u, niezmienne
w trakcie wykonywania zamówienia za jeden miesiąc wynosi 4.150,00 zł; na powołaną kwotę
składa się kwota:
a) wynagrodzenia osób obsługujących PSZOK: 1.900,00 zł brutto;
b) koszty transportu odpadów zebranych w PSZOK-u do regionalnej instalacji: 1.100,00 zł
brutto
c) koszt energii: 410,00 zł brutto
d) inne koszty: 740,00 zł brutto

2) szacunkowy koszt odbioru i transportu szacunkowej ilości 11.000 Mg odpadów
komunalnych z terenu Gminy Nisko: 156,00 zł brutto/Mg x 11.000 Mg = 1.716.0, 00 zł brutto.

Podczas gdy Odwołujący w odniesieniu do ceny ofertowej wskazał, że:
1) wynagrodze
nie z tytułu prowadzenia przez wykonawcę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zgodne z kalkulacją kosztów funkcjonowania PSZOK-u, niezmienne
w trakcie wykonywania zamówienia za jeden miesiąc wynosi 4.900,00 zł; na powołaną kwotę
składa się kwota:
a) wynagrodzenia osób obsługujących PSZOK: 3.600,00 zł brutto;
b) koszty transportu odpadów zebranych w PSZOK-u do regionalnej instalacji: 1.000,00 zł
brutto
c) koszt energii: 200,00 zł brutto
d) inne koszty: 100,00 zł brutto
2) szacunkowy koszt odbioru i
transportu szacunkowej ilości 11.000 Mg odpadów
komunalnych z terenu Gminy Nisko: 191,05 zł brutto/Mg x 11.000 Mg = 2.101.550,00 zł
brutto.
Dowód:
[5] Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu z dnia 2 lipca 2019 r.
[6] Formularz ofertowy MZK Nisko Sp. z o.o.
[7] Formularz ofertowy Odwołującego

Wobec powyższego, zdaniem Odwołującego, mając na względzie, że Postępowanie
prowadzone było przez Zamawiającego przy zastosowaniu tzw. procedury odwróconej tj. art.
24aa p.z.p., Zamawiający pismem z dnia 8 lipca 2019 r., działając w oparciu o regulację art.
26 ust. 1 p.z.p. wezwał MZK Nisko, jako Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 7.3 pkt 1,2,3 i 4 SIWZ, tj.:
3) Koncesji, zezwoleń, licencji lub dokumentów potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania;
4) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5) Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122);

6) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do SIWZ, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
oraz do wykazania braku podstaw do wykluczenia tj. dokumentów, o których mowa w ust.
7.4. pkt 1 do 7 SIWZ, tj.:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp wystawio
nej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert -
w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; w przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we
własnym imieniu
3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp- odpis
winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
w
przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
5) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub

decyzji -
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawar
cie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do 5IWZ - w przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we
własnym imieniu;
6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zgodnie z Załącznikiem nr
6 do SIWZ -
w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; dotyczących nie podlegania
wykluczeniu z postępowania;
7) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych {Dz. U. z
2018 r. poz. 1445) -
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ - w przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we
własnym imieniu;

W odpowiedzi na powyższe wezwanie MZK Nisko przedstawiło Zamawiającemu następujące
dokumenty:
1) Zaświadczenie o niekaralności,
2) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
3) Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków,
4) Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego,
5) Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów,
6) Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122),
7) Potwierdzenie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami,
8) Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz urządzeń,
9) Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z
Postępowania.

Jak wskazał następnie Odwołujący Zamawiający powyższe dokumenty MZK Nisko przyjął,
bez zastrzeżeń (brak wezwania do wyjaśnień lub uzupełnienia). Wobec powyższego dnia 19
lipca 2019 r. Zamawiający ogłosił o wyborze najkorzystniejszej oferty, informując, że w
Postępowaniu taką była oferta MZK Nisko Sp. z o.o.

Dowód:
[8] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dalszej części uzasadnienia zostało wskazane, że w uzasadnieniu powyższego
Zamawiający wskazał, że wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne
Zamawiającego i otrzymała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów oceny
ofert określonych w SIWZ. Jednocześnie w treści wyżej oznaczonej informacji Zamawiający
zamieścił streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zgodnie z treścią którego:
Lp.

Nazwa Wykonawcy
Liczba pkt wg kryterium
„cena" Liczba pkt kryterium „termin płatności"
Liczba pkt razem
1. J. H.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbiórka i Transport Odpadów
Komunalnych J. H.

35,48
40,00
75,48
2. MZK Nisko Sp. z o.o.

60,00
40,00
100,00
3. FCC Tarnobrzeg SP. z o.o.

49,06
40,00
89,06

II. Uzasadnienie zarzutów Odwołania
Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.
Mając na względzie wyżej oznaczony stan faktyczny Odwołujący wskazał, że wykonawca
MZK Nisko Sp. z o.o. nie spełnia wszystkich określonych przez Zamawiającego warunków
udziału w Postępowaniu. Nie spełnia on bowiem warunku, o którym mowa w punkcie 6.2. pkt
3 SIWZ, zgodnie z treścią którego wykonawca ubiegający się o udzielenie mu zamówienia
publicznego w ramach Postępowania winien legitymować się wpisem do Rejestru podmiotów
zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonym przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.}. Jak
wynika z dokumentów, przedstawionych przez wykonawcę MZK Nisko Sp. z o.o. na
wezwanie Zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust. 1 p.z.p., wykonawca ten
legitymuje się wyłącznie wpisami do następujących rejestrów:
1) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów.
2) potwierdzenie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i
g
ospodarujących odpadami.
Wśród przedstawionych na wezwanie Zamawiającego dokumentów, jak zostało wskazane w
uzasadnieniu odwołania, brak jest zatem potwierdzenia spełnienia wyżej przywołanego
warunku udziału w postępowaniu tj. zaświadczenia o wpisie do Rejestru podmiotów
zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego

Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Tym samym Wykonawca nie wykazał spełnienia wszystkich określonych w SIWZ warunków
udziału w Postępowaniu, co uzasadnia jego wykluczenie w oparciu o regulację art. 24 ust. 1
pkt 12) ustawy p.z.p.

W tym miejscu wskazać należy, że określona w art. 24 ust. 1 pkt 12) p.z.p. przesłanka
wyklucz
enia wykonawcy z udziału w postępowaniu dotyczy nie tyle samego braku spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, co ściśle - braku wykazania ich spełnienia w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jak podniósł Odwołujący, przyjąwszy zatem nawet, antycypując w tym miejscu potencjalną
argumentację Zamawiającego (tudzież MZK Nisko Sp. z o.o. w przypadku przystąpienia do
niniejszego postępowania w charakterze Przystępującego) tj. poprzez ewentualne
podniesienie, że pomimo braku przedstawienia wyżej wskazanego dokumentu wykonawca
legitymuje się wpisem do oznaczonego w punkcie 6.2. ppkt 3) SIWZ rejestru, stwierdzić
należy, że powyższe w żadnym razie nie świadczyłoby o niespełnieniu się przesłanki
wykluczenia tegoż wykonawcy z udziału w postępowaniu. Faktyczne spełnienie przesłanek
udziału w Postępowaniu nie stanowi jeszcze samoistnienie o braku podstaw do wykluczenia.
Prawodawca bowiem wyraźnie przesądził, że okoliczność tę Wykonawca obowiązany jest
wykazać (w tym wypadku na żądanie zamawiającego wystosowanie w trybie art. 26 ust. 1
p.z.p.). Nawet zatem, gdyby na obecnym etapie zamawiający lub wykonawca MZK Nisko Sp.
z o.o. twierdzili lub wykazywali, że spełnia on warunek udziału w Postępowaniu, to spełnienie
tegoż warunku uznać należałoby za niewykazane w przewidzianym ustawą trybie. Tym
samym nawet przedmiotowe nie niwelowałoby zaistnienia w okolicznościach faktycznych
niniejszej sprawy podstawy do wykluczenia wykonawcy MZK Nisko Sp. z o.o. z udziału w
Postępowaniu.

Powyższe stanowisko w pełni potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, która
m.in. w wyroku z dnia 8 lutego 2019 r. {sygn. akt: KIO 100/19) wskazała, że: „Dyspozycja art
24 ust 1 pkt 12 p.z.p. odnosi się do konieczności wykluczenia wykonawcy, który nie wykazał
m.in. spełnienia warunków udziału w postępowaniu a nie jedynie do wykonawcy, który nie
spełnił warunków udziału w postępowaniu. Konieczność wykluczenia wykonawcy
uzależniona jest od tego, czy wykazał on spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
brak podstaw do wyklucz
enia. Konstrukcja omawianego przepisu wskazuje, że to na
wykonawców nałożony został ciężar udowodnienia istnienia omawianych okoliczności, tj.
wykonawca musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega

wykluczeniu. Zamawiający nie może się domyślać czy przypuszczać, że wykonawca spełnia
warunek udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu. Fakt ten musi wynikać
bezspornie z dokumentów złożonych przez wykonawcę, bowiem to na ich podstawie
następuje wykazanie że wykonawca spełnienia wymagane warunki udziału lub nie podlega
wykluczeniu.". Podobne stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza również w wyroku z
dnia 7 sierpnia 2018 r. (sygn. akt: KIO 1460/18) w którym wyjaśniła, że: „Zgodnie z art. 24 ust
1 pkt 12 p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie
wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia. Powyższy przepis zakłada aktywne zachowanie wykonawcy wyrażające sie
jego dążeniem do wykazania Zamawiającemu spełniania warunków udziału w postępowaniu,
a nie oznacza on. że wykonawca ma prawo do biernego zachowania uniemożliwiającego
Zamawiającemu zbadanie spełniania warunków podmiotowych". W niniejszym stanie
faktycznym zaś do czynienia mieliśmy z biernością wykonawcy MZK Nisko Sp. z o.o., który
pomimo wezwania go przez Zamawiającego w przewidziany przepisami sposób nie wykazał
mu spełnienia wszystkich warunków udziału w Postępowaniu, pozostał w tym zakresie
bierny.
Tym samym zarzut ad. 1 niniejszego Odwołania, w ocenie Odwołującego, uznać należy za w
pełni uzasadniony i zasługujący na uwzględnienie.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 p.z.p.
Zdaniem Odwołującego mając na względzie argumentację naprowadzoną powyżej, tj. w
treści uzasadnienia zarzutu ad. 1 niniejszego Odwołania, za w pełni uzasadniony uznać
należy również dalszy zarzut tj. naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Zgodnie bowiem z
treścią powołanej regulacji, Zamawiający odrzuca ofertę, która złożona została przez
wykonawcą wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego do składania ofert. Skoro zatem, jak wyżej, w pełni uzasadnione jest
wykluczenie wykonawcy MZK Nisko z udz
iału w Postępowaniu, a to z uwagi na niespełnienie
przez tenże podmiot warunku udziału w Postępowaniu w postaci posiadania wpisu do
Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.),
to Zamawiający winien był po wykluczeniu MZK Nisko Sp. z o.o. z udziału w postępowaniu
odrzucić jego ofertę, czego w sposób nieuprawniony zaniechał.
W świetle powyższego równie zarzut ad. 2 odwołania winien być uznany za znajdujący
uzasadnienie tak w stanie faktycznym sprawy, jak i w obowiązujących w tym przedmiocie
przepisach prawa.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p. oraz art. 90 ust. 3 p.z.p.
Niezależnie od zarzutów i argumentacji podniesionej w punktach II.1. i 11.2. niniejszego
Odwołania, podtrzymując w pełni wyrażone tamże stanowisko, Odwołujący podniósł, że
nawet przyjąwszy, że wykonawca MZK Nisko Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w
Postępowaniu (czemu z całą stanowczością się przeczy), to złożona przez niego oferta
zawiera rażaco niska cenę. W uzasadnieniu powyższego wskazuje, się, że już jeden ze
składowych elementów ceny, tj. związany z prowadzeniem Punktu Selektywnego Odbioru
Odpadów Komunalnych (dalej jako: „PSZOK") samodzielnie winien zostać uznany za rażąco
niski. Zauważyć należy bowiem, że podana przez wykonawcę MZK Nisko Sp. z o.o.
składowa ceny w postaci wynagrodzenia osób obsługujących PSZOK oszacowana została
na stalą kwotę 1.900,00 zł.
W ocenie Odwołującego, jak wynika z treści tak SIWZ, jak i formularza ofertowego,
wynagrodzenie to dotyczy więcej niż jednej osoby. Przyjąwszy zaś nawet, że prowadzenie
tego punktu realizowane byłoby wyłącznie przez jedną osobę, to podana wartość
wynagrodzenia jest mniejsza niż ustalona aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794)
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 2.250,00 zł). W tym miejscu Odwołujący
wskazuje, iż jest w pełni świadom, że zgodnie z SIWZ pracownicy PSZOK nie muszą być
obligatoryjnie zatrudniani przez wyk
onawców na podstawie umowy o pracę (tj. warunek
określony w punkcie 3.9 SIWZ dotyczy wyłącznie osób odpowiedzialnych za koordynowanie
zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór nad właściwą
realizacją usługi, bieżąca aktualizacja wykazu obsługiwanych nieruchomości, sporządzanie
rozliczeń, sprawozdań). Przedmiotowe jednakże w ocenie Odwołującego pozostaje bez
związku z formułowanym zarzutem. Sama bowiem okoliczność, iż wykonywanie obowiązków
na danym stanowisku nie musi być realizowane w oparciu umowę o pracę, nie dozwala na
stwierdzenie, że wobec powyższego możliwe jest określenie wynagrodzenia takich osób w
sposób rażąco odbiegający od ustalonych przez prawodawcę minimalnych warunków
wynagradzania. Z przedmiotowym mamy zaś do czynienia w niniejszym stanie faktycznym.
Wobec powyższego za zaoferowaną przez wykonawcę MZK Nisko Sp. z o.o. cenę nie jest
możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia, co czyni tężę cenę ofertową rażąco niską, a
jako taką, stanowiącą podstawę do odrzucenia oferty tego wykonawcy.

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 3 p.z.p. w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) p.z.p. w zw. z art. 89 ust. 1
pkt 4 i 5 p.z.p.

Mając na względzie argumentację podniesioną w punktach II.1, 11.2. i II. 3 powyżej również i
niniejszym zarzut uznać należy, w ocenie Odwołującego, za w pełni uzasadniony.
Wykonawca MZK Nisko Sp. z o.o. winien bowiem zostać wykluczony z udziału w
Postępowaniu, a to wobec niespełnienia określonych warunków udziału w nim. Jak jasno
wskazała w tym zakresie Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 30.04.2019 r. (sygn.
akt: KIO/KD 36/19): „Dokonując wyboru oferty wykonawcy niespełniającego warunku udziału
w postępowaniu, zamawiający narusza art 24 ust 1 pkt 12 p.z.p., tj. dokonuje wyboru oferty
wykonawcy nie dającego gwarancji należytego wykonania zamówienia. Dodatkowo
zamawiający narusza art. 7 ust 3 p.z.p. poprzez udzielenie zamówienia wykonawcy, którego
wybór jest niezgodny z przepisami ustawy z 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. z art
26 ust 3 i art 24 ust. 1 pkt 12
p.z.p. Tym samym zamawiający narusza nakaz udzielenia
zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy i narusza jedną z
podstawowych zasad udzielania zamówień/'.
Ponadto skoro oferta tegoż wykonawcy winna być odrzucona, a to wskutek tak niespełnienia
warunków udziału w postępowaniu, jak i z uwagi na fakt, iż zawiera ona rażąco niską cenę, to
oferta MZK Nisko Sp. z o.o. nie mogła zostać uznana za najkorzystniejszą. Tym samym
czynność jej wyboru w Postępowaniu uznać należy za wadliwą.

Mając na względzie powyższe Odwołujący wniósł jak w petitum niniejszego Odwołania tj. o
unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy MZK Nisko Sp. z o.o. jako
najkorzystniejszej, o wykluczenie tegoż Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz
odrzucenie jego oferty. Wobec powyższego dalej wnoszę o ponowne dokonanie oceny ofert
wykonawców i dokonanie wyboru oferty Odwołującego, jako najkorzystniejszej.

III. Interes prawny do wniesienia odwołania
Jak wynika z treści art. 179 ust. 1 PZP, prawo do wniesienia odwołania na czynności lub
zaniechania zamawiaj
ącego podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
przysługuje wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
niniejszej ustawy.
Stos
ownie do zestawienia ofert objętego informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z
dnia 19 lipca 2019 r., ranking ofert w postępowaniu przetargowym, którego dotyczy niniejsze
odwołanie przedstawiał się następująco:
1) Oferta MZK Nisko Sp. z o.o. z siedzi
bą w Nisku: 60,00 pkt za cenę + 40 pkt za termin
płatności faktury = 100 punktów;
2) Oferta FCC Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu: 49,06 pkt za cenę + 40 pkt za
termin płatności faktury = 89,06 punktów;

3) Oferta Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych J. H. z siedzibą w Nisku: 35,48 pkt za
cenę + 40 pkt za termin płatności faktury = 75,48 punktów.

Jak wskazano w uzasadnieniu niniejszego odwołania, Zamawiający nie wykluczył z
postępowania o udzielenie zamówienia MZK Nisko sp.z o.o., pomimo, że wykonawca ten nie
spełnił warunków udziału w postępowaniu, tj. nie wykazał posiadania wpisu do Rejestru
podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1466). W sytuacji,
gdyby Zamawiający postąpił zgodnie z prawem, tj. gdyby zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) PZP
wykluczył MZK Nisko sp. z o.o. z postępowania, oferta Odwołującego byłaby
najkorzystniejsza. W rezultacie Zamawiający zawarłby z Odwołującym umowę w sprawie
zamówienia publicznego. Powyższe oznacza, że wskutek działań Zamawiającego
Odwołujący został pozbawiony realnej możliwości uzyskania zamówienia, a przez to poniósł
lub może ponieść szkodę. Wobec tego Odwołujący posiada niewątpliwie interes prawny w
rozumieniu art. 179 ust. 1 PZP.
Dowód:
[5] Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu z dnia 2 lipca 2019 r.

Mając na uwadze powyższe Odwołujący wniósł jak na wstępie.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie,
na
podstawie
zebra
nego materiału dowodowego, po zapoznaniu
się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
w szcz
ególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, ofertą złożoną w postępowaniu przez Przystępującego oraz
korespondencją prowadzoną w toku postępowania pomiędzy Zamawiającym a
wykonawcami
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, jak również po zapoznaniu
się z odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron złożonych
ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.


W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek,
o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.

Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołującemu przysługiwało prawo do
skorzystania ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę
interesu w uzys
kaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp kwalifikowaną
możliwością poniesienia szkody przez Odwołującego będącej konsekwencją zaskarżonej w
odwołaniu czynności. Wnoszący odwołanie złożył w przedmiotowym postępowaniu ofertę
sklasyfikowaną na drugim miejscu w rankingu ofert. Jednocześnie w treści odwołania
podniósł zarzuty wobec najkorzystniejszej ekonomicznie oferty dążąc do jej eliminacji z
postępowania. W przypadku zaś uwzględniania odwołania ma on szansę na uzyskanie
przedmiotowego zamówienia.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie
publiczne, nadesłanej przez Zamawiającego do akt sprawy w postaci elektronicznej, w tym w
szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ oraz projektu umowy, oferty
złożonej w postępowaniu przez Przystępującego, jak również korespondencji prowadzonej
pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie Zamówienia
publicznego.

Izba dopuściła również złożone i zawnioskowane przez Zamawiającego wraz z odpowiedzią
na odwołanie dowody z dokumentów (złożone w trakcie postępowania przez
Przystępującego na wezwanie oparte o treść art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) w postaci:
1) zawiadomienia Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 24 07.2018 r. znak: os-
111. 7245.100.1006.2018.BE;
2) zaświadczenia wydane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27.07.2019
r., znak: OS-
111. 7245.112.54.2019.RG, wraz z załącznikiem.

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów
pod
niesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, iż postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieo
graniczonego o wartości powyżej kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Izba ustaliła, że przedmiotem prowadzonego postępowania jest odbiór i transport
odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko.

Następnie Izba ustaliła, iż Zamawiający w treści punktu III.1.1) ogłoszenia o zamówieniu oraz
w treści punktu 6.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: „SIWZ") określił
następujące warunki udziału w Postępowaniu:

Punkt III.1.1) Og
łoszenia o zamówieniu:
,,(...) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie i uzna; że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej', o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia;
2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach, zgodnie z art
250 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992) lub jest
wpisany do rejestru, o którym mowa w art 49 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2018r. poz.992 ) -
zezwolenie winno obejmować frakcje odpadów
okre
ślone w SIWZ, w tym odpadów niebezpiecznych,
3
) wpis do Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z Ustawa z dnia 11
września 2015 r. o zużytym sprzede elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.
1466).
4)
spełnia warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122)"

Następnie Izba ustaliła, że Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz punkcie 7.3. SIWZ
określił następujące dokumenty, jako właściwe dla potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu:
1) koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumen
ty potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122).

Zgodnie z punktem II.2.5) og
łoszenia o zamówieniu Zamawiający określił następujące
kryteria oceny ofert:

1. Kryterium jakości - Termin płatności - waga: 40
2. Cena - waga: 60

W rozdziale XIII SIWZ
Zamawiający w następujący sposób określił sposób kalkulacji
wynagrodzenia:
1. Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej
specyfikacji.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich
cyfrowo i słownie, wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje.
3. Cena podana w ofercie winna obe
jmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego tj. cenę
dostawy, montażu, instalacji oraz ewentualnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
Oferta musi zawierać ostateczna, sumaryczna cenę obejmująca ewentualne roboty
budowlane, dostawy i usługi niezbędne do realizacji zadania i inne koszty uwzględniające
wszystkie opłaty i podatki a także podatku od towarów i usług) z uwzględnieniem
ewentualnych upustów i rabatów.
4. Przed obliczeniem
ceny oferty wykonawca powinien dokładnie zapoznać się:
a) z opisem przedmiotu zamówienia, umową i warunkami opisanymi w SIWZ
b) z terenem realizacji usługi oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje
mające wpływ na wartość zamówienia.
5. Prz
y ustalaniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić również warunki wykonywania
usługi oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
6. Cena całkowita oferty winna wynikać z szacunkowego kosztu odbioru i transportu
odpadów oraz kosztu prowadzenia PSZOK-u.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej
(złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od tow
arów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.

Dodatkowo Izba ustaliła, że Zamawiający w treści wzoru umowy w § 7 pkt 5 ppkt 4b wskazał,
że: „PSZOK powinien być czynny dla mieszkańców Gminy Nisko i podmiotów prowadzących
działalność na terenie Gminy Nisko w każdą sobotę miesiąca: w okresie od początku
kwietnia do końca września od godziny 10:00 do godziny 18:00. w okresie od początku
października do końca marca od godziny 8:00 do godziny 15:00”.


Jak ustaliła Izba w postępowaniu oferty złożyło trzech wykonawców:
1) J. H.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbiórka i Transport Odpadów
Komunalnych J. H.
, który zaoferował realizacje przedmiotu zamówienia za cenę brutto
3.021.500,00
zł (termin płatności: 30 dni),
2) MZK Nisko Sp. z o.o., która zaoferowała realizacje przedmiotu zamówienia za cenę brutto
1.786.550,00 zł, (termin płatności: 30 dni),
3) FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., która zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za cenę
brutto 2.184.850,00 zł, (termin płatności: 30 dni).

MZK Nisko
Spółka z o.o. w swojej ofercie w odniesieniu do ceny wskazała, że:
1) wynagrodzenie z tytułu prowadzenia przez wykonawcę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zgodne z kalkulacją kosztów funkcjonowania PSZOK-u, niezmienne
w trakcie wykonywania zamówienia za jeden miesiąc wynosi 4.150,00 zł; na powołaną kwotę
składa się kwota:
a) wynagrodzenia osób obsługujących PSZOK: 1.900,00 zł brutto;
b) koszty transportu odpadów zebranych w PSZOK-u do regionalnej instalacji: 1.100,00 zł
brutto
c) koszt energii: 410,00 zł brutto
d) inne koszty: 740,00 zł brutto
2) szacunkowy koszt odbioru i transportu szacunkowej ilości 11.000 Mg odpadów
komunalnych z terenu Gminy Nisko: 156,00 zł brutto/Mg x 11.000 Mg = 1.716.0, 00 zł brutto.

Odwołujący w swojej ofercie w odniesieniu do ceny ofertowej wskazał, że:
1) wynagrodzenie z tytułu prowadzenia przez wykonawcę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zgodne z kalkulacją kosztów funkcjonowania PSZOK-u, niezmienne
w trakcie wykonywania zamówienia za jeden miesiąc wynosi 4.900,00 zł; na powołaną kwotę
składa się kwota:
a) wynagrodzenia osób obsługujących PSZOK: 3.600,00 zł brutto;
b) koszty transportu odpadów zebranych w PSZOK-u do regionalnej instalacji: 1.000,00 zł
brutto
c) koszt energii: 200,00 zł brutto

d) inne koszty: 100,00 zł brutto
2) szacunkowy koszt odbioru i transportu szacunkowej ilości 11.000 Mg odpadów
komunalnych z terenu Gminy Nisko: 191,05 zł brutto/Mg x 11.000 Mg = 2.101.550,00 zł
brutto.

Postępowanie prowadzone było przez Zamawiającego przy zastosowaniu tzw. procedury
odwróconej tj. art. 24aa p.z.p.

Zamawiający pismem z dnia 8 lipca 2019 r., działając w oparciu o regulację art. 26 ust. 1
ustawy Pzp,
wezwał wykonawcę MZK Nisko Spółka z o.o., jako Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 7.3 pkt 1, 2, 3 i 4 SIWZ,
tj.:
3) Koncesji, zezwoleń, licencji lub dokumentów potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania;
4) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5
) Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122);
6) Wykazu narz
ędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do SIWZ, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
oraz do wykazania braku podstaw do wykluczeni
a tj. dokumentów, o których mowa w ust.
7.4. pkt 1 do 7 SIWZ, tj.:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert -
w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; w przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we
własnym imieniu
3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp- odpis
winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
5) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji -
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do 5IWZ - w przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we
własnym imieniu;
6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegani
a się o zamówienia publiczne - zgodnie z Załącznikiem nr
6 do SIWZ -
w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; dotyczących nie podlegania
wykluczeniu z postępowania;
7) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych {Dz. U. z
2018 r. poz. 1445) -
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ - w przypadku składania oferty

wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we
własnym imieniu;

W odpowiedzi na powyższe wezwanie wykonawca MZK Nisko Spółka z o.o. przedstawiło
Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) Zaświadczenie o niekaralności,
2) Za
świadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
3) Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków,
4) Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego,
5) Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów,
6) Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122),
7) Potwierdzenie wpi
su do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami,
8) Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz urządzeń,
9) Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z
Postępowania.

Jak ustaliła Izba dnia 19 lipca 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze
oferty najkorzystniejszej o wyborze na
jkorzystniejszej oferty, za którą została uznana oferta
MZK Nisko Sp. z o.o.

W u
zasadnieniu powyższej decyzji Zamawiający wskazał, że wybrana oferta spełnia
w
szystkie wymagania formalne Zamawiającego i otrzymała najwyższą liczbę punktów przy
zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Jednocześnie w treści wyżej
oznaczonej informacji Zamawiający zamieścił streszczenie oceny i porównania złożonych
ofe
rt, zgodnie z treścią którego:
Lp.

Nazwa Wykonawcy
Liczba pkt wg kryterium
„cena" Liczba pkt kryterium „termin płatności"
Liczba pkt razem
1. J. H.

35,48
40,00
75,48
2. MZK Nisko Sp. z o.o.

60,00
40,00
100,00
3. FCC Tarnobrzeg SP. z o.o.

49,06
40,00
89,06

Na powyższą czynność Odwołujący wniósł odwołanie.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności powyższe
ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do przekonania, iż
sformułowane przez Odwołującego zarzuty nie znajdują oparcia w ustalonym stanie
faktycznym i prawnym, a tym samym rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na
uwzględnienie.

1. W zakresie zarzutu art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp oraz zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp związanych ze spełnieniem przez wybranego wykonawcę (Miejski Zakład
Komunalny Nisko Spółka z o.o.) warunków udziału w postępowaniu Izba wskazuje, że nie
zasługuje on na uwzględnienie.
W zakresie te
go zarzutu, co do zasady brak było pomiędzy Stronami i Uczestnikiem
postępowania sporu, co do faktów. Zamawiający przyznał, iż w wyniku przeoczenia w treści
warunku ujętego w ogłoszeniu oraz SIWZ znalazł się nieaktualny wymóg związany z
koniecznością wykazania przez wykonawców wpisu do rejestru podmiotów zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzede elektrycznym i
elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1466). Zamawiający wskazał, że pozostawienie
tego postanowienia w treści dokumentacji było wynikiem omyłki, tj. brakiem aktualizacji treści
ogłoszenia o zamówieniu i treści SIWZ w kontekście zmienionych przepisów związanych z
ww. rejestrem.

Jak wskazał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 06.08.2019 r.) „(…)
zgodnie z art. 235 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 poz. 701) z dniem utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. I
ustawy o odpadach, Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzący rejestr podmiotów
zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia I I .09.2015r o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zakończył prowadzenie tego rejestru.
Powyższy, nowy rejestr - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty
opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. I ustawy o
odpadach (BDO) został utworzony w dniu 24 stycznia 2018r ( M.P. z 2018, poz.
Podmioty które posiadały wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych były wpisywane z urzędu do


re
jestru, o którym mowa w art. 49 ust. I ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 234 ust.9 ustawy
o odpadach po upływie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. l
, (tj. z dniem 25.07.20181') wygasły wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów
dotychczasowych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a zatem wygasły
również dotychczasowe wpisy do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny.
Zatem w chwili obecnej funkcjonuje tylko rejestr podmi
otów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zbierających (BDO) prowadzony
przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania
działalności.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 08.07.2019r, MZK Nisko sp. z o.o.
przedstawił m.in. zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego o dokonaniu
wpisu MZK Nisko sp. z o.o. do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) i nadaniu numeru rejestrowego oraz
zaświadczenie, że jest uprawniony m.in. do transportu zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, czym spełnił warunki udziału w postępowaniu zapisane w SIWZ.
Według aktualnego stanu prawnego żaden z trzech oferentów nie posiada już aktualnego
wpisu do Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ponieważ prowadzenie
tego rejestru zostało zakończone, a wpis do tego rejestru został zastąpiony nowym wpisem
do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez marszałka województwa (BDO).
Takiego aktualnego wpisu do Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektro
niczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, nie posiada
również Odwołujący (...)”

Okoliczność ta nie była kwestionowana przez Odwołującego. Izba ponadto dokonała analizy
obecnego stanu prawnego w tym zakresie potwierdzając stanowisko Zamawiającego.

Odnosząc się do zarzutów sformułowanych w odwołaniu Izba wskazuje, że omyłkowe
wskazanie w dokumentacji postępowania nie stało na przeszkodzie konwalidacji tej
wadliwości opisu warunku na etapie oceny spełniania zdolności podmiotowej wykonawców
do realizacji przedmiotu zamówienia. Jeden z rejestrów, którego dotyczyło żądanie zawarte w
tej dokumentacji, został zastąpiony innym wpisem do rejestru prowadzonego przez
Marszałka Województwa. Utrzymanie tego żądania przez Zamawiającego byłoby
nie
racjonalne i sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym. Nadto wykluczenie
Przystępującego, lub któregokolwiek z wykonawców z tego powodu z postępowania byłoby
działaniem nie znajdującym uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym. Rolą warunków

udziału w postępowaniu jest ocena zdolności wykonawców do realizacji przedmiotu
zamówienia. Sankcja wykluczenia, jako najdalej idący sposób eliminacji wykonawcy z
postępowania, może być stosowana w ostateczności i przy uwzględnieniu zasad udzielania
zamówień publicznych. Zamawiający miał zatem prawo zmodyfikować swoje żądanie w toku
postępowania, gdyż wezwanie któregokolwiek wykonawcy do złożenia dokumentu
odnoszącego się do rejestru, który został wycofany z system prawnego, byłoby działaniem
skrajnie formalistycznym.
Zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do
złożenia aktualnych dokumentów, które to pojęcie odnosi się nie tylko do kwestii terminu ich
wystawienia, lecz w kontekście wykładni oświadczeń woli, należy je odczytywać
funkcjonalnie i celowościowo, tj. jako żądanie aktualnych pod względem formalnym (a zatem
prawnym) dokumentów. Warunki udziału w postępowaniu stanowią bowiem klasyczne
oświadczenia woli podmiotu zamawiającego, tj. wyrażają jego wolę zawarcia umowy z
wykona
wcą, który posiada określone (a więc odpowiednie i proporcjonalne) właściwości
podmiotowe służące ocenie jego zdolności do realizacji przedmiotu zamówienia.
W tym zakresie Izba w całej rozciągłości podzieliła stanowisko zaprezentowane przez
Zamawiającego. Poprawność konwalidacji omyłki przy formułowaniu warunków udziału w
postępowaniu powinna podlegać ocenie co do zachowania zasad uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców. Głównym celem postępowania, jak wyżej wskazano, jest
wybór wykonawcy zdolnego do realizacji przedmiotu zamówienia – nie zaś restrykcyjnie
rozumiana poprawność formalna procesu oceny i badana spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. Jak wskazał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie Przystępujący w
odpowiedzi na wezwanie z dni
a 08.07.2019 r. przedstawił m.in. zawiadomienie Marszałka
Województwa Podkarpackiego o dokonaniu wpisu MZK Nisko Spółka z o.o. do rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (BDO) i nadaniu numeru rejestr
owego oraz zaświadczenie, że jest on uprawniony
m.in. do transportu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – odsyłając do
dokumentów złożonych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Stąd też Izba uznała, że w ramach ustalonego stanu prawnego, żądanie od któregokolwiek
wykonawcy wpisu do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska byłoby pozbawione podstaw prawnych. Otóż treść SIWZ oraz ogłoszenia o
zamówieniu w hierarchii źródeł prawa znajduje się na najniższym miejscu – a zatem nie
może pozostawać w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi regulacjami rangi
ustawowej lub rozporządzeń wykonawczych. Nieadekwatność postawionego w treści SIWZ
żądania w zakresie warunków podmiotowych mogła i musiała zostać przez Zamawiającego
skorygowana na etapie oceny ich spełnienia. Żądanie bowiem od wykonawców dokumentów
nie przystających do obowiązującego stanu prawnego nie jest celem postepowania, nawet

jeżeli na skutek omyłki takie postanowienia zostały ujęte w treści dokumentacji
postępowania. Zamawiana przez Zamawiającego usługa powinna zostać zrealizowana
zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdyż tylko wówczas gwarantuje ona realizację celu
postępowania jakim jest zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zastąpienie jednego wpisu do rejestru w ramach złożenia
dokumentów przez Przystępującego innym dokumentem nie było też kwestią przypadku,
ponieważ wynikało z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Stąd też Izba zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 89 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp uznała za niezasadny.

2.
Poddając analizie zarzut związany z rażąco niską ceną należy się do niego odnieść w
dwóch aspektach, tj. aspekcie formalnej poprawności jego postawienia oraz w drugiej
kolejności, w ramach jego merytorycznej poprawności.
W zakresie formalnej poprawności tego zarzutu Izba wskazuje na błędne jego sformułowanie
w kontekście regulacji ustawy Pzp oraz czynności przedsiębranych przez Zamawiającego w
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołujący w ramach tego zarzutu
wniósł o odrzucenie oferty Przystępującego - jako wzorce kontroli wskazując art. 89 ust. 1 pkt
4 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. W zakresie możliwości odrzucenia oferty Przystępującego
ze względu na rażąco niską cenę wskazać należy, że zarówno systematyka ustawy Pzp oraz
jednolite w tym zakresie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądów Okręgowych
czynność tą nakazują poprzedzić wezwaniem wykonawcy do złożenia wyjaśnień w oparciu o
treść art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Instytucja uregulowana w tym ostatnim przepisie służy
bowiem usunięciu wątpliwości podmiotu zamawiającemu i daje wykonawcy możliwość
obrony swoich praw jeszcze w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
tym daje możliwość przedstawienia dowodów uzasadniających wysokość zaoferowanego
wynagrodzenia. Brak przeprowadzenia tej procedury, co do zasady, uniemożliwia
zastosowanie wobec wykonawcy sankcji w postaci odrzucenia jego oferty na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Drugim ze wzorców kontroli, wskazanych w odwołaniu, jest art. 90 ust 3 ustawy Pzp, którego
zastosowanie jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu procedury ujętej w treści art. 90 ust.
1 ustawy Pzp. Na powyższe wskazuje nie tylko literalna treść tego przepisu, lecz również
wykładnia funkcjonalna i systemowa – które, ze względu na jego rolę i miejsce w procedurze
udzielenia zamówienia publicznego, możliwość zastosowania ujętej tam sankcji odrzucenia
oferty wiążą z zakończoną i przeprowadzoną ze skutkiem negatywnym procedurą
wyjaśnienia kwestii rażąco niskiej ceny.

Mając na uwadze powyższe zarzut z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i połączone z nim
żądanie odrzucenia oferty Przystępującego uznać należy za przedwczesne. Z kolei zarzut z
art. 90 ust. 3 ustawy Pzp i połączone z nim tożsame żądanie są nieadekwatne do
istniejącego w sprawie stanu faktycznego.

Na marginesie należy wskazać, iż zarzuty związane z rażąco niską ceną są również
niezasadne ze względów merytorycznych. Otóż, jak słusznie wskazał Zamawiający w
odpowiedzi na odwołanie, podstawa faktyczną ww. zarzutów jest wysokość przedstawionego
przez Przystępującego w treści oferty wynagrodzenia pracowników obsługujących Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej: „PSZOK”) w wysokości 1900 złotych
brutto.
Co najistotniejsze w ramach
merytorycznej oceny tego zarzutu Zamawiający w treści wzoru
umowy w § 7 pkt 5 ppkt 4b wskazał, że: „PSZOK powinien być czynny dla mieszkańców
Gminy Nisko i podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy Nisko w każdą sobotę
miesiąca: w okresie od początku kwietnia do końca września od godziny 10:00 do godziny
18:00. w okresie od początku października do końca marca od godziny 8:00 do godziny
15:00”.
Jak słusznie zwrócił uwagę Zamawiający i popierający jego stanowisko Przystępujący
wymóg ten powoduje, że PSZOK będzie wymagał obsługi w pierwszym okresie - 8 godzin w
każdą sobotę (32 godziny miesięcznie), a w drugim okresie 7 godzin w każdą sobotę ( 28
godzin miesięcznie). Stąd też Izba w całej rozciągłości przychyliła się do stanowiska
Zamawiającego i Przystępującego, że koszt obsługi PSZOK przez 2 pracowników zamknie
się kwotą na poziomie około 1.000 zł – odnosząc ją do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo należy wskazać, że udział tej wartości w całej cenie
ofertowej jest znikomy, zaś orzecznictwo dopuszcza badanie i w konsekwencji ewentualne
odrzucenie oferty ze względu na zaniżenie ceny jednostkowej jedynie w specyficznych
sytuacjach.
Dodatkowo w ofe
rcie Przystępującego w ramach obsługi PSZOK występuje rezerwa w
postaci wartości 740 zł/mc (w pozycji „Inne koszty”), gdzie dla tej samej pozycji w ofercie
Odwołującego została wskazana wartość na poziomie 100 zł/mc. Oba te elementy powodują,
że brak jest podstaw do przyjęcia, że koszt wynagrodzenia pracowników na poziomie 1900
zł/mc powoduje, że mamy do czynienia z rażąco niską ceną.
Odnosząc się zatem do podstawy prawnej zarzutu z art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3
ustawy Pzp Izba wskazuje, że Odwołujący, formułując przedmiotowy zarzut, całkowicie
pominął okoliczności związane z czasem otwarcia PSZOK skupiając się de facto na jednym
elemencie cenotwórczym (wysokości kosztów pracy obsługi PSZOK), co pozwala na
stwierdzenie, że Odwołujący nie tylko nie wykazał, lecz nawet nie uprawdopodobnił, że w
istniejących okolicznościach faktycznych wystąpiły przesłanki do odrzucenia oferty

Przystępującego. W ocenie Izby, choć Odwołujący takiego żądania i powiązanego z nim
zarzutu nie
postawił w treści odwołania, nie wykazał on również, że w niniejszym stanie
faktycznym
istnieją podstawy do wezwania wykonawcy MZK Nisko Spółka z o.o. do złożenia
wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. W ocenie Izby złożone na rozprawie przez
Przystępującego wyjaśnienia są wystarczające i możliwe do przyjęcia, bez konieczności ich
poparcia dowodami. Przedstawiona kalkulacja jest bowiem zgodna z zasadami logiki i
obowiązującymi regulacjami, w tym wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Stąd też Izba, że nie doszło do naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 89 ust. 1 pkt
4 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Nie doszło również do naruszenia przez Zamawiającego art.
7 ust. 3 ustawy Pzp, który będąc zarzutem wynikowym podzielił los zarzutów podstawowych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w
sentencji.
Zgodnie bowiem
z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie,
jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ
na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia. Brak potwierdzenia zarzutów wskazanych
w odwołaniu powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym nie została wypełniona
hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972)
zmienionego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności § 5 ust. 4.


Przewodniczący:


……………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie