eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1134/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-07-02
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1134/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem Stron w dniu 2 lipca 2019 r.
w Warsza
wie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
17.06.2019 r. w formie pisemnej przez wykonawc
ę TMS Spółka z o.o., ul. Wiertnicza 84,
02-952 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Mazowiecki
Szpital Specjalistyczny
im. Dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A,
07-
410 Ostrołęka
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa jakości życia
mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych
w
zakresie
rehabilitacji
kard
iologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki
kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego
w Ostrołęce”
(nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-10/19)

przy udziale wykonawcy
Philips Polska Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222
Warszawa

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia
odwołania po stronie Zamawiającego

postanawia:
1. umorz
yć postępowanie odwoławcze,

2. nakaz
ać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy
TMS Spółka z o.o., ul. Wiertnicza 84, 02-952
KIO 1134/19

Warszawa
kwotę 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych i zero
groszy),
stanowiącą 90% uiszczonego przez Odwołującego wpisu.

Stosownie do treści art. 198 a i art. 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986 z późn.
zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego
w
Ostrołęce.


Przewodniczący:

……………………


KIO 1134/19

Sygn. akt KIO 1134/19

UZASADNIENIE
postanowienia z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1134/19


Zamawiający – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al.
Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa jakości życia
mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w
zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej
w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” (nr
postępowania MSS-TZP-ZPP-26-10/19).

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 05.06.2019
r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE pod numerem 2019/S 107 - 260663.

W dniu 05.06.2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej treść SIWZ.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17.06.2019 r. w
formie pisemnej przez wykonawcę TMS Spółka z o.o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa
wobec postanowień SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:
- art. 7 ust 1 i art. 29 ust.1,2 oraz 3 w zw. z art. 7 ust. 1, art.. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa
ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez:
• sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający i ograniczający uczciwą konkurencję poprzez
ta
ki dobór parametrów, który uniemożliwia złożenie Odwołującemu konkurencyjnej oferty, nie
podlegającej odrzuceniu;
• naruszeniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez
opisanie przedmiotu zamówienia i punktowanie rozwiązań konkretnego producenta a nie
funkcjonalne -
prowadzące do osiągnięcia tego samego efektu diagnostycznego;
• opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający i ograniczający uczciwą konkurencję
poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu
KIO 1134/19

możliwości składania ofert częściowych i tym samym ograniczenie liczby podmiotów
uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia

Mając powyższe na uwadze Odwołujący wniósł o:
• uwzględnienie niniejszego Odwołania w całości i przywrócenie zasady równego traktowania
wykonawców poprzez dokonanie modyfikacji SIWZ oraz dokonanie zmiany treści ogłoszenia
w zakresie wszystkich podniesionych w Odwołaniu kwestii spornych, w tym podział
zamówienia na części i dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych;
• lub unieważnienie niniejszego postępowania.

Zamawiający pismem w niesionym w dniu w dniu 01.07.2019 r. (wpływ mailem DzK-KIO-
9856/19 oraz DzK-KIO-9842/19)
wniósł odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego oddalenie
w całości. Jednocześnie Zamawiający w części dokonał modyfikacji treści SIWZ.

Zgodnie z informacją znajdująca się w aktach sprawy Zamawiający poinformował
pozostałych wykonawców o wniesieniu odwołania w dniu 18.06.2019 r.

Izba ustaliła ponadto, iż w ustawowym terminie (tj. dnia 19.06.2019 r.) przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca Philips Polska
Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa. Przystąpienie zostało podpisane
przez p. A. G.
działająca na mocy pełnomocnictwa podpisanego przez p. A. Ch. oraz p. P. Ś.
– członków Zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji spółki. Powyższe ustalono na
podstawie wydruku KRS z dnia 06.06.2019 r.

Tym samym Izba uznała powyższe przystąpienia za skuteczne wobec czego wykonawca
Philips Polska Spółka z o.o. stał się uczestnikiem postępowania odwoławczego.

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron postępowania
odwoławczego stwierdziła, iż postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art.
187 ust. 8 ustawy Pzp.

Powyższe jest wynikiem faktu, iż pismem z dnia 02.07.2019 r. Odwołujący złożył
o
świadczenie woli (pismo zarejestrowane dnia 02.07.2019 r. DzK-KIO-9876/19), iż cofa
wniesione odwołanie. Powyższe oświadczenie zostało podpisane przez p. E. G.
pełnomocnika działającego na mocy dołączonego do odwołania pełnomocnictwa z dnia
17.06.2019 r. podpisanego przez p. K. K.
– członka Zarządu uprawnionego do samodzielnej
KIO 1134/19

rep
rezentacji Odwołującego. Powyższe ustalono na podstawie wydruku KRS z dnia
22.05.2019 r.

Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego
i złożenie przez niego oświadczenia o cofnięciu odwołania odnosi daleko idące skutki
w posta
ci obowiązku zniesienia tegoż postępowania. Zatem Krajowa Izba Odwoławcza
zobligowana jest na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp do umorzenia
postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż w przypadku cofnięcia odwołania przez Odwołującego przed otwarciem
rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 zdanie
drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2
004 r. Prawa zamówień publicznych, orzekając w tym
zakresie o
konieczności zwrotu kwoty 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych i zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu
Zamówień Publicznych.

Przewodniczący

……………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie