eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1008/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-06-10
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1008/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron w dniu 10 czerwca 2019 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego w dniu 3 czerwca 2019 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „PARASOL” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN”
Sp. z o.o., Al. W. Korfantego 51 lok. 21, 40-161 Katowice
w
postępowaniu prowadzonym
przez zamawiającego Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37,
40-074 Katowice

orzeka:
1.
Odrzuca odwołanie;
2. K
osztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PARASOL”
Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o.,
Al. W. Korfantego 51 lok. 21, 40-161 Katowice
i zalicza w
poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset
złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PARASOL”
Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o.,
Al. W. Korfantego 51 lok. 21, 40-161 Katowice

tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za
mówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący: ……………….


Sygn. akt: KIO 1008/19

U z a s a d n i e n i e

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
postępowanie, którego przedmiotem jest wykonywanie usług ochrony w obiektach Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach.
W dniu 3 czerwca 2019 r. wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia:
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„PARASOL”
Sp.
z
o.o.
i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”) wnieśli
odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego,
pomimo niezaistnienia żadnej z przesłanek wskazanych w Warunkach Zamówienia oraz
ustawie Pzp.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
Pzp:
1. art. 138o ust. 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 6 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne
przyjęcie, iż oferta złożona przez Odwołującego podlegała odrzuceniu z uwagi na
niezgodność z Warunkami Zamówienia oraz błąd w obliczaniu ceny, co wynikać
miałoby z treści złożonych przez Odwołującego wyjaśnień, podczas gdy wspominane
wyjaśnienia potwierdzały, że cena wskazana w ofercie była obliczona w sposób
prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami, a oferta w pełni odpowiadała
treści Warunków Zamówienia. Odrzucenie oferty doprowadziło do naruszenia zasad
prowadzenia postępowania określonych w art. 138o ust. 2 ustawy Pzp, tj.
obiektywności i niedyskryminacji.
2. art. 138o ust 2 ustawy Pzp w zw. z rozdz. XV ust. 9 l
it. b i f Warunków Zamówienia
poprzez naruszenie zasad udzielenia zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny
i niedyskryminujący wobec ustalonych i jasno opisanych w Warunkach Zamówienia
okoliczności, w tym przesłanek, w jakich dochodzi do odrzucenia oferty
i w konsekwencji jej odrzucenia mimo nieziszczenia się takich przesłanek.
3.
art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 6 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne przyjęcie, iż oferta złożona
przez Odwołującego podlegała odrzuceniu z uwagi na niezgodność z Warunkami
Zamówienia oraz błąd w obliczaniu ceny.
Odwołujący wniósł o:
- uw
zględnienie odwołania w całości,

-
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności polegającej na odrzuceniu oferty
Odwołującego,
-
nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny wyjaśnień złożonych przez
Odwołującego.

Izba dokonała następujących ustaleń:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp dotyczącym zamówień
na usługi społeczne i inne szczególne usługi, na zasadach określonych w ogłoszeniu
o zamówieniu z dnia 25 kwietnia 2019 r. zamieszczonym w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod pozycją 539188-N-2019. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
w Warunkach Zamówienia wskazał, że w przedmiotowym postępowaniu nie przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. W piśmie z dnia 6 czerwca
2019 r. skierowanym do Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający oświadczył, że wartość
zamówienia jest niższa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, oraz
niższa od kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp. Okoliczność ta
została wskazana także w Warunkach Zamówienia opracowanych przez Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Izba stwierdziła, że odwołanie podlega
odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.
W prz
edmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że przedmiotem zamówienia są
usługi społeczne, których wartość Zamawiający oszacował na kwotę nie przekraczającą kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Izba zważyła, że w dziale III rozdział 6 ustawy Pzp ustawodawca zawarł przepisy
dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi ustanawiając specjalną
procedurę udzielania tych zamówień, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 750 000 euro w przypadku zamówień innych niż zamówienia
sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz kwoty
1 000
000 euro w przypadku zamówień sektorowych. W procedurze udzielania ww.
zamówień zastosowanie znajdują zasady równego traktowania i konkurencji, przejrzystości,
propo
rcjonalności, przepisy art. 17 i 18, działu I rozdziału 2a, działu II rozdziału 5, działu V
rozdziału 3, działu VI, zaś odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy art. 22-22d, art. 24,
art. 29-30b, art. 32-35 i art. 93 ustawy Pzp.
Jak ustalono powyżej, zamówienie będące przedmiotem niniejszej sprawy zostało
oszacowane przez Zamawiającego na kwotę mniejszą niż wskazane powyżej progi. Dla tego

typu zamówień na usługi społeczne ustawodawca dał zamawiającym możliwość udzielenia
zamówienia zgodnie z określoną przez danego zamawiającego procedurą spełniającą
minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. Przepisy te zobowiązują
zamawiających do udzielenia zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny
i niedyskryminujący (ust. 2), do zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie
internetowej, ogłoszenia o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na
okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert, opis przedmiotu
zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia, a także kryteria oceny ofert
(ust. 3). Art. 138o ust. 4 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego po udzieleniu zamówienia
do niezwłocznego zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej,
informacji o udzieleniu zamówienia z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska podmiotu,
z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie
nieudzielenia zamówienia zamawiający zobowiązany został do niezwłocznego
zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, informacji
o nieudzieleniu zamówienia. Co za tym idzie, zamawiający uprawniony jest do
samodzielnego określenia szczegółowej procedury, w ramach której udzieli zamówienia na
usługi społeczne o wartości mniejszej niż wskazana w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp,
z uwzględnieniem wytycznych opisanych w art. 138o ustawy Pzp. Określone w art. 138o
ustawy Pzp zasady prowadzenia tego typu postępowania są jedynymi wytycznymi
ustanowionymi przez ustawodawcę.
W pozostałym zakresie zamawiający nie jest związany regulacjami ustawy Pzp.
P
rzepisy ustawy Pzp nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy
Pzp w przypadku zamówień na usługi społeczne o wartości mniejszej niż określona w art.
138g ustawy Pzp, tak jak czynią to w przypadku takich postępowań o wartości równej lub
przekraczającej wskazane w art. 138g ustawy Pzp kwoty (art. 138l ustawy Pzp).
Ustawodawca przyjął odmienny sposób uregulowania tych dwóch grup postępowań.
Z powyższego należy wywieść, że wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, o którym
mowa w art. 138o ustawy Pzp nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na
czynności zamawiającego.
Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w przepisach rozporządzenia Prezesa
Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r., poz. 972
), które regulują kwestię wysokości wpisu od odwołania

wnoszonego od czynności podjętych w postępowaniu na usługi społeczne
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp.
Przepisy ww. rozporządzenia nie określają kwoty wpisu należnego
w postępowaniach na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty wskazane
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W przedmiotowej sprawie Zamawiający, działając zgodnie z wytycznymi zawartymi
w art. 138o ustawy Pzp, stworzył własną procedurę udzielenia zamówienia
z uwzgl
ędnieniem norm wskazanych w ww. przepisie. Brak jest zatem podstaw do oceny
czynności Zamawiającego, bowiem ocenie Izby mogą być poddane jedynie czynności
i zaniechania
Zamawiającego, do których Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy (art. 180 ust. 1 ustawy Pzp).
Jak stwierdzono powyżej, przepisy art. 138o ustawy
Pzp, do których zastosowania zobowiązany jest Zamawiający nie odsyłają do stosowania
przepisów działu VI ustawy Pzp, tak, jak jest to w przypadku zamówień na usługi społeczne
o wartościach przekraczających kwoty, o których mowa w art. 138g ustawy Pzp.
Jednoznacznie zatem
ustawodawca nie dał wykonawcom ubiegającym się o zamówienie na
usługi społeczne o wartości poniżej kwot wskazanych w art. 138g ustawy Pzp możliwości
skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp, co jest
spójne z treścią ww. rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.
Mając powyższe na uwadze, Izba stwierdziła, że odwołanie podlega odrzuceniu na
podstawie art.
189 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, jako że do przedmiotowej sprawy nie mają
zastosowania przepisy ustawy.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192
ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust. 4 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący: ……………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie