eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 492/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-04-02
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 492/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału Stron w dniu 2 kwietnia 2019 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
20.03.2019 r. przez wykonawc
ę Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Spółka z o.o.,
ul. Północna 22a, 20-064 Lublin
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -
Samodzielny Publicz
ny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al.
Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie
usług transportu na rzecz osób dializowanych”.


przy udziale wykonawcy p. D. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Transport
Sanitarny Usługi Transportowe Przewód Osób D. K., ul. Biernackiego 17, 21-200
Parczew

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia
odwołania po stronie Zamawiającego.


postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Spółka z o.o., ul. Północna 22a, 20-
064 Lublin

kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero
groszy), stan
owiącą uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20 lipca
2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zamościu.

Przewodniczący: …………………..Sygn. akt: KIO 492/19

UZASADNIENIE

do postanowienia z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 492/19

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie
usług transportu na rzecz osób dializowanych”.


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 21.02.2018
r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 515136-N-2019.

W dniu 15.03.2019 r.
Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20.03.2019 r.
przez wykonawc
ę Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Spółka z o.o., ul. Północna 22a,
20-064 Lublin
wobec czynności Zamawiającego, tj. wyboru oferty najkorzystniejszej
Wykonawcy Transport Sanitarny Usługi Transportowe Przewóz Osób D. K. (dalej:
Wykonawca) oraz zaniechanie odrzucenia oferty tego Wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ,
nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, zawierającej rażąco niską cenę oraz jako
złożonej przez wykonawcę, który powinien zostać wykluczony z postępowania.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
I. art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 8 Pzp w zw. z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy
jako oferty niezgo
dnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”)
oraz przepisami określającymi cechy techniczne i jakościowe specjalistycznych środków
transportu sanitarnego, sprecyzowanymi w Polskich Normach przenoszących europejskie
normy zharmonizowane;
II. art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art, 90 ust. 2 i 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Wykonawcy jako oferty zawierającej rażąco niską cenę;

III. art. 89 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt. 17 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty
Wykonawcy w sytuacji, w której powinien on zostać wykluczony, gdyż w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił on w ofercie informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego,
IV.
art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia w
sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców i w konsekwencji wybór oferty Wykonawcy, pomimo że oferta Wykonawcy jest
niezgodna z SIWZ, odrębnymi przepisami, jest złożona przez podmiot podlegający
wykl
uczeniu i zawiera rażąco niską cenę.
V. art. 26 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy do złożenia wykazu środku
transportu, który by potwierdzał spełnienie warunku udziału w postępowaniu względnie
naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp wobec zaniechania wykluczenia Wykonawcy z
postępowania ze względu na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Wobec powyższego Odwołujący sformułował następujące żądania wnosząc o nakazanie
Zamawiającemu:
a)
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
b)
powtórzenia czynności oceny oferty Wykonawcy Transport Sanitarny Usługi Transportowe
Przewóz Osób D. K. i w jej wyniku odrzucenie oferty tego Wykonawcy;
c) dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

Ponadto
Odwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodu z:
1. dokumentu normy PN-EN 1789+A2 -
na okoliczność niezgodności oferty Wykonawcy z
SIWZ i normą oraz na okoliczność przedstawienia przez Wykonawcę informacji
wprowadzających w błąd Zamawiającego,
2. ofert
y Wykonawcy, w tym: wykazów środków transportu, przedstawionych przez
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy:
AG.ZP.3320.49.17, ogłoszonym w dniu 04.07.2017r., na „Świadczenie usług transportu
sanitarnego w zakresie podstawo
wym i na rzecz osób dializowanych” - na okoliczność
przedstawienia przez Wykonawcę informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę treść art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Izba ustaliła, iż termin na wniesienie
odwołania został dotrzymany i zostało ono podpisane przez osobę umocowaną do
reprezentowania Odwołującego. Tym samym Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia
przedmiotowego odwołania.

Izba ustaliła, że Zamawiający w dniu 21.03.2019 r. przekazał kopię odwołania pozostałym
wykonawcom i
wezwał ich do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego.

W dniu 25.03.2019 r.
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego zgłosił wykonawca p. D. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Transport Sanitarny Usługi Transportowe Przewód Osób D. K., ul. Biernackiego 17, 21-200
Parczew
Przystąpienie zostało podpisane przez p. D. K. W dniu 22.03.2019 r. kopia
przystąpienia została przekazana Odwołującemu i Zamawiającemu. Izba uznała powyższe
przystąpienie za skutecznie – stąd tez ww. Wykonawca stał się uczestnikiem postępowania
odwoławczego.
Następnie Izba ustaliła, iż Zamawiający pismem z dnia 28.03.2019 r. (wpływ w formie
dokumentowej pocztą elektroniczną w dniu 29.03.2019 r. DzK-KIO-4685/19 z adresu
zamowienia@szpital.za.pl) podpisanym przez p. A. M.
– Dyrektora złożył oświadczenie woli
wskazując, iż uwzględnia zarzuty odwołania w całości i w świetle przedstawionych w treści
odwołania okoliczności dot. wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza,
Zamawiający unieważnia wybór oferty najkorzystniejszej oraz powtórzy
czynność badania i oceny ofert i dokona ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.
Następnie Izba ustaliła, że na wyznaczony termin posiedzenia z udziałem Stron nie stawili
się Zamawiający i Przystępujący - mimo prawidłowego zawiadomienia o terminie
posiedzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, niestawiennictwo strony oraz uczestnika
postępowania odwoławczego prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy nie
wstrzymuje rozpoznania odwołania. Izba stwierdziła, że wskutek prawidłowego
zawiadomienia
, Przystępujący miał możliwość stawienia się na posiedzeniu i bronienia
swych interesów, w tym złożenia sprzeciwu wobec uwzględniania przez Zamawiającego w
całości zarzutów zawartych w odwołaniu. Jego niestawiennictwo w okolicznościach
wskazanych powyżej wywołuje negatywne skutki procesowe w postaci konieczności
umorzenia postępowania odwoławczego.

Przystępujący nie zdecydował się skorzystać ze swojego prawa, gdyż nie stawił się na
posiedzenie Izby wyznaczone na 2 kwietnia 2019 r. W ocenie Izby
, jak wyżej zostało
wskazane,
powyższe jest równoważne z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

Dostrzeżenia wymaga, że posiedzenie z udziałem stron i uczestników postępowania jest tą
fazą postępowania odwoławczego, która bezpośrednio poprzedza rozprawę. Na tym etapie
strony prez
entują swoje ostateczne stanowiska procesowe, co do podtrzymania lub cofnięcia
odwołania, uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu czy wniesienia sprzeciwu
wobec tej ostatniej czynności, od których to stanowisk uzależnione jest skierowanie
odwołania do rozpoznania na rozprawie. Dobrowolny brak udziału w tej fazie postępowania
odwoławczego należy uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania swoich
interesów.

Tym samym w analizowanej sprawie podzielono stanowisko już uprzednio wyrażane przez
Izbę w podobnych sytuacjach, m.in. postanowieniu z dnia 7 grudnia 2016 r. sygn. akt KIO
2214/16; postanowieniu z dnia 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt KIO 2534/15); w postanowieniu z
dnia 9 czerwca 2010 r. (sygn. akt KIO 991/10), postanowieniu z dnia 27 czerwca 2012 r.
(sygn. akt KIO 1264/12), postanowieniu z 4
września 2014 r. (sygn. akt KIO 1710/14),
postanowieniu z dnia 11 sierpnia 2010 r. (sygn. akt KIO 1575/10) oraz postanowieniu z dnia
21 września 2015 r. (sygn. akt KIO 1963/15).

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, Izba stwierdziła, że postępowanie
podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 186 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp w
okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy Pzp koszty postępowania
odwoławczego znosi się wzajemnie.

Tym samym Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Jednocześnie Izba wskazuje, iż zgodnie z treścią 186 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp
zamawiający, w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego na skutek
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i nie
wniesienia sprzeciwu przez Przystępującego, wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.


Przewodniczący:

……………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie