eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 91/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-02-04
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 91/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Protokolant : Dominik Haczykowski, Renata Tubisz

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2019r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2019 r. przez odwołującego
Konsorcjum:
1. Cubic Defense Applications Inc
– Lider konsorcjum 9333 Balboa Avenue, San Diego,
California, 92123, USA;
2. Unitronex Poland Sp. z o.o.
– Członek konsorcjum ul. Grochowska 341/68, 03-822
Warszawa;
3. Siltec Sp. z o.o.
– Członek konsorcjum ul. Parzniewska 12, 05-800 Pruszków ;
4.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - Członek Konsorcjum,
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego:
Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia ul. Królewska 1/7; 00-909 Warszawa

przy udziale
przystępujących po stronie zamawiającego:

1.
Saab AB Bröderna Ugglas Gata, SE-581 88 Linköping, Szwecja;
2. Konsorcjum: 1)Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609
Radom
– Lider konsorcjum; 2) THALES Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518
Warszawa
– Członek konsorcjum; 3) THALES AVS FRANCE SAS 75-77, avenue
Marcel Dassault 33700 MERIGNAC - France


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze
Sygn. akt KIO 91/19

2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez Konsorcjum:
1. Cubic Defense Applications Inc
– Lider konsorcjum 9333 Balboa Avenue, San
Diego, California, 92123, USA;
2. Unitronex Poland Sp. z o.o.
– Członek konsorcjum ul. Grochowska 341/68, 03-822
Warszawa;
3. Siltec Sp. z o.o.
– Członek konsorcjum ul. Parzniewska 12, 05-800 Pruszków ;
4.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - Członek
Konsorcjum, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46

tytułem wpisu od odwołania

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - P
rawo zamówień publicznych
(j.t.
Dz.
U.
z
2018
r.
poz.1986
ze
zm.)
na
niniejsze
postanowienie
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ……………………..


Sygn. akt KIO 91/19


Uzasadnienie

Przedmiotem zaskarżenia w złożonym odwołaniu jest postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2018 rok poz.1986 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”.

Odwołujący złożył odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie
negocjacji z ogłoszeniem, na dostawę, instalację i uruchomienie
taktycznych systemów symulacji pola walki o numerze wewnętrznym: IU/170/X-
36/ZO/NZO/DOS/Z/2015.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w
dniu 19.12.2015 roku pod numerem 2015/S 246-447 263.

Odwołujący w złożonym odwołaniu zaskarżonym czynnościom Zamawiającego zarzucił
naruszenie następujących przepisów:

1)
art. 8 ust. 3 Pzp w związku z art. 8 ust. 1 Pzp oraz w związku z art. 90 ust. 1 i art. 87 ust. 1
Pzp, a także w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji („ZNKU") przez całkowicie błędne stwierdzenie, że Odwołujący nie
sprostał obowiązkowi wykazania, że zastrzeżone przez Odwołującego informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa i w konsekwencji odtajnienie w całości wyjaśnień Odwołującego z
dnia 14 grudnia 2018 roku (wraz z załącznikami), podczas gdy Zamawiający powinien był
przyjąć, że Odwołujący skutecznie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i nie odtajniać tych informacji;
2)
art. 8 ust. 3 Pzp w związku z art. 8 ust. 1 Pzp oraz w związku z art. 90 ust. 1 i art. 87 ust. 1
Pzp oraz w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez dokonanie weryfikacji skuteczności zastrzeżenia
przez Odwołującego tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób pobieżny, przy jednoczesnym
braku analizy wszystkich dokumentów złożonych przez Odwołującego w ramach wyjaśnień z
dnia 14 grudnia 2018 roku;
3)
art. 7 ust. 1 Pzp w związku z art. 90 ust. 1 Pzp oraz art. 87 ust. 1 Pzp, przez przeprowadzenie
postępowania w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców, przez odtajnienie wyjaśnień Odwołującego dotyczących m.in. elementów
mających wpływ na wysokość ceny oraz stosowanych przez Odwołującego rozwiązań
technicznych, co stawia w uprzywilejowanej pozycji wykonawców, którzy nie zostali wezwani
Sygn. akt KIO 91/19

do złożenia takich wyjaśnień, a po zapoznaniu się z odtajnionymi wyjaśnieniami Odwołującego
wykonawcy ci uzyskają nieuzasadnioną przewagę konkurencyjną.

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o:
1)
uwzględnienie odwołania w całości;
2)
nakazanie unieważnienia czynności Zamawiającego polegającej na odtajnieniu w całości
wyjaśnień Odwołującego z dnia 14 grudnia 2018 roku (wraz z załącznikami);
3)
nakazanie powtórzenia czynności Zamawiającego polegającej na badaniu zasadności
zastrzeżenia tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnień Odwołującego z dnia 14 grudnia 2018 roku
(wraz z załącznikami);
4)
nakazanie Zamawiającemu zaniechanie odtajnienia wyjaśnień Odwołującego z dnia 14
grudnia 2018 roku (wraz z załącznikami) w zakresie objętym zastrzeżeniem tajemnicy
przedsiębiorstwa znajdującym się w tych wyjaśnieniach.

Pismem z dnia 29 stycznia 2019 roku
. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie,
przesyłając je za pośrednictwem faksu w dniu 29.01.2019roku, w której uwzględnił w całości
zarzuty o
dwołującego przedstawione w piśmie z dnia 21.01.2019roku.

Do postępowania odwoławczego skutecznie, w myśl przepisów art.185 ust.2 i ust.3 ustawy
Pzp., przystąpili wykonawcy:
1.
Saab AB Bröderna Ugglas Gata, SE-581 88 Linköping, Szwecja;
2. Konsorcjum: 1)Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609
Radom
– Lider konsorcjum; 2) THALES Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518
Warszawa
– Członek konsorcjum; 3) THALES AVS FRANCE SAS 75-77, avenue
Marcel Dassault 33700 MERIGNAC - France
po stronie zamawiającego.

Należy nadmienić, że Izba na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2019 roku z udziałem stron i
uczestników, nie uwzględniła złożonej opozycji przy piśmie odwołującego z dnia 29 stycznia
2019 roku co do przystąpienia po stronie zamawiającego, powyżej wymienionych
wykonawców. Rozpoznając wniosek opozycji Izba stwierdziła, że przystępujący mają interes
w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, który odtajnił złożone wyjaśnienia na wezwanie
zamawiającego w zakresie art. 90 ust.1 Pzp oraz art.87 ust.1 Pzp. Podsumowując Izba
postanowiła na podstawie art. 185 ust. 3 w związku z ust. 2 i 4 tegoż art.185 Pzp o
dopuszczeniu do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłaszających
przystąpienie, jednocześnie oddalając zgłoszoną opozycję przez odwołującego.
Sygn. akt KIO 91/19

Niemniej w dniu 4 lutego 2019 roku
o godz.11.56 za pośrednictwem faksu przed otwarciem
posiedzenia wyznaczonego w tym dniu na godz.13.00 przystępujący Saab AB Bröderna
Ugglas Gata, SE-
581 88 Linköping, Szwecja za pismem z dnia 25 stycznia 2019 roku
oświadczył o niewnoszeniu sprzeciwu w postępowaniu odwoławczym wobec uwzględnienia w
całości przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.
Również drugi z przystępujących po stronie zamawiającego Konsorcjum: 1)Polska Grupa
Zbrojeniowa S.A. ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 Radom
– Lider konsorcjum; 2) THALES
Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa – Członek konsorcjum; 3) THALES
AVS FRANCE SAS 75-77, avenue Marcel Dassault 33700 MERIGNAC
– France w dniu 4
lutego 2019 roku pismem za wpływem bezpośrednim o godz.11.26 oświadczył o niewnoszeniu
sprzeciwu w post
ępowaniu odwoławczym wobec uwzględnienia w całości przez
zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

W związku z powyższym, na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, orzeczono jak w sentencji postanowienia o umorzeniu postępowania
odwoławczego wobec uwzględnienia odwołania przez zamawiającego i nie wniesienia
sprzeciwu przez przystępujących po stronie zamawiającego. Tym samym wystąpiły przesłanki
z a
rt. 186 ust.3 ustawy Pzp. w związku z niewniesieniem sprzeciwu przez przystępujących po
stronie zamawiającego co skutkuje umorzeniem postępowania odwoławczego.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
z zastrzeżeniem art.186 ust.6 pkt 2) lit. b ustawy Pzp. i § 5 ust.1 pkt 1) lit. a) Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (j.t. z dnia 7 maja 2018r. Dz. U. z 2018r. poz.972) znosząc koszty wzajemnie i
dokonując zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości 15.000,00
złotych.


Przewodniczący: …………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie