eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 20/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-01-24
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 20/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki, Beata Pakulska - Banach, Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Dominik Haczykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2019 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2019 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Multiconsult Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Transprojekt Gdański spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gdańsku i Voessing Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Poznaniu

w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe spółka
akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia SYSTRA
spółka akcyjna w Paryżu, Francja oraz S. B. i J. B., prowadzących działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej pod firmą Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK Mosty s.c. S. B., J.
B.
we Wrocławiu, zgłaszających przystąpienie do podstępowania odwoławczego po stronie
z
amawiającego


orzeka:

1.
Oddala odwołanie.
2. K
osztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Multiconsult Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie,
Transprojekt Gdański spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku i Voessing
Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu i:

2.1 zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych, zero groszy), uiszczoną przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Multiconsult Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzi
alnością w Warszawie, Transprojekt Gdański spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gdańsku i Voessing Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Poznaniu
tytułem wpisu od odwołania;
2.2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Multiconsult Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Transprojekt
Gdański spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku i Voessing Polska spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu na rzecz zamawiającego PKP Polskie Linie
Kolejowe
spółka akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą wynagrodzenie
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Warszawa-Praga w Warszawie.


Przewodniczący:
………….........................…

………….........................…

………….........................…
Sygn. akt KIO 20/19

U z a s a d n i e n i e

I.
PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie
(d
alej: Zamawiający) prowadzi postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla
przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20)”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r., poz. 2018/S 146-
335324. Zamawiający zamieścił
specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) na swojej stronie internetowej.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zm.;
dalej: Prawo zamówień publicznych).

W dniu 7 stycznia 2019 r.
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia Multiconsult Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie,
Transprojekt Gdański spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku i Voessing
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu (dalej: Odwołujący), wnieśli
odwołanie, w którym zarzucili Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1.
art. 91 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 i 3 Prawa zamówień publicznych poprzez błędne
zastosowanie i wadliwą ocenę oferty Odwołującego w zakresie, w jakim Zamawiający
nie przyznał punktów w ramach kryterium oceny ofert: Doświadczenie kluczowego
personelu zgodnie z pkt 20.7.3 IDW za doświadczenie, zdobyte przez osobę wskazaną
w ofercie Odwołującego na stanowisko: Koordynator w branży kolejowej w zakresie
kolejowych o
biektów budowlanych;
2.
art. 87 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 i 3 Prawa zamówień publicznych poprzez
zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie doświadczenia
zdobytego przez osobę wskazaną w ofercie Odwołującego na stanowisko: Koordynator
w
branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, co doprowadziło do
nieprzyznania Odwołującemu 9 dodatkowych punktów w ramach pozacenowego
kryterium oceny ofert.

Odwołujący uzasadnił swoje zarzuty następująco:

Zdaniem Odwołującego, doświadczenie uzyskane przez osobę wskazaną w ofercie
Odwołującego na stanowisko: Koordynator w branży kolejowej w zakresie kolejowych

obiektów budowlanych i przedstawione przez Wykonawcę w ofercie, spełnia wymagania
uzasadniające przyznanie punktów w ramach omawianego kryterium. Osoba wskazana
w
ofercie Odwołującego na ww. stanowisko, jako główny projektant branży torowej
opracowała
wielobranżowe
projekty
budowlane
obejmujące
wymagane
przez
Zamawiającego elementy. W oparciu o te dokumentacje projektowe, wykonywane na
zlecenie generalnego wykonawcy ówczesnych projektów, przygotowano wnioski o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę, które zostały udzielone. W związku z powyższym, nie
sposób twierdzić, iż wymagane w ramach kryterium oceny ofert punktowane doświadczenie
nie zostało wykazane w sposób przewidziany przez Zamawiającego w SIWZ.

W zakresie kryterium wymagane było zatem uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
w oparciu o opracowana przez projektanta dokumentację projektową, a nie-pozwolenia
obejmuj
ącego pełny zakres wykonanej przez projektanta dokumentacji zgodnej z ww.
wymaganiami. Takie oczekiwanie Zamawiającego jest nieuzasadnione.

Przede wszystkim na istnienie takiego wymagania nie wskazuje treść opisu kryterium.
Zamawiający nie doprecyzował w opisie kryterium, jakiego zakresu decyzji o pozwoleniu na
budowę oczekuje, z czego należy wnioskować, iż wystarczające dla spełnienia wymagań było
uzyskanie pozwoleń wydanych w oparciu o opracowane dokumentacje, nawet jeśli nie objęły
one ich pełnego zakresu (w szczególności, w wymaganiu nie wskazano, aby pełny zakres
projektowy branży torowej został objęty pozwoleniem na budowę). Zgodnie z przyjętą
powszechnie wykładnią postanowień SIWZ, wszelkie jego nieścisłości tłumaczy się na korzyść
wykonawcy, gdyż to Zamawiający jako autor wymagań, odpowiada za sformułowanie ich w
sposób precyzyjny i pełny. Zamawiający nie określił żadnych dodatkowych wymagań dla decyzji
o pozwoleniu na budowę wydanych w oparciu o dokumentację, poza tym, że mają one być
ostateczne. Z
atem, wymaganie obecnie (jak wynika z treści karty oceny oferty Odwołującego),
aby pozwolenia odzwierciedlały dokładnie zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej
jest niezasadne i
wykracza poza treść SIWZ.

Interpretacja przedstawiana przez Zamawi
ającego prowadziłaby do określenia kryterium
w
sposób ograniczający istotnie konkurencyjność postępowania oraz niezgodnego
z
powszechną praktyką, w tym również praktyką akceptowaną przez samego Zamawiającego
przy realizacji innych projektów. Zgodnie ze stanowiskiem Zamawiającego przedstawionym
w
uzasadnieniu oceny oferty, ale nie wynikającym z brzmienia kryterium, decyzja o pozwoleniu
na budowę powinna obejmować całość projektowanej przez daną osobę dokumentacji, co nie
jest uzasadnione ani treścią opisanego w SIWZ wymagania ani też celem kryterium, czy też
faktycznymi okolicznościami realizacji projektów infrastrukturalnych.

Ponadto, dla tych prac, dla których uzyskanie pozwolenia na budowę nie było
konieczne, najwłaściwsze było dokonanie wyłącznie zgłoszenia robót do właściwego organu.
Działanie takie zgodne jest z przepisami prawa, jak i praktyką akceptowaną przez
Zamawiającego, dlatego też kryterium nie należy interpretować w sposób prowadzący do
wyłączenia możliwości wykazania się doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji
zamówienia zgodnie z wyżej przedstawionym mechanizmem. Pełny zakres dokumentacji nie
został objęty pozwoleniami na budowę, gdyż w odniesieniu do takich prac, co do których
przepisy prawa nie wymagają wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonywano
zgłoszenia robót budowlanych (procedura ta, jak wiadomo, nie kończy się co do zasady
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę).

W przypadku projektów infrastrukturalnych, w tym kolejowych, bardzo często zdarza się,
że niektóre elementy dokumentacji nie wymagają pozwolenia na budowę a wyłącznie
zgłoszenia (np. przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12
ustawy Prawo budowalne), zatem zasadne jest odczytanie przez Odwołującego opisu
kryterium, jako wymag
ania, aby w oparciu dokumentację spełniającą szczegółowe wymagania,
uzyskano (jakieś - niedoprecyzowane przez Zamawiającego) ostateczne decyzje o pozwoleniu
na budowę, czyli tylko dla tych elementów, które zgodnie z przepisami prawa tego wymagały.

Odwołujący podnosił, że nie do końca zrozumiałe jest lakoniczne uzasadnienie braku
przyznania Odwołującemu punktów ze względu na fakt, iż według posiadanej przez
Zamawiającego dokumentacji, osoba wskazana w ofercie Odwołującego była projektantem
jedynie Projektów Regulacji Osi Torów. Dokumentacja, obejmująca projekt budowlany,
wykonywana była przez Odwołującego jako podwykonawcę, zatem nie odpowiada on za jej
zakres ujawniony Zamawiającemu. Ponadto, nawet samo wykonanie Projektu Osi jest
wymagane dla ustalenia po
łożenia krawędzi peronu, co przekłada się na zakres objęty
pozwoleniem na budowę.

Ponadto, Zamawiający w sposób nieuprawniony zaniechał zastosowania instytucji
wezwania Odwołującego do wyjaśnień złożonej oferty. Jeżeli podane w Wykazie informacje
budziły wątpliwości Zamawiającego lub nie były spójne z posiadanymi przez niego z innych
źródeł informacjami, to prawidłowym krokiem, przed podjęciem decyzji o odmowie przyznania
Odwołującemu punktów w przedmiotowym kryterium, powinno być wezwanie do udzielenia
w
yjaśnień w zakresie budzącym wątpliwości Zamawiającego, w szczególności gdy z oferty
wynika iż dokumentacja została wykonana dla Wykonawcy robót, a nie Zamawiającego
i w
sposób oczywisty zakresy te nie musza być tożsame (i nie były). Odwołujący, w sposób
nieprowadzący do zmiany treści złożonej oferty, mógłby wyjaśnić pozorne nieprawidłowości
dostrzeżone przez Zamawiającego w ofercie. Ma to szczególne znaczenie w aktualnej sytuacji,

gdy nieprzyznanie Odwołującemu punktów wynika, jak się wydaje, nie z treści Wykazu
załączonego do oferty Odwołującego, ale z informacji uzyskanych przez Zamawiającego ze
źródeł innych, niż oferta Odwołującego.

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
powtórzenia czynności badania i oceny oferty Odwołującego;
3.
przyznania 9 punktów ofercie Odwołującego w ramach kryterium Doświadczenie
kluczowego personelu -
Koordynator w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych za doświadczenie zdobyte przez osobę wskazaną w ofercie Odwołującego
na stanowisko: Koordynator w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych;
4.
dokona
nia wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Zamawiający nie uwzględnił zarzutów podniesionych w odwołaniu. W odpowiedzi i na
rozprawie wnosił o jego oddalenie.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpili wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia SYSTRA spółka akcyjna w Paryżu, Francja
oraz S. B. i J. B.
, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą
Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK Mosty s.c. S. B., J. B.
we Wrocławiu których oferta
została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą (dalej: Przystępujący).

II.
Nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 189 ust. 2 Prawa zamówień
publicznych, wobec czego rozpozn
ano odwołanie na rozprawie.
Odwołującemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1
Prawa zamówień publicznych, bowiem ma interes w uzyskaniu danego zamówienia i może
ponieść szkodę w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego Prawa zamówień
publicznych -
jeżeli podniesione przez niego zarzuty by się potwierdziły – wówczas
Odwołujący miałby szansę na uzyskanie zamówienia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania i stanowiskami Stron, Krajowa Izba
Odwoławcza zważyła, co następuje: odwołanie należy oddalić.

Izba ustaliła, co następuje:
1.
W postępowaniu kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były następujące kryteria:
całkowita cena brutto z wagą 60 %, termin wykonania zamówienia z wagą 10%,
doświadczenie kluczowego personelu z wagą 25%, aspekt społeczny z wagą 5% (pkt
20.7 SIWZ).
2.
Zamawiający przewidział, że w kryterium ,,Doświadczenie Kluczowego Personelu”
przyzna punkty za dodatkowe doświadczenie personelu Wykonawcy wskazanego w pkt
8.6.2
– na spełnienie warunków udziału w postępowaniu (na podstawie Załącznika nr 8
do IDW). Każda z badanych ofert może otrzymać maksymalnie 25 pkt w przedmiotowym
kryterium (pkt 20.7.3 SIWZ).
3.
Osoba, wskazana na stanowisko koordynatora w branży kolejowej w zakresie
kolejowych obiektów budowlanych powinna posiadać udokumentowane dodatkowe
(poza wykazanym na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu)
doświadczenie, polegające ,,na opracowaniu w charakterze projektanta w danej branży,
w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert dokumentacji
projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany) dla budowy lub przebudowy
łącznie co najmniej 40 km nawierzchni torowej na linii dwutorowej zelektryfikowanej.
Dokumentacja powinna obejmować w swym zakresie co najmniej:
• dwa [2] szlaki
• jedną [1] stację kolejową.
Stacja powinna obejmować przynajmniej:
• dwa [2] tory główne zasadnicze
• dwa [2] tory główne dodatkowe,
W oparciu o powyższe dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje
o
pozwoleniu na budowę.
Za wskazanie każdego opracowania dokumentacji projektowej spełniającego ww.
warunek zostanie przyznany trzy [3] punkty. Maksymalnie można uzyskać dziewięć [9]
punktów”.
4.
Odwołujący wskazał w ofercie na stanowisko koordynatora w branży kolejowej osobę,
pos
iadającą doświadczenie zgodnie z opisem w trzech pozycjach w tabeli na stronie 58-
59 oferty. Doświadczenie to zostało zastrzeżone przez Odwołującego jako tajemnica
przedsiębiorstwa – w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający uznał skuteczność zastrzeżenia i zastrzeżenie to nie było kwestionowane.
5.
Zamawiający nie przyznał Odwołującemu punktów za doświadczenie osoby wskazanej
na stanowisko koordynatora w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych, ponieważ stwierdził, na podstawie posiadanej przez siebie dokumentacji,

że osoba wskazana na stanowisko koordynatora wykonała jedynie projekty regulacji osi
torów.
6.
Z taką czynnością Zamawiającego Odwołujący się nie zgodził i wniósł rozpatrywane
odwołanie.

Oceniając tak ustalony stan faktyczny, Izba stwierdziła, że czynności Zamawiającego,
podjęte w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego były prawidłowe.
Zasadniczo spór sprowadzał się nie do samego zakresu doświadczenia posiadanego przez
koordynatora Odwołującego, a do rozumienia postanowień SIWZ, opisujących zasady oceny
doświadczenia koordynatora w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych. W ocenie składu orzekającego, Zamawiający ocenił doświadczenie
wskazanego przez Odwołującego koordynatora w branży kolejowej w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych zgodnie z SIWZ. Zdaniem Zamawiającego osoba zaproponowana na
to stanowisko powinna wykonać projekt w zakresie opisanym w SIWZ (dwa [2] szlaki i jedną
[1] stację kolejową, a stacja powinna obejmować przynajmniej: dwa [2] tory główne
zasadnicze i dwa [2] tory główne dodatkowe), i w oparciu o dokumentację projektową o co
najmniej takim zakresie powinno zostać wydane pozwolenie na budowę. Przy czym nie jest
istotne, ile pozwoleń na budowę zostało wydane – dokumentacja projektowa może być
dzielona na części i części te mogą stanowić załącznik do wniosków o wydanie pozwolenia
na budowę.
Z kolei zdaniem Odwołującego pozwolenie (pozwolenia) na budowę wydane w
oparciu o dokumentację wykonaną przez koordynatora nie musiały obejmować zakresu
opisanego w SIWZ ,,
W zakresie kryterium wymagane było zatem uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę w oparciu o opracowana przez projektanta dokumentację projektową, a
nie-
pozwolenia obejmującego pełny zakres wykonanej przez projektanta dokumentacji zgodnej
z ww. wymaganiami.” (pkt X odwołania).
Izba nie zgodziła się z Odwołującym i całkowicie podzieliła stanowisko
Zamawiającego. W ocenie składu orzekającego z opisu doświadczenia, za które będą
przyznane punkty, je
dnoznacznie wynikało, że osoba wskazana na stanowisko koordynatora
w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych powinna wykonać
dokumentację projektową o podanym zakresie (dwa [2] szlaki i jedną [1] stację kolejową, a
stacja powinna obejm
ować przynajmniej: dwa [2] tory główne zasadnicze i dwa [2] tory
główne dodatkowe), w oparciu o którą zostało wydane pozwolenie na budowę (obejmujące
ten zakres). Gdyby zakres dokumentacji nie miał znaczenia przy ocenie doświadczenia
danej osoby, to Zamawi
ający nie opisywałby tego zakresu w ramach doświadczenia
podlegającego ocenie. W ocenie składu orzekającego nie ma znaczenia, czy Zamawiający
użył sformułowania ,,w oparciu” o dokumentację projektową (jak w SIWZ), czy ,,na

podstawie” (jak postulował Odwołujący) – nie ma to wpływu na ocenę treści spornego
postanowienia SIWZ. Odwołujący nie wykazał, że osoba wskazana na stanowisko
koordynatora w branży projektowej posiada doświadczenie, podlegające punktacji zgodnie z
SIWZ. W części niejawnej rozprawy jako dowody przedkładał pozwolenia na budowę, które
nie obejmowały zakresu wskazanego w SIWZ (skuteczność zastrzeżenia jako tajemnicy
przedsiębiorstwa doświadczenia osoby wskazanej na stanowisko koordynatora nie była
kwestionowana ani w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ani w toku
postępowania odwoławczego).
Tym samym nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w związku z art. 7 ust.
1 i 3 Prawa zamówień publicznych.

Odwołujący zarzucał także Zamawiającemu naruszenie art. 87 ust. 1 w związku z art.
7 ust. 1 i 3 Prawa zamówień publicznych poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do
złożenia wyjaśnień w zakresie doświadczenia zdobytego przez osobę wskazaną w ofercie
Odwołującego na stanowisko: Koordynator w branży kolejowej w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych, co doprowadziło do nieprzyznania Odwołującemu 9 dodatkowych
punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w toku badania i oceny ofert
zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. W
niniejszym postępowaniu Zamawiający nie miał żadnych wątpliwości, które mógłby wyjaśniać
– zakres doświadczenia osoby wskazanej przez Odwołującego na stanowisko koordynatora
wynikał wprost z dokumentacji projektowej, posiadanej przez Zamawiającego (Odwołujący w
trzech pozycjach opisujących doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko koordynatora
podał prace projektowe wykonywane dla Zamawiającego). Niezależnie od powyższego, art.
87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy stosować z dużą ostrożnością w odniesieniu
do pozacenowych kryteriów oceny ofert. Reasumując, Izba nie dopatrzyła się podstawy do
zastosowania przez Zamawiającego art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Wobec powyższych okoliczności Izba stwierdziła, że nie doszło do naruszenia
przepisów Prawa zamówień publicznych, wskazywanych w odwołaniu, dlatego orzeczono jak
w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192
ust. 9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od od
wołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.972).

Przewodniczący:

………………………………
Członkowie:
………………………………
………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie