eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2617/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-01-21
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2617/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2018 r. przez Odwołującego:
Inwencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w
Gorzowie Wielkopolskim w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Miasto
Gorzów Wielkopolski

przy udziale wykonawcy: K.A. i M.A.
, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
jako wspólnicy spółki cywilnej ECO Spółka Cywilna, zgłaszający przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


orzeka:

1.
oddala odwołanie,
2.
k
osztami postępowania obciąża Odwołującego, i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie:
trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Przewodniczący: ….……………………………Sygn. akt: KIO 2617/18
Uzasadnienie

Zamawiający - Miasto Gorzów Wielkopolski („Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie
dróg osiedlowych oraz zimowe utrzymanie chodników w Gorzowie Wlkp.” (dalej jako
„Postępowanie”). Wartość ww. zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie
o
zamówieniu zostało opublikowane w dniu 19 września 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod nr 2018/S 180-408190.

I. W dniu 21 grudnia 2018 r. Odwołujący – Inwencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa („Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie
wobec zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy: K.A. i M.A.,
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej ECO
Spółka Cywilna (dalej jako „Wykonawca ECO”).
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 90 ust.
3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy ECO na zadania 4,5,6, jako
zawierającej rażąco niską cenę i stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.
z 2018 r. poz. 419).
W związku z podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia czynności wyboru oferty Wykonawcy ECO na zadania 4,5,6 i odrzucenia oferty
Wykonawcy Eco na zadania 4,5,6, jako zawierającej rażąco niską cenę oraz nakazanie
Zamawiającemu dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.
Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący wskazał w szczególności, co następuje:
W Postępowaniu Wykonawca ECO złożył oferty na wszystkie 8 zamówień częściowych,
składających się na przedmiotowe zamówienie. Złożone ceny ofertowe wynosiły od 49,99%
do 80,18% szacunkowej wartości zamówienia. Przy czym szacunkowa wartość zamówienia
określona została na podstawie cen ustalonych w ramach zamówień publicznych w latach
poprzednich. Pismem z dnia 09.11.2018 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę ECO do
udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w celu zbadania,
czy cena oferty nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wezwanie
dotyczyło zamówień częściowych nr: 2, 4, 5, 6 i 8, na realizację których Wykonawca ECO

złożył oferty stanowiące odpowiednio procent szacunkowej wartości zamówienia: zamówienie
częściowe nr 2 - 79,01 %, zamówienie częściowe nr 4 - 73,01 %, zamówienie częściowe nr 5

- 61,98
%, zamówienie częściowe nr 6 - 61,48 %, zamówienie częściowe nr 8 - 49,99
%. W dniu 15.11.2018 r. Wykonawca ECO złożył wyjaśnienia oświadczając, że w przypadku
zadań częściowych nr 2 i 8 błędnie skalkulował ceny ofert oraz przedstawił kalkulacje
uzasadniające ceny ofert zadań częściowych nr 4, 5, i 6. Jako błędnie obliczoną wskazano
ofertę na zadanie nr 2, która była skalkulowana na poziomie 79,01 % wartości zamówienia,
natomiast nie uznano za błędnie obliczone oferty na zadania nr 4,5, i 6, skalkulowane na
niższych poziomach. Już to wskazuje, że kalkulacja ceny oferty Wykonawcy ECO jest
nierzetelna, a dalsze wyjaśnienia i kalkulacje niewiarygodne.
Analiza dalszych wyjaśnień i kalkulacji do poszczególnych zadań, przedstawiona przez
Wykonawcę ECO, prowadzi do wniosku, że wykonawca ten nie wykazał zastosowania metody
wykonania, bądź szczególnego rozwiązania techniczno-organizacyjnego lub zaistnienia
w
yjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia, kosztów pracy i możliwej do
uzyskania pomocy publicznej, co wskazuje, że oferowana cena realizacji zamówienia
częściowego nr 4,5 i 6 jest rażąco niska. W pierwszej kolejności wskazać należy, że
Wykona
wca ECO zakłada, że wszyscy operatorzy sprzętu i kierowcy ciągników rolniczych (3
osoby na każde zamówienie częściowe, łącznie 9 osób) zatrudnieni będą do realizacji
przedmiotowych zamówień częściowych z wynagrodzeniem minimalnym obowiązującym w
roku 2018
tj. 2100,00 zł brutto oraz mają orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności
ze schorzeniem specjalnym. Wykonawca ECO otrzyma na każdego z nich dotację w
wysokości 1725,00 zł miesięcznie ze środków PFRON. Na tej podstawie Wykonawca ECO
oświadcza, że dysponuje na potrzeby realizacji przedmiotowych zamówień częściowych co
najmniej 9 pracownikami, których miesięczny koszt zatrudnienia będzie w okresie najbliższych
3 lat wynosił 790,17 zł od osoby. Na potwierdzenie powyższych wyliczeń Wykonawca ECO
dołącza dowody w postaci wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych Wn-D wypełnionego 04.10.2018 oraz miesięczną informację
o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników
niepełnosprawnych INF - D-P za okres 09/2018. Załączone dokumenty jednak nie dowodzą,
a nawet nie uprawdopodobniają zatrudnienia 9 osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym, jako operatorów sprzętu i kierowców
ciągników na potrzeby realizacji przedmiotowych zamówień częściowych. Wniosek Wn-D
zawiera jedynie informację, że w miesiącu wrześniu zostały zatrudnione nowe osoby
niepełnosprawne na 2,5 etatu. Wiąże się to z realizacją innego zamówienia Miasta Gorzów
Wlkp. WAD-VI.2
71.18.2018.BD zadanie częściowe nr 1 „Utrzymanie czystości oraz
utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze centrum Miasta Gorzowa Wlkp.”, w

którym to postępowaniu Wykonawca ECO złożył ofertę w wysokości 58% szacunkowej kwoty
zamówienia (załącznik nr 1 Informacja z otwarcia ofert z dn. 6.04.2018 r.). W przypadku tego
postępowania Wykonawca ECO również uzasadnił niską cenę ofertową zatrudnieniem wielu
osób niepełnosprawnych i wysokim dofinansowaniem ze środków PFRON. Ponieważ zadanie
częściowe nr 1 zamówienia WAD-VI.271.18.2018.BD ECO s.c. będzie realizować co najmniej
do 30.04.2019 roku i obejmuje ono swoim zakresem również usuwanie skutków zimy, nie ma
żadnej możliwości wykorzystania tych pracowników na potrzeby realizacji zamówienia
objętego Postępowaniem (zamówienia częściowe nr 4, 5, i 6). Drugi załączony dowód w
postaci INF-D-
P za okres 09/2018 dotyczy osoby, która jest zatrudniona przez Wykonawcę
ECO od 15.02.2016, ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności ze schorzeniem
specjalnym
i Wykonawca ECO faktycznie otrzymuje ze środków PFRON dotację w wysokości
1725,00 zł miesięcznie, jednakże w żadnym zakresie nie potwierdza to zatrudnienia innych
osób niepełnosprawnych ze schorzeniem specjalnym, którzy mają kwalifikacje obsługi sprzętu
do
odśnieżania i kierowania ciągnikami. Ponadto należy zwrócić uwagę na następujące fakty:


Aktualna sytuacja na rynku pracy nie pozwala na założenie, że operator sprzętu do
odśnieżania lub kierowca ciągnika rolniczego będą pracować za minimalne
wynagrodzenie.


Przyjęte w kalkulacji minimalne wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto dotyczy roku
2018, w roku 2019 będzie wynosić 2250 zł i ponad wszelką wątpliwość w latach przyszłych
będzie wzrastać o co najmniej 5% rocznie. Biorąc pod uwagę zapowiedzi rządu odnośnie
zbliżania płac do poziomu w rozwiniętych krajach Europy, można spodziewać się nawet
wyższego niż 5% rocznie wzrostu minimalnego wynagrodzenia, jednocześnie wysokość
dofinansowania ze środków PFRON nie ulegnie zwiększeniu.


Uzyskani
e dopłaty w wysokości 1725 zł miesięcznie warunkowane jest zatrudnieniem
osoby ze schorzeniem specjalnym (uprawniającym do podwyższonego dofinansowania
SODiR), lista schorzeń specjalnych ogranicza się do nw. pozycji:


01 U -
upośledzenie umysłowe,


02 P - choroby psychiczne,


04 O -
choroby narządu wzroku (tylko stopień umiarkowany i znaczny - BON-I-5232-
13-PM/11),


06 E
– epilepsja,


12 C -
całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm.
Osoby, które mają orzeczone ww. schorzenia nie mogą być zatrudnione na stanowisku
operatora sprzętu do odśnieżania lub kierowcy ciągnika rolniczego. W tym zakresie
wyjaśnienia Wykonawcy ECO należy uznać za nieprawdziwe i nie uzasadniające
obniżenia ceny oferty na zadania 4,5 i 6.

Również pozostałe składowe ceny ofertowej, opisane w kosztorysach szczegółowych, budzą
poważne wątpliwości co do ich rzetelnej kalkulacji odzwierciedlającej realizację zamówienia
publicznego zgodnie ze siwz i projektem umowy:


Skalkulowano, w ramach każdego zamówienia częściowego, całkowity koszt nadgodzin
w
wysokości 2500,00 zł brutto w każdym sezonie zimowym. W przypadku osób
niepełnosprawnych oznacza to, że przyjęto do kalkulacji 83 nadgodziny przepracowane
przez 3 operatorów w 5. miesięcznym okresie zimowym. Jest to znacznie zaniżona ilość
nadgodzin opiera
jąca się na założeniu, że praktycznie wszystkie akcje usuwania skutków
zimy będą prowadzone w dni robocze, w podstawowych godzinach pracy operatorów
sprzętu (w przypadku osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności jest to 7 godzin dziennie).


Zaniżono w kalkulacji koszt paliwa do sprzętu zimowego oraz zamiatarki. Np. w przypadku
zamówienia częściowego nr 4 skalkulowany koszt paliwa do zamiatarki zapewni jej
jedynie 100 mth pracy przez założony okres 4 miesięcy czyli 50 minut dziennie. Jest to
czas wystarczający na dojazd i powrót, bez wykonywania jakichkolwiek czynności
porządkowych. Zaniżono także znacznie koszt paliwa do sprzętu zimowego. Wykonawca
ECO w załącznikach Wykaz wyposażenia wykazał odpowiednio:

Zamówienie częściowe nr 4 ciągnik rolniczy TYM 353 1 szt., Stiga Park 4WD 2 szt.

Zamówienie częściowe nr 5 ciągnik rolniczy Dong Feng DF304 1 szt., Stiga Park 4WD
2 szt.

Zamówienie częściowe nr 6 ciągnik rolniczy TYM 353 1 szt., Stiga Park 4WD 2 szt.
Żaden z wykazanych sprzętów nie jest w stanie uzyskać wymaganego przez
Zamawiającego minimalnego pasma odśnieżania i usuwania śliskości o szerokości 1,5m
za jednym przejazdem. Wynika to z osprzętu, który może być zastosowany do ww.
środków technicznych oraz mocy silników. Konieczne jest wykonanie 2 przejazdów
w
czasie każdej prowadzonej akcji zimowej. Oznacza to konieczność pokonania w każdej
akcji zimowej odpowiednio:
Zamówienie częściowe nr4 2xl8918m = 37,8 km
Zamówienie częściowe nr 5 2 x 28719 m = 57,4 km
Zamówienie częściowe nr 6 2 x 32711 m = 65,4 km
Zakładane na każdą akcję usuwania skutków zimy ilości paliwa (odpowiednio 18, 23 i 26
dm³) są około 3 krotnie zaniżone w stosunku do rzeczywistego zużycia paliwa przez
deklarowany sprzęt (mikrociągniki Stiga Park 4WD napędzane są benzyną, a nie olejem
napędowym, jak w kalkulacji podał Wykonawca ECO).


Podobnie nierzetelnie skalkulowano koszt określonej w § 2 ust. 3 projektu umowy usługi
polegającej na usunięciu, z przekazanych do utrzymania chodników, wszelkich odpadów

i zanieczyszc
zeń, w tym zalegającego piasku, ziemi, traw, mchu, chwastów i innej
roślinności oraz zamiecenia tych chodników, w sposób ciągły, na całej szerokości
chodnika, tj. od krawężnika do krawężnika. Usługa ta polega na oczyszczeniu chodników,
które poza okresem zimowym nie podlegają utrzymaniu w czystości. Po okresie letnim tj.
od 1.04 do 31.10 chodniki porastają chwastami, trawą, mchem, zalega na nich warstwa
ziemi i piasku. Wymagają ręcznego odcinania darni i chwastów za pomocą szpadli i motyk,
lub mechanicznego
za pomocą kosiarek żyłkowych wyposażonych w szczotki stalowe. W
celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych mechanicznie prac konieczne
jest stałe używanie ekranów zabezpieczających. W sezonie letnim 2018 pierwszy raz
stałemu utrzymaniu w czystości podlegały ścieżki rowerowe, które stanowią odpowiednio
dla całego zakresu zamówień częściowych: nr 4 - 25%, nr 5 - 35% i nr 6 - 31% długości
chodników. Zamawiający nie określił, czy w latach następnych również będzie zlecał
utrzymanie czystości na objętych zakresem zamówień częściowych terenach.
Skalkulowany przez Wykonawcę ECO koszt odpowiednio: 2000 zł, 2000 zł i 3000 zł za
jednorazowe oczyszczenie w przeliczeniu wynosi od 2,3 gr/m2 do 3,5 gr/m2. Jest to kwota
ponad 30 krotnie niższa od cen rynkowych za podobne usługi. Celem urealnienia kosztu
wykonania tego zakresu zamówienia częściowego Odwołujący przygotował kalkulację
opracowaną na podstawie Katalogu Norm Pracy w programie do kosztorysowania
WINBUD (załącznik nr 5). Do obliczeń przyjęto poz. 1-13 1307-0101-040 „oczyszczanie
krawężników dróg parkowych z piasku” - jako analogia do oczyszczania pozimowego oraz
poz. 1-13 1307-0201-
040 „oczyszczanie krawężników dróg parkowych z darni” - jako
analogię oczyszczania przed sezonem zimowym. Nawet ograniczając obliczenia do
jednostronnego oczyszczenia krawężnika bez powierzchni chodnika (przeciętnie ok. 3 m
szerokości) rzeczywisty koszt usługi jest 4-6 razy wyższy.


Nierzetelnie skalkulowano również koszt usuwania środków uszorstniających. Przyjęte
odpowiednio
kwoty 1626 zł, 1626 zł oraz 2439 zł netto odpowiadają kosztowi utylizacji od
około 8 do 12 t odpadów, zgodnie z § 3 ust. 24 projektu umowy, na wysypisku
w
Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów w Chróściku. Tymczasem ilość zebranych
środków uszorstniających stanowi co najmniej 50% użytych przez firmę do usuwania
śliskości.


W ramach zamówienia częściowego nr 4 Wykonawca ECO nie ujął w kalkulacji
konieczności zatrudnienia pracowników do wykonywania odśnieżania ręcznego. Na
terenie objętym zamówieniem częściowym nr 4 występują schody, przejścia przez pasy
międzyjezdniowe (załącznik nr 1 do umowy - Rejon nr 1 poz. 68) oraz zwężenia
chodników. Odśnieżanie tych miejsc nie jest możliwe za pomocą sprzętu mechanicznego
wykazanego przez Wykonawcę ECO do realizacja zadania.W kalkulacji zamówienia częściowego nr 4 pominięto koszt zatrudnienia operatora
zamiatarki, chociaż założono koszt paliwa do zamiatarki w wysokości 3200 zł na sezon,
ujęto również zamiatarkę z operatorem w pozycji „koszt miesięczny odchwaszczania”.


Wątpliwości budzi pozycja w kosztorysach szczegółowych dla zamówień częściowych 5 i
6 „rozszerzenie etatów dla 6 pracowników gospodarczych do zamiatania
ręcznego/odśnieżania ręcznego/sypania środków uszorstniających”. Wykonawca ECO
nie wykazał, że w okolicy objętej zamówieniami częściowymi 5 i 6 dysponuje
pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy przy realizacji innych niż
utrzymanie zimowe zadań, którym „rozszerzono by etaty”. Ponadto w części opisowej
wykonawca podaje, że oprócz 6 osób, którym „rozszerza etat” zatrudnia na 2 h dziennie
6 osób z orzeczeniem niepełnosprawności, co ma dawać wynagrodzenie 2085,30 zł za
rozszerzenie etatów i 2085,30 zł za zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na 2 h
dziennie, razem 4170, 60 zł, podczas gdy w tabeli zawierającej zestawienie pozycji
kalkulacyjnych uwzględniono jedynie kwotę 2085,30 zł, co potwierdza błędy w kalkulacji.
Ponadto Odwołujący wskazał, iż oprócz powyższych nieprawidłowości w obliczeniu ceny, ze
złożonych przez Wykonawcę ECO wyjaśnień wynika, że w kalkulacji ceny wykonania
zamówienia nie zostały uwzględnione:


koszty dyżurów pracowniczych (SIWZ Rozdział 18 Opis sposobu obliczania ceny);


koszty prac zastępczych zgodnie z § 2 ust. 15-17 projektu umowy, stanowiących do 75%
iloczynu stawki
dziennej i ilości dni ograniczenia obowiązków, a polegających na
wykonywaniu prac porządkowych na terenie miasta, także poza terenem rejonu;


transport środków do usuwania śliskości na miejsce prowadzenia akcji - pojemność
rozsiewaczy wynosi maksymalnie 40
0 kg dla ciągników Tym 353 i Dong Feng DF304 oraz
50 kg dla Stiga Park 4WD, co wymaga wielokrotnego ich uzupełniania w trakcie
posypywania
(dane
na
podst.
danych
producenta
i
importera:
https
://www.stiga.pl/sklep/koszenie-trawnika/agregaty-tnace/akcesoria-do-park-
villa/piaskarka-park, http://www.iagro.pl/ciagnik-dong-feng-df-304-g2-nie-zetor- ursus-
farmer-tym,at-156215.html,
https://tym-tractors.com/tractors/t353-t353-hst-
compact-
utility-tractor/)


koszty eksploatacji zamiatarek tj. szczotki robocze, listwy gumowe ssaw, olej hydrauliczny
i silnikowy, filtry;


amortyzacja sprzętu wykorzystywanego do realizacji zamówienia przez okres 3 sezonów
zimowych o szacunkowej wartości 120 tys. zł na każde zamówienie częściowe.
Odwołujący wskazał, iż przyjmując sposób i metodę kalkulacji szczegółowych sporządzonych
przez Wykonawcę ECO dla zamówień częściowych 4, 5 i 6, przeprowadził ich urealnienie.
Wyniki obliczeń przedstawione zostały w załącznikach nr 2,3 i 4.

Podsumowując Odwołujący stwierdził, iż Zamawiający nie dokonał rzetelnej, merytorycznej
oceny wyjaśnień złożonych przez wykonawcę, przedstawione kalkulacje zostały przyjęte przez
Zamawiającego całkowicie bezkrytycznie, pomimo, że już nawet pobieżna weryfikacja
kosztorysów szczegółowych świadczy o nierealności i niewiarygodności przyjętych założeń.
Zaniechanie Zamawiającego stanowi naruszenie prawa tj. art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 90 ust.
3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dodatkowe stanowisko w sprawie Odwołujący przedstawił w piśmie z dnia 14 stycznia 2019 r.

II. Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 9 stycznia 2019 r.
Zamawiający udzielił
odpowiedzi na odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości.
Dodatkowe stanowisko w sprawie Zamawiający przedstawił w piśmie z dnia 14 stycznia 2019
r.

III. Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 21 grudnia 2018 r.
Wykonawca ECO zgłosił
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.
Dodatkowe stanowisko w sprawie Wykonawca EC
O przedstawił w pismach z dnia 9 oraz 15
stycznia 2019 r.

Po
przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron i uczestnika postępowania, na
podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk
stron oraz uczestnika postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co
następuje.
Izba ustali
ła, co następuje:

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2
ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba stwierdziła, że Odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy
P
zp, do wniesienia odwołania. Zgodnie z tym przepisem wykonawcy przysługuje legitymacja
do wniesienia odwołania, jeżeli ma (lub miał) interes w uzyskaniu zamówienia oraz może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie
Izby Odwołujący wykazał spełnienie powyższych przesłanek, co nie było też sporne.
Izba stwierdziła skuteczność przystąpienia Wykonawcy ECO do postępowania odwoławczego
po stronie Zamawiającego.

Izba zaliczyła w poczet materiału dowodowego dokumentację Postępowania oraz dowody
złożone przez strony i uczestnika postępowania, tj. dokumenty załączone przez Odwołującego
do
odwołania oraz do pisma z dnia 14 stycznia 2019 r., dokumenty załączone przez
Zamawiającego do pisma z dnia 14 stycznia 2019 r. oraz dokumenty załączone przez
Wykonawcę ECO do pisma z dnia 9 stycznia 2019 r. i złożone na rozprawie, w tym jako
załączniki do pisma z dnia 15 stycznia 2019 r.
Na podstawie dokumentacji Postępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje:
W ramach zadania
częściowego nr 4, 5 i 6 jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta
Wykonawcy ECO.
W ramach przeprowadzenia czynności badania i oceny ofert, pismem z dnia 9 listopada 2018
r.,
Wykonawca ECO został przez Zamawiającego wezwany do udzielenia wyjaśnień
dotyczących wyliczenia ceny (zamówienia częściowe nr 2, 4, 5, 6 i 8). Odpowiedzi na ww.
wezwanie Wykonawca ECO udzielił pismem z dnia 15 listopada 2018 r. (w zakresie zamówień
częściowych nr 4, 5 i 6).
Zgodnie z postanowieniami SIWZ:
Przedmiotem
zamówienia w ramach zadań częściowych 4, 5 i 6 (pkt 4 SIWZ) jest:


Zadanie nr 4
– Utrzymanie zimowe chodników w rejonie nr 1 w Gorzowie Wlkp.;


Zadanie nr 5
– Utrzymanie zimowe chodników w rejonie nr 2 w Gorzowie Wlkp.;


Zadanie nr 6
– Utrzymanie zimowe chodników w rejonie nr 3 w Gorzowie Wlkp..
Termin wykonania (pkt 6 SIWZ): od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2021 r.
z
podziałem na 3 sezony zimowe: 1) 1 listopad 2018 r. do 31 marca 2019 r., 2) 1 listopad 2019
r. do 31 marca 2020 r., 1) 1 listopad 2020
r. do 31 marca 2021 r. Zamawiający zamierza
zawrzeć umowy od dnia 1 listopada 2018 r.
Opis sposobu obliczenia ceny (pkt 18 SIWZ): Podstawę wyliczenia ceny oferty dla danego
zadania w całym okresie trwania umowy tj. w okresie od 01 listopada 2018 r. do 31 marca
2021 r., stanowi oczekiwane przez Wykonawcę: wynagrodzenie miesięczne brutto dla danego
zadania, które winno uwzględniać: koszty netto, tj.:


koszty dyżurów pracowniczych,


koszty utrzymywania sprzętu w pełnej gotowości akcyjnej, w tym koszty jego konserwacji,
napraw, remontów i wymiany zużytych części, w tym szczotek, pługów itp.,


koszty bezpośredniego zwalczania śliskości i usuwania śniegu, mechanicznego
i
ręcznego na wskazanych chodnikach i placach,


koszty utrzymywania chodników i placów w czystości w okresach bezśnieżnych,


koszty prac zastępczych,koszty współpracy ze służbami meteorologicznymi,


koszty załadunku, transportu i składowania odpadów,


wszelkie inne koszty, których poniesienie jest konieczne w związku ze świadczeniem ww.
usługi w ciągu miesiąca kalendarzowego (okresu rozliczeniowego), na zasadach
określonych umową,


podatek VAT.
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Część II SIWZ): przedmiotem zamówienia jest
gotowość świadczenia (tzw. akcja bierna) oraz wykonywanie (tzw. akcja czynna) usługi
utrzymania zimowego chodników i placów, położonych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.,
a
także utrzymywanie ich w czystości, włącznie z końcowym oczyszczeniem całej ich
powierzchni z pozostałości pozimowych (środki uszorstniające użyte do usuwania śliskości,
inne nieczystości, odpady, chwasty itd.), zgodnie z zakresem określonym w projektach umów
do zadań. Akcja czynna polega na pełnym, zimowym utrzymaniu obsługiwanego terenu
poprzez usuwanie śniegu, lodu, błota pośniegowego i/lub uszorstnianie nawierzchni
chodników w celu usunięcia na niej śliskości – (w paśmie o szerokości określonej
w
załącznikach, co najmniej 1,5 m), w wyniku wystąpienia czynników pogodowych takich jak:
opady atmosferyczne (śnieg, śnieg z deszczem, szadź, mżawka itp.), ujemna temperatura,
wiatr (zawieje) i inne. Akcja bierna polega na: utrzy
mywaniu gotowości personalnej
i
sprzętowej do prowadzenia akcji czynnej. Obejmuje okres, kiedy nie są prowadzone żadne
działania związane bezpośrednio z usuwaniem skutków zimy.
Izba zważyła, co następuje:
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Rozpoznając zarzuty odnoszące się do przesłanki odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej
Izba bierze pod uwagę przede wszystkim treść wyjaśnień złożonych przez wykonawcę, przy
uwzględnieniu treści wezwania wystosowanego do tego wykonawcy przez zamawiającego.
Wyjaśnienia powinny zawierać konkretne i kompletne wyliczenia, co jednak nie oznacza, iż
absolutnie każda (nawet bardzo drobna) czynność, jaka ma zostać zrealizowana w ramach
świadczenia przedmiotu zamówienia, winna znaleźć odzwierciedlenie w treści wyjaśnień.
Niezbędna treść wyjaśnień jest zatem określana między innymi treścią wezwania
zamawiającego.
W niniejszej sprawie Zamawiający wezwał Wykonawcę ECO do złożenia szczegółowego
wyliczenia wraz z kalkulacją kosztów, sporządzonego na podstawie wymagań Zamawiającego
co do zakresu i sposobu realizacji zamówienia, w szczególności kosztów odnoszących się do
ilości pojazdów (serwis, koszty paliwa, etc.) oraz osób ich obsługujących (kierowców i innych),
kosztów zatrudnienia z uwzględnieniem czasu pracy, pracy zmianowej, dyżurów, itp.

koniecznych do realizacji usługi. Ponadto w treści wezwania Zamawiający przytoczył treść
przepisu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. W odpowiedzi na ww. wezwanie Wykonawca ECO
złożył
wyjaśnienia zawierające kalkulacje przedstawione odrębnie dla zadania nr 4, 5 i 6, a do
wyjaśnień zostały załączone trzy dowody. W sporządzonych kalkulacjach Wykonawca ECO
uwzględnił poszczególne kategorie cenotwórcze, które w ocenie składu orzekającego Izby
generalnie odpowiadały żądaniu Zamawiającego, uwzględniając koszty przedstawione w
treści żądania. W ocenie Izby złożone wyjaśnienia nie stanowiłyby podstawy do odrzucenia
oferty Wykonawcy ECO
, lecz co najwyżej skutkowałyby wezwaniem go do złożenia
uzupełniających wyjaśnień.

W orzecznictwie Krajowej I
zby Odwoławczej przyjmuje się, iż w
sytuacji w której wyjaśnienia są konkretne i co do zasady odpowiadają na wezwanie
Zamawiającego, a jedynie wymagają uzupełnienia, a w szczególności doprecyzowania w
pewnym zakresie, dopuszczalne
, a wręcz konieczne jest wystosowanie do wykonawcy
ponownego wezwania.
Takie wezwanie byłoby konieczne w odniesieniu do dowodów
potwierdzających zatrudnianie osób niepełnosprawnych lub gotowość ich zatrudnienia, które
powi
nny zostać przez Wykonawcę ECO przedstawione w większym zakresie niż miało to
miejsce w ramach wyjaśnień. Wymaga w tym miejscu zauważenia, iż niewątpliwie wyjaśnienia
w zakresie wyliczenia ceny oferty wraz z dowodami co do zasady winny być składane w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a nie w postępowaniu odwoławczym. Z
uwagi jednak na fakt, iż dokumenty te zostały przedstawione na etapie postępowania
odwoławczego, nakazywanie Zamawiającemu dokonania kolejnego wezwania okazało się
zbędne i z tego powodu stanowiłoby nieuzasadnioną zwłokę w prowadzeniu Postępowania.
Należy przy tym zauważyć, iż Zamawiający zapoznał się z dodatkowymi wyjaśnieniami i
dowodami złożonymi przez Wykonawcę ECO jeszcze na etapie posiedzenia przed Izbą, przed
otwarciem rozprawy, po czym nie zmienił swojego stanowiska w sprawie i podtrzymywał
wniosek o
oddalenie odwołania.
Przechodząc do poszczególnych zarzutów odwołania należy na wstępie podkreślić, iż zgodnie
przepisem
z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie odwoławcze jest postępowaniem
kontradyktoryjnym -
strony i uczestnicy postępowania odwoławczego obowiązani są
wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar
dowodu, zgodnie z art. 6 Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 14 ustawy Pzp spoczywa na osobie,
która z danego faktu wywodzi skutki prawne. Ciężar dowodu rozumieć należy z jednej strony
jako obarczenie strony procesu obowiązkiem przekonania sądu (w tym przypadku Krajowej
Izby Odwoławczej), na podstawie wskazanych dowodów, o słuszności swoich twierdzeń, a z
drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji tego obowiązku, lub jego nieskuteczności, zaś
tą konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny dla strony wynik postępowania. Z przepisu art.
190
ust. 1a ustawy Pzp wynika, że w postępowaniu odwoławczym ciężar dowodu, że oferta
nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, który złożył ofertę lub na

zamawiającym, jeżeli wykonawca nie jest uczestnikiem postępowania odwoławczego.
Ustal
ony w ten sposób ciężar dowodu nie zwalnia jednak odwołującego, który podnosi
okoliczności rażąco niskiej ceny, od obowiązku wykazania i udowodnienia okoliczności, które
czyni podstawą zarzutu rażąco niskiej ceny, zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp, zwłaszcza
w sytuacji, gdy zamawiający nie miał wątpliwości co do realności ceny oferty (wyrok z dnia 13
kwietnia 2016 r. sygn. akt KIO 447/16). Przepis art. 190 ust. 1a ustawy Pzp nie może być
rozumiany w ten sposób, że odwołujący może poprzestać na samych twierdzeniach i
przerzucić na uczestnika postępowania / zamawiającego ciężar dowodowy (wyrok z dnia 29
lutego 2016 r. sygn. akt KIO 198/16, podobnie w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2016 r. sygn.
akt 474/16, z dnia 18 lipca 2016 r. sygn. akt KIO 1170/16, KIO 1172/16, KIO 1173/16).
Odnosząc się odrębnie do poszczególnych kwestii zawartych w odwołaniu należy wskazać,
co następuje:


Zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia:
Odnosząc się do twierdzeń Odwołującego przedstawionych w ramach ww. zarzutu należy na
wstępie wskazać na dwa zagadnienia, tj. po pierwsze, konieczność wykazania przez
Wykonawcę ECO okoliczności zatrudniania przez niego osób niepełnosprawnych oraz po
drugie
, możliwość zatrudnienia do realizacji zamówienia osób z tzw. schorzeniem specjalnym.
Do pierwszego z
ww. zagadnień Izba odniosła się już we wcześniejszej części uzasadnienia.
W tym miejscu należy dodać, iż w świetle postanowień SIWZ Wykonawca ECO nie był
obowiązany do przedstawienia dowodów odnoszących się do konkretnych osób, które będą
realizować przedmiotowe zamówienie. Za wystarczające należało uznać wykazanie
odpowiedniego poziomu zatrudniania osób niepełnosprawnych lub gotowości ich zatrudnienia
do r
ealizacji zamówienia. Z wyjaśnień oraz dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę
ECO wynika, iż w ramach prowadzenia działalności gospodarczej zatrudnia on znaczącą ilość
osób niepełnosprawnych (w piśmie z dnia 9 stycznia 2019 r. zostały podane konkretne dane
dotyczące ogólnej ilości pracowników oraz ilości pracowników niepełnosprawnych –
informacje zastrzeżone jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa). W odniesieniu do
drugiego z ww. zagadnień za oczywiste należy uznać, iż niepełnosprawność nie stanowi
automatycznie przyczyny uniemożliwiającej uzyskanie prawa jazdy czy też wykonywania
pracy związanej z obsługą pojazdów. Możliwość zatrudnienia osób o znacznym
i umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności wynika między innymi z przepisów art. 4 ust. 1,
2 oraz 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.). Znajduje to
potwierdzenie
w dowodach złożonych przez Wykonawcę Eco (zanonimizowane orzeczenia
o stopniu
niepełnosprawności). Z kolei zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3 ustawy o kierujących
pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978, ze zm.)

o
soba niepełnosprawna pod względem fizycznym

może być kierującym, jeżeli uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdem.
Możliwość uzyskania prawa jazdy przez ww. osobę
zależy zatem od orzeczenia lekarskiego. W odniesieniu do braku możliwości pracy w
charakterze operatora sprzętu do odśnieżania lub kierowcy ciągnika osoby niepełnosprawnej
ze schorzeniem specjalnym
Odwołujący, na poparcie swojego stanowiska, złożył dowód w
postaci poradnika pt. Przystosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej” wydanego
w 2010 r. w ramach kampanii informacyjnej „Przełam lody obojętności” dofinansowanej ze
środków PFRON. W ocenie Izby publikacja ta nie może stanowić przesądzającego dowodu w
niniejszej sprawie, między innymi z tego powodu, iż jak wynika z fragmentu zatytułowanego
„Wprowadzenie” jej celem jest przekazanie informacji dotyczących nie tyle możliwości
zatrudniania osób niepełnosprawnych, co informacji w zakresie przystosowania stanowiska
pracy do wymogów osoby niepełnosprawnej. Jednocześnie wskazuje się, iż: „Tymczasem
niepełnosprawność osób niepełnosprawnych ma charakter bardzo indywidualny. Rozmaita
różnorodność schorzeń, generuje mnogość wymogów, jakie powinien spełniać pracodawca
zatrudniający osobę z określonym schorzeniem. Również indywidualizm cech ludzkich
spraw
ia, że każdy, pomimo tożsamego schorzenia, ma inne ograniczenia. (…) To wszystko
sprawi
a, że niezwykle trudne, jeśli w ogóle możliwe, jest opracowanie jednolitej instrukcji, jak
powinno wyglądać stanowisko pracy przystosowane do wymagań wynikających z
niepełnosprawności. To opracowanie jest próbą odpowiedzenia na tak postawione pytanie.
Biorąc jednak pod uwagę, cel praktyczny, czyli pomoc dla pracodawców, którzy zatrudniają
lub zamierzają zatrudniać osoby niepełnosprawne, ma ono postać uproszczoną.
” W rozdziale
dotyczącym chorób wzroku wprawdzie pojawia się informacja o braku możliwości
w
ykonywania zawodów związanych z prowadzeniem pojazdów i innych urządzeń, jednakże
nie wskazano do jakich stopni niepełnosprawności odnosi się ta uwaga. Z kolei brak takiej
uwagi w odniesieniu
do osób niepełnosprawnych z powodu chorób psychicznych. W ocenie
składu orzekającego Izby ww. publikacja stanowi poradnik przedstawiający w sposób
uogólniony i uproszczony informacje dotyczące przede wszystkim przystosowania stanowiska
pracy do
wymogów osoby niepełnosprawnej i w związku z tym nie mogła zostać uznana jako
przesądzający dowód w niniejszej sprawie. Z kolei Wykonawca ECO na poparcie swojego
stanowiska przedstawił dowody w postaci dokumentów dotyczących pracownika
posiadającego orzeczenie o stopniu umiarkowanym specjalnym, z chorobą wzroku, prawem
jazdy oraz
orzeczeniem lekarskim dotyczącym zgody na pracę (w tym kierowanie pojazdami
kat. B). W odniesieniu do analizowanej
kwestii należy również wskazać na przepisy dotyczące
wydawania kart parkingowych. Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3a pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, ze
zm.) kartę parkingową, umożliwiającą niestosowanie się do niektórych znaków drogowych
do
tyczących zakazu ruchu lub postoju, wydaje się między innymi osobie niepełnosprawnej

zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Zgodnie z art. 8 ust. 4 ww. ustawy
k
artę parkingową osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu
opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania
o
niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie wydanego przez zespół
do spraw
orzekania o niepełnosprawności: 1) orzeczenia o niepełnosprawności, 2)
orzeczeni
a o stopniu niepełnosprawności, 3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień -
wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Z kolei zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 9
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w
orzeczeniu powiatowego zespołu ustala się niepełnosprawność albo stopień
niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania
dotyczące w szczególności: 9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek
określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106 i 138), przy czym w
przypadku
osób
niepełnosprawnych
zaliczonych
do
umiarkowanego
stopnia
niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku
ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu
wzroku), 05-
R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Z ww.
przepisów wynika uprawnienie osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności oznaczonego symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) do
otrzymania karty parkingowej, co pośrednio potwierdzenia możliwość uzyskania prawa jazdy
przez ww. osoby.
Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, iż w świetle stanowisk i dowodów przedstawionych
przez Odwołującego oraz Wykonawcę ECO, brak jest podstaw do zakwestionowania kalkulacji
Wykonawcy ECO w odniesieniu do wskazanej przez niego
okoliczności zatrudnienia do
realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych z tzw. schorzeniem specjalnym.


Przyjęcie do kalkulacji ceny ofertowej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
w 2018 r.:
Zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 3 projektu umowy Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie
art. 142 ust. 5 Prawo zamówień publicznych w przypadku zmiany: (…) 2) Wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 23 ust. 3 – 5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze


zm.) (…) Jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę.
Ww. postanowienie zawiera odwołanie do art. 142 ust. 5
ustawy Pzp. Z przepisu tego wynika, iż postanowienia o zasadach wprowadzania
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku
wystąpienia zmian wskazanych w tej regulacji winna zawierać umowa zawarta na okres
dłuższy niż 12 miesięcy. Ww. przepis został wprowadzony do ustawy Pzp ustawą z dnia 29
sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy
– Prawo zamówień publicznych. W uzasadnieniu do projektu
ustawy (druk nr 1653) wskazano:
„W dzisiejszej praktyce zamawiających właściwie nieobecne
jest włączanie do wzorów umów tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez
zamawiających treść wzorów (projektów) umów, nie pozwala na uwzględnienie
w
ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezależnych od wykonawców, zmian
kosztów wykonania zamówienia, zwłaszcza dotyczących zmian wysokości obciążeń
publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marżach, pozornie niewielka zmiana np.
podatku od towarów i usług (VAT) powoduje utratę marży, a w konsekwencji prowadzi do
pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadzi do znacznego
ograniczania przez przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane
sytuacje odnoszą się przede wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których
wykonawcy są zaskakiwani zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami określanymi
przez przepisy prawa.”
Odnosząc się do okoliczności rozpoznawanej sprawy, należy na
wstępie podkreślić, iż Izba nie wyraża stanowiska co do tego, czy wykonawcy będzie
przysługiwało uprawnienie do zwiększenia kwoty wynagrodzenia na podstawie ww. klauzuli
waloryzacyjnej, a zatem czy w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez wykonawcę, z
którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający
ob
owiązany będzie na ww. wniosek odpowiedzieć pozytywnie czy negatywnie. Są to kwestie
odnoszące się do indywidualnych decyzji stron podejmowanych na etapie realizacji umowy,
co nie jest objęte zakresem kompetencji Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z tym,
zaprezentowane poniżej stanowisko Izby odnosić się będzie jedynie do oceny ww.
okoliczności w kontekście analizy ceny zaoferowanej przez Wykonawcę ECO. Mając na
uwadze wskazany cel wprowadzenia ww. regulacji, w ocenie składu orzekającego Izby, w
stanie fa
ktycznym niniejszym sprawy Wykonawca ECO dokonując kalkulacji ceny oferty, z
wyjątkiem dwóch pierwszych miesięcy realizacji umowy w 2018 r. (listopad, grudzień),
powinien był uwzględnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w
roku 2019 r., skoro
na dzień sporządzenia oferty była ona znana (19 września 2018 r. –
opublikowanie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.; 25
października 2018 r. – dzień sporządzenia oferty przez Wykonawcę ECO). Jak bowiem
wskazano w ww. uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy

– Prawo zamówień publicznych regulację art. 142 ust. 5 ustawy Pzp należy odnosić do
sytuacji, w których wykonawcy w trakcie realizacji umów długoletnich zaskakiwani są
zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez przepisy prawa.
Natomiast w
przypadku pozostałych lat (2020,2021), za uprawnione, na gruncie dokonywania
oceny kalkulacji ceny,
należy uznać oczekiwanie wykonawcy co do możliwości zwiększenia
kwoty wynagrodzenia w przypadku dalszych (w stosunku do 2019 r.)
zmian wysokości
minimalnego wynagrodzenia.
Odwołujący nie przedstawił w ww. zakresie żadnych obliczeń,
odnoszących się odrębnie do tego zarzutu (nieuwzględnienia wysokości minimalnego
wynagrodzenia
obowiązującego w 2019 r.). Mając jednak na uwadze poziom zysku
zakładanego przez Wykonawcę ECO w ocenie składu orzekającego Izby ww.
niedoszacowanie nie skutkuje uznaniem ceny o
ferty Wykonawcy ECO za cenę rażąco niską.


Zaniżenie ilość nadgodzin:
Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, dlaczego przyjęta przez Wykonawcę ECO liczba
nad
godzin jest zaniżona. Nie jest wiadome, na jakich wyliczeniach Odwołujący opiera swoje
stanowisko co
do zaniżonej ilości nadgodzin, a także jakie założenia zostały przyjęte przy ich
dokonaniu. W
związku z tym twierdzenia Odwołującego w tym zakresie należało uznać za
gołosłowne.


Zaniżenie kosztów paliwa do sprzętu zimowego oraz zamiatarki:
W odniesieniu do zaniżenia kosztu paliwa do zamiatarki w kalkulacji dla zadania nr 4
Odwołujący nie przedstawił wyliczeń dotyczących przełożenia zaplanowanego przez
Wykonawcę ECO budżetu na ustaloną przez Odwołującego ilość motogodzin. Ponadto, za
niejasne należy uznać wyliczenia Odwołującego dotyczące 50 minut dziennie pracy zamiarki
przy ustalonej ilości 100 mth, w kontekście założenia wskazanego przy obliczeniach zawartych
w załączniku nr 2 do odwołania (Urealniony koszt realizacji zamówienia częściowego nr 4),
gdzie
przyjęto, że zamiatanie będzie mieć miejsce 2 razy w tygodniu. W związku z powyższym
brak było podstaw do uwzględnienia stanowiska Odwołującego przedstawionego w ww.
zakresie. Z kolei
możliwość uzyskania przez ciągniki stosowane przez Wykonawcę ECO
szerokości odśnieżania co najmniej 150 cm została potwierdzona treścią dowodów złożonych
przez Wykonawcę ECO, tj. oświadczeń autoryzowanych dealerów ww. ciągników.


Nierzetelne skalkulowanie kosztu określonej w § 2 ust. 3 projektu umowy usługi
polegającej na usunięciu, z przekazanych do utrzymania chodników, wszelkich odpadów
i zanieczyszczeń, w tym zalegającego piasku, ziemi, traw, mchu, chwastów i innej
roślinności oraz zamiecenia tych chodników, w sposób ciągły, na całej szerokości
chodnika, tj. od krawężnika do krawężnika:

Izba podziela w tym zakresie stanowisko Wykonawcy ECO, iż z uwagi na występujące różnice
pomiędzy branżą robót budowlanych a branżą usług oczyszczania kalkulacje opracowane w
programie dla kosztorysowania dla bra
nży budowlanej nie mogą stanowić potwierdzenia
nierzetelności kalkulacji sporządzonej przez Wykonawcę ECO dotyczącej odmiennego
przedmiotu zamówienia. Ponadto, jak stwierdził Odwołujący w treści pisma z dnia 14 stycznia
2019 r. uzasadniając odwołanie się do kwestii zastosowania programu Winbud: „Konieczne
bowiem było odwołanie się do obiektywnych norm nakładów pracy na poszczególne czynności
niezbędne do realizacji zamówienia (…).
” Trzeba jednak zauważyć, iż kalkulując cenę oferty
jak i dokonując jej oceny należy uwzględnić również indywidualne okoliczności dotyczące
danego wykonawcy, mające wpływ zarówno na obniżenie jak i podwyższenie ceny oferty. W
przypadku kalkulacji kosztów ww. prac przez Wykonawcę ECO istotne znaczenie ma
okoliczność
obniżenia
kosztów
osobowych
w związku
z zatrudnianiem
osób
niepełnosprawnych, która to okoliczność nie została uwzględniona przez Odwołującego w
ramach dokonywania przez niego tzw. „urealnienia kosztów”. Niezależnie od powyższego, za
słuszne należy uznać twierdzenia Wykonawcy ECO (pośrednio potwierdzone również przez
Zamawiającego w ramach stanowiska przedstawionego na rozprawie), iż realizacja ww. prac
– w zakresie dotyczącym usuwania z chodników roślinności - odbywać się będzie „punktowo,
w ramach oczyszczenia miejsc
zarośniętych, a nie każdego metra chodnika
”.


Nierzetelne skalkulowanie kosz
tu usuwania środków uszorstniających:
Kierując się zasadami doświadczenia życiowego za przekonujące należy uznać wyjaśnienia
W
ykonawcy ECO, iż „wysypanie 100 ton piasku w trakcie sezonu nie przekłada się na zebranie
takiej samej ilości piasku po sezonie zimowym. Użyty do sypania chodników piach podlega
działaniom w okresie 5 miesięcy różnych zjawisk atmosferycznych, zostaje wymyty przez
padające deszcze, wywiany przez wiejące wiatry, a także wydeptany przez osoby poruszające
się po chodnikach.
” Zarzuty Odwołującego co do uwzględnienia usuwania 50% piasku
uprzednio wysypanego należało zatem uznać za niezasadne.


Nieuwzględnienie konieczności zatrudnienia pracowników do wykonywania odśnieżania
ręcznego (dotyczy zamówienia częściowego nr 4):
Zarzut niezasadny, gdy z treści SIWZ nie wynika obowiązek zatrudnienia dodatkowych
pracowników do wykonywania odśnieżania ręcznego. Nie ma przeciwskazań, aby czynności
te
– zgodnie z założeniami Wykonawcy ECO - zostały wykonane przez któregoś z operatorów
maszyn do odśnieżania.


Nieuwzględnienie kosztu zatrudnienia operatora zamiatarki (dotyczy zamówienia
częściowego nr 4):

Z wyjaśnień Wykonawcy ECO wynika, że w okresie bezśnieżnym zamiatarka będzie
obsługiwana przez jednego z operatorów jednostek odśnieżających, zatrudnionych na cały
okres zimowy.
Powyższe wyjaśnienia są spójne z informacjami podanymi w ramach pozycji
Koszt miesięczny odchwaszczania…”, gdzie zawarto adnotację, iż chodzi o osoby już
zatrudnione. Nale
żało zatem uznać, iż zarzut Odwołującego nie potwierdził się.


Wątpliwości dotyczące pozycji w kosztorysach szczegółowych dla zamówień częściowych
5 i 6 „rozszerzenie etatów dla 6 pracowników gospodarczych do zamiatania
ręcznego/odśnieżania ręcznego/sypania środków uszorstniających”; błędy w kalkulacji
w
stosunku do części opisowej:
Wątpliwości podniesione przez Odwołującego wynikają z niezrozumienia wyjaśnień
udzielonych przez Wykonawcę ECO. Tymczasem z treści wyjaśnień Wykonawcy ECO wynika,
że koszt rozszerzenia etatów dotyczy 6, a nie 12 osób. Ponadto, dane zawarte w tabeli
korespondują z informacjami przedstawionymi w części opisowej. Ww. pozycja została ujęta
w treści wyjaśnień – wykonawca nie był obowiązany odrębnie wykazać dysponowania
pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy.


Nieuwzględnienie kosztów dyżurów pracowniczych (SIWZ Rozdział 18 Opis sposobu
obliczania ceny):
Zgodnie z przepisem art. 151[5] § 3 Kodeksu pracy za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru
pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze
odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego -
wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką
godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy
określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. Z ww. uregulowania wynika
zatem, iż w pełnienie przez pracownika dyżuru w domu nie generuje dodatkowych kosztów po
stronie pracodawcy.


Nieuwzględnienie kosztów prac zastępczych zgodnie z § 2 ust. 15-17 projektu umowy,
stanowiących do 75% iloczynu stawki dziennej i ilości dni ograniczenia obowiązków,
a
polegających na wykonywaniu prac porządkowych na terenie miasta, także poza
terenem rejonu:
Z zapisów § 2 ust. 15 – 18 projektu umowy wynika, iż prace zastępcze będą wykonywane
w
miejsce innych prac porządkowych, objętych przedmiotem umowy, których realizacja
zostanie „czasowo ograniczona”. Dodatkowo, z postanowienia zawartego w § 2 ust. 17
projektu umowy
wynika, że łączna wartość prac porządkowych zastępczych nie będzie
przekracza
ć 75% kwoty ustalonej jako iloczyn uśrednionej stawki dziennej, o której mowa w §

4 ust. 2 umowy, i liczby dni wykonywania tych prac (tzw. czas
owego ograniczenia obowiązków
Wykonawcy”).
Zgodnie z ww. postanowieniami wykonawca będzie wprawdzie obowiązany wykonać inne
prace porządkowe, ale w tym czasie nie będzie wykonywał prac porządkowych objętych
podstawowym zakresem umowy i w tym zakresie nie będzie ponosił kosztów. Z postanowień
tych n
ie wynika, iż wykonanie zastępczych prac porządkowych będzie generować po stronie
wykonawcy dodatkowe koszty. Założenie jest wręcz przeciwne (§ 2 ust. 17 projektu umowy),
co potwierdził Zamawiający na rozprawie. Powyższe potwierdza również stanowisko
Odwo
łującego, który nie przedstawił w tym zakresie żadnych wyliczeń, a nawet założeń co do
tego, w jaki sposób te prace zastępcze powinny zostać wyliczone (ponadto, takim
ewentualnym wyliczeniom powinny towarzyszyć wyliczenia obniżenia kosztów w związku
z ogra
niczeniem realizacji podstawowych prac porządkowych).


Nieuwzględnienie transportu środków do usuwania śliskości na miejsce prowadzenia akcji
-
pojemność rozsiewaczy wynosi maksymalnie 400 kg dla ciągników Tym 353 i Dong Feng
DF304 oraz 50 kg dla Stiga Park
4WD, co wymaga wielokrotnego ich uzupełniania w
trakcie
posypywania
(dane
na
podst.
danych
producenta
i
importera:
https://www.stiga.pl/sklep/koszenie-trawnika/agregaty-tnace/akcesoria-do-park-
villa/piaskarka-park, http://www.iagro.pl/ciagnik-dong-feng-df-304-g2-nie-zetor- ursus-
farmer-tym,at-156215.html,
https://tym-tractors.com/tractors/t353-t353-hst-
compact-
utility-tractor/)
Wyjaśnienia Wykonawcy Eco w ww. zakresie (pismo z dnia 9 stycznia 2019 r.) zostały
zastrzeżone jako zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa. Ogólnie rzecz ujmując odnoszą się
one do sposobu organizacji pracy przyjętego u tego wykonawcy. Z wyjaśnień tych wynika, że
transport środków do usuwania śliskości na miejsce prowadzenia akcji był uwzględniany przez
Wykonawcę ECO przy sporządzaniu oferty, jednakże nie było potrzeby ujmowania ww. pozycji
w ramach oddzielnej pozycji kalkulacji ceny.


Nieuwzględnienie kosztów eksploatacji zamiatarek tj. szczotki robocze, listwy gumowe
ssaw, olej hydrauliczny i silnikowy, filtry;
J
ak wynika z wyjaśnień Wykonawcy ECO zawartych w piśmie z dnia 9 stycznia 2019 r.
wskazane powyżej koszty zostały uwzględnione w pozycji: „Przegląd, naprawy sprzętów,
samochodów”. Ww. zarzut okazał się zatem niezasadny.


Nieuwzględnienie amortyzacji sprzętu wykorzystywanego do realizacji zamówienia przez
okres 3 sezonów zimowych o szacunkowej wartości 120 tys. zł na każde zamówienie
częściowe:

W odniesieniu do ww. kosztów Wykonawca ECO wyjaśnił, iż środki trwałe podlegały
jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, a zatem amortyzacja środków
trwałych stanowiła koszt w latach ubiegłych. Ponadto, ww. zarzut nie został wystarczająco
sprec
yzowany na etapie odwołania – dopiero w piśmie z dnia 14 stycznia 2019 r. Odwołujący
wskazał w jakim znaczeniu posłużył się pojęciem „amortyzacja”.

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak
w sentencji.
O koszt
ach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972),
stosownie do wyniku postępowania.

Przewodniczący: …..……………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie