eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2218/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-11-09
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2218/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Danuta Dziubińska, Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 listopada 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 października 2018
r. przez
wykonawcę TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
w
postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum
Onkologii i T
raumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
,

orzeka:
1. umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty
13.500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za
mówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.


Przewodniczący: ………………

Członkowie:
………………

……………….


Sygn. akt: KIO 2218/18

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający


Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi


prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie
o
udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa tomografu komputerowego wraz
z
adaptacją pomieszczeń dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i
Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
.
W dniu 29 października 2018 r. wykonawca TMS Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odwołujący zarzucił
Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust 1 i art. 29 ust.1, 2 i 3 poprzez:


sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający i ograniczający
uczciwą konkurencję poprzez taki dobór parametrów, który uniemożliwia złożenie
Odwołującemu konkurencyjnej oferty, niepodlegającej odrzuceniu,


opisanie przedmiotu zamówienia i punktowanie rozwiązań konkretnego producenta,
a
nie funkcjonalnie prowadzących do osiągnięcia tego samego efektu diagnostycznego,

dokonanie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny.
W dniu 7 listopada 2018 r.
do Prezesa Izby wpłynęło oświadczenie Odwołującego
o
cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze – zgodnie z art. 187
ust. 8 ustawy Pzp
– należało umorzyć.
O
kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd.
2 ustawy Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z
dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41,
poz. 238
z późn. zm.), nakazując zwrot na rzecz Odwołującego kwoty 13.500 zł stanowiącej
90 % uiszczonego wpisu.

Przewodniczący: ………………

Członkowie:
………………

……………..

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie