eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1989/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-10-10
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1989/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 10 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2018 r. przez wykonawcę
Biomerieux Polska sp. z o.o. w Warszawie

w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Wielospecjalistyczny
Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
znieść wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazać Urzędowi Zamówień
Publicznych zwrot z rachunku bankowego U
rzędu Zamówień Publicznych kwoty 7.500,00 zł
(słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Biomerieux
Polska sp. z o.o. w Warszawie,

stanowiącej wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Przewodniczący: ………….…………


Sygn. akt: KIO 1989/18

U z a s a d n i e n i e

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o. w
Gorzowie Wielkopolskim, zwany
dalej „zamawiającym”, prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego
postępowanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp”, którego przedmiotem jest „dostawa podłoży płynnych wraz z dzierżawą aparatu do
monitorowania posiewów na potrzeby zakładu mikrobiologii”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
25 września 2018 r. poz. 621522-N.
Wobec
czynności zamawiającego polegającej na opisaniu przedmiotu zamówienia
wykonawca Biomerieux Polska sp. z o.o. w Warszawie, zwany
dalej „odwołującym”, wniósł 1
października 2018 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 1, 2, 3, art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu modyfikacji opisu przedmiotu
zamówienia w sposób wskazany w odwołaniu.
Na podstawie pisma
zamawiającego z 4 października 2018 r. ustalono, że zamawiający
kopię odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia do postępowania
odwoławczego przekazał innym wykonawcom 4 października 2018 r., zamieszczając je na
swej stronie internetowej.
W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne
zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.
Ustalono także, że 9 października 2018 r., przed otwarciem rozprawy, zamawiający
doręczył Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił
zarzuty przedstawione
w odwołaniu w całości.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości. Do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w terminie określonym w art. 185
ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe
okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp
. Zgodnie z przywoływanym
przepisem, w
przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym


bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do
postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po
stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
o oddaleniu odwołania lub jego
uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie
. Orzeczenie
Izby w rozpatrywanej sprawie w żadnym zakresie nie miało
charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia.
W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 i art. 192 ust. 1
zd. 2 ustawy Pzp,
postanowiła jak w pkt 1 sentencji.

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie
z art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp. Stosownie do tego przepisu,

koszty postępowania
odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie
.
Izba nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania,
stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i
sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972)
, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło
przed otwarciem rozprawy
. Zgodnie z powołanym przepisem, w przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
prz
edstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie
przystąpił, wypełniając wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy, żaden wykonawca
albo uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
z
amawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów
pr
zedstawionych w odwołaniu, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.


Przewodniczący: ……………..………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie