eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1606/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-08-24
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1606/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska

wobec cofnięcia w dniu 24 sierpnia 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania
wni
esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 10 sierpnia 2018 r. przez
Odwołującego – wykonawcę Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach, w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
z siedzibą w Warszawie,


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………………..

sygn. akt: KIO 1606/18
Uzasadnienie

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem pn.:
„Roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 w ramach
projektu
Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”.
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
31 lipca 2018 r., Z
amawiający dokonał zmian postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, co zostało zaskarżone odwołaniem wniesionym do Prezesa Izby
10 sierpnia br.
Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2018 r. Odwołujący oświadczył, że cofa
odwołanie.
Z uwagi na powyższe, działając na podstawie przepisu art. 187 ust. 8 Pzp,
Izba
umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie oraz postanowiła zwrócić na
rzecz O
dwołującego 90% kwoty uiszczonego w wysokości 20.000,00 wpisu.

Przewodniczący: ……………………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie