eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1472/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-08-08
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1472/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 sierpnia 2018 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego
do
Prezesa
Krajowej
Izby
Odwoławczej
w
dniu
lipca
2018 r. przez wykonawcę Asseco Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Asseco Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia kwoty 13 50
0 zł 00 gr
(
słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 1472/18

U z a s a d n i e n i e


Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”)
prowadzi w trybie przetargu nieogr
aniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na
świadczenie usług ciągłości działania dla środowiska systemowego
Mainframe
. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej
dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16 marca 2018
r. w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2018/S 053-117548.
W postępowaniu tym wykonawca Asseco Data Systems S.A. (dalej: „Odwołujący”)
w dniu 26 lipca 2018 r.
złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 7 sierpnia 2018 r.
wpłynęła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odpowiedź Zamawiającego na odwołanie, w której Zamawiający oświadczył, iż uwzględnia
odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 419 ze zm.) poprzez bezzasadne uznanie, że informacje o polisie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, w tym sam dokument polisy, nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa.
W dniu 8 sierpnia 2018 r.
przed otwarciem rozprawy, Odwołujący złożył
oświadczenie, że w związku z odpowiedzią Zamawiającego na odwołanie i uznaniem
odwołania w zakresie zarzutu o naruszeniu przez Zamawiającego art. 8 ust. 3 ustawy Pzp
w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez bezzasadne
uznanie, że informacje o polisie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym sam
dokument polisy, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, cofa odwołanie w całości.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie