eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 246/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-02-26
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 246/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Edyta Paziewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2018
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 9 lutego 2018 r. przez wykonawcę FUJIFILM
GmbH (sp. z o.o.) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Oleśnicy
, przy udziale wykonawcy GE Medical System Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,


orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie w zakresie następujących zarzutów:
1.1. naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp u zw. z art. 22 ust. 1 b pkt 3) ustawy Pzp
w zw. z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez ustalenie
warunku udziału w postępowaniu obejmującego doświadczenie zawodowe w sposób
nieproporcjonalny do
przedmiotu zamówienia, tym samym naruszający zasady
uczciwej konkurencji;

1.2. naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp
w zw. z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp poprzez ustalenie warunku udziału w postępowaniu
obejmującego potencjał techniczny w sposób naruszający przepisy ustawy
upoważniające do określenia warunku udziału, tym samym naruszający zasady
uczciwej konkurencji;
1.3.
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z §2 ust. 4 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzez żądanie dokumentu zbędnego w
postępowaniu oraz nie wskazanego w powołanych przepisach rozporządzenia
i nakazuje
określenie warunków udziału w postępowaniu i żądanych środków dowodowych w
sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia albo rezygnację z żądanych środków
dowodowych w przypadku uznania, że nie ma potrzeby opisywania warunków udziału w
postępowaniu oraz prawidłową kwalifikację i opis dokumentu autoryzacja producenta.
2. zarzut naruszenia art. 29 ust. 1-3 oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez opisanie
przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia lub może utrudniać uczciwą konkurencję,
co narusza także zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a
także uniemożliwi wybranie wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Pzp w zakresie:
2.1.
brzmienia załącznika nr 1A w części Automatyka w pełni automatyczna z ręcznym
wyborem parametrów ekspozycji pkt 6;
2.2.
brzmienia załącznika nr 1A w części Statyw mammograficzny pkt 2;
2.3.
brzmienia załącznika nr 1A w części Statyw mammograficzny pkt 8;
2.4.
brzmienia załącznika nr 1A w części Detektor cyfrowy: producent, model i typ pkt 2;
uznaje za niepotwierdzony.
3.
w pozostałym zakresie umarza postepowanie odwoławcze.
4.
kosztami postępowania obciąża Zamawiającego – Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy i zalicza w poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych
zero groszy), uiszczoną przez odwołującego, tytułem wpisu od odwołania,

5.
zasądza od Zamawiającego - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Oleśnicy na rzecz wykonawcy FUJIFILM GmbH (sp. z o.o.) Oddział w Polsce
z siedzibą w Warszawie, kwotę 18 600,00 zł (osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero
groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez odwołującego
tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: ……………………..…

Sygn. akt:
KIO 246/18
UZASADNIENIE


Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Oleśnicy, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż, uruchomienie aparatury medycznej”, nr
postępowania SZPZOZ/ZP/01 UE/2018.

Zamówienie zostało podzielone na części, przedmiotowe postępowanie odwoławcze
dotyczy Części I, tj. dostawy mammografu cyfrowego z aparaturą kontrolno – pomiarową i
stacją lekarską oraz oprogramowaniem.

W dniu 9 lutego 2018 r. wykonawca
FujiFilm Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w
Polsce wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od niezgodnych z przepisami
ustawy Pzp czynności zamawiającego, polegającej na sformułowaniu Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) z naruszeniem przepisów prawa, zarzucając
Zamawiającemu naruszenie:
-
art. 29 ust. 1-3 oraz art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, przez opisanie przedmiotu
zamówienia w sposób, który utrudnia lub może utrudniać uczciwą konkurencję, co narusza
także zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także
uniemożliwia wybranie wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Pzp;
-
art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp w zw. z art.
22 ust. 1a ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp
przez ustalenie warunku udziału w
postępowaniu obejmującego doświadczenie zawodowe w sposób nieproporcjonalny do
przedmiotu zamówienia, tym samym naruszający zasady uczciwej konkurencji;
-
art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp w zw. z art.
22 ust. 1a ustawy Pzp
przez ustalenie warunku udziału w postępowaniu obejmującego
potencjał techniczny w sposób naruszający przepisy ustawy upoważniające do określania
warunku udziału tym samym naruszający zasady uczciwej konkurencji;
-
art. 25 ust. 1 Pzp w zw. z §2 ust. 4 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia przez żądanie dokumentu zbędnego w postępowaniu oraz nie
wskazanego w powołanych przepisach rozporządzenia;
-
ewentualnie innych przepisów wynikających bezpośrednio i pośrednio z uzasadnienia.

W oparciu o
tak sformułowane zarzuty Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i
nakazanie Zamawiającemu:
1.
zmianę opisu przedmiotu zamówienia poprzez:
-
nadanie brzmienia Załącznikowi nr 1A w części Lampa rentgenowska pkt 5 „Pojemność
cieplna min 500 kHU" lub usunięcia tego wymogu;
-
usunięcie z Załącznika nr 1A w części Statyw mammograficzny pkt 14 „Automatyczne
przesuwanie pola promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej do formatu obrazowania min.
18x23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji";
-
nadanie brzmienia Załącznikowi nr 1A w części Automatyka w pełni automatyczna z
ręcznym wyborem parametrów ekspozycji pkt 6 „Automatyczna kolimacja lub kolimacja ręczna
z f
iltrem rodowym, do min. 5 formatów" wraz z ustaleniem punktacji za ten parametr w postaci:
kolimacja automatyczna - 10 pkt, kolimacja
ręczna – 0 pkt;
-
usunięcie z Załącznika nr 1A w części Statyw mammograficzny pkt 2 „Generator
wbudowany w statyw”;
-
nad
anie brzmienia Załącznikowi nr 1A w części Statyw mammograficzny pkt 8 „Zestaw
do zdjęć powiększonych o współczynniku min. X 1,5" oraz ewentualnego wprowadzenia
punktacji za oferowanie lepszych rozwiązań, tj. za każdy współczynnik powyżej x 1,5 o każde
x 0,1
więcej - 10 pkt;
-
nadanie brzmienia Załącznikowi nr 1A w części „Detektor cyfrowy: prod., model i typ:"
pkt 13 „Grubość stolika z detektorem od strony klatki piersiowej w celu łatwego
pozycjonowania piersi u otyłych pacjentek max 85 mm";
-
usunięcie z Załącznika nr 1A w części Kamera sucha do wydruku błon
mammograficznych pkt 4 „System automatycznej kontroli jakości każdego pojedynczego
drukowania zdjęcia" lub nadanie brzmienia Załącznikowi nr 1A w części Kamera sucha do
wydruku błon mammograficznych pkt 4 „System automatycznej kontroli jakości";
-
usunięcie z Załącznika nr 1A w części Kamera sucha do wydruku błon
mammograficznych pkt 6 „Automatyczne informowania użytkownika o konieczności
wykonania przeglądu okresowego oraz raportowanie przez system sytuacji awaryjnych do
centrum serwisowego bez udziału personelu pracowni mammograficznej";
-
nadanie brzmienia Załącznikowi nr 1A w części Zawansowane funkcje
oprogramowania diagnostycznej stacji lekarskiej Pkt 6 ppkt 4) „Aplikacja stacji diagnostycznej
pozw
alająca wyszukać oraz wyświetlić co najmniej: a) imię i nazwisko pacjenta, b) rodzaj
badania, c) ID pacjenta, d) data urodzenia pacjenta, e) data badania, f) płeć.";
-
nadanie brzmienia Załącznikowi nr 1A w części Zawansowane funkcje
oprogramowania diagnos
tycznej stacji lekarskiej Pkt 6 ppkt 12) „funkcja importowania obrazów
oraz badań w formacie DICOM z nośników CD/DVD/USB.";

-
nadanie brzmienia Załącznikowi nr 1A w części Zawansowane funkcje
oprogramowania diagnostycznej stacji lekarskiej Pkt 6 ppkt 13) „funkcjonalność
jednoczesnego przeglądania badań pobranych z różnych źródeł (PACS i CD) po ich pobraniu
i scaleniu.";
-
usunięcie punktacji z Załącznika nr 1A w części „Detektor cyfrowy: prod., mode! i typ:"
pkt. 2 „Materiał detektora: jodek cezu lub amorficzny selen (aSe)." lub nadanie brzmienia w
zakresie punktacji: Jodek cezu: - 0 pkt., Amorficzny selen -10 pkt.
2.
Usunięcia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i
zawodowej obejmującego doświadczenie zawodowe tub nadanie mu brzmienia: Dla części I -
wykonanie w okresie ostatnich trzech l
at przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy
mammografu cyfrowego lub innej aparatury medycznej do dia
gnostyki obrazowej o wartości
co najmniej 1.000.000 (sł. jeden milion) złotych brutto;
3.
Usunięcia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i
zawodowej obejmującego potencjał techniczny, tj. Rozdziału V pkt 1.2, ppkt 2b).
4.
Usunięcia wymogu złożenia dokumentu określonego w Rozdziale V pkt 1.2, ppkt 2b);
5.
Usunięcia wymogu złożenia dokumentu określonego w Rozdziale V pkt 1.2, ppkt 2c).

Uzasadnienie odwołania było następujące.
Ad. zarzut naruszenia art. 29 ust. 1-3 oraz art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, przez opisanie
przedmiotu
zamówienia w sposób, który utrudnia lub może utrudniać uczciwą konkurencję, co
narusza także zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także
uniemożliwia wybranie wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
Zarzut ten został sformułowany wobec niżej wskazanych postanowień zawartych w
Załączniku 1A.
1. Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską oraz
oprogramowaniem. Lampa rentgenowska pkt 5 „Pojemność cieplna min 2 300 kHLT”.

Odwołujący wskazał, że ww. wymóg spełnia tylko jeden producent mammografów na
rynku medycznym - firma Siemen
s. Jednakże urządzenie firmy Siemens nie spełnia wymogu
z punktu poprzedzającego OPZ, tj. Lampa rentgenowska pkt 4 Pojemność cieplna anody min.
300 kHU, gdyż oferuje parametr na poziomie 162 kHU.
Oferowany przez Odwołującego mammograf posiada lampę RTG której pojemności
anody wynosi 300kHU, natomiast pojemność cieplna zespołu lampy RTG i jej obudowy równa
s
ię 500kHU. Zdaniem Odwołującego większa pojemność cieplna anody wpływa na możliwość
wykonywania większej ilości badań w krótszym odstępie czasu. W mammografie oferowanych
przez Odwołującego odstępy między ekspozycjami wynoszą max 15 sekund a czas od
wykonania ekspozycji do wyświetlenia obrazu na konsoli technika wynosi max 5 sekund.

Wyspecyfikowana duża pojemność cieplna zespołu lampy i kołpaka nie poprawia znacząco
chłodzenia anody a jest jedynie wymagana przy mniej zaawansowanych technologicznie
rozwiązaniach gdzie np. pojemność cieplna anody wynosi 162kHU - tak jak we wspomnianym
urządzeniu firmy Siemens. Parametrem najistotniejszym, wskazującym na wyższą jakość
urządzenia jest wyższa pojemność cieplna anody lampy, a nie całego zespołu.
W związku z powyższym Odwołujący wniósł o dopuszczenie opisanego rozwiązania
prz
ez zmianę parametru na „min. 500 kHU" lub usunięcia postawionego wymogu.

2.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską
oraz oprogramowaniem. Statyw mammograficzny pkt 14 „Automatyczne przesuwanie pola
promieniowania
oraz pozycji płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 x 23 cm wzdłuż
dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji"
Odwołujący argumentował, że automatyka przesunięcia płytki kompresyjnej jest
inicjowana przy przejściu do kolejnej projekcji na konsoli. Może to powodować dodatkowy stres
pacjenta w przypadku,
gdy nie jest na to gotowy. Nagłe działanie urządzenia może pacjentkę
zaskoczyć. Manualne przesunięcie temu zapobiega. Dodatkowo wskazano, że automatyczny
przesuw płytki nie eliminuje konieczności ręcznej obsługi przez technika. Po wykonaniu
ekspozycji, gdy następuje zwolnienie kompresji i przesunięcie płytki, kompresja drugiej piersi
musi nastąpić przy udziale technika, który dokonuje pozycjonowania piersi. Odwołujący zwrócił
uwag
ę, że operacja manualnego przesunięcia płytki w oferowanym przez niego systemie jest
banalnie prosta, wymaga tylko jednej ręki, a dodatkowo - płytka z manualnym przesuwem
cechuje się niższym kosztem i mniejszą awaryjnością niż płytka z dodatkowymi komponentami
mechanicznymi.
Z tych powodów Odwołujący wniósł o rezygnację z ww. funkcjonalności lub
wprowadzenie opisu TAK/NIE punktując potencjalnie niekorzystne automatyczne
pozycjonowanie płytki, które może narazić pacjentkę na dodatkowy stres podczas badania.
Ponadto Odwołujący wskazał, że jedynym urządzeniem spełniającym powyższy
wymóg jest mammograf firmy Hologic oferowany w Polsce przez Timko sp. z o.o. Zatem w
tym punkcie Zamawiający uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej przez innego oferenta
niż wskazana wyżej firma.

3.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską
oraz oprogramowaniem. Automatyka w pełni automatyczna z ręcznym wyborem parametrów
ekspozycji pkt 6 „Automatyczna kolimacja i kolimacja ręczna z filtrem rodowym, do min. 5
formatów".
Każde urządzenie wykorzystujące w diagnostyce promieniowanie rentgenowskie
wymaga do wykonania badania kolimatora, który odpowiada za „ukierunkowanie"
promieniowania w sposób dopasowany do wielkości detektora obrazu. Automatyczna

kolimacja gwarantuje prawidłowe dobranie wielkości i miejsca naświetlanego pola do wielkości
i lokalizacji detektora.
Powyżej wskazany wymóg preferuje rozwiązanie bardziej podatne na
błąd człowieka jakim jest kolimacja ręczna. W nowoczesnych mammografach używa się
kolimacji automatycznej. K
olimacja automatyczna jest rozwiązaniem nowocześniejszym i
użytkowo bezpieczniejszym, ponieważ staranność jej wykonania przyczynia się do
zmniejszenia dawki jednostkowego badania jaką otrzymuje pacjentka.
Na
kolimację ręczną ma wpływ czynnik ludzki, dlatego nie pozwala ona uzyskać tak
dobrych rezultatów jak w przypadku kolimacji automatycznej. Dodatkowo ręczne ustawianie
kolimacji jest związane z ryzykiem błędnej obsługi co może spowodować narażenie pacjentki
na dodatkową dawkę wynikającą z konieczności powtórzenia badania.
Mając na uwadze powyższe, Odwołujący wniósł o zmianę pkt. 6. lub rezygnację z
preferowania potencjalnie gorszego rozwiązania jakim jest kolimacja ręczna i wprowadzenie
następującej punktacji:
„Kolimacja automatyczna lub kolimacja ręczna.
Kolimacja automatyczna -
10 pkt Kolimacja ręczna - 0 pkt".

4.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską
oraz oprogramowaniem. Statyw mammograficzny pkt 2 „Generator wbudowany w statyw".
W ocenie Odwołującego wymóg ten nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego,
gdyż generator w nowoczesnych mammografach zajmuje bardzo mało miejsca i w żaden
sposób nie utrudnia dostępu do mammografu oraz jego funkcjonowania. Pomieszczenie w
którym ma być zainstalowany mammograf jest na tyle duże, że nie ma żadnych przeszkód,
żeby generator stał na zewnątrz. Wielkość pomieszczenia wynika z obowiązujących przepisów
i określonej przez nie minimalnej odległości od przegród budowlanych. Zatem wymogi
usytuowania urządzenia w pomieszczeniu determinują wielkość tego pomieszczenia.
Bezzasadnym będzie tu zatem zarzut niewielkich rozmiarów pomieszczenia, które miałyby
uniemożliwić lokalizację generatora poza statywem urządzenia. Dodatkowo należy wskazać,
że generator zlokalizowany w obudowie urządzenia pogarsza możliwości jego chłodzenia oraz
serwisowania
w stosunku do takiego samego generatora zlokalizowanego po za obudową.
Aby eliminować wpływ lokalizacji w statywie konieczne jest wyposażanie urządzenia w
elementy wspomagające chłodzenie generatora. Odwołujący zwrócił uwagę, że rozwiązanie z
generatorem z
lokalizowanym poza obudową statywu urządzenia jest funkcjonalnie
korzystniejsze dla eksploatacji urządzenia. Pozwala na lepsze chłodzenie generatora, który w
czasie pracy wydziela dużą ilość ciepła i poprawia warunki dla serwisowania sprzętu co
wpływa na znaczne skrócenie czasu przestoju aparatu na czas dokonania niezbędnych
przeglądów czy napraw. Tym samym czas trwania przeglądu serwisowego ulega skróceniu, a
jego koszty zmniejszeniu.

Generator w mammografie, który Odwołujący chciałby zaoferować posiada wymiary:
w
ysokość- 82,5 cm, szerokość - 44,5 cm, głębokość - 50,3 cm.
Z powyższego wynika, że jest to niewielka skrzynka, która bez problemu może stać w
pomieszczeniu gdzie znajduje się mammograf. Nie utrudnia ona korzystania z urządzenia, a
wręcz ułatwia jego obsługę techniczną.
Poprzez ww.
żądanie Zamawiający dyskryminuje Odwołującego, jego produkty oraz
produkty innych wykonawców uniemożliwiając złożenie ofert niepodlegających odrzuceniu, a
przede wszystkim sta
wia wymóg nie mający uzasadnienia, ani żadnego znaczenia dla jakości
oferowanego urządzenia.

5.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską
oraz oprogramowaniem. Statyw mammograficzny; pkt 8 „Zestaw do zdjęć powiększonych o
współczynniku x 1,5".
Odwołujący wskazał, że według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych warunkiem
realizacji świadczenia dla pogłębionej diagnostyki mammograficznej jest możliwość
wykonywania zdjęć z powiększeniem co najmniej 1,5. Samo wskazanie „co najmniej" świadczy
o tym, że zwiększenie tego powiększenia jest elementem pożądanym. Pozwala na
dokładniejszą diagnostykę zmian chorobowych. Wskazanie wymogu na konkretną wielkość
unie
możliwia złożenia oferty na urządzenie oferujące parametr o lepszej wartości.
Odwołujący wniósł o możliwość zaoferowania zestawu do zdjęć powiększonych o
współczynniku x 1,8. Zestaw taki spełnia wymogi obowiązujących przepisów, a ponadto
zapewnia uzyskanie
dokładniejszego zdjęcia niż zestaw ze współczynnikiem powiększenia x
1
,5. Żądana przez Odwołującego zmiana prowadzi do zgodności wymogów SIWZ z
brzmieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Zasadnym było by w tym miejscu wprowadzenie punktacji za oferowanie lepszych
rozwiązań, tj. za każdy współczynnik powyżej x 1,5 o każde x 0,1 więcej - 10 pkt.

6.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską
oraz oprogramowaniem. „Detektor cyfrowy: prod., model i typ:" pkt. 13 „Grubość stolika z
detektorem od strony klatki piersiowe] w celu łatwego pozycjonowania piersi u otyłych
pacjentek max 80 mm".
W mammografie jednego ze światowych liderów na rynku medycznym, który
Odwołujący chciałby zaoferować, grubość stolika z detektorem od strony klatki piersiowej
wynosi 85 mm. R
óżnica jest zatem nieznaczna, a wymóg ten nie ma żadnego uzasadnienia
merytorycznego, gdyż wynika tylko z konstrukcji mammografu. Producenci mammografów
posiadający zakres minimalnie mniejszy od mammografu, który Odwołujący chce zaoferować,

twierdzą, że ma on wpływ na ergonomię badań. Powyższa argumentacja jest nieprawdziwa i
nie potwierdzona żadnymi badaniami, ani wynikami. W mammografach zainstalowanych przez
naszą firmę w wielu szpitalach i przychodniach grubość ta nie wpływa na wykonanie badań
nawet u otyłych pacjentek i jest wystarczająca do uzyskania wszystkich ww. funkcjonalności i
w żaden sposób nie wpływa na jakość badania, jak i jego ergonomię. W ocenie Odwołującego
argumentacja ta
nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, a tak sformułowany wymóg
ma jedynie za zadanie uniemożliwić nam złożenie konkurencyjnej i ważnej oferty oraz
ograniczyć konkurencję. Sugerować może również wpływ innych producentów na
przygotowa
ny opis przedmiotu zamówienia. Takie postępowanie jest niezgodne z zasadami
zachowania uczciwej konkurencji.
W związku z powyższym Odwołujący wniósł o zmianę
wymaganego parametru na max. 85mm lub jego całkowite usunięcie.

7.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską
oraz oprogramowaniem. Kamera sucha do wydruku błon mammograficznych pkt 4 „System
automatycznej kontroli jakości każdego pojedynczego drukowania zdjęcia"
Odwołujący wniósł o modyfikację pkt. na „System automatycznej kontroli jakości". W
kamerze suchej -
laserowej, oferowanej przez wielu wiodących producentów na rynku
medycznym, system automatycznej kontroli jakości następuje po włączeniu urządzenia do
pracy. System, który wymaga Zamawiający posiada na rynku tylko jeden producent kamer
suchych - laserowych - firma Carestream.
Dlatego wymóg ten dyskryminuje innych
wykonawców oraz ich produkty będące równie zaawansowane technologicznie, w tym
Odwołującego, który również posiada w swojej ofercie kamerę suchą do wydruku błon
mammograficznych, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego.

8.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską
oraz oprogramowaniem. Kamera sucha do wydruku błon mammograficznych pkt.6
„Automatyczne informowania użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego
oraz raportowanie przez system sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udzia
łu
personelu pracowni mammograficznej".
Odwołujący wniósł o odstąpienie od wymogu automatycznego informowania
użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego oraz raportowanie przez
system sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału personelu pracowni
mammograficznej.
W ocenie Odwołującego wymaganie ww. funkcjonalności nie ma
uzasadnienia,
ponieważ zgodnie z wymogami SIWZ Zamawiający ma zapewnione przeglądy
w okresie gwarancji i to
dział serwisu informuje Zamawiającego o konieczności ich wykonania
dzwoniąc i umawiając termin. Termin serwisu nie wynika z ilości wykonanych wydruków czy
ilości czasu w ciągu dnia przez jaki urządzenie pozostaje włączone. Natomiast w sytuacji

awaryjnej istnieje możliwość wykonania telefonicznej diagnostyki łącząc się z inżynierami
serwisowymi. Ponadto w przypadku udostępnienia możliwości podłączenia się Wykonawcy do
sieci informatycznej szpitala, serwisant może dokonać zdalnej diagnostyki urządzenia, celem
ustalenia przyczyn nieprawidłowości. Nadmienić należy, że ten element zamówienia nie
odpowiada za jakość przeprowadzonego badania i funkcjonowanie kamery nie wpływa na
wygodę pacjentki czy wielkość dawki jaką w badaniu ona otrzyma. Dodatkowo ewentualna
awaria kamery nie uniemożliwia wykonywania badań mammograficznych i ich oceny przez
lekarza.

9.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską
oraz oprogramowaniem. Pkt 6 Zawansowane funkcje oprogramowania diagnostycznej stacji
lekarskiej: ppkt4)„ Aplikacja stacji diagnostycznej pozwalająca wyszukać oraz wyświetlić co
najmniej: a) imię i nazwisko pacjenta, b) rodzaj badania, c) ID pacjenta, d) data urodzenia
pacjenta, e) data i godzina badania, f) płeć, g) nazwisko lekarza kierującego, h) wiek pacjenta.
Wnosimy o modyfikację zapisu do następującej treści: Aplikacja stacji diagnostycznej
pozwalająca wyszukać oraz wyświetlić co najmniej: a) imię i nazwisko pacjenta, b) rodzaj
badania, c) ID pacjenta, d) data urodzenia pacjenta, e) data badania, f) płeć.
Powyższe dane są wystarczające do jednoznacznej identyfikacji pacjenta, pozostałe
informacje można wyświetlić w przeglądarce na stacji diagnostycznej, korzystając z danych
zawartych w nagłówku DICOM. Tak postawiony wymóg ma na celu preferowanie wybranych
wykonawców i nie posiada merytorycznego uzasadnienia. Ponadto zwiększanie ilości danych
dodatkowych zaburza czyte
lność badania, jak i szybkość przesyłania danych diagnostycznych
pomiędzy elementami systemu.

10.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską
oraz oprogramowaniem. Pkt 6 Zawansowane funkcje oprogramowania diagnostycznej stacji
lekarskiej: ppkt 12) „funkcja importowania obrazów graficznych i dokumentów tekstowych oraz
badań z nośników CD/DVD/USB" Wnosimy o doprecyzowanie zapisu; funkcja importowania
obrazów oraz badań w formacie DICOM z nośników CD/DYD/USB.
Na stacji o
pisowej przeglądane są obrazy w formacie DICOM w jakości w pełni
diagnostycznej i tylko takie powinny być na niej zapisywane i przeglądane. Importowanie
obrazów w innym formacie np. stratnej kompresji może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji
i możliwości pomyłek w przypadku dokonywania oceny badań w jakości nie diagnostycznej.
Ponadto brak określenia formatu zapisanych danych powoduje, że Wykonawca może
zaoferować urządzenie odczytujące dane z nośników ale zapisanych w formacie powszechnie
niedostępnym. Ewentualna interpretacja wymogu, że urządzenie ma odczytywać wszelkie

formaty powoduje, że złożone oferty mogą być nieporównywalne, a Zamawiający będzie miał
utrudnioną możliwość oceny złożonych ofert.

11.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską
oraz oprogramowaniem. Pkt 6 Zawansowane funkcje oprogramowania diagnostycznej stacji
lekarskiej:
ppkt 13) „funkcjonalność jednoczesnego przeglądania badań pobranych z różnych
źródeł (PACS i CD)".
Odwołujący wniósł o doprecyzowanie zapisu: funkcjonalność jednoczesnego
przeglądania badań pobranych z różnych źródeł (PACS i CD) po ich pobraniu i scaleniu.
Porównywanie badań znajdujących się na płycie CD i badań z systemu PACS potencjalnie
może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji w których przypadkowo mogą być porównane
badania dwóch różnych pacjentów. Profesjonalna stacja diagnostyczna powinna być
zabezpieczona przed takim scenariuszem. Dodatkowo dane na płycie CD mogą się różnić
dlatego wymagają importu i scalenia. Dopiero po dokonaniu scalenia, a tym samym weryfikacji
zgodności danych, można być pewnym, że lekarz będzie dokonywał porównania właściwych
wyników.
Odwołujący wskazał, że przedstawiony przez Zamawiającego opis przedmiotu
zamówienia zawiera wymogi, które w wybranych pozycjach spełnia tylko jeden producent.
Jednakże zebrane w całość uniemożliwiają złożenie oferty wszystkim potencjalnym oferentom.
Nie ma na rynku żadnego urządzenia, które spełniałoby zestaw parametrów określonych przez
Zamawiającego. Na dzień publikacji ogłoszenia i udostępnienia SIWZ, żaden z oferentów nie
może złożyć ważnej oferty. Tym samym zachodzi również obawa, że udzielając odpowiedzi
na pytania Zamawiający dopuści jedno wybrane rozwiązanie, uniemożliwiając pozostałym
oferentom złożenie konkurencyjnych ofert.

13.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską
oraz
oprogramowaniem. „Detektor cyfrowy: prod., model i typ:" pkt. 2 ra: jodek cezu lub
amorficzny selen (aSe)."
Zdaniem Odwołującego w tym zakresie Zamawiający promuje rozwiązanie jednego
wybranego producenta. Jedynym producentem na rynku oferującym materiał detektora - jodek
cezu jest firma GE. Wszyscy pozostali producenci oferują detektory bazujące na amorficznym
selenie. Wynika to z f
aktu, iż amorficzny selen prezentuje lepsze właściwości w przypadku
obrazowania tkanek miękkich takich jak pierś. Dodatkowo należy wskazać, że detektor oparty
na jodku cezu wykorzystuje metodę pośrednią obrazowania. Wprowadza to dodatkowy
element mogący powodować utratę niewielkiej części informacji, co w przypadku
zastosowania do diagnostyki onkologicznej może mieć olbrzymie znaczenie.

Wskazać tu można na naukowe opracowanie opublikowane w „Acta Bio-Optica et
Informática Medica 4/2012, vol. 18", pt. „Porównanie wybranych systemów obrazowania
cyfrowego w mammografii" autorstwa Teresy Jakubowskiej -
pracownika Zakładu Medycznych
Technik
Obrazowania
Uniwersytetu
Medycznego
w
Łodzi,
która
wskazuje:

„Stabilizowany amorficzny selen jest obecnie preferowanym fotoprzewodnikiem
wykorzystywanym w medycznych detektorach promieniowania rentgenowskiego" oraz
„Najbardziej korzystnym rozwiązaniem, jeżeli potraktujemy MTF jako kryterium oceny, wydaje
się być detektor z a-Se, zaś najmniej mammografia pośrednia".
Ponadto, sta
wiając wymagania co do przedmiotu zamówienia Zamawiający winien
wskazywać na istotne parametry urządzenia, a nie techniczny, zależny od producenta, sposób
ich uzyskania. Konkretne rozwiązania techniczne to często indywidualne, objęte patentami,
cechy produ
któw wybranego producenta. Dla użytkownika zaś istotne jest jakie parametry te
produkty osiągają, a nie ich fizyczna, wewnętrzna budowa.

Ad. zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp
w zw. z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp przez ustalenie warunku
udziału w postępowaniu obejmującego doświadczenie zawodowe w sposób nieproporcjonalny
do przedmiotu zamówienia, tym samym naruszający zasady uczciwej konkurencji.
O
dwołujący wskazał, że określając warunki udziału w postępowaniu Zamawiający
wskazał na dokumenty jakie winien złożyć Wykonawca celem wykazania ich spełniania, tj. że
wykonał co najmniej jedną dostawę wraz ze wskazaniem ich wartości i zakresu wykonanych
dostaw, terminów realizacji tych zamówień oraz nazw Zamawiających, a także dowodów
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zamówieniem - wzór wykazu stanowi
załącznik nr 2.1 do SIWZ. Tym samym nie wiadomo w jaki sposób wykonawca ma wykazać
spełnienie warunku. W przypadku uznania, że takie sformułowanie zapisu ogłoszenia i SIWZ
konstytuuje warunek udziału, a nie tylko rodzaj dokumentu, to niewątpliwym jest brak jego
sprecyzowania. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1
a Zamawiający zobowiązany jest określić
warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Aby
prawidłowo zweryfikować tę zdolność warunek musi być określony we właściwy sposób.
Powiązany z przedmiotem zamówienia co do jego zakresu, wielkości, wartości, etc. W
bogatym orzecznictwie KIO wskazywane było niejednokrotnie, że zarówno warunek
zawyżony, jak i zaniżony może stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji. W niniejszym
postępowaniu Zamawiający w ogóle nie sprecyzował postawionego warunku. Tym samym w
postępowaniu obejmującym dostawę mammografu jednakowo będzie traktowany wykonawca
wykazujący wykonanie dostawy urządzenia mammograficznego za kwotę 1 min zł, jak i
wykonawca wykazujący dostawę papieru toaletowego za 100 zł. Zamawiający nie określił

żadnych parametrów dostaw jakie w ramach tego warunku potwierdzą zdolność wykonawcy
do prawidłowego wykonania zamówienia. Nie określił rodzaju dostawy, ani jej wartości. Należy
podkreślić, że zamawiający określił pięć części zamówienia. Zamawiający dopuści składanie
ofert częściowych. Wykonawca ma więc szansę złożyć ofertę na jedną jak i na kilka części lub
wszystkie. Każda z części zawiera odrębny, charakterystyczny dla danej części opis
przedmiotu zamówienia. Zamawiający w sposób nie proporcjonalny i bez związku z
przedmiotem zamówienia określił warunek wskazując tylko, że ma to być „jedna dostawa".
Ocena zdolności wykonawcy co do należytego wykonania zamówienia, przy tak określonym
warunku budzi duże wątpliwości dla takiej oceny.

Ad. zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp
w zw. z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp przez ustalenie warunku udziału w postępowaniu
obejmującego potencjał techniczny w sposób naruszający przepisy ustawy upoważniające do
określania warunku udziału tym samym naruszający zasady uczciwej konkurencji.

W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, Zamawiający zawarł postanowienie: „W celu potwierdzenia spełnienia tego
warunku Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę, autoryzacji producenta, przez
którą należy rozumieć, że Wykonawca jest upoważniony do reprezentowania producenta dla
oferowanego urządzenia w zakresie prowadzenia wszystkich czynności prawnych, w tym
importu, marketingu, sprzedaży, dystrybucji oraz świadczenia usług związanych z montażem
uruchomieniem oraz konser
wacją i pracami inżynieryjnymi”. W ocenie Odwołującego
powyższe postanowienie narusza przepisy Pzp na kilka sposobów. W pierwszej kolejności
Zamawiający nie określił treści warunku jaki ma być potwierdzony poprzez złożenie
wymaganej autoryzacji.
Po drugie zakres autoryzacji obejmuje wszystkie czynności faktyczne
i prawne związane z urządzeniem. Takie ograniczenie powoduje wyłączenie możliwości
złożenia oferty przez podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem urządzeniami
medycznymi. Ponadto ogranicza możliwość złożenia oferty tylko do podmiotów, które
samodzielnie wykonują wszystkie czynności faktyczne, takie jak import, sprzedaż, dostawa,
montaż, konserwacja i serwis. Powoduje to wyłączenie oferentów, którzy zajmują się tylko
sprzedażą urządzeń. Dodatkowo należy stwierdzić, że tak określony wymóg wyłącza
możliwość złożenia oferty przez producentów, którzy z natury nie posiadają autoryzacji.
Ponadto
wymóg ten nie koreluje z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi
wyrobów medycznych i ich wprowadzania do obrotu. Po trzecie wskazany dokument
autoryzacji producenta wykracza poza zakres dokumentów jakich może żądać Zamawiający
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W

zakresie potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej §2 ust. 4 - zamawiający
może żądać następujących dokumentów:
-
wykazu robót budowlanych;
-
wyk
azu dostaw lub usług;
-
wykazu narzędzi;
-
opisu urządzeń technicznych;
-
wykazu systemów zarządzania;
-
wykazu środków zarządzania środowiskowego;
-

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności
produkcyjnych;
-
oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia;
-
oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy;
-
wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
Wśród powyższego zestawienia dokumentów brak jest dokumentu autoryzacji.
Rozporządzenie nie wskazuje zaś w tym zakresie możliwości żądania innych dokumentów niż
enumeratywnie wymienionych w rozporządzeniu. Wymienione dokumenty mają charakter
katalogu zamkniętego tym samym Zamawiający nie może wymagać, wskazywać w ogłoszeniu
i SIWZ innych dokumentów czy oświadczeń. Wskazanie tego dokumentu przez
Zamawiającego stanowi o bezpośrednim naruszeniu normy art. 25 ust. 1 który stanowi, iż
zamawiający może żądać oświadczeń i dokumentów niezbędnych w postępowaniu. Katalog
dokumentów wymieniono, zgodnie z delegacją do rozporządzenia art. 25 ust.2, w
rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów (...) wyżej przywołane. W związku z
powyższym Odwołujący wniósł o nakazanie zamiany SIWZ, poprzez usunięcie tego
postanowienia.

Ad.
zarzut naruszenia art. 25 ust. 1 Pzp w zw. z §2 ust. 4 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia przez żądanie dokumentu zbędnego w postępowaniu
oraz nie wskazanego w powołanych przepisach rozporządzenia.

W zakresie warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, co do
kadry technicznej, Zamawiający zażądał złożenia przez Wykonawcę wykazu osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami -
wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.2 do SIWZ.

Jak wskazano wyżej, Zamawiający podzielił zamówienie na części. Każda z nich stanowi
odrębny opis przedmiotu zamówienia, tym samy odrębne zamówienie. Każda z nich - części -
ma doprowadzić do realizacji zamówienia i osiągnięcia innego celu jak i przeznaczenia.
Zamawiający zażądał wykazu osób, wskazując tylko właściwie na treść dokumentu w którym
powinien weryfikować określony warunek udziału potwierdzający zdolność wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia. Powstaje pytanie, której części i co ów dokument ma
wykazać. Brak określenia warunku skutkuje brakiem możliwości oceny zdolności wykonawcy
do należytego wykonania zamówienia na podstawie tego wymaganego dokumentu/wykazu.
Tym samym wykonawca nie wie w jakim zakresie powinien przedstawić wykaz osób. Jakie i
ile osób winno być w wykazie wskazane. Jakie szczególne kwalifikacje winien wykaz
potwierdzać. To zamawiający zobowiązany jest określić precyzyjnie warunek udziału w
postępowaniu, który wykonawca ma potwierdzić.
W związku z tym, iż warunek nie został sprecyzowany, niezasadnym jest żądanie w
tym zakresie dokumentu na jego potwierdzenie. Dokument taki jest zbędny. Nawet jeśli
określenie rodzaju dokumentu utożsamić z określeniem warunku udziału w postępowaniu, to
w tym przypadku nie można określić jakie jest brzmienie wymogu postawionego przez
zamawiającego.

W złożonej podczas posiedzenia Izby odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wniósł
od oddalenie odwołania. Z treści odpowiedzi wynika, że Zamawiający zmienił treść
postanowień SIWZ w sposób zgody z żądaniem odwołania, w następującym zakresie:

Poz.
Treść wymagania
w specyfikacji technicznej

załącznik nr IA do SIWZ

Pytania firma FujiFilm
Europe
Odp
owiedzi (wyjaśnienia)
Zamawiającego
(nowe wymaganie)

DETEKTOR CYFROWY
13. Grubość stolika: max.
80,0 mm.

Wnosimy o zmianę
wymaganego parametru
na max. 85 mm lub jego
całkowite usunięcie.

Zamawiający dopuszcza
możliwość zaoferowania
mammografu o grubości stolika
max. 85 mm.

Należy wskazać, że im mniejsza
gr
ubość stolika, tym lepszy „dostęp”
do piersi i węzłów, co ma
zasadnicze znaczenie przy
wykrywania chorób
nowotworowych.

KAMERA SUCHA

4. System automatycznej
kontroli
jakości każdego
pojedynczego drukowania
zdjęcia.

Odwołujący twierdzi, że taki
zapis wymagania spełnia
tylko producent kamer
suchych
— laserowych —
firma Carestream, co
dyskryminuje innych
producentów kamer.

Zamawiający dopuszcza możliwość
zaoferowania kamery suchej nie
kontrolującej jakości każdego
pojedynczego drukowanego zdjęcia,
ale kontrolującej jakość
drukowanych zdjęć.

Jakość zdjęć wpływa bezpośrednio
na ocenę jakości badań przez
Centrum Onkologii
— Instytut im.
Marii Skłodowskiej — Curie w
Warszawie,
który na zlecenie
Narodowego

Funduszu Zdrowia wykonuje
coroczny audyt kliniczny zdjęć, a
który ma wpływ na kontynuowanie
umowy na badania przesiewowe w
zakresie wczesnego wykrywania
raka piersi.

6. Automatyczne
informowanie użytkownika o
konieczności wykonania
przeglądu okresowego oraz
raportowanie przez system
sytuacji awaryjnych do
centrum serwisowego bez
udziału personelu pracowni
mammograficznej.
Wnosimy o odstąpienie
automatycznego
informowania użytkownika
o konieczności wykonania
przeglądu okresowego oraz
raportowanie przez system
sytuacji awaryjnych do
centrum serwisowego bez
udziału personelu pracowni
mammograficznej.

Zamawiający dopuszcza możliwość
zaoferowania kamery suchej bez
systemu automatycznego
informowania użytkownika o
konieczności wykonania przeglądu
okresowego oraz raportowania
przez system sytuacji awaryjnych do
centrum serwisowego bez udziału
personelu pracowni.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA DIAGNOSTYCZNEJ STACJI LEKARSKIEJ

4.
Aplikacja
stacji
diagnostycznej pozwalająca
wyszukać oraz wyświetlić co
najmniej:

a) imię i nazwisko pacjenta,

b) rodzaj badania,

c) ID pacjenta,

d) data urodzenia pacjenta,

e) data i godzina badania,

f) płeć,

g) nazwisko
i imię lekarza
kierującego,

wiek pacjenta.
Wnosimy o modyfikację
zapisu do następującej
treści:

a)
imię i nazwisko
pacjenta,

b)
rodzaj badania,

c)
ID pacjenta,

d)
data
urodzenia
pacjenta,

e)
data
i
godzina
badania,

f)
płeć.

Zamawiający dopuszcza takie
funkcje aplikacji stacji
diagnostycznej jakie są wymagane
w stosunku do dokumentacji
medycznej w postaci
prowadzonej elektronicznej
zapewniającej:
1.
identyfikacje osoby udzielającej
świadczeń zdrowotnych i
rejestrowanych przez nią zmian;
2.
udostępnienie , w tym eksport w
postaci elektronicznej dokumentacji
albo części dokumentacji będącej
formą dokumentacji określonej w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia w
formacie XML i PDF;
3.
eksport całości danych w
formacie XML, w sposób
zapewniający możliwość
odtworzenia tej dokumentacji w
innym systemie teleinformatycznym;
4. wydrukowanie dokumentacji w
formach określonych
w rozpor
ządzeniu Ministra Zdrowia.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w
sprawie prowadzenia dokumentacji
medycznej i sposobie jej
przetwarzani z dnia 21 grudnia 2010

roku z późniejszymi zmianami —
tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku,
poz. 177

12. Funkcja importowania
obrazów graficznych i
dokumentów tekstowych oraz
badań z nośników
CD/DVD/USB.
Wnosimy o
doprecyzowanie zapisu:

„funkcja importowania
obrazów graficznych oraz
badań w formacie DICOM z
nośników CD/DVD/USB”.

Zamawiający dopuszcza takie
roz
wiązanie, to jest dopuszcza
„funkcję importowania obrazów oraz
badań w formacie DICOM 3.0 z
nośników CD/DVD/USB”

13. Funkcjonalność
jednoczesnego przeglądania
badań pobranych z różnych
źródeł (PACS i CD).
Wnosimy o
doprecyzowanie zapisu:

„Funkcjonalność
jednoczesnego
przeglądania badań
pobranych z różnych źródeł
(PACS i CD) po ich
pobraniu i scaleniu”.

Zamawiający dopuszcza takie
rozwiązanie, to jest „Funkcjonalność
jednoczesnego przeglądania badań
pobranych z różnych źródeł (PACS i
CD) po ich pobraniu i
scaleniu”

W pozostałym zakresie dotyczącym tego zarzutu Zamawiający nie uwzględnił żądań
Odwołującego. Nie został uwzględniony zarzut dotyczący lampy rentgenowskiej w zakresie
pojemności cieplnej, z uwagi na okoliczność, iż taka wartość jest wpisana w projekcie.
Zamawiający wystąpił o możliwość zmiany tego parametru do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, ale nie ma do chwili obecnej decyzji w tej sprawie, stąd wiążący
jest dotychczasowy wymóg. W zakresie żądania Odwołującego dotyczącego zmiany pkt „6.
Automatyczna kolimacja i kolimacja ręczna z filtrem rodowym, do min. 5 formatów” (dotyczy
Automatyka w
pełni automatyczna z ręcznym wyborem parametrów ekspozycji) Zamawiający
wyjaśnił, że nieprawdą jest, że Zamawiający preferuje rozwiązanie jakim jest kolimacja ręczna.
W specyfikacji techn
icznej Zamawiający wymaga przede wszystkim kolimacji automatycznej z
możliwością dodatkowego rozwiązania jakim jest ręczna kolimacja w celu indywidualnej
korekty parametrów ekspozycji. Zamawiający nie wyraził również zgody na zmianę
postanowień SIWZ dotyczących statywu mammograficznego pkt „2. Generator wbudowany w
statyw.
” Zamawiający argumentował, że pomieszczenie pracowni mammograficznej
dostosowane jest do statywu z wbudowanym generatorem. Dopuszczenie mammografu z
generatorem poza statywem wiązałoby się z koniecznością wykonania dodatkowego kanału
na przewody (zasilające generator) w podłodze, co wiązałoby się z koniecznością wymiany
wykładziny prądoprzewodzącej. Takie rozwiązanie spowodowałoby w ocenie Zamawiającego
wzrost
kosztów
o
ponad
15.000,00
zł;
przerwanie
realizacji
umowy
PRO/10/3101001/01/2018/01 (badania przesiewowe w zakresie wczesnego wykrywania raka
piersi u
kobiet) zawartej z DOW NFZ we Wrocławiu na okres dłuższy o około 10 - 14 dni, niż
będzie to miało miejsce w przypadku zakupu takiej aparatury, która nie będzie wymagać

dostosowania pomieszczenia pracowni do n
owych wymagań instalacyjnych. Zamawiający
będzie instalował już trzeci aparat mammograficzny z wbudowanym w statyw generatorem.
Obecnie eksploatowany jest mammograf analogowy LORAD M-IV
— rok produkcji i instalacji:
2011 z wbudowanym w statyw generatorem.
W Polsce dostępne są mammografy różnych
producentów, które oferują mammografy z wbudowanym generatorem, więc nie jest to
ograniczanie konkurencji.
Zamawiający nie uwzględnił również żądania zmiany treści pkt „8.
Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku x 1,5” przez dopuszczenie możliwości
Wnosimy o możliwość zaoferowania zestawu do zdjęć powiększonych o współczynniku x 1,8.
Zamawiający wyjaśnił, że zapis w specyfikacji technicznej o współczynniku 1,5 wynika z zapisu
tego parametru w projekcie dofinansowywanym ze środków UE. Nie było również zgody
Zamawiającego na zmianę postanowień SIWZ w zakresie detektora cyfrowego pkt „2. Materiał
detektora: jodek cezu lub amorficzny selen (aSe)
”. Zamawiający wyjaśnił, że Zamawiający
dopuszcza dwa rodzaje materiału detektora: jodek cezu, albo amorficzny selen. Na rynku w
Polsce oferowane są mammografy z detektorami w technologii jodku cezu nie tylko przez firmę
GE. Technologia jodku cezu jest punktowana
przez zamawiającego z uwagi na: - fakt
posiadania cyfrowego aparatu rentgenowskiego f. Ceastream, którego detektor wykonany jest
w technologii jodku cezu.
Stosowanie detektorów w technologii jodku cezu w pracowni
rentgenowskiej
i pracowni mammograficznej umożliwia lekarzowi opis zdjęć wykonanych w
takiej samej technologii, co się przekłada na taką samą jakość otrzymywanego obrazu. Analiza
rynku RTG pok
azuje iż w najnowszych systemach radiologicznych producenci stosują przede
wszystkim detektory z jodkiem cezu (Simens, GE, Philips, Toshiba). Detektory z amorficznym
selenem pojawiły się w pierwszych mammografach cyfrowych, ale od paru lat są na rynku
aparaty mammograficzne cyfrowe z detektorami z
jodkiem cezu, które charakteryzują się
doskonałymi parametrami w mammografii przewyższając detektory z amorficznym selenem.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22 ust. lb pkt 3 w
zw. z art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp
należy wskazać, że zasada
proporcjonalności, o której stanowi art. 7 ust. 1 ustawy Pzp nie została naruszona przez
Zamawiającego ani poprzez opis przedmiotu zamówienia ani poprzez wskazanie warunków,
które zostały określone w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
oraz w SIWZ, na mocy art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.
Zasada proporcjonalności to zakaz
nadmiernej ingerencji w sferę swobód wykonawców. Znaczenie zadania realizowanego przez
Zamawiającego dla interesu publicznego jest jedną z okoliczności, która rzutuje na dalej idącą
dopuszczalność w rygoryzmie wymogów formułowanych wobec wykonawców i samego
przedmiotu zamówienia.
Nawiązując do dalszych zarzutów, Odwołujący wskazuje na naruszenia warunków
udziału w postępowaniu. Odwołujący jednak nie zauważa celu dla jakiego warunki udziału w

postępowaniu są stawiane – a mianowicie, że mają one w rezultacie zmierzać do ograniczenia
ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do w
ykonania zamówienia publicznego lub w
stosunku, do którego ze względu na sytuację podmiotową zachodzi prawdopodobieństwo
nienależytego wykonania zamówienia. Co do zasady, rodzaje dokumentów jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy jako katalog zamknięty został określony w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.
poz. 1126). Jednakże co należy podkreślić, że są to dokumenty o charakterze podmiotowym.
Natomiast żądanie Zamawiającego w treści SIWZ dotyczy dokumentów
przedmiotowych,
które posiadają katalog otwarty. Zarzut Odwołującego jest bezzasadny,
albowiem uszło uwadze Wykonawcy, że dokumenty dzielimy na przedmiotowe stanowiące
katalog otwarty oraz będące kwalifikowane do katalogu zamkniętego jako dokumenty,
których rodzaj ściśle określa przedmiotowe rozporządzenie. Zamawiający wskazując w
ogłoszeniu i treści SIWZ warunki udziału w postępowaniu zastosował art. 22 ust. 1a ustawy
Pzp
, który stanowi, że „zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane
od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności". Stąd zarzut Odwołującego, że
przy przedmiocie zamówienia wykaz jednej dostawy bądź posiadania autoryzacji producenta
jest nadmiernie wygórowany, stoi w sprzeczności z cytowanym przepisem ustawy Pzp.
W rozdziale V pkt 2a Zamawiający wskazał na załącznik nr 2.1. do SIWZ, który stanowi
integralną część SIWZ, w którym są tytuły: ZAKRES WYKONYWANYEJ DOSTAWY Z
PODANIEM RODZAJU I NAZWY APARATURY MEDYCZNEJ, TERMIN REAZLIACJI,
NAZWA
PODMIOTU LECZNICZEGO I WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, a tym
samym literalnie wskazano,
że Zamawiający oczekuje wykazania warunku dostawy aparatury
medycznej, a ta
kże wartości wykonanych dostaw. Logiczne jest, że aby spełnić warunek na
dostawy mammografu c
yfrowego z aparaturą kontrolno-pomiarową i stacją lekarską oraz
oprogramowaniem należy wykazać się zrealizowaną dostawą na właśnie taki sprzęt, a nie na
papier toaletowy, jak wskazuje to Odwołujący w treści odwołania. Abstrahując od porównań
Odwołującego zawartych w odwołaniu, w ocenie Zamawiającego jasno, zrozumiale i klarownie
określono warunki dostaw w tabeli wykazu dostaw.
Jak zauważa słusznie Odwołujący w SIWZ i ogłoszeniu Zamawiający podzielił
zamówienie na pięć części. Odwołujący ma możliwość złożyć ofertę na jedną jak i na kilka
części lub na wszystkie. Warunek wskazujący na ,jedną dostawę” dotyczy każdej części
odrębnie, co jest w normalnym toku wnioskowania i rozumowania jasne i czytelne.

Odnosząc się do zarzutu w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej i
zawodowej w zakresie potencjału technicznego należy wskazać na art. 22d ust. 1 ustawy Pzp,
który stanowi, że „oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający
może postawić minimalne warunki dotyczące wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości.” Z uwagi na powyższe Zamawiający w celu potwierdzenia tego warunku
wymaga złożenia przez wykonawcę, autoryzacji producenta oferowanego sprzętu, określając
przy tym wbrew sugestiom Odwołującego, co należy rozumieć przez ową autoryzację, a tym
samym zapewniając sobie realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Stąd
zarzut Odwołującego w tym zakresie nie zasługuje na uznanie.
Jak już wykazano w początkowej części uzasadnienia Odwołujący nie rozróżnia
dokumentów o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, a złożenie wymaganej autoryzacji
zaliczyć należy do dokumentów o charakterze przedmiotowym, związanych z przedmiotem
zamówienia a nie z podmiotem, który to zamówienie zrealizuje. Dlatego zarzut w tym zakresie
jest niezasadny.
Odnosząc się do pozostałych zarzutów odwołania, Zamawiający wskazał, co
następuje. Zgodnie z art. 22 d ust. 3 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących
rozmieszczenia
lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać
zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do
jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W takim przypadku zamawiający
może wymagać od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Stąd Zamawiający załączył do SIWZ załącznik nr 2.2 zatytułowany WYKAZ OSÓB
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Skoro zamówienie zostało podzielone na pięć części to należy do każdej oferty złożonej na
jedną, kilka lub wszystkie części załączyć ww. wykaz, co w ocenie Zamawiającego przy
normalnym
wnioskowaniu nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych, a także nie
narusza przepisów ustawy Pzp.
Odnosząc się do ostatniego z podniesionych naruszeń w odwołaniu przez
Odwołującego o treści „ewentualnie innych przepisów wynikających bezpośrednio i pośrednio
z uzasadnienia” należy wskazać na treść art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, stanowi, że „Izba nie
może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu”, co stoi w sprzeczności ze

stanowi
skiem Odwołującego w zakresie konieczności ustalenia innych ewentualnych zarzutów
przez Izbę, niewskazanych wprost w odwołaniu.
W dniu 15 lutego 2018 r. wykonawca GE Medical Systems Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego.
Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu
roz
prawy, a także złożone dowody ustaliła, co następuje.


W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.

Izba stwierdziła, że Odwołujący ma interes we wniesieniu odwołania o którym mowa w
art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący jest podmiotem zainteresowanym o ubieganie się o
udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego.

Izba dopuściła wykonawcę GE Medical System Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Przystępujący) do udziału w
przedmiotowym postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania, gdyż w ocenie składu
orzekającego zostały wypełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 185 ust. 2
ustawy Pzp.
Z dokumentacji postępowania przekazanej przez Zamawiającego wynika, że
zamawiający w dniu 9.02.2018 r. zamieścił na swojej stronie internetowej kopię odwołania,
natomiast informacja o wniesi
eniu odwołania wraz z wezwaniem wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego została przez Zamawiającego zamieszczona
w dniu 12.02.2018 r. Zgodnie z treścią przepisu art. 185 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający
przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Zatem czynności, o których
mowa w tym przepisie powinny nastąpić jednocześnie, tj. zamawiający przesyłając, czy też
zamieszczając na swojej stronie internetowej kopię odwołania, jednocześnie powinien wezwać
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

W stanie faktycznym zaistniałym w przedmiotowej sprawie odwoławczej Zamawiający
najpierw zamieścił kopię odwołania na stronie internetowej, a dopiero po kilku dniach wezwał
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Stosownie natomiast do
treści przepisu art. 185 ust. 2 ustawy Pzp zdanie pierwsze, wykonawca może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje.
Mając na uwadze treść przywołanych wyżej przepisów można dostrzec pewną
niekonsekwencję ustawodawcy – raz bowiem jest mowa o przekazaniu kopii odwołania wraz
z jednoczesnym wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego,
innym razem przepis nawiązuje tylko do czynności związanej z przekazaniem kopii odwołania.
Z uwagi na okoliczność, iż czynności Zamawiającego, o których mowa w przywołanym
przepisie
zostały w pełni dokonane w dniu 12.02.2018 r., a także mając na uwadze, że
odwołanie dotyczy treści SIWZ i krąg wykonawców nie jest jeszcze na tym etapie
postępowania ostatecznie ustalony i znany, skład orzekający doszedł do przekonania, że
termin na przystąpienie powinien być liczony od dnia 12.02.2018 r. i tym samym stwierdził
skuteczność przystąpienia wykonawcy GE Medical System Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do udziału w przedmiotowym postępowaniu w
charakterze uczestnika postępowania po stronie Zamawiającego.

Podczas posiedzenia z udziałem stron i uczestnika postępowania Izba ustaliła, że
wobec uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów odwołania oraz wycofania przez
Odwołującego zarzut dotyczącego usunięcia z zał. 1a w części statyw mammograficzny pkt
14 „automatyczne przesuwanie pola promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej do formatu
obrazowania minimum 18/23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej
projekcji”, przedmiotem rozpoznania przez Izbę będą objęte następujące zarzuty odwołania:
-
art. 29 ust. 1-3 oraz art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, przez opisanie przedmiotu
zamówienia w sposób, który utrudnia lub może utrudniać uczciwą konkurencję, co
narusza także zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a
także uniemożliwia wybranie wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w
zakresie:
1.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską oraz
oprogramowaniem. Automatyka w pełni automatyczna z ręcznym wyborem parametrów
ekspozycji pkt 6 „Automatyczna kolimacja i kolimacja ręczna z filtrem rodowym, do min. 5
formatów";

2.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską oraz
oprogramowaniem. Statyw mammograficzny pkt 2
„Generator wbudowany w statyw";
3.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską oraz
oprogramowaniem. Statyw mammograficzny; pkt 8 „Zestaw do zdjęć powiększonych o
współczynniku x 1,5";
4.
Część nr 1 - Mammograf cyfrowy z aparaturą kontrolno - pomiarową i stacją lekarską oraz
oprogramo
waniem. „Detektor cyfrowy: prod., model i typ:" pkt. 2 ra: jodek cezu lub amorficzny
selen (aSe)."
-
art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp w zw. z art.
22 ust. 1a ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp przez ustalenie warunku
udziału w postępowaniu obejmującego doświadczenie zawodowe w sposób
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, tym samym naruszający zasady
uczciwej konkurencji;
-
art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp w zw. z art.
22 ust. 1a ustawy Pzp przez ustalenie warunku udziału w postępowaniu obejmującego
potencjał techniczny w sposób naruszający przepisy ustawy upoważniające do
określania warunku udziału tym samym naruszający zasady uczciwej konkurencji;
-
art. 25 ust.
1 Pzp w zw. z §2 ust. 4 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia przez żądanie dokumentu zbędnego w
postępowaniu oraz nie wskazanego w powołanych przepisach rozporządzenia.

Jak wynika z
treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, Zamawiający w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zawarł
następującego wymagania:
a)
doświadczenie zawodowe
„W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający wymaga wykazania realizacji
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ze wykonał o najmniej jedną
dostawę wraz ze wskazaniem ich wartości i zakresu wykonanych dostaw, terminów realizacji
tych zamówień oraz nazw Zamawiających, a także dowodów wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zamówieniem – wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.1. do SIWZ”.
b)
potencjał techniczny
„W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę, autoryzacji producenta, przez którą należy rozumieć, ze Wykonawca jest

upoważniony do reprezentowania producenta dla oferowanego urządzenia w zakresie
prowadzenia wszystkich czynności prawnych, w tym importu, marketingu, sprzedaży,
dystrybucji oraz świadczenia usług związanych z montażem i uruchomieniem oraz
konserwacją i pracami inżynieryjnymi.”
c) kadra techniczna
„W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę, wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami
– wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.2. do SIWZ”.

Stosownie natomiast do postanowień załącznika nr 1A do SIWZ:
-
część Automatyka w pełni automatyczna z ręcznym wyborem parametrów ekspozycji
pkt 6 stanowi: „Automatyczna kolimacja i kolimacja ręczna z filtrem rodowym, do min.
5 formatów.” – wartość wymagana, bez punktacji.
-
część Statyw mammograficzny pkt 2 stanowi: „Generator wbudowany w statyw” –
wartość wymagana, bez punktacji.
-
część Statyw mammograficzny pkt 8 stanowi: „Zestaw do zdjęć powiększonych o
współczynniku x1,5” - wartość wymagana (podać), bez punktacji.
-
część Detektor cyfrowy: producent, model i typ pkt 2 stanowi: „Materiał detektora: jodek
cezu lub amorficzny selen (aSe)” - wartość wymagana (opisać), jodek cezu – 10 pkt,
amorficzny selen
– 0 pkt.

Izba zważyła, co następuje.

Zarzuty
odwołania dotyczące naruszenia:
-
art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp w zw. z art.
22 ust. 1a ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp przez ustalenie warunku udziału w
postępowaniu obejmującego doświadczenie zawodowe w sposób nieproporcjonalny do
przedmiotu zamówienia, tym samym naruszający zasady uczciwej konkurencji;
-
art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp w zw. z art.
22 ust. 1a ustawy Pzp przez ustalenie warunku udziału w postępowaniu obejmującego
potencjał techniczny w sposób naruszający przepisy ustawy upoważniające do określania
warunku udziału tym samym naruszający zasady uczciwej konkurencji;

-
art. 25 ust. 1 Pzp w zw. z §2 ust. 4 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia przez żądanie dokumentu zbędnego w postępowaniu oraz nie
wskazanego w powołanych przepisach rozporządzenia,
zasługują na uwzględnienie.

Jak wynika z treści SIWZ zamawiający nie opisał warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie doświadczenia zawodowego potencjału technicznego oraz kadry technicznej,
natomiast wymagał od wykonawców biorących uwał w postępowaniu złożenia określonych
środków dowodowych. Takie postępowanie zamawiającego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art.
22 ust.
1a ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane
od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Ponadto stosownie do treści
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać
od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji;
2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego,
3) brak podstaw do wykluczenia
-
zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.
W zaist
niałym w przedmiotowej sprawie stanie faktycznym nie można stwierdzić, aby
żądane przez Zamawiającego środki dowodowe były niezbędne do przeprowadzenia
postępowania, skoro nie zostały w tym zakresie określone warunki udziału w postępowaniu.
W tym miejscu wyjaśnić należy, że celem określenia warunków udziału w postępowaniu jest
dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców dających rękojmię należytego
wykonania zamówienia. Natomiast w celu dokonania oceny spełniania przez wykonawców
określonych warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda wskazanych w ustawie i
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów) oświadczeń i dokumentów. Nie jest więc
dopuszczalną sytuacja, że zamawiający nie opisze warunku udziału w postępowaniu, lecz
żąda dokumentów bądź oświadczeń. Nie byłoby bowiem wiadomo, co takie dokumenty lub
oświadczenia miałyby potwierdzać, ponadto nie można by było ich uznać za niezbędne do
przeprowadzenia postępowania. Nie jest również dopuszczalna sytuacja, w której treść

warunku miałaby być przez wykonawców biorących udział w postepowaniu wyinterpretowana
z żądania przedstawienia dokumentu, bądź z innych postanowień SIWZ, czy ogłoszenia o
zamówieniu. Podkreślić należy, że żądanie środków dowodowych jest ściśle związane z
opisaniem
warunków udziału w postępowaniu. Z tych powodów Zamawiający powinien w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sytuacji gdy uzna to za zasadne i
celowe,
określić warunki udziału w postępowaniu i żądane środki dowodowe w sposób
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia albo zrezygnować z żądanych środków dowodowych w
przypadku uznania, że nie ma potrzeby opisywania warunków udziału w postępowaniu.

Ponadto Z
amawiający powinien dokonać prawidłowej kwalifikacji i opisu dokumentu
autoryzacja producenta. Aktualnie dokument ten wymagany jest
przez Zamawiającego na
potwierdzanie
spełniania warunku w zakresie potencjału technicznego, który to warunek nie
został opisany. Wskazać należy, że dokument dotyczący autoryzacji producenta nie mieści się
w katalogu środków dowodowych o których mowa w §2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie
dokumentów i nie może być żądany w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w
postepowaniu
dotyczącego zdolności technicznej. Skorygowania wymaga również opis tego
dokumentu, który jest zbyt szeroki i tym samym nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
W szczególności nie wynika z tego opisu to, co twierdził zamawiający podczas rozprawy – że
wyliczenie dotyczące tego, co dla zamawiającego ma potwierdzać autoryzacja producenta ma
jedynie charakter przykładowy. Ponadto w ocenie składu orzekającego, jeśli już Zamawiający
decyduje się na żądanie tego rodzaju dokumentu, to powinien precyzyjnie określić jego treść,
zapewniając sobie zaoferowanie sprzętu z takim wsparciem producenta, na jakim
Zamawiającemu rzeczywiście zależy. W ocenie Izby przykładowe wyliczenie jest bezcelowe,
ponieważ wykonawcy wraz z ofertą mogą Zamawiającemu przedstawić autoryzację każdy w
innym zakresie, a Zamawiający każdą będzie zmuszony przyjąć.

Zarzut dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zakresie
-
brzmienia załącznika nr 1A w części Automatyka w pełni automatyczna z ręcznym
wyborem parametrów ekspozycji pkt 6;
-
brzmienia załącznika nr 1A w części Statyw mammograficzny pkt 2;
-
brzmienia załącznika nr 1A w części Statyw mammograficzny pkt 8;
-
brzmienia załącznika nr 1A w części Detektor cyfrowy: producent, model i typ pkt 2,
z
ostał uznany za niepotwierdzony.
Przed
e wszystkim wskazać należy, że Odwołujący nie sprostał ciążącemu na nim
zgodnie z art. 190 ustawy Pzp ciężarem dowodu. Jedyny dowód przedstawiony na
potwierdzenie stanowiska Odwołującego był artykułem naukowym pochodzącym z 2012 r. –

Przystępujący, w ocenie Izby skutecznie ten dowód podważył, poddając w wątpliwość jego
aktualność. Ponadto, jak zwrócił uwagę sam Odwołujący, zarówno jodek cezu jak i amorficzny
selen są stosowane przez firmę Siemens, co w ocenie Izby oznacza, że oba materiały tj.
zarówno amorficzny selen, jak i jodek cezu są stosowane w tego typu urządzeniach.
Dodatkowo nie może umknąć uwadze, że oba te rozwiązania zostały przez Zamawiającego
dopuszczone, są jedynie przez niego odmiennie punktowane.
W zakresie zarzutu dotyczącego kolimacji automatycznej z możliwością kolimacji
ręcznej oraz zarzutu dotyczącego zestawu do zdjęć powiększonych, Odwołujący nie wykazał
się żadnymi środkami dowodowymi na poparcie swoich twierdzeń. Natomiast wyjaśnienia
udzielone przez Przystępującego skutecznie poddały w wątpliwość stanowisko prezentowane
przez Odwołującego, a przede wszystkim twierdzenie, że zmiany, których wprowadzenia do
SIWZ żąda, są lepsze. Skoro bowiem są sytuacje, że automatyczne ustawienia należy
skorygować ręcznie, tak jak w przykładzie wskazanym przez Przystępującego, dotyczącego
wykonania badania u pacjentek otyłych, to nie można się zgodzić z Odwołującym, aby sama
kolimacja automatyczna była wystarczająca, nawet jeśli mówimy o niewielkim odsetku
badanych. Podobnie wygląda sytuacja z zestawem do zdjęć powiększonych. Skoro
współczynnik 1,8 powoduje, że badana powierzchnia jest mniejsza niż w przypadku
współczynnika 1,5, to również nie sposób się zgodzić, że jest to rozwiązanie korzystniejsze.
Izba miała w tym przypadku również na uwadze, że przedmiotem postępowania jest dostawa
mammografu służącego do badań przesiewowych w zakresie profilaktyki raka piersi, zatem
logicznym
jest, że większy współczynnik zdjęć będzie parametrem bardziej pożądanym przy
diagnostyce pogłębionej.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego niedopuszczenia przez Zamawiającego sprzętu
z generatorem, który nie jest wbudowany w statyw, zarzut ten również się nie potwierdził.
Odwołujący na potwierdzenie swojego stanowiska nie przedstawił żadnych dowodów.
Natomiast ze stanowiska Zamawiającego wynika, że mając na uwadze ilość sprzętu
zgromadzoną w pracowni, jest dla niego istotne, aby nowy sprzęt zajął jak najmniejszą
przestrzeń i w ocenie Izby, przy braku dowodów na to, że oddzielny od statywu generator nie
spowoduje dla Zamawiającego problemu z instalacją i użytkowaniem, stanowisko
Odwołującego nie zasługiwało na aprobatę.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania oraz w oparciu o
przepisy § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010
r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący:

……………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie