eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 188/18, KIO 201/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-02-15
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 188/18
KIO 201/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Zuzanna Idźkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2018 r.
sprawie odwołań wniesionych w dniu
2 lutego 2018r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
A. STEKOP S.A., STEKOP -
OCHRONA sp. z o.o. ul. Mołdawska 9 02-127 z siedzibą
w Warszawie
(Sygn. akt KIO 188/18);
B.
Solid Security Sp. z o.o., Solid Sp. z o.o. ul. Postępu 17 02-676 z siedzibą
w Warszawie
(Sygn. akt KIO 201/18);

w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - 26 Wojskowy Oddział
Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze


przy udziale:
A.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ekspert Security
sp. z o.o., Kasta K. K. ul. Karola Chodkiewicza 4 lok. 110 02-594 Warszawa

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 188/18
i KIO 201/18 po stronie zamawiającego
B.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ekspert Security
sp. z o.o., Team Consulting Sp. z o.o. Kasta K. K. ul. Karola Chodkiewicza 4 lok.
110 02-594 Warszawa

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego
o sygn. akt: KIO 188/18 i KIO 201/18 po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
oddala odwołania.

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia: STEKOP S.A., STEKOP - OCHRONA sp. z o.o.
ul. Mołdawska 9 02-127 z siedzibą w Warszawie
oraz wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: Solid Security Sp. z o.o., Solid
Sp. z o.o. ul. Postępu 17 02-676 z siedzibą w Warszawie
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: STEKOP S.A., STEKOP -
OCHRONA sp. z o.o. ul. Mołdawska 9 02-127 z siedzibą w Warszawie
oraz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Solid Security Sp.
z o.o., Solid
Sp. z o.o. ul. Postępu 17 02-676 z siedzibą w Warszawie
tytułem
wpisów od odwołań.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………..………..Uzasadnienie

Zamawiający - Skarb Państwa - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) na rzecz jednostek wojskowych
będących na zaopatrzeniu 26 WOG. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 18.12.2017r. pod poz. 2017/ S 244-
510428. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. W rozdziale XVIII SIWZ Zamawiający
wskazał, że wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp

Sygn. akt KIO 188/18
W dniu 2 lutego 2018 r. Odwołujący wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: STEKOP S.A., STEKOP - OCHRONA sp. z o.o. wniósł do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej odwołanie od czynności i zaniechań Zamawiającego polegających na:
I.
w ramach części IV:
a. wyborze jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy - Kons
orcjom w składzie: Ekspert
Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Lider),
Team Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
K. K.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kasta K. K. (dalej jako
Konsorcjum Ekspert),
b. zaniechaniu wezwania Wykonawcy -
Konsorcjum Ekspert do uzupełnienia lub
poprawienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez tego wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej,
II.
w ramach części V:
a. wyborze jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy -
Konsorcjum w składzie: Ekspert
Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Lider),
Team Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
b.
dokonaniu przez Zamawiającego zmiany treści oferty Wykonawcy - Konsorcjum
Ekspert poprzez wpisanie zamiast wykonawcy - Konsorcjum Ekspert (Ekspert
Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Team
Consultin
g spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, K. K.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kasta K. K.) wykonawcy -
Konsorcjum w składzie: Ekspert Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, Team Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (brak tożsamości wykonawcy składającego ofertę z
wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą),

c.
zaniechaniu odrzucenia oferty Wykonawcy - Konsorcjum Ekspert, w warunkach,
w których oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, że wykonawca
ten nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert,
d. zaniechaniu wezwania Wykonawcy -
Konsorcjum Ekspert do uzupełnienia lub
poprawie
nia dokumentów potwierdzających spełnianie przez tego wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (w
ocenie Zamawiającego wykonawcą jest Konsorcjum w składzie: Ekspert Security
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Lider), Team
Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art.
138k ustawy prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wszystkich
wykonawców,
2. art.
138k ustawy prawo zamówień publicznych w związku z zapisami treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ogłoszenia o zamówieniu,
w szczególności w związku z zapisem Rozdziału VI ust. 1 pkt 3 lit c) oraz
Rozdziału VII ust 28 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
poprzez wybór oferty niezgodnie z określonym przez Zamawiającego sposobem
przeprowadzenia post
ępowania, w szczególności poprzez:
a.
dokonanie przez Zamawiającego zmiany treści oferty Wykonawcy -
Konsorcjum Ekspert poprzez wpisanie zamiast wykonawcy - Konsorcjum
Ekspert (Ekspert Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z s
iedzibą w Warszawie, Team Consulting spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, K. K. prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Kasta K. K.) wykonawcy - Konsorcjum w składzie:
Ekspert Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, K. K.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kasta K. K.
(brak tożsamości wykonawcy składającego ofertę z wykonawcą, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą),
b. zaniechani
e wezwania w zakresie części IV i V zamówienia Konsorcjum
Ekspert do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów potwierdzających
spełnianie przez tego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, podczas gdy wykonawca nie
wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (w ocenie

Zamawiającego wykonawcą w części V zamówienia jest Konsorcjum
w składzie: Ekspert Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (Lider), K. K. prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Kasta K. K.)
3. art.
89 ust. 1 pkt. 7b ustawy prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Konsorcjum Ekspert (w ocenie Zamawiającego wykonawcą jest
Konsorcjum w składzie: Ekspert Security spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (Lider), K. K. prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Kasta K. K. w zakresie części V zamówienia, pomimo, że wykonawca ten nie
wniósł wadium do upływu terminu składania ofert,

Sygn. akt KIO 201/18
W dniu 2 lutego 2018 r. Odwołujący - wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia: Solid Security Sp. z o.o., Solid Sp. z o.o. wniósł do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności i zaniechań Zamawiającego
w ramach części II i III zamówienia polegających na:
I.
w ramach części II:
a. wyborze jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy -
Konsorcjom w składzie: Ekspert
Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Lider),
Team Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
K. K.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kasta K. K. (dalej jako
Konsorcjum Ekspert),
b. zaniechaniu wezwania Wykonawcy -
Konsorcjum Ekspert do uzupełnienia lub
poprawienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez tego wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej,
II.
w ramach części III:
a. wyborze jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy -
Konsorcjum w składzie: Ekspert
Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Lider),
Team Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
b.
dokonaniu przez Zamawiającego zmiany treści oferty Wykonawcy - Konsorcjum
Ekspert poprzez wpisanie zamiast wykonawcy - Konsorcjum Ekspert (Ekspert
Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Team
Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, K. K.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kasta K. K.) wykonawcy -
Konsorcjum w składzie: Ekspert Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, Team Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Warszawie (brak tożsamości wykonawcy składającego ofertę z
wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą),
c. zaniechaniu odrzucenia oferty Wykonawcy - Konsorcjum Ekspert, w warunkach,
w których oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, że wykonawca
ten nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert,
d. zaniechaniu wezwania Wykonawcy -
Konsorcjum Ekspert do uzupełnienia lub
poprawienia dokumen
tów potwierdzających spełnianie przez tego wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej
(w ocenie Zamawiającego wykonawcą jest Konsorcjum w składzie: Ekspert Security
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Lider), Team
Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art.
138k ustawy prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wszystkich wykonawców,
2. art.
138k ustawy prawo zamówień publicznych w związku z zapisami treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ogłoszenia o zamówieniu,
w szczególności w związku z zapisem Rozdziału VI ust. 1 pkt 3 lit c) oraz Rozdziału
VII ust 28 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez wybór oferty
niezgodnie z określonym przez Zamawiającego sposobem przeprowadzenia
postępowania, w szczególności poprzez:
3.
dokonanie przez Zamawiającego zmiany treści oferty Wykonawcy - Konsorcjum
Ekspert poprzez wpisanie zamiast wykonawcy - Konsorcjum Ekspert (Ekspert
Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Team
Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, K. K.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kasta K. K.) wykonawcy -
Konsorcjum w składzie: Ekspert Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, Team Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie w zakresie części III zamówienia po upływie terminu składania
ofert
(brak tożsamości wykonawcy składającego ofertę z wykonawcą,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą),

4.
zaniechanie wezwania w zakresie części II i III zamówienia Konsorcjum Ekspert do
uzupełnienia lub poprawienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez tego

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
i zawodowej, podczas gdy wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu (w ocenie Zamawiającego wykonawcą w części III zamówienia jest
Konsorcjum w składzie: Ekspert Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (Lider), Team Consulting spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
5.
art.
89 ust. 1 pkt. 7b ustawy prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie
odrzucenia
oferty Konsorcjum Ekspert (w ocenie Zamawiającego wykonawcą jest
Konsorcjum w składzie: Ekspert Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (Lider), Team Consulting spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie) pomimo, że wykonawca ten nie wniósł
wadium do upływu terminu składania ofert,
Odwołujący wnieśli o nakazanie Zamawiającemu:
1.
w zakresie części II i IV:
a.
unieważnienia wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy konsorcjum Ekspert,
b. wezwania wykonawcy Ko
nsorcjum Ekspert do uzupełnienia lub poprawienia
dokumentów potwierdzających spełnianie przez tego wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - wykazu wykonanych
lub wykonywanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie,
c. dokonania ponownej oceny ofert.
2.
w zakresie części III:
a.
unieważnienia wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy - Konsorcjum
w składzie: Ekspert Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (Lider), Team Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie,
b.
unieważnienia czynności zmiany treści oferty złożonej przez Wykonawcę -
Konsorcjum Ekspe
rt (w ocenie Zamawiającego wykonawcą jest Konsorcjum
w składzie: Ekspert Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (Lider), Team Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawę),
c.
odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę - Konsorcjum Ekspert,
ewentualnie (w przypadku uznania za niezasadną argumentacji dotyczącej
konieczności odrzucenia oferty Konsorcjum Ekspert),
d. wezwania wykonawcy - Konsorcjum Ekspert
do uzupełnienia lub poprawienia
dokumentów potwierdzających spełnianie przez tego wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - wykazu wykonanych

lub wykonywanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie,
e. dokonania ponownej oceny ofert
d.
w zakresie części V:
a.
unieważnienia wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy - Konsorcjum
w składzie: Ekspert Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (Lider), K. K.
, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kasta
Katarzyna Kopyść,
b.
unieważnienia czynności zmiany treści oferty złożonej przez Wykonawcę -
Konsorcjum Ekspert (w ocenie Zamawiającego wykonawcą jest Konsorcjum
w składzie: Ekspert Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (Lider), K. K.
, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kasta K.
K.
c. odrzu
cenia oferty złożonej przez Wykonawcę - Konsorcjum Ekspert,
ewentualnie (w przypadku uznania za niezasadną argumentacji dotyczącej
konieczności odrzucenia oferty Konsorcjum Ekspert),
d. wezwania wykonawcy -
Konsorcjum Ekspert do uzupełnienia lub poprawienia
dokumentów potwierdzających spełnianie przez tego wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - wykazu wykonanych
lub wykonywanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie,
e. dokonania ponownej oceny ofert
Odwołujący wnieśli o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów
postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego (według rachunków, które zostaną
przedłożone na posiedzeniu bądź na rozprawie).

Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron
zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła, co następuje:


Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zamówienia na
usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie przepisów art. 138o i 138p Pzp.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
750 000 Euro
, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt 1 Pzp. W dniu 18 grudnia 2018r.
Zamaw
iający opublikował na swojej stronie internetowej Specyfikację istotnych warunków
zamówienia (SIWZ).

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na 5 części zamówienia.
W pkt 6 wskazał, że wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym
w danej części może złożyć tylko jedną ofertę. Wskazał, że w trakcie badania i oceny ofert
Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie.
W rozdziale VI ust. 1 pkt 3 lit. c
„Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia”,
Zamawiający podał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.
W celu potwierdzenia zdolności technicznej wykonawca miał wykazać, że wykonał w okresie
ostatnich
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi z zakresu ochrony osób
i mienia SUFO świadczonych w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy w obiektach
podlegających obowiązkowej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie
osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 22 13) i wiązały się z obsługą technicznych środków
wspomagających ochronę:
Część I - o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł.,
Części II - o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł.,
Części III - o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.,
Części IV - o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł.,
Części V - o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł.
Do wykazu wykonanych usług Wykonawca zobowiązany był dołączyć dowody
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym za
dowody, o których mowa uznawano referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub
ciągłych są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wskazał również w poz. „UWAGA”, że Wykonawca składając ofertę na dwie i
więcej części musi wykazać, że wykonał usługi ochrony osób i mienia na kwotę stanowiącą,
co najmniej sumę kwot zrealizowanych usług dla poszczególnych części, na które składa
swoją ofertę.
W pkt 4 na str. 11 SIWZ Zamawiający wskazał także w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 lit
b i c winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie.

Jak wynika z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, Ekspert Security Sp. z
o.o. złożyło wspólnie z innymi wykonawcami oferty na cztery części zamówienia tj. część II,
III, IV i V
na trzech odrębnych formularzach ofertowych.
Na jednym formularzu ofertowym konsorcjum Ekspert złożyło ofertę na część II i IV,
wskazując „ofertę składam w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
1.Lider: Ekspert Security Sp. z o.o., adres (..),
Partnerzy:
2.Team Consulting Sp. z o.o. adres (..)
3. Kasta K. K. adres (..)
Na drugim formularzu ofertowym konsorcjum Ekspert złożyło ofertę na część III, wskazując:
„ofertę składam w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Lider: Ekspert Security Sp. z o.o. adres (..),
Partnerzy:
2.Team Consulting Sp. z o.o. adres (..)
3. Kasta K. K. adres (..)
Na trzecim formularzu ofertowym konsorcjum Ekspert złożyło ofertę na część V, wskazując:
„ofertę składam w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Lider: Ekspert Security Sp. z o.o. adres (..),
Partnerzy:
2.Team Consulting Sp. z o. o. adres (..)
3. Kasta K. K. adres (..)

Do złożonej oferty na część III załączono dokumenty odnoszące się do dwóch podmiotów:
Lider - Ekspert Security sp. z o. o. oraz Team Consulting Sp. z o.o.
, zaś do oferty na część V
załączono dokumenty odnoszące się do dwóch podmiotów: Lider - Ekspert Security sp. z o.
o oraz Kasta K. K.
(JEDZ, pełnomocnictwo, gwarancja wadialna).
W dniu 12 stycznia 2018r. Zamawiający, w związku z rozbieżnościami pomiędzy
formularzami ofertowymi
i pozostałymi dokumentami złożonymi wraz z ofertą, wezwał Lidera
Ekspert Security Sp. z o.o. do wyjaśnienia jakie podmioty wchodzą w skład konsorcjum
ubiegającego się o zamówienie w ramach części III i V. Zamawiający wskazał, że
w
formularzu ofertowym złożonym wraz z ofertą na część III i V wskazano, że oferta
składana jest w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
konsorcjum Ekspert Security Sp. z o.o.
– lider i partnerzy: Team Consulting Sp. z o.o. i
Kasta K. K.
. Natomiast w formularzach JEDZ (część II litera A Informacje na temat
wykonawcy) wskazano tylko dwóch wykonawców tj. Ekspert Security Sp. z o.o. i Team
Consulting Sp. z o.o. (część III) oraz Ekspert Security Sp. z o.o. i Kasta K. K. (część V).

W odpowiedzi, pismem z dnia 12 stycznia 2018r.
, Ekspert Security Sp. z o.o. poinformował,
że w zakresie części III doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i wskazano podmiot „Kasta K.
K.
, który nie wchodzi w skład konsorcjum. W związku z powyższym zgodnie ze złożonymi
dokumentami
m.in. pełnomocnictwami, gwarancją ubezpieczeniową w skład konsorcjum
wchodzą następujące podmioty: Ekspert Security sp. z o.o., Team Consulting Sp. z o.o.”.
W zakresie części V wykonawca złożył wyjaśnienie podobnej treści, wskazując, m.in. że
„zgodnie ze złożonymi dokumentami m.in. pełnomocnictwami, gwarancją ubezpieczeniową
w skład konsorcjum wchodzą następujące podmioty: Ekspert Security sp. z o.o., Kasta K.
K.
”.

W dniu 23 stycznia 2018
r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, uznając
za najkorzystniejsze oferty złożone przez:
-
w zakresie części I oferta Konsorcjum w składzie „Stekop" S.A. z siedzibą w Warszawie
i „Stekop-Ochrona” Sp. z o.o.,
- w zakresie cz
ęści II i IV - oferta Konsorcjum w składzie: Ekspert Security spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Team Consulting spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, K. K. prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Kasta K. K.,
-
w zakresie części III - oferta Konsorcjum w składzie: Ekspert Security spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Lider), Team Consulting spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
-
w zakresie części V - oferta Konsorcjum w składzie: Ekspert Security spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Lider), K. K. prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Kasta K. K. .
Celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie części II, IV
zamówienia Konsorcjum w składzie: Ekspert Security spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Lider), Team Consulting spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, K. K. prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Kasta K. K. załączyło do oferty wykazy usług (82 strona oferty na część II i IV), w
których wskazało sześć usług, tj.:
- w poz.1 -
usługę realizowaną na rzecz 26 WOG w Zegrzu, w okresie od dnia 01.02.2016 r.
-
do chwili obecnej, o wartości całkowitej wynoszącej ponad 8.000.000,00 zł;
- w poz.2 -
usługę zrealizowaną na rzecz 32 WOG w Zamościu, w okresie od dnia
31.07.2014 r. do dn
ia 31.07.2017 r., o wartości całkowitej wynoszącej 6.219.671,00 zł;

- w poz.3 -
usługę zrealizowaną na rzecz 26 WOG w Zegrzu, w okresie od dnia
31.12.2012 r. do dnia 31.12.2015 r., o wartości całkowitej wynoszącej ponad 6.000.000,00
zł;
- w poz.4 - us
ługę zrealizowaną na rzecz JW 1131 w Mińsku Mazowieckim, w okresie od
dnia 31.12.2012 r. do dnia
31.12.2015 r., o wartości całkowitej wynoszącej 2.774.549,00 zł;
- w poz.5 -
usługę zrealizowaną na rzecz 26 WOG w Zegrzu, w okresie od dnia 31.12.2012r.
do dn
ia 31.12.2015r., o wartości całkowitej wynoszącej 2.774.549,00 zł;
- w poz.6 -
usługę zrealizowaną na rzecz JW 1131 w Mińsku Mazowieckim, w okresie od
dnia 01.01.2017r. do dnia 01.01.2018r.
o wartości całkowitej wynoszącej 2.570.00,00 zł.

Identycznej tre
ści wykazem wykonawca posłużył się celem potwierdzenia spełniania
warunk
u dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych w zakresie części III i V
zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje:

Odwołania podlegają oddaleniu.

Izba ust
aliła, że żadne z odwołań nie zawiera braków formalnych oraz zostały uiszczone
wpisy. W ocenie Iz
by wypełnione zostały przesłanki do wniesienia odwołań, określone w art.
179 ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie przez Odwołujących interesu w uzyskaniu zamówienia
oraz możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.

Z uwagi na zbieżność zarzutów zawartych w odwołaniach poniższe rozważania dotyczą obu
odwołań.

Izba uznała, że stanowisko Zamawiającego co do ustalenia składu konsorcjum ubiegającego
się o udzielenie zamówienia na część III i V było prawidłowe.
Nie ulega wątpliwości, że na każdym z formularzy ofert dotyczącym części III i V wskazano,
że wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia jest konsorcjum składające się
z trzech podmiotów: Ekspert Security Sp. z o.o., Team Consulting Sp. z o.o., Kasta K. K. .
Jednocześnie do ofert załączono dokumenty JEDZ dwóch podmiotów: Ekspert Security Sp. z
o.o., Team Consulting Sp. z o.o. (część III) i Ekspert Security Sp. z o.o., Kasta K. K. (część
V).
Załączone pełnomocnictwa konsorcjalne zostały zawarte między dwoma podmiotami,
ponadto
w treści gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium wskazano dla części III i V
tylko dwa podmioty tw
orzące konsorcjum. Dodatkowo zauważyć należy, że w przypadku

części II i IV, gdzie wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia było
konsorcjum składające się z trzech podmiotów złożono jeden wspólny formularz ofertowy,
zaś w przypadku części II i IV złożono dwa odrębne formularze cenowe.
Zdaniem Izby całokształt okoliczności sprawy, w tym przede wszystkim: złożone wraz
z ofertą w części III i V dokumenty (JEDZ, pełnomocnictwa, gwarancje wadialne) oraz
sposób złożenia ofert na poszczególne części zamówienia, spowodował, że Zamawiający
słusznie powziął wątpliwości co do składu konsorcjum ubiegającego się o udzielenie
zamówienia na części III i V. Zamawiający, w sposób zasadny w celu wyjaśnienia
zaistniałych rozbieżności wystąpił w trybie art. 87 ust. 1 Pzp do wykonawcy o wyjaśnienie tej
kwestii.
W oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty oraz wyjaśnienia z dnia 12.01.2018r.
udzielone przez wykonawcę, Zamawiający w sposób prawidłowy ustalił, że w zakresie części
II
I ofertę złożyło konsorcjum w składzie: Ekspert Security Sp. z o.o., Team Consulting Sp. z
o.o.,
zaś w części V konsorcjum: Ekspert Security Sp. z o.o. oraz K. K., prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą Kasta K. K. .
Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Odwołującego, że udzielone przez wykonawcę
wyjaśnienie doprowadziło do zmiany treści oferty przez wpisanie zamiast konsorcjum
Ekspert Security Sp. z o.o., Team Consulting Sp. z o.o., Kasta K. K., wykonawcy: Ekspert
Sec
urity Sp. z o.o., Team Consulting Sp. z o.o. (dla części III) oraz Ekspert Security Sp. z
o.o., Kasta K. K.
(dla części V). Izba podzieliła w tym zakresie stanowisko Zamawiającego,
że istniejące rozbieżności pomiędzy treścią złożonych formularzy ofertowych oraz
załączonymi do nich dokumentami, kwalifikowały się do zastosowania procedury
wyjaśniającej, mającej na celu ustalenie rzeczywistej treści złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia woli. Zauważyć także należy, że w rozdziale XIV ust. 8 Zamawiający
przewidział możliwość żądania udzielenia wyjaśnień treści złożonych ofert.
Niezasadnym jest zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp polegający na zaniechaniu
odrzucenia oferty konsorcjum Ekspert Security sp. z o.o.
w zakresie części V i III z uwagi na
brak wniesienia przez wykonawcę składającego ofertę wadium. Zarzut Odwołującego opiera
się na błędnym przyjęciu, że w zakresie części III i V ofertę złożyło konsorcjum składające
się z 3 podmiotów, stąd gwarancja zapłaty wadium wystawiona jedynie na dwa podmioty,
tworzące konsorcjum jest niewystarczająca. Jak wskazano wyżej Zamawiający, opierając się
na całokształcie okoliczności sprawy, w sposób prawidłowy ustalił, że intencją wykonawcy
było złożenie oferty przez konsorcjum składające się z dwóch podmiotów Ekspert Security
Sp. z o.o., Team Consulting Sp. z o.o. (część III) i Ekspert Security Sp. z o.o., Kasta K. K.
(część V). Stąd złożone gwarancje wadialne, zawarte w ofertach wystawione na dwóch
członków konsorcjum są prawidłowe.

Odnośnie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych, Izba
uznała, że twierdzenie Odwołującego o konieczności wykazania się przez konsorcjum
trzema
realizacjami na kwotę min. 6 mln każda oparte było na tezie, że to samo konsorcjum
(konsorcjum w tym samym
składzie) złożyło oferty na cztery części zamówienia. Jednak teza
ta, jak wskazano wyżej nie jest słuszna, co w konsekwencji oznacza, że zarzut co do braku
spełniania wymagań w zakresie warunku zdolności technicznych i zawodowych jest
chybiony.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na część II, IV ofertę złożyło to samo
konsorcjum w składzie trzech podmiotów (Ekspert Security Sp. z o.o., Team Consulting Sp. z
o.o., Kasta K. K.
), zaś na część III i V dwa różne konsorcja, w skład których wchodzi ten sam
podmiot Ekspert Security, będący liderem konsorcjum. W związku z
powyższym tożsamość podmiotowa co do wykonawcy, składającego ofertę zachodzi jedynie
w dwóch częściach zamówienia II i IV, w pozostałych dwóch przyjąć należy, że ofertę złożyło
dwóch różnych wykonawców, których liderem jest ten sam podmiot. Uznać należy, że mimo,
iż jednym z członków konsorcjum jest ten sam podmiot Ekspert Security sp. z o.o. to ofertę
złożyło trzech różnych wykonawców – trzy konsorcja o różnym składzie
Zwrócić należy uwagę, w treści SIWZ jak również w udzielonych w toku postępowania
wyjaśnieniach, Zamawiający nie zawarł żadnych dodatkowych zastrzeżeń co do braku
możliwości wykazania się tymi samymi realizacjami w przypadku ubiegania się o udzielenie
zamówienia na różne części. W SIWZ nie określono także żadnych dodatkowych wymagań
co do
konieczności sumowania doświadczenia, w przypadku tożsamości jednego z członków
tworzących konsorcjum.
Wobec tego, mając na uwadze ustaloną w SIWZ treść warunku udziału w postępowaniu w
celu wykazania spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej
wykonawca, składający ofertę na część II i IV winien wykazać się realizacją, co najmniej 3
usług o wartości, co najmniej 2.500.000,00 zł.
W przypadku
części III konsorcjum: Ekspert Security Sp. z o.o. oraz Team Consulting sp. z
o.o.,
które złożyło ofertę w tej części winno wykazać się realizacją co najmniej 3 usług
o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł., natomiast odnośnie części V, konsorcjum
Ekspert Security Sp. z o.o. oraz K. K.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kasta
K. K.
winno wykazać się realizacją co najmniej 3 usług o wartości nie mniejszej
niż 1.500.000,00 zł.
Złożone do każdej części wykazy realizacji potwierdzają spełnienie ww. wymagań.

Za słuszne należy natomiast uznać stanowisko Odwołującego co do oceny doświadczenia
wykazanego w poz. 3 wykazu tj.
realizacji ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz 26 WOG
Zegrze
w okresie od dnia 31.12.2012 do dnia 31.12.2015r. o wartości całkowitej ponad 6 mln

zł. Niespornym między stronami jest, że Ekspert Security Sp. z o.o. brał udział w realizacji
tego zamówienia jako członek konsorcjum (następca prawny Ekspert Security A. P.) wraz
innymi podmiotami: PHU Zbar M. P., G. G.Security sp. z o.o. Biuro Szybkiej Interwencji sp. j.
i Z. M.
i wspólnicy.
Zgodnie z przywołanym przez Odwołującego i w całej rozciągłości popieranym przez Izbę
orzeczeniem T
rybunału Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2017r. w sprawie C- 387/14
Esaprojekt doświadczenie wykonawcy nabyte w ramach konsorcjum należy ocenić
w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, jego faktycznego wkładu
w realizację zadania.
Z dowodów złożonych przez Odwołującego: SIWZ z 2012r. na świadczenie usług ochrony
fizycznej osób i mienia przez SUFO dot. postępowania prowadzonego przez Jednostkę
Wojskową 4809 w Zegrzu oraz umowy konsorcjum z dnia 31.10.2012r., wynika wprost, że
Ekspert Security A. P.
wykonywał w ramach realizacji tej usługi jedynie szkolenie strzeleckie
pracowników ochrony. Okolicznościom tym Przystępujący w toku rozprawy nie zaprzeczył.
Oznacza to, zdaniem Izby,
że podmiot Ekspert Security A. P. nie nabył w ramach realizacji
zamówienia na rzecz JW. 4809 w Zegrzu doświadczenia w zakresie usług ochrony osób i
mienia SUFO i w konsekwencji
Ekspert Security, jako jego następca prawny, nie może
wykazać się tym doświadczeniem celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w tym
postępowaniu.

Podkreślić należy jednak, że okoliczność ta nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy,
bowiem
pozostałe wskazane w wykazie realizacje są wystarczające dla uznania spełniania
warunku w
zakresie zdolności technicznych i zawodowych.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt
1, § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).


Przewodniczący: ……………….…..….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie