eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2716/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-01-12
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2716/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ernest Klauziński, Ewa Kisiel, Marek Koleśnikow Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. w W
arszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] Studio QUATTRO
arch. H. K.-L.
ul. Szpaków 51, 40-541 Katowice [pełnomocnik], [2] TERMO-KLIMA MK
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice


orzeka:

1.
Oddala odwołanie.


2.
Kosztami postępowania obciąża odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia [1] Studio QUATTRO arch. H. K.-L. ul. Szpaków 51, 40-541
Katowice [pełnomocnik], [2] TERMO-KLIMA MK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w
Katowicach

i:
2.1) zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] Studio QUATTRO arch. H.
K.-L.
ul. Szpaków 51, 40-541 Katowice [pełnomocnik], [2] TERMO-KLIMA MK
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach
tytułem wpisu od odwołania;
2.2)
zasądza od wykonawcy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia [1] Studio QUATTRO arch. H. K.-L. ul. Szpaków 51, 40-541
Katowice [pełnomocnik], [2] TERMO-KLIMA MK Sp. z o.o. Sp. k.
z siedz
ibą w Katowicach
na rzecz zamawiającego Miasto Gliwice, ul.
Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
kwotę 4 200 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące
dwieście złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu kosztów związanych z dojazdem na wyznaczoną rozprawę
i
kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia jego
dor
ęczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………


Sygn. akt KIO 2716/17

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Urząd Miejski W Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice wszczął
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą »Budowa budynku Szpitala
Miejskiego
– budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących budynków Szpitala –
opracowanie dokumentacji projektowej
«.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 8.08.2017 r. pod nrem 2017/S 150-310671.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej w skrócie Pzp lub
ustawą bez bliższego określenia.

Zamawiający poinformował 14.12.2017 r. o:
1)
odrzuceniu oferty Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia [1]
Studio QUATTRO arch. H. K.-L.,
Szpaków 51, 40-541 Katowice [lider], [2] TERMO-
KLIMA MK Sp. z o.o. Sp. K., Tartaczna 12, 40-
749 Katowice, gdyż treść oferty nie
odpowiada
treści
specyfikacji

art.
89
ust.
1
pkt
2
Pzp
i wadium nie zostało wniesione w sposób prawidłowy – art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp;
2)
unieważnieniu pstępowania zamówieniowego, gdyż w postępowaniu nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia [1] Studio QUATTRO
arch. H. K.-L.,
Szpaków 51, 40-541 Katowice [lider], [2] TERMO-KLIMA MK Sp. z o.o. Sp. K.,
Tartaczna 12, 40-
749 Katowice, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp, wniósł 27.12.2018 r. do
Prezesa KIO odwołanie.

I. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp przez nieza
sadne przyjęcie, że gwarancja wadialna, w któ-
rej treści powołano nazwę jednego członka konsorcjum stanowi wniesienie wadium
w niewłaściwej formie;
2) art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
przez niezasadne przyjęcie, że harmonogram
terminowo-rzeczowo-finansowy zawiera rozbicie ceny jedynie na elementy
odpowiadające płatnościom częściowym, a zatem oferta nie odpowiada specyfikacji
istotnych warunków zamówienia [SIWZ],

3) a w konsekwencji naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niezasadnie
unieważnienie postępowania z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu
pomimo braku ku temu przesłanek.
Czwarty zarzut
– naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp przez przeprowadzenie postępowania,
w tym dokonanie badania i oceny oferty
odwołującego, bez poszanowania zasady
uczciwej k
onkurencji oraz równego traktowania wykonawców – został cofnięty na
rozprawie przez odwołującego.

II. Odwołujący wniósł o:
1)
uwzględnienie odwołania;
2)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania;
3)
unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego z postępowania;
4)
dokonanie ponownego badania i oceny oferty odwołującego;
5)
dokonanie wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej;
ponadto
odwołujący wniósł o:
6)
dopuszczenie dowodu z dokumentów powołanych w treści odwołania oraz
złożonych na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą;
7)
obciążenie kosztami postępowania odwoławczego zamawiającego, w tym
zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów zastępstwa przed
Krajową Izbą Odwoławczą.

Argumentacja odw
ołującego
Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp
Zgodnie z pkt 13 SIWZ
zamawiający opisał zasady wnoszenia wadium:
„1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 100 000,00 zł (słownie: sto
tysięcy złotych 00/100),
2) wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do
składania ofert,
3) wadium
wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez
okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule
gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art.
46 ust. 4a i 5 ustawy pzp
(...)”.

Odwołujący złożył gwarancję bankową ING BANK ŚLĄSKI S.A., która odpowiadała ww.
wymaganiom. Jednak
zamawiający stwierdził, że zachodzi przesłanka odrzucenia oferty
odwołującego z postępowania z uwagi na wniesienie gwarancji wadialnej w niewłaściwej
formie. W uzasadnieniu decyzji
zamawiający wskazał, że:

»W treści gwarancji jako wykonawca został zdefiniowany podmiot TERMO-KLIMA MK Sp.
z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Tartacznej 12 w Katowicach. Wadium zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy, ponieważ nie daje zamawiającemu możliwości skutecznego
zrealizowania roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie
wadium. Z dokumentu wynika, że roszczenia z tytułu gwarancji powstają wyłącznie w razie
zaistnienia okoliczności i przesłanek dotyczących podmiotu wymienionego w treści gwarancji
jako wykonawca
. Tym samym takie roszczenia nie powstaną w wyniku zaistnienia takich
okoliczności wobec lidera konsorcjum podmiotu Studio QUATTRO arch. H. K.-L., który w
treści gwarancji nie jest wymieniony.
Gwarant swoje obowiązki wiąże jedynie z określonymi okolicznościami dotyczącymi
tylko i wyłącznie podmiot TERMO-KLIMA MK Sp. z o.o. Sp.K. W tej sytuacji interesy
zamaw
iającego nie zostały zabezpieczone w dokumencie gwarancyjnym.
Gwarancja
nie odnosi się jedynie do zachowania konkretnego członka konsorcjum.
W przypadku gwarancji bankowych nie mogą istnieć jakiekolwiek wątpliwości, co do
tego, w jakich okolicznościach, kto, wobec kogo, do jakiej wysokości i za kogo odpowiada.
Wadium stanowi bowiem zabezpieczenie
zamawiającego i musi być skuteczne«.
Odwołujący wskazał, że wyciąganie skutków prawnych z uwagi na wskazanie w treści
gwarancji wadialnej tylko jednego członka konsorcjum stanowi rażące naruszenie prawa
przez
zamawiającego.
Nie istnieją bowiem przeszkody we wniesieniu wadium w postaci gwarancji bankowej,
w której to treści gwarancji ujęty został jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 3 Pzp przepisy dotyczące wykonawcy
stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp, tj.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie odpowiadają
solidarnie za działania lub zaniechanie podejmowane w toku postępowania w sprawie
zamówienia publicznego. Złożenie oferty i ubieganie się o zamówienie publiczne wspólnie
przez
konsorcjum wykonawców jest bowiem równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania
dotyczącego ich wspólnego mienia w rozumieniu art. 370 Kc, powodującym powstanie
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania zawarcia umowy o zamówienie
publiczne.
Dlatego zasadne jest stanowisko, zgodnie z którym wadium wniesione przez jednego
z
wykonawców składających ofertę wspólnie z innymi podmiotami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia zabezpiecza działania wszystkich podmiotów występujących
razem. Należy wziąć pod uwagę cel wadium – zabezpieczenie oferty, a nie wszystkich
działań podmiotu lub podmiotów w postępowaniu. Przesłanki określone w art. 46 ust. 4a i 5

Pzp
odnoszą się do wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie, jak i do każdego
z nich z osobna.

2. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
Zamawiający w ust. 15 pkt 2 lit. a SIWZ wskazał, że:
„2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) harmonogram terminowo-rzeczowo-
finansowy o treści załącznika nr 6 do SIWZ”.
Odwołujący wypełnił ww. formularz wskazując ceny dla poszczególnych etapów.
Zamawiający uznał, że powyższe stanowi o tym, że oferta nie odpowiada SIWZ, a tym
samym powinna zostać odrzucona. W uzasadnieniu decyzji o odrzuceniu oferty zamawiający
wskazał, że:
„Załączony do oferty Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy nie zawiera rozbicia
c
eny na poszczególne części zamówienia, zawiera rozbicie ceny jedynie na elementy
odpowiadające płatnościom częściowym”.
Zamawiający w żadnym miejscu w SIWZ nie wyartykułował – choćby pośrednio –
wymogu wypełnienia pozycji ww. harmonogramu w rozbiciu na części poszczególnych
etapów zamówienia. Zamawiający nie określił również wymogu obliczania ceny na podstawie
zsumowania wszystkich pozycji harmonogramu w celu ustalenia ceny globalnej. W ust. 17
pkt 1 i 2 SIWZ
zamawiający wskazał, że:
„Opis sposobu obliczania ceny:
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,
2)
cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony
w specyfikacji (…)”.
W związku z tym czynienie zarzutu, że odwołujący złożył ofertę niezgodną z SIWZ
wydaje się być stwierdzeniem prowadzącym do zmiany wymogów sposobu złożenia oferty
po upływie terminu składania ofert. Takie zachowanie zamawiającego stanowi naruszenie
zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Odwołujący zaznacza, że działał w dobrej wierze w oparciu o dokonanie całościowej
analizy dokumentacji przetargowej.
Odwołujący wyszedł z założenia, że intencją
zamawiającego było uzupełnienie jedynie wartości odnoszących się do poszczególnych
etapów. Za takim twierdzeniem przemawiać mógł szereg okoliczności takich jak
wytłuszczenie ww. pozycji „Płatności częściowe” i oznaczenie kolumn innym kolorem,
określenie parametrów procentowych wynagrodzenia w odniesieniu do etapów (Płatności
częściowych), a nie do ich części, czy też uzależnienie wykonania zapłaty za wykonanie
poszczególnych etapów zamówienia w oparciu o kwoty wskazane ww. „wytłuszczonych”
pozycjach.
Zamawiający w całości dokumentacji przetargowej odnosi się jedynie do
poszczególnych etapów (np. ust. 3 SIWZ), a nie do „części zamówienia”.

Odwołujący wskazał, że zamawiający przewidział sankcję w przypadku opóźnień.
Odnoszona jest ona i obliczana w stosunku do płatności częściowych – co dodatkowo
potwierdza ww. stanowisko
odwołującego.
Stąd odwołujący założył, że wskazanie w harmonogramie rozbicia etapów na części ma
charakter jedynie formalny i nie będzie stanowić przedmiotu oceny przez zamawiającego.
W związku z tym brak wypełnienia wynagrodzenia za części zamówienia nie będzie
wpływać na prawidłową realizację zamówienia (spełnienie świadczenia), a dostrzeżona
przez
zamawiającego niezgodność nie ma charakteru merytorycznego.
Odwołujący stwierdził, że stwierdzić brak wypełnienia pozycji w harmonogramie
odnoszących się do poszczególnych części zamówienia w sytuacji, gdy umowa będzie
rozliczana na podstawie płatności częściowych, stanowi uchybienie czysto formalne.
Zamawiający nie wyartykułował w SIWZ, że wymaga wypełnienia wszystkich pozycji
harmonogramu, a zatem nie powinien na tym etapie postępowania wyciągać wobec
wykonawcy
negatywnych konsekwencji własnych zaniedbań w zakresie opisu wymagań
i oczekiwań względem składanych wraz z ofertą dokumentów.

3. Zarzut naruszenia art. 93. ust. 1 pkt 1 Pzp
Konsekwencją naruszeń ustawy Pzp ze strony zamawiającego było niezasadne
przyjęcie, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z uwagi na brak ważnych
ofert. Gdyby
zamawiający dokonał badania oraz oceny oferty, odwołujący w sposób zgodny
z normami ustawy Pzp
doszedłby do przekonania, że oferta odwołującego została
skutecznie wniesiona i zabezpieczona wadium oraz nie nosi znamion ofert niezgodnej
z SIWZ
. Prowadziłoby to do konieczności wyboru oferty odwołującego jako oferty
najkorzystniejszej.

Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 27.12.2017 r. (art. 180
ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).
Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 27.12.2017
r. (art. 185 ust. 1 in initio Pzp).

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron, na podstawie dokumentacji
postępowania, wyjaśnień oraz stanowisk stron zaprezentowanych podczas rozprawy –
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Skład orzekający Izby stwierdził, że odwołanie nie jest zasadne.

W ocenie Izby zostały wypełnione łącznie przesłanki zawarte w art. 179 ust. 1 Pzp, to
jest posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz wystąpienia możliwości
poniesienia szkody przez odwołującego.

Izba ustaliła, że stan faktyczny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacje zawarte w ogło-
szeniu o zamówieniu) nie jest sporny.

Izba postanowiła dopuścić, jako dowód, dokumentację postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przekazaną przez zamawiającego, potwierdzoną za zgodność
z oryginałem.

Izba wzięła pod uwagę dowód złożony przez zamawiającego wyciągi z ofert pozostałych
wykonawców na potwierdzenie, że inni wykonawcy właściwie zrozumieli postanowienia
SIWZ i załączyli do ofert właściwie wypełnione harmonogramy; niezależnie od tego
dokumenty te znajdują się w dokumentacji zamawiającego.

W ocenie Izby, zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp
– przez niezasadne przyjęcie,
że gwarancja wadialna, w której treści powołano nazwę jednego członka konsorcjum stanowi
wniesienie wadium w niewłaściwej formie – nie zasługuje na uwzględnienie.
Art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp
– brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] wadium nie
zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał
wniesienia wadium«.
Izba
stwierdza, że zamawiający w rozdz. 13 SIWZ żądał wniesienia wadium w kwocie
100
000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. Ponadto – jak słusznie wskazał
zamawiający – każdą sprawę wniesienia wadium należy traktować indywidualnie.
Odwołujący złożył do oferty pełnomocnictwo z 11.09.2017 r., w którym wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenia zamówienia ustanowili cyt. »Studio „QUATTRO” arch. H. K.-L.
pełnomocnikiem Wykonawców – w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych
– umocowanym do reprezentowania Wykonawców, jak również każdego z nich
z osobna, w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez
Zamawiającego Miasto Gliwice […] pod nazwą:
Budowa budynku Szpitala Miejskiego
– budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących
budynków Szpitala – opracowanie dokumentacji projektowej
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do reprezentowania
Wykonawców jak również każdego z nich z osobna w zakresie:
– […],

– podpisania i złożenia oferty, jak również innych dokumentów niezbędnych do
uzyskana wyżej określonego zamówienia,
– […],
– wniesienia wadium, […].« [pisownia oryginalna – przypisek Izby].
Natomiast rozpoznawana gwarancja nr KLG46837IN17 z 13.09.2017 r. stanowi, że cyt.
»Zostaliśmy poinformowani, że nasz klient – TERMO KLIMA […] zwany dalej wykonawcą
zamierza przystąpić do przetargu, którego przedmiotem jest „Budowa budynku Szpitala
Miejskiego
– budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących budynków Szpitala –
opracowanie dokumentacji projektowej
”; ZA.271.84.2017. Wiadomo nam także, iż warunki
przetargowe przewidują, że wadium w wysokości PLN 100 000,00 może zostać wniesione
w formie gwarancji bankowej.
W związku z powyższym INB Bank Śląski S.A. […] zobowiązuje się nieodwołalnie,
bezwarunkowo i bezzwłocznie zapłacić każdą kwotę do wysokości PLN 100 000,00 na
Państwa pierwsze pisemne żądanie stwierdzające, że:
a) Wykonawca o
dmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; lub
b)
Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy; lub
c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy; lub
d)
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami (dalej ustawa)], z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.« [pisownia oryginalna – przypisek Izby].
Izba skonstatowała, że ze względu na zestawienie dwóch zacytowanych wyżej
doku
mentów rzeczywiście gwarancja nie obejmuje w szczególności sytuacji, w której to
z przyczyn leżących po stronie pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenia zamówienia może nie dojść wyboru najkorzystniejszej oferty lub podpisania
umowy
. Izba musi podkreślić fakt, że w rozpoznawanym postępowaniu zamówieniowym
występują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia i ich pełnomocnik
(Studio „QUATTRO” arch. H. K.-L.), a w kwestionowanej gwarancji jest tylko mowa o
wykonawcy, kt
órym jest spółka TERMO KLIMA. W związku z wystąpieniem

w postępowaniu i gwarancji różnych podmiotów interes zamawiającego może nie zostać
zabezpieczony, co obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt
7b Pzp. Przepis ten brzmi
»Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] wadium nie zostało
wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał
wniesienia wadium«. Ponadto Izba wskazuje, że pełnomocnik (lider) wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia był zobligowany do materialnego wniesienia
wadium, a nie tylko do doręczenia wadium wystawionego obojętnie na kogo, a w
rozpoznawanym postępowaniu zamówieniowym pełnomocnik pełnomocnik zacieśnił swój
obowiązek tylko właśnie do przekazania wadium wystawionego na inny podmiot i nie sposób
tego wadium przypisać do konsorcjum, gdyż podmiotem jest tylko jeden podmiot inny niż
pełnomocnik.
Izba stwierdza, że zamawiający postąpił słusznie uznając, że w przytoczonych
okolicznościach odwołujący nie wniósł wadium, gdyż dokument gwarancji wadialnej był
wystawiony na inny podmiot
niż występujący w postępowaniu, co mogłoby doprowadzić do
naruszenia interesu zamawiającego, a więc Izba nie może przychylić się do pierwszego
zarzutu odwołującego i musi ten zarzut oddalić.

W ocenie Izby, zarzut drugi naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
– przez niezasadne
przyjęcie, że harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy zawiera rozbicie ceny jedynie na
elementy odpowiadające płatnościom częściowym, a zatem oferta nie odpowiada
specyfikacji istotnych warunków zamówienia [SIWZ] – nie zasługuje na uwzględnienie.
Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3«.
Izba stwierdza, że wykonawcy byli zobowiązani do złożenia harmonogramu wraz
z ofertą, co wynika z ust. 15 pkt 2 lit. a SIWZ, cyt. »wraz z ofertą należy złożyć […]
harmonogram terminowo-rzeczowo-
finansowy o treści załącznika nr 6 do SIWZ«. Załącznik
nr 6 do SIWZ pokazywał – zgodnie tytułami kolumn – etapy, zakresy prac, ceny ofertowe
brutto poszczególnych prac oraz terminy wykonania.
Jednak odwołujący nie wypełnił poszczególnych rubryk poprzestając na wykazaniu cen
poszczególnych płatności częściowych i płatności końcowej.
Izba stwierdza, że treść ust. 15 pkt 2 lit. a SIWZ ani formularz samego harmonogramu
ni
e mogły budzić wątpliwości. W powiązaniu z celem żądania takich harmonogramów przez
zamawiających, a w tym zamawiającego w rozpoznawany postępowaniu, Izba musi
skonstatować, że zamawiający żądał wypełnionych rubryk na użytek szczegółowo wskazany
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. § 8 ust. 3 lit. c tego wzoru umowy
stanowił, że wykonawca zapłaci cyt. »[…] 0,5% odpowiedniego wynagrodzenia brutto

wskazanego w harmonogramie…«. Izba stwierdza, za zamawiającym, że bez konkretnego
wypełnienia przedmiotowych rubryk zamawiający nie miałby możliwości naliczać kar
umownych, a więc pozbywałby się instrumentu dyscyplinującego wykonawcę.
Również sama nazwa harmonogramu (harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy)
wskazuje, które elementy muszą być określone w takim dokumencie, czyli takie elementy
jak: terminy wykonania, przedmioty i kwoty finansowe, a więc ceny żądane za poszczególne
czynności wykonawcy.
W związku z tym Izba nie może przychylić się do zarzutu odwołującego i musi
stwierdzić, że zamawiający właściwie wskazał w SIWZ na konieczność wypełnienia i zło-
żenia z ofertą wypełnionego harmonogramu, a złożenie harmonogramu z niewypełnionymi
rubrykami stanowi, że taką ofertę zamawiający musi uznać jako ofertę, której treść jest
niezgodna z treścią SIWZ, co skutkuje odrzuceniem oferty, jak zasadnie uczynił to
zamawiający.

W ocenie Izby, zarzut trzeci naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp
– przez niezasadnie
unieważnienie postępowania z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu pomimo
braku ku temu przesłanek – nie zasługuje na uwzględnienie.
Art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp brzmi »Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
z
amówienia, jeżeli […] nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3«.
W związku z tym, że oferta odwołującego podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 Pzp, a do zamawiającego nie złożono żadnej innej oferty niepodlegającej odrzuceniu
zamawiający nie ma innego wyjścia jak tylko unieważnić postępowanie, zgodnie z art. 93 ust.
1 pkt 1 Pzp.
Dlatego Izba
musi stwierdzić że zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp przez
unieważnienie postępowania nie może być uwzględniony, a tym samym całe odwołanie musi
zostać oddalone.

Izba
stwierdza, że odwołujący wycofał na rozprawie zarzut czwarty naruszenia art. 7 ust.
1 Pzp
, a więc nie był on rozpoznawany przez Izbę.

Zamawiający – podczas prowadzenia postępowania – nie naruszył wskazanych przez
odwołującego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Z powyższych względów oddalono odwołanie, jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania uznając za uzasadnione koszty związane
z dojazdem na wyznaczoną rozprawę i wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego
w kwocie
600,00 zł i 3 600,00 zł, razem 4 200,00 zł zgodnie z § 3 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 i z 2017 r. poz. 47).

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie