eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2674/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-01-22
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2674/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 17 stycznia 2018 roku
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 grudnia 2017 roku przez
wykonawcę Konkret D. F., M. M. spółka jawna z siedzibą w Chełmnie

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Krotoszynie


orzeka:

1. Umarza pos
tępowanie odwoławcze w zakresie podniesionych zarzutów naruszenia
art. 7 ust. 1 ustawy, art. 29 ust. 2 i 3 ustawy dotyczących opisu przedmiotu
zamówienia zawartego:
-
w Załącznik nr 3.2 do SWIZ – opis parametrów technicznych łóżka szpitalnego
w punktach: 5, 6, 8, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 43, 32, 38, 40, 21, 25,
42, 23
-
w Załącznik nr 3.3 do SWIZ – opis parametrów technicznych łóżka szpitalnego
dziecięcego w punktach: 7, 9, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 45, 34, 40, 42,
23, 27, 44, 29, 25,
-
w Załącznik nr 3.4 do SWIZ – opis parametrów technicznych szafki przyłóżkowej
w punktach: 14, 18, 19.

2.
Oddala odwołanie.

3. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę Konkret D. F., M. M. spółka jawna z
siedzibą w Chełmnie i:

3.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Konkret
D. F., M. M.
spółka jawna z siedzibą w Chełmnie tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Przewodniczący: ……………………………….Sygn. akt: KIO 2674/17

U Z A S A D N I E N I E


Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie -
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
pod nazwą Dostawa sprzętu medycznego.
O
głoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 2 grudnia 2017 roku pod numerem 2017/S 235-487525.w tym samym
dniu Zamawiający opublikował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

18 grudnia 2017 roku
działając na podstawie art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1579
; dalej: „Pzp” lub „ustawa”) Odwołujący - Konkret D. F., M. M. spółka jawna z
siedzibą w Chełmnie - wniósł odwołanie wobec opisu przedmiotu zamówienia.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
-
art. 7 ust. 1 ustawy przez przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób
niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz z naruszeniem zasady
proporcjonalności wymagań od wykonawców w stosunku do potrzeb Zamawiającego,
-
art. 29 ust. 2 ustawy przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który umożliwia
złożenia ważnej oferty tylko jednemu producentowi lub jego dystrybutorom, tj. w sposób,
który utrudnia uczciwą konkurencję, podczas gdy nie znajduje to odzwierciedlenia w
obiektywnie uzasadnionych potrzebach zamawiającego,
-
art. 29 ust. 3 ustawy przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co
prowadzi do wyeliminowa
nia oferowanych przez nas produktów, pomimo że nie jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a Zamawiający mógłby opisać przedmiot
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
- ewentualnie naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy przez opisan
ie przedmiotu zamówienia w
sposób niejednoznaczny i niezrozumiały dla profesjonalnych wykonawców.
Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu
dokonania zmian treści SIWZ zgodnie z żądaniami określonymi w tabeli zawartej w treści
odwołania.
Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania, gdyż jest
dostawcą łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych oraz pragnie ubiegać się przedmiotowe
zamówienie w części 2, 3, 4.
Odwołujący następująco uzasadnił przedstawione w odwołaniu zarzuty.

Odwołujący podniósł, że Zamawiający pośrednio wskazał na model Nano.
Zamawiający opisał przedmiotu zamówienia na łóżka w załącznikach nr 3.2 oraz 3.3 do
SWIZ, a także przedmiot zamówienia na szafki przyłóżkowe w załączniku nr 3.4 do SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia w częściach dotyczących łóżek odpowiada rozwiązaniom i
parametrom charakterystycznym dla łóżka Nano produkcji Famed Żywiec spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Famed) w sposób tak dokładny, że dostawcy
konkurencyjnych
produktów nie mają możliwości złożenia swojej oferty w postępowaniu.
Odwołujący wskazał na charakterystyczne cechy łóżka Nano, które w jego ocenie stanowią
często kopię parametrów pochodzących z oryginalnego katalogu łóżka Nano: Część 2 pkt. 4
oraz część 3 pkt 5 - Kolumnowe łóżko ICU wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii
srebra (w częściach tworzywowych i lakierze).
Firma Famed jako jedyny producent stosuje
dodatek antybakteryjny w postaci jonów srebra zarówno w częściach tworzywowych, jak i w
lakier
ze. Takie rozwiązanie jest wprost kopią folderu łóżka Nano. Odwołujący podniósł, że
inni producencie stosują rozwiązania takie jak np. dodatek aktywnego tytanu (Promareha),
który ma zadanie działać antybakteryjnie czy łóżka z elementami pokrytymi miedzią, która
hamuje rozwój bakterii. Niezależnie od zastosowanej technologii łóżka muszą być poddane
dezynfekcji pomiędzy pacjentami, która jest jedynym gwarantem usunięcia bakterii z
powierzchni łóżka. W zakresie wymagania łóżka ICU (tj. do intensywnej terapii) – odwołujący
podniósł, że Zamawiający jest szpitalem powiatowym, w którym za pewne nie ma tak wielu
stanowisk do intensywnej terapii ile łóżek zamawia - 104 szt. W ocenie Odwołującego
świadczy to o automatyzmie we wklejeniu do SIWZ gotowego opisu wzorowanego na
produkcie Famedu bez jakiejkolwiek weryfikacji potrzeb Zamawiającego. Opisany wymóg
zastosowania „nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze)" powtarza się
również w kolejnych punktach opisu przedmiotu zamówienia : - dla części nr 2 są to punkty
27, 32,38 oraz 40, a dla części nr 3 są to punkty 29, 34,40 oraz 42.
W
Część 2 pkt 21 oraz część 3 pkt 23 Zamawiający wymagał - Panel centralny umieszczony
z tyłu łóżka i w sposób trwały przymocowany do ramy lub wysuwanej spod ramy łóżka półki.
Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu
jednego przycisku na panelu centralnym: (...) pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka
obniża wysokość, a segmenty: oparcia pieców i uda unoszą się).
Odwołujący podniósł, że
pozycja Fowlera sterowana za pomocą jednego przycisku, realizowana w opisany sposób
jest charakterystycznym rozwiązaniem dla łóżka Nano produkcji Famedu. Żaden z
czołowych producentów łóżek, takich jak Hill-rom, StiegelMeyer, Pardo czy Arjohuntleigh nie
stosuje opisanego rozwiązania.
Część 2 pkt. 23 oraz część 3 pkt 25 - Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami
podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego.
Panele sterujące od strony pacjenta z
przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego są charakterystycznym

rozwiązaniem dla łóżka Nano produkcji Famed.
Część 2 pkt. 25 oraz część 3 pkt 27 - Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji
elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub
pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji.

Dioda sygnalizująca sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji jest rozwiązaniem
charakterystycznym dla łóżka Nano. Większość producentów stosuje przyciski i pokrętła
wyłączające wszystkie funkcje, jednakże tylko Famed stosuje diodową sygnalizację takiego
stanu. Rozwiązanie to jest całkowicie zbędne. Wyłączenie wszystkich funkcji w zależności od
producenta polega na naciśnięciu przycisku np. STOP lub ustawieniu pokrętła w pozycji
wy
łączającej funkcje. Nie ma potrzeby aby ten stan był sygnalizowany diodą, ponieważ
personel widzi, że należy aktywować sterowanie przekręcając pokrętło lub naciskając
odpowiedni przycisk. Konieczność stosowanie diody jest tylko elementem mającym na celu
zablokowanie konkurencji.
Część 2 pkt. 42 oraz część 3 pkt 44 - Rama leża wyposażona w (...) trzy listwy ze stali
nierdzewnej do mocowania wyposażenia (jedna listwa za głową pacjenta, dwie pozostałe po
bokach leża).
Trzy listwy ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia, w tym listwa za
głową pacjenta, są rozwiązaniem charakterystycznym dla łóżka Nano.

Odwołujący podniósł, że jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Linet Spoi. s r.o. z siedzibą
w Czechach, producenta łóżek szpitalnych - od najbardziej zaawansowanych łóżek ICU z
systemem ważenia, przechyłami bocznymi oraz współpracujących z aparatami RTG po
standardowe łóżka na sale chorych. Linet w swojej ofercie posiada blisko 20 modeli łóżek
szpitalnych, jest również producentem łóżek porodowych, foteli ginekologicznych, szafek
przyłóżkowych, wózków transportowych oraz materaców przeciwodleżynowych i piankowych
-
jest zatem producentem, który jest w stanie dostarczyć do szpitali kompleksowe
rozwiązania. Linet jest obecny na rynkach całego świata od ponad 25 lat, produkując
obecnie ponad 100 000 sztuk łóżek rocznie. Jest przez to jednym z największych
europejskich producentów łóżek. Odwołujący wskazał, że to wszystko jednak nie ma
znaczenia, jeśli zamawiający uniemożliwia złożenia oferty zawierającej inne łóżka niż te
produkcji Famedu.

Odwołujący w tabeli zawarł porównanie wybranych parametrów wymaganych przez
Zamawiającego oraz parametrów wynikających z folderu reklamowego łóżka Nano, a także
innych parametrów posiadanych przez to łóżko. Wykorzystane cytaty pochodzą z oficjalnych
folderów łóżek Nano, które stanowi załączniki do odwołania. Jednocześnie w tej samej tabeli
Odwołujący zawarł propozycje wymagań (stanowiące żądnie odwołania) uwzględniające
interes Zamawiającego, a jednocześnie umożliwiające złożenie oferty innym wykonawcom

niż dystrybutorzy łóżek Famedu. Odwołujący wskazał, że proponowane wymagania zostały
sformułowane w celu spełnienia potrzeb Zamawiającego, jakie wynikają ze specyfikacji - jeśli
taka jest wola Zamawiającego może on dopuścić oprócz wnioskowanych przez nas
rozwiązań, również inne, które spełniają jego oczekiwania.

W tym miejscu w odwołaniu została zawarta tabela (18 kart)

Odwołujący między innymi przedstawił w odwołaniu krytyczne stanowisko – podejście
do nanotechnologii srebra,
odwołując się między innymi do informacji zawartych w różnych
folderach Famedu.

W uzasadnieniu naruszenia uczciwej konkurencji
Odwołujący wskazał, że Zamawiający
opisał przedmiot zamówienia w sposób uprzywilejowujący określone rozwiązania
charakterystycz
ne w swojej sumie dla łóżka Nano produkcji Famed. Wskazał, że nie sposób
uznać aby potrzeby Zamawiającego – szpitala powiatowego były tak specyficzne co łóżek
szpitalnych, by spełniał je tylko jedne model oferowany na rynku. Odwołujący wskazał, że
punktem
wyjścia dla Zamawiającego przy określeniu specyfikacji technicznej wymagań
zamawianych łóżek nie były jego potrzeby, lecz raczej arbitralny wybór modelu, który
Z
amawiający chciałby zakupić, a model ten został opisany na tyle szczegółowo, by nie było
możliwe złożenia ważnej oferty z uwzględnieniem innego produktu. W ocenie Odwołującego
wykazał on możliwość negatywnego wpływu na konkurencję w przypadku utrzymania
obecnego brzmienia opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu. Opis konkretnego
modelu
łóżka negatywnie wpływając na konkurencję pomiędzy dostawcami łóżek
szpitalnych, którą Zamawiający przekreślił w imię możliwości dowolnego wyboru
zamawianego sprzętu. Odwołujący podniósł, że nawet gdyby Izba uznała powyższe
argumenty za niewystarczające do rozstrzygnięcia, że Zamawiający wskazał pośrednio
model Nano produkcji Famed to jednak nadmiernie rygorystyczny i szczegółowy charakter
poszczególnych wymagań i tak jednoznacznie skutkuje ograniczeniem konkurencji
w postępowaniu.

Odwołujący wskazał na brak uzasadnienia w potrzebach Zamawiającego, które jest w ocenie
Odwołującego niezbędne przy takim opisie przedmiotu zamówienia. odwołujący podniósł,
że potrzeby Zamawiającego muszą być obiektywne, a nie wynikać z samego
przeświadczenia Zamawiającego co do ich istnienia. Podniósł Odwołujący, że stopień
ograniczenia konkurencji powinien być współmierny do obiektywnych potrzeb
Zamawiającego. Nawet uzasadnione potrzeby Zamawiającego mogą ograniczać
konkurencję tylko w sposób współmierny do ich znaczenia – rzeczy błahe nie mogą

decydować o rzeczach istotnych. Odwołujący wskazał, ze to na Zamawiającym spoczywa
ciężar wykazania, że opis przedmiotu zamówienia który przygotował, a który ogranicza
konkurencję, jest uzasadniony obiektywnymi potrzebami. Odwołujący podniósł, że potrzeby
Zamawiającego mogą również wynikać z uwarunkowań charakterystycznych dla tego
podmiotu, co w efekcie prowadzi do tego, że Odwołujący nie ma możliwości wykazania,
że poszczególne skarżone fragmenty opisu przedmiotu zamówienia nie odpowiadają
żadnym z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron postępowania na podstawie
zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń i stanowisk Stron Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:


Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi
art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164; dalej:
„Pzp” lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało złożone
do Prezesa Krajo
wej Izby Odwoławczej 18 grudnia 2017 roku wobec czynności
Zamawiającego z dnia 7 grudnia 2017 roku – treści postanowień SWIZ.

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują
wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy -
to jest posiadania interesu
w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.

Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę
dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiotowej sprawie, a także
stanowiska i oświadczenia Stron złożone ustnie do protokołu.

Zamawiający złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, pismo z dnia 29 grudnia
2017 roku
Odpowiedź na odwołanie, oraz pismo z dnia 16 stycznia 2018 roku Uzupełnienie
odpowied
zi na odwołanie -
Izba dopuściła dowody przedstawione przez Zamawiającego, a
załączone do tego pisma.

Izba dopuściła dowody przedstawione przez Odwołującego, a załączone
do odwołania. Izba dopuściła zawnioskowane i złożone w trakcie rozprawy przez

Odw
ołującego do akt sprawy: dowód nr 1 – zdjęcie łóżka szpitalnego z leżem opartym
na ramionach wznoszących, dowód nr 2 – łóżko szpitalne kolumnowe (łózko Nano).

Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

I.

Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów naruszenia art. 7 ust.
1 ustawy, art. 29 ust. 2 i 3 ustawy dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zawartego:
-
w Załącznik nr 3.2 do SWIZ – opis parametrów technicznych łóżka szpitalnego
w punktach: 5, 6, 8, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 43, 32, 38, 40, 21, 25, 42, 23,
-
w Załącznik nr 3.3 do SWIZ – opis parametrów technicznych łóżka szpitalnego dziecięcego
w punktach: 7, 9, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 45, 34, 40, 42, 23, 27, 44, 29, 25,
-
w Załącznik nr 3.4 do SWIZ – opis parametrów technicznych szafki przyłóżkowej
w punktach: 14, 18, 19.

W pismach procesowych złożonych przez Zamawiającego oraz oświadczeń
złożonych na rozprawie do protokołu wynika, że uwzględnił Zamawiający zarzutu
podniesione przez Odwołującego w zakresie wskazanych postanowień opisu przedmiotu
zamówienia.
Dodatkowo należy wskazać, że odnośnie części 2: pkt 27 – Zamawiający częściowo zarzut
uwzględnił, a w pozostałym zakresie Odwołujący na posiedzeniu zarzut wycofał, pkt 22 –
O
dwołujący wycofał zrzut w zakresie (odnośnie wymagania dotyczącego barierek
tworzywowych), pkt 46
– w tym zakresie Odwołujący na posiedzeniu zarzut wycofał.
W c
zęść 3: pkt 24, 48 - w tym zakresie Odwołujący na posiedzeniu zarzut wycofał, pkt 29 –
Zamawiający w części zarzut uwzględnił, a w pozostałym zakresie Odwołujący na
posiedzeniu zarzut wyco
fał.

Zamawiający w omawianym zakresie, podlegającym umorzeniu, uwzględnił zarzuty
odwołania (uwzględnienie zarzutów odwołania w części) co podniósł w złożonym piśmie
procesowym jak również oświadczył na posiedzeniu z udziałem stron postępowania.
W przedmiotowym postępowaniu odwoławczym nie zostało wniesione żadne zgłoszenie
przystąpienia do postępowania odwoławczego. Dlatego też Izba umorzyła postępowanie
w zakresie wyżej wymienionych zarzutów odwołania, które zostały wprost uwzględnione
przez Zamawiającego.
Z
godnie z art. 186 ust. 4 ustawy jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który
przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec
uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy

O
dwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie w tym
zakresie.
Izba podkreśla, że jednocześnie informacja o częściowym umorzeniu postępowania
odwoławczego musi znaleźć odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, a nie w uzasadnieniu.
Ustawodawca w art. 196 ust. 4 ustawy, w sposób wyczerpujący określił elementy treści
uzasadnienia wyroku wydanego przez Izbę i stwierdzić należy, że katalog ten nie zawiera
informacji do
tyczącej możliwości zamieszczenia w uzasadnieniu wyroku jakiegokolwiek
rozstrzygnięcia. W tym miejscu Izba odwołuje się do Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17
lutego 2016 r. sygn. akt III CZP 111/15, w której Sąd Najwyższy wskazał, że wadliwą jest
praktyka
Izby orzekania w uzasadnieniu wyroku, a nie w jego sentencji o części zarzutów
i żądań zawartych w odwołaniu. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały podniósł również,
że Izba, uznając część zarzutów i żądań za zasadne, a część za pozbawione podstaw,
powinna
dać temu wyraz w części rozstrzygającej wyroku (sentencji), a nie w jego
uzasadnieniu. Nie można stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy pominąć
w przypadku, gdy postępowanie zostaje umorzone w części z uwagi na uwzględnienie
poszczególnych zarzutów odwołania. Izba wskazuje, że takie stanowisko prezentowane jest
w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej, w których w sentencji wyroku zamieszczane jest
rozstrzygnięcie w zakresie częściowego umorzenia postępowania odwoławczego. Tym
samym, zgodnie z argument
acją Sądu Najwyższego, w sentencji wyroku zawarte zostają
wszystkie rozstrzygnięcia co do zarzutów odwołania.

Podkreślenie wymaga również, że w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej stanowisko
to również nie jest odosobnione, czemu wraz dano np.: w wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej z 26 października 2016 r. o sygn. akt KIO 1922/16, wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej z 16 grudnia 2016 r. o sygn. akt KIO 2138/16, wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej z 28 grudnia 2016 r. o sygn. akt KIO 2357/16, oraz w wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 17 stycznia 2017 roku o sygn. akt KIO 17/17 i KIO 24/17, wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 stycznia 2017 roku o sygn. akt KIO 172/17, wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 czerwca 2017 roku o sygn. akt KIO 888/17, wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 czerwca 2017 roku o sygn. akt KIO 1187/17, wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 lipca 2017 roku o sygn. akt KIO 1246/17, wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 września 2017 roku o sygn. akt KIO 1789/17, wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 stycznia 2017 roku o sygn. akt KIO 17/18.

II.

Izba poddała zarzuty odwołania w pozostałym zakresie odnośnie opisu przedmiotu
zamówienia pod rozpoznanie. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 192 ust 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów
ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia. Izba dokonawszy oceny podniesionych w odwołaniu zarzutów biorąc pod
uwagę stanowiska Stron przedstawione na rozprawie odwołania nie uwzględniła.

III.

Na wstępie Izba działając zgodnie z art. 196 ust. 4 ustawy, podaje podstawy prawne
z przytoczeniem przepisów prawa odnośnie rozstrzygnięcia zarzutów odwołania
podnoszony
ch przez Odwołującego:

Art. 7 ust. 1 ustawy -
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Art. 29 ust. 1 ustawy -
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Art. 29 ust. 2 ustawy -
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby
utrudniać uczciwą konkurencję.

Art. 29 ust. 3 ustawy -
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców
lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i
zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.


IV.

Izba wskazuje, że na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy wydając wyrok, Izba bierze
za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania
. Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy
Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody
do stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych
twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania
odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
Przepis ten nakłada na
Strony postępowania obowiązek, który zarazem jest uprawnieniem Stron, wykazywania
dowodów na stwierdzenie faktów, z których wywodzą skutki prawne.
Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że postępowanie przed Izbą stanowi postępowanie
kontradyktoryjne, czyli sporne, a z istoty tego postępowania wynika, że spór toczą Strony

postępowania i to one mają obowiązek wykazywania dowodów, z których wywodzą
określone skutki prawne.
Powołując w tym miejscu regulację art. 14 ustawy do czynności podejmowanych przez
zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy
ustawy nie stanowią inaczej,
przechodząc do art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia
faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne
należy wskazać, iż
właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. Przepis art. 6 Kodeksu cywilnego
wyraża dwie ogólne reguły, a mianowicie wymaganie udowodnienia powoływanego przez
stronę faktu, powodującego powstanie określonych skutków prawnych oraz usytuowanie
ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z faktu tego wywodzi skutki prawne; ei
incubit probatio qui dicit non qui negat (na tym ciąży dowód kto twierdzi, a nie na tym kto
zaprzecza)

. Izba wskazuje, że postępowanie odwoławcze jest odrębnym od postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego postępowaniem, które ma na celu rozstrzygnięcie
powstałego pomiędzy Stronami sporu. W trakcie postępowania odwoławczego
to Odwołujący kwestionuje podjęte przez Zamawiającego decyzje w zakresie oceny ofert
i wykonawców w postępowaniu, nie zgadza się z podjętymi czynnościami lub zaniechaniem
określonych działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na Odwołującym
ciąży ciężar dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe. Izba wskazuje
w
tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 roku sygn. akt
X Ga 32/09, w którym to orzeczeniu Sąd wskazał między innymi Ciężar udowodnienia
takiego twierdzenia spoczywa na tym uczestniku postępowania, który przytacza twierdzenie
o
istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu zaprzecza (…).
Aktywność we wnioskowaniu dowodów winien wykazywać zwłaszcza odwołujący, gdyż w
większości przypadków to on będzie wywodził z faktu skutki prawne.


Za wyrokiem z dnia 21 st
ycznia 2012 roku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 54/12:
Zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy p.z.p. strony są obowiązane wskazywać dowody dla
stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu, zgodnie z art. 6 k.c.
w zw. z art. 14 ust
awy p.z.p. spoczywa na osobie, która z danego faktu wywodzi skutki
prawne. Ciężar dowodu rozumieć należy z jednej strony jako obarczenie strony procesu
obowiązkiem przekonania sądu (w tym przypadku Krajowej Izby Odwoławczej) dowodami
o słuszności swoich twierdzeń, a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji tego
obowiązku, lub jego nieskuteczności, zaś tą konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny dla
strony wynik postępowania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt II
CSK 293/07). Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą toczy się z uwzględnieniem
zasady kontradyktoryjności, zatem to strony obowiązane są przedstawiać dowody a Krajowa


Izba Odwoławcza nie ma obowiązku wymuszania ani zastępowania stron w jego wypełnianiu
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt II CSK 293/07, wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 16 grudnia 1997 r., sygn. akt II UKN 406/97, wyrok Sądu Apelacyjnego
z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt V ACa 175/08, wyrok KIO 1639/11).


V.

Izba ustaliła, że:
Odwołanie dotyczy części 2, 3 i 4 , których opis przedmiotu zamówienia zawarty został
w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
-
Załącznik nr 3.2 do SWIZ – opis parametrów technicznych łóżka szpitalnego,
-
Załącznik nr 3.3 do SWIZ – opis parametrów technicznych łóżka szpitalnego dziecięcego
-
Załącznik nr 3.4 do SWIZ – opis parametrów technicznych szafki przyłóżkowej.

Zamawiający w dniu 13 stycznia 2018 roku dokonał modyfikacji postanowień Specyfikacji
Istotn
ych Warunków Zamówienia (dalej: SWIZ), co znajduje odzwierciedlenie w piśmie z dnia
11 stycznia 2018 roku złożonym do akt sprawy na rozprawie.

VI.
W zakresie
zarzutów odwołania:

Zarzut naruszenia art. 29 oraz
art. 7 ust. 1 ustawy Izba uznała za niezasadny.

Na wstępie Izba podkreśla, że określone w ustawie zasady, w tym zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców, proporcjonalności to „szkielet” każdego z
postępowań o udzielnie zamówienia publicznego jak również całego systemu zamówień
publicznych.
Zaznaczyć jednakże należy, że kwestia konkurencji winna być kategorią, którą należy
rozpatrywać z uwzględnieniem danego rynku, którego dotyczy konkretne zamówienie jak
również uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, czasu w jakim Zamawiający udziela
zamówienia. Niewątpliwe Zamawiający mają prawo opisując przedmiot zamówienia do
określenia wymagań technicznych i jakościowych uwzględniających niezbędne
Zamawiającemu standardy, przy uwzględnieniu realnych potrzeb Zamawiającego. Sąd
Okręgowy w Bydgoszczy w wyrok z dnia 27 maja 2009 roku sygn. akt: II Ca 158/09 wskazał
- Z przepisu art. 7 ust. 1 pzp wynika,
że zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zatem należy uznać, że fundamentalnymi
zasadami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są zasady uczciwej

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Stosowanie tych zasad prowadzi do
realizacji celu określonego w pzp jakim jest wybranie najkorzystniejszej oferty spełniającej
potrzeby zamawiającego. Przepis art. 29 ust. 2 pzp z kolei wprowadza zakaz dokonywania
opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
Jednakże zakaz ten nie oznacza konieczności nabycia przez zamawiającego dostaw, usług
czy robót budowlanych nie odpowiadających jego potrzebom, zarówno co do jakości,
funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych, jedynie nakazuje dopuścić
konkurencję między wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do
przedmiotu zamówienia bez ograniczenia dostępu do zamówienia (tak Małgorzata
Stachowiak w M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień
publicznych. Komentarz, LEX 2007, wyd. II.).(…)

Z
amawiający zobowiązany jest w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy do opisania
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, zgodnie z ust. 2 przedmiotu zamówienia nie
można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Co nie oznacza – a
co należy podkreślić – że Zamawiający dokonując zakupów mają tak opisywać przedmiot
zamówienia aby możliwość jego dostarczenia dostępna była dla jak największej grupy
wykonawców. Podkreślić należy, że postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego nie
stanowi postepowania,
w którym Zamawiający ma kupić cokolwiek, co wykonawcy zechcą
mu sprzedać. W postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Zamawiający jak każdy
gospodarz dbający o swoje potrzeby uprawniony jest do kupna określonych rzeczy, a w
ramach tych określonych rzeczy nieuprawniona jest taka specyfikacja techniczna, która
eliminowałaby w sposób niezasadny określone przedmioty, a przez to ich producentów czy
dystrybutorów. Podkreślić należy, że konkurencja nie polega na tym, że Zamawiający
ma dopuścić możliwość złożenia oferty na cokolwiek, lecz ma prawo określić swoje potrzeby,
ma prawo za
kupu przedmiotu, który będzie mógł w sposób zgodny z charakterem
działalności danego Zamawiającego wykorzystywać, który będzie mu pomocny w realizacji
jego celów statutowych, będzie np. łatwy i skuteczny w codziennym użytkowaniu.
Opis przedmiotu zamówiona powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp
do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień
publicznych na konkurencję, co nie oznacza, że zasada konkurencji ma prowadzić
do sytuacji, w której o zamówienie muszą móc ubiegać się wszyscy wykonawcy. Warto w
tym miejscu również wskazać na orzeczenie Sądu Okręgowego w Gdańsku, który w wyroku
z dnia 23 stycznia 2009 roku sygn. akt XII Ga 431/09 uzasadniał: Podkreślić trzeba, że
zakaz przewidziany przepisem art. 29 ust. 2
ustawy ... nie oznacza konieczności nabycia

przez zamawiającego dostaw, usług czy robót budowlanych nieodpowiadających jego
potrzebom, zarówno co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów
technicznych, a jedynie nakazuje dopuścić konkurencję między wykonawcami mogącymi
spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania
dostępu do zamówienia. Stąd bardzo istotną czynnością zamawiającego jest dokonanie
opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie tych jego cech, które mają dla
zamawiającego kluczowe znaczenie. Zamawiający, działając w granicach określonych
przepisami prawa ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych
standardach jakościowych i technicznych. Ponadto nie jest podstawą do uznania, że
przedmiot zamówienia został określony w sposób sprzeczny z zasadami ustawowymi to, że
wypełnienie wymagań technicznych jest trudne do spełnienia dla danego wykonawcy (por.
wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 07.02.2005 roku, sygn. akt UZP/ZO/0-175/05). (…) Sąd
Okręgowy podziela stanowisko wyrażone przez Krajową Izbę Odwoławczą w uzasadnieniu
wyroku z dnia 09.X.2008r., sygn
. akt KIO//UZP 1024/08, zgodnie z którym " (...) Bezspornie
Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach
odpowiadających jego potrzebom, a w tym o najwyższych dostępnych standardach
jakościowych, w oparciu o opinie użytkowników produktów. Rozwój technologii, a w ślad za
tym postąp w produkcji sztucznej nawierzchni kolejnych generacji daje Zamawiającemu
prawo wymagania o
d wykonawców dostarczenia produktu o pożądanych przez niego
parametrach w nowoczesnej technologii, czyli w okolicznościach sprawy, nawierzchni ze
sztucznej trawy bez wypełnienia. W tym też zakresie Zamawiający kieruje się potrzebą
realizowanej inwestycji,
celowością i ekonomiką wydatkowania środków publicznych i
wykorzystywaniem w przyszłości obiektu sportowego. Nie można postawić zarzutu
Zamawiającemu utrudniania uczciwej konkurencji przez dążenie do uzyskania boiska o
parametrach najlepszych wg posiadanej
przez niego wiedzy". W ocenie Sądu Okręgowego
chybionym jest zarzut skarżącego, iż w opisie przedmiotu zamówienia w tej konkretnej
sprawie Zamawiający zastosował nazbyt wygórowane parametry sztucznej trawy. Biorąc pod
uwagę charakter inwestycji zamierzonej przez ... o sztucznej nawierzchni, który ma spełniać
wymagania odpowiadające standardom światowym) nie sposób odmówić racji
Zamawiającemu, iż dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób przez niego
wskazany było uzasadnione potrzebami Zamawiającego dążącego do uzyskania boiska o
parametrach najlepszych wg posiadanej przez n
iego wiedzy. Powtórzyć trzeba, że nie w
każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zaoferować żądany
przedmiot zamówienia wszyscy wykonawcy działający w danej branży, co nie jest
równoznaczne z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. Ograniczona liczba
wykonawców mogących uczestniczyć w postępowaniu, z uwagi na określony przedmiot
zamówienia, nie jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji (por. wyrok Zespołu Arbitrów

z dnia 27.07.2007 roku, sygn. akt UZP/ZO/0-879/07). Natomiast w wyroku Naczelnego Sadu
Administracyjnego z dnia 4 lutego 2015 roku sygn. akt GSK 2203/13 zostało
wyartykułowane, że Celem postępowania jest nabycie przez zamawiającego rzeczy (praw,
usług), które odpowiadają jego potrzebom. Zasadnie podnosi skarżący, iż stosowanie
zasady uczciwej konkurencji nie może prowadzić do nabycia dostaw czy usług, które nie
odpowiadają potrzebom zamawiającego. Przez sformułowanie potrzeb zamawiającego w
stanie fakty
cznym rozpoznawanej sprawy należy, w ocenie Sądu, rozumieć nie tylko
określenie rodzaju urządzeń, które zamawiający zamierza nabyć oraz zasad serwisu
gwarancyjnego tych urządzeń. Zmawiający ma prawo, a jako jednostka sektora finansów
publicznych i obowiązek, planowania racjonalnej pod względem finansowym i użytkowym
eksploatacji urządzeń również po okresie gwarancyjnym, w związku z czym określenie
przedmiotu zamówienia powinno uwzględniać również ten element. Również Krajowa Izba
Odwoławcza w swoim orzecznictwie konsekwentnie wskazuje, że granicą rygoryzmu przy
formułowaniu wymagań w zakresie parametrów technicznych zamówienia są potrzeby
Zamawiającego, obiektywie skonkretyzowane w przygotowanym przez Zamawiającego
opisie przedmiotu zamówienia.
Konkludując powyżej zawartą argumentację, Izba wskazuje, że właściwie każdy opis
przedmiotu zamówienia niesie za sobą ograniczenie konkurencji pośrednio lub bezpośrednio
preferując jednych wykonawców i dyskryminując innych. To jednak nie oznacza,
że naruszono zasadę z art. 7 ust. 1 ustawy pzp (porównaj wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 12 czerwca 2015 roku sygn. akt KIO 1107/15, KIO 1114/15).

W rozpoznawanej sprawie Zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w znaczącym
zakresie i dokonał daleko idących modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, w dniu 13
stycznia 2018 roku,
w każdej z trzech części zamówienia. Tym samym w ocenie Izby uległa
w duże mierze również zdezaktualizowaniu argumentacja Odwołującego odnosząca się
do tego, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie łóżek szpitalnych wskazuje na łóżko
Nano.

W zakresie cześć 2 pkt 4 i 10 oraz część 3 pkt 5 i 11 Odwołujący kwestionował
wymaganie Zamawiającego odnoszące się do wymaganej konstrukcji kolumnowej łózka ICU,
wnoszą o dopuszczenie łóżka szpitalnego wielofunkcyjnego z leżem opartym na ramionach
wznoszących podpierającym leże w 8 punktach. Rozstrzygając zarzuty odwołania w zakresie
ww. punktów opisu przedmiotu zamówienia należy również równolegle odnieść się
do wymagań zawartych w część 2 pkt 39, część 3 pkt 41, a odnoszących się do wymaganej
wartości prześwitu pod podwoziem o wysokości min. 195 mm na długości min. 1050 mm.
W tych punktach Zamawiający zawarł również informację, że ma to umożliwić swobodny

najazd podnośnika chorego. W odwołaniu wnosząc o zmianę treści opisu przedmiotu
zamówienia Odwołujący wnosił o dopuszczenie prześwitu pod podwoziem w wysokości min.
160 mm i na długości min. 1050 mm
Odwołujący wniósł w trakcie posiedzenia o dopuszczenie łóżka szpitalnego wielofunkcyjnego
z leżem opartym na ramionach wznoszących podpierającym leże w 8 punktach i prześwitem
188mm, wskazując, że wymaganie przez Zamawiającego łóżka o konstrukcji kolumnowej
uniemożliwia Odwołującemu złożenie oferty, ponieważ przy łóżku kolumnowym zaoferować
mógłby łóżko z prześwitem 150 mm. W ocenie Izby odwołanie zmierza w zasadzie nie do
umożliwienia rozszerzenia konkurencji w obrębie wymaganego przez Zamawiającego
przedmiotu zamówienia, lecz do zmiany przedmiotu zamówienia – Izba wskazuje, że
przedmiotem zamówienia jest łózko szpitalne o określonych parametrach definiujących jego
konstrukcję, która – jak wskazał Zamawiający w trakcie rozprawy, jest bardzo istotna z wielu
przyczyn.
Izba zaznacza i
podkreśla, że przedmiotem postępowania o udzielnie przedmiotowego
zamówienia publicznego nie jest dostawa jakichkolwiek łózek szpitalnych, lecz dostawa
łóżek szpitalnych o konstrukcji kolumnowej ICU. Zamawiający uwzględniając część zarzutów
w zakresie opisu przed
miotu zamówienia, na co zwrócił również uwagę sam Odwołujący,
dopuścił możliwość zaoferowania tych łóżek z innymi funkcjami, lub dopuszczając możliwość
alternatywnego zaoferowania pewnych rozwiązań funkcyjnych dopuścił konkurencję
pomiędzy wykonawcami posiadającymi w swojej ofercie łóżka szpitalne o konstrukcji
kolumnowej i
wymaganym prześwicie pod podwoziem. Jednakże Zamawiający
nie uwzględnił tego zarzutu, który w zasadzie dla Odwołującego jest kluczowy, a mianowicie
możliwość zaoferowania łóżka szpitalnego zbudowanego w oparciu o zupełnie inną
konstrukcję podwozia łóżka.
W tym miejscu Izba zaznacza, że nie jest celem tego postępowania rozstrzyganie, które
z rozwiązań tzn. łóżko szpitalne o konstrukcji kolumnowej łózka ICU czy też łóżko szpitalne
wielofunkcyjne z leżem opartym na ramionach wznoszących podpierającym leże w 8
punktach
jest lepszym. Izba rozstrzyga w postępowaniu kontradyktoryjnym, czy zostały
naruszone przepisy ustawy odnoszące się do obowiązku zachowania zasad
konkurencyjności przy opisywaniu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający, zdaniem Izby, nie naruszył zasad prawa zamówień publicznych przez
określenie w SWIZ, a co za tym idzie wymaganie zaoferowania, łóżka szpitalnego
o konstrukcji kolumnowej łóżka ICU. Odwołujący poza argumentacją wskazującą na to,
że jest to konstrukcja charakterystyczna dla łóżka Nano – oczywiście w kontekście
wszystkich podnoszonych w odwołaniu zarzutu, a nie tylko w zakresie tego jednego
parametru
– nie podniósł w ocenie Izby żadnej konkretnej argumentacji. Nadmienić należy
w tym miejscu, że to po stronie Odwołującego skonkretyzowano ustawowy obowiązek

dowiedzenia swoich twierdzeń. Budowa kolumnowa łóżka została uzasadniona w opisie
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego przez wskazanie, że umożliwić ma to
monitorowanie pacjenta ramieniem C. Urządzenie RTG – ramie C – to aparat przejezdny,
mobilny, przystosowany do przemieszczani i wykonywania badań pacjenta bez konieczności
jego przewożenia czy przenoszenia. Odwołujący podnosił, że Zamawiający zajmuje trzy
różne obiekty, w różnych lokalizacjach więc niezrozumiały jest dla wykonawcy wymóg
konieczności zaoferowania wszystkich łóżek, które umożliwiałby wykonanie badania
za pomocą aparatu RTG. W ocenie Izby Zamawiający wykazał ową konieczność przez
to, że w nieodległej przyszłości będzie posiadał już tylko jeden budynek. Zamawiający
wskazywał, że aparat ramie C jest obecnie powszechnie stosowanym urządzenie, czego
Odwołujący nie kwestionował, natomiast sam w stanowisku końcowym na rozprawie
przyznał, że niezbędny jest prześwit, aby dało się „wjechać” tym urządzeniem pod łóżko.
Oceny zarzutu naruszenia przepisów podniesionych przez Odwołującego odnośnie opisu
przedmiotu zawartej w c
zęści 2 pkt 4 i 10 oraz części 3 pkt 5 i 11 należy dokonać wespół z
oceną opisu przedmiotu zamówienia zawartego w części 2 pkt 39 i części 3 pkt 41.
Zamawiający, już w SIWZ zaznaczył, że wymagany prześwit pod podwoziem min. 195 mm
ma umożliwić swobodny najazd podnośnika, na rozprawie wyjaśnił, że chodzi o podnośnik
pacjenta i taki podnośnik jest w posiadaniu Zamawiającego. Odwołujący w tym zakresie
jed
ynie stwierdził, że podnośniki przystosowuje się do łóżek, a nie łózka do podnośników –
jednocześnie Odwołujący nie zakwestionował wymaganego parametru prześwitu przez
wskazanie np. że podnośnik będący w posiadaniu Zamawiającego nie wymaga takiego
prześwitu, choć Zamawiający w trakcie rozprawy podał nazwę posiadanego podnośnika
chorych. Działanie Zamawiającego, które zmierza w kierunku nabycia łóżek szpitalnych,
które będą współdziałać z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem stanowi prawidłowe
działanie podmiotu publicznego. Zamawiający wskazał, że obecnie jest w trakcie zakupu
aparatu RTG stacjonarnego w pełni cyfrowego, którym będzie można robić badania RTG
pacjentów leżących na łóżku, jednakże to wymaga przejechania łóżkiem przez pochylnie (w
szpitalu s
ą dwie pochylnie), które znajdują się w budynku Zamawiającego i które, jak
oświadczył Zamawiający, pozostaną niezależnie od rozbudowy szpitala.
Zamawiający wskazał w piśmie procesowym, że wysokość prześwitu jaką określił tj. min. 195
mm została określona na podstawie doświadczeń Zamawiającego z posiadanymi łózkami
o prześwicie 200 mm. Zamawiający podał również, że wysokość prześwitu jaką proponuje
Zamawiający powodowałby przycieranie łóżka przy pokonywaniu pochylni, względnie
blokowałaby możliwość transportu chorego, lub w celu uniknięcia zablokowania łóżka
na pochylni, wymagane byłoby dodatkowe przeniesienie łóżka (ręczne), co przy znacznej
wadze łóżka jest niemożliwe. Zamawiający wyjaśnił również, że minimalna długość prześwitu
czyli 1050 mm wynika z te
go, że przy wysokości prześwitu minimum 195mm i rozstawieniu

kolumn w odległości 1050 mm łóżko szpitalne będzie mogło pokonać pochylnię (zjeżdżając
nie zawiesi się i swobodnie pokona fragment podłogi – naturalny kant - pomiędzy prostą
płaszczyzną i opadającą płaszczyzną podłogi. Jednocześnie Izba wskazuje, że wniosek
Odwołującego odnoszący się do parametru prześwitu wskazany w odwołaniu (160 mm) i
zmodyfikowany na rozprawie (188 mm) dotyczyło łóżka szpitalnego wielofunkcyjnego z
leżem opartym na ramionach wznoszących podpierającym leże w 8 punktach. Odwołujący
oświadczył że łóżko szpitalne o konstrukcji kolumnowej mógłby zaoferować z prześwitem
150 mm.
W ocenie Izby Zamawiający wykazał, że koniecznym jest dla niego zakup łóżek o konstrukcji
kolumnowej z uwa
gi na wykorzystywane, a będące w posiadaniu Zamawiającego
urządzenia takie jak aparat RTG ramie C, podnośnik pacjentów, natomiast konieczność
zaoferowania łóżek szpitalnych o odpowiedniej wysokości prześwitu podyktowane jest
obiektywnymi przesłankami uzasadniającymi w pełni wymagania określone przez
Zamawiającego. Izba podkreśla, że w tym zakresie nie przedstawił Odwołującego żadnej
argumentacji, bo w ocenie Izby nie można za taką przyjąć stwierdzenia, że można
przebudować pochylnie. Izba zaznacza w tym miejscu, również łóżko o konstrukcji
niedopuszczonej przez Zamawiającego a którym dysponuje Odwołujący również nie spełnia
wymagań w zakresie wymagań prześwitu. Izba wskazuje również, że łózka takich
producentów jak Formed, Famed, Healroom spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania, a Odwołujący nie zakwestionował tego oświadczenia Zamawiającego.

Odnosząc się do kolejnego wskazanego naruszenia w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia zamieszczonego w część 2 pkt 15, 16 i 22 oraz część 3 pkt 17, 18 i 24 –
dotyczące zakresu funkcji sterowanych z paneli bocznych, podkreślenia wymaga na co
wskazywał Zamawiający, że sterowanie z paneli sterujących z poręczy bocznych jest od
strony personelu, a nie od strony pacjenta
(od strony pacjenta zostały udostępnione inne
funkcje)
. Tym samym mało prawdopodobne wydaje się, aby pacjent przypadkowo mógł użyć
tego panelu i zrobić sobie krzywdę. Jednocześnie Izba zaznacza, że określenie wymagania
dostępności funkcji z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu tj.
pozycja Trendelenburga i pozycji anty-
Trendelenburga (w części 2 pkt 22 i części 3 pkt 24
podanych jako przechyły wzdłużne leża) Zamawiający uzasadnił swoimi potrzebami.
Zamawiający wskazał bardzo zasadnie, że łóżko szpitalne, którego zakupu chce dokonać
Zamawiający ma służyć personelowi medycznemu w opiece nad pacjentem i ma dla tego
personelu być sprawne i wygodne w użyciu. Zamawiający wskazał, że funkcje łózka mają
usprawniać pracę personelu medycznego, a temu właśnie służą funkcje sterowania łóżkiem
z paneli bocznych od strony personelu. Zamawiający znaczył, że panel centralny znajduje
się w szczycie łóżka od strony nóg, a optymalne ustawienie pozycji Trendelenburga i pozycji

anty-
Trendelenburga wymaga zwykle, aby personel medyczny znajdował się przy głowie
pacjenta. Izba nie podziela stanowiska Odwołującego, że wyeliminować należy taką funkcję
ponieważ pacjent może uruchomić funkcję nieświadomie i narazić się na niebezpieczeństwo,
przyjmując taki tok rozumowania w ocenie Izby należałoby usunąć ze szpitala bardzo wiele
urządzeń medycznych, bądź zmienić ich budowę i konstrukcję usuwając wszystkie przyciski,
guziczki, pokrętła, kraniki i inne, które przez działanie pacjenta mogłyby mu zagrozić.
Nie jest to możliwe na obecnym etapie rozwoju techniki, natomiast eliminacja funkcji
na panelach od strony personelu
, które są przydatne w pracy personelu medycznego –
czego nie zakwestionował Odwołujący - a co podkreślał Zamawiający jest niezasadna. Izba
nie podziela również argumentacji Odwołującego ustawienie pozycji Trendelenburga i pozycji
anty-
Trendelenburga nie są pozycjami ratującymi życie i to uzasadnia ich eliminację z panelu
sterującego od strony personelu medycznego. Pozostawiając kwestie oceny tego co jest,
a co nie jest pozycją ratujących życie specjalistą w tej dziedzinie, Izba stwierdziła,
że argument Odwołującego nie znajduje uzasadnienia. Przecież, po pierwsze, w taki sam
sposób funkcja pozycji ratującej życie byłaby dostępna dla pacjenta jak pozycja
Trendelenburga i pozycja anty-Trendelenburga, natomiast po drugie, nie stanowi
wystarczającego uzasadnienia w ocenie Izby argumentacja dla usunięcia danych funkcji
z panelu sterującego po stronie personelu argument, że dane funkcje nie są funkcjami
ratującymi życie. Niewątpliwie pozycje Trendelenburga i anty-Trendelenburga używane
są przez personel medyczny na wielu różnych oddziałach, czemu wyraz dał Zamawiający
w swoim piśmie procesowym, a którego to argumentu nie kwestionował Odwołujący,
w zasadzie potwierdził przydatność tych funkcji Odwołujący wskazując na to,
że uruchamiane te funkcje są za pomocą panelu centralnego.

Reasumując powyższe, Izba stwierdza, że nie doszło do naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i zasad prawa
zamówień publicznych. W zasadzie argumentacja Odwołującego sprowadzała się
w rozpoznawanej sprawie
do tego, że nie może on zaoferować rozwiązania, które posiada
w swojej ofercie. Natomiast f
akt posiadania danego produktu przez danego wykonawcę nie
stanowi o tym, że dany Zamawiający ma nabyć ten produkt tylko dlatego, ze wykonawca go
posiada. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu o cechach
odpowiadających jego potrzebom, a w tym o najwyższych dostępnych standardach
jakościowych, w oparciu o opinie użytkowników produktów (Wyrok SO w Gdańsku z dnia 23
stycznia 2009 roku sygn. akt XII Ga 431/09) jednocześnie dokonując tego z uwzględnieniem
racjonalnego planowania dokonywanych wydatków zarówno pod względem finansowym jak i
użytkowym (wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2015 roku sygn. akt
GSK 2203/13). Zamawiający, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia swoich

potrzeb na odpowiednim poziomie, uprawniony jest do takiego opisu parametrów
zamówienia, by jego realizacja odpowiadała zarówno jego uzasadnionym potrzebom,
możliwościom finansowym, zabezpieczeniu potrzeb Zamawiającego na przyszłość
w perspektywie zmian wynikających z rozwoju działalności Zamawiającego nie naruszając
przy tym zasady uczciwej konkurencji i
możliwości złożenia ofert przez wykonawców,
będących w stanie podołać wymaganiom Zamawiającego, w sposób nie naruszający
równowagi pomiędzy dobrem Zamawiającego i uczestników postępowania. Nie sposób tym
samym uznać, aby Zamawiający ograniczał w przedmiotowym postępowaniu na dostawę
sprzętu medycznego konkurencje, tym samym nie naruszył wskazywanych w odwołaniu
przepisów ustawy.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust.
9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust.
3 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).


Przewodniczący:………………………………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie