eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2470/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2017-12-18
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2470/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Agata Mikołajczyk, Izabela Niedziałek - Bujak Protokolant: Edyta Paziewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 i 15 grudnia 2017 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 listopada 2017 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia PKP Energetyka S.A.,
PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., (ul Hoża 63/67, 00-681 Warszawa)
w postępowaniu
prowadzonym przez Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., (ul Targowa 74,
03-734 Warszawa)


przy udziale:
A.
wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia Krakowskie Zakłady
Automatyki S.A., (ul. Wielicka 30, 30-
552 Kraków)
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego
B.
wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia J. ELECTRIC Sp. z o.o., (ul.
Wiertnicza 77, 02-952 Warszawa)

zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego
C.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia J. ELEKTRIC Sp. z
o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., (ul.
Wiertnicza 77, 02-952 Warszawa)

zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego


orzeka:

1.
oddala odwołanie

2.
kosztami postępowania obciąża Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia PKP Energetyka S.A., PKP Energetyka Obsługa Sp. z
o.o.,
(ul Hoża 63/67, 00-681 Warszawa)
i
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr
(
słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
uiszczoną przez Odwołującego -
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia PKP Energetyka
S.A., PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., (ul Hoża 63/67, 00-681 Warszawa)

tytułem wpisu od odwołania
2.2
zasądza od Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia PKP Energetyka S.A., PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., (ul Hoża
63/67, 00-681 Warszawa)

na rzecz Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., (ul Targowa 74, 03-734 Warszawa)

kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) – stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
ponies
ione z tytułu uzasadnionych kosztów strony w postaci wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
O
dwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: …………..…………

Członkowie:
……………………..

……………………..Sygn. akt: KIO 2470/17

UZASADNIENIE
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi utrzymania urządzeń elektroenergetyki
nietrakcyjnej w latach 2018 - 2021
”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej 10 sierpnia 2017 pod nr 2017/3 152- 315711.
Odwołujący: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w składzie: PKP
Energetyka S.A. [lider konsorcjum], PKP Energetyka Obsługa sp. z o.o. wniósł odwołanie
wobec: odrzucenia ofe
rty Odwołującego na realizację części l-XXIII zamówienia jako
niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”);
zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy J.
Electric sp. z o.o. (dalej jako „Electric”) na
realizację części l-XIII i XVI - XXIII zamówienia jako zawierającej błąd w obliczeniu ceny,
niezgodnej z treścią SIWZ, stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji oraz zawierającej
rażąco niską cenę; zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum wykonawcy w składzie 1) J.
Electric sp. z o.o. oraz 2) Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o. (dalej
jako „Konsorcjum” lub „Konsorcjum Electric”) na realizację części XIV - XV zamówienia jako
zawierającej błąd w obliczeniu ceny, niezgodnej z treścią SIWZ, stanowiącej czyn
nieuczciwej konkurencji oraz zawierającej rażąco niską cenę; zaniechania udostępnienia
Odwołującemu oferty Electric w zakresie: części IV sekcja C pkt 6) JEDZ Electric, tj. wykazu
osób oraz dowodów, że osoby w nim wymienione wyznaczone do wykonania
poszczególnych części zamówienia posiadają świadectwa kwalifikacyjne eksploatacji
urządzeń energetycznych na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” w grupie G1
(uprawnienia elektryczne), Odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 13
listopa
da 2017 roku stanowiących część oferty Electric pomimo złożonego wniosku o
udostępnienie tych dokumentów; zaniechania udostępnienia Odwołującemu oferty
Konsorcjum Electric w zakresie:
części IV sekcja C pkt 6) JEDZ Konsorcjum Electric, tj.
wykazu osób oraz dowodów, że osoby w nim wymienione wyznaczone do wykonania
poszczególnych części zamówienia posiadają świadectwa kwalifikacyjne eksploatacji
urządzeń energetycznych na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” w grupie G1
(uprawnienia elektryczne), Odpowi
edzi na wezwanie do uzupełnienia z dnia 13 listopada
2017 roku stanowiących część oferty Konsorcjum Electric pomimo złożonego wniosku o
udostępnienie tych dokumentów; dokonania wyboru oferty złożonej przez Electric na
wykonanie części l-XIII i XVI - XXIII zamówienia oraz oferty złożonej przez Konsorcjum na
wykonanie części XIV i XV, ewentualnie zaniechania unieważnienia Postępowania.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP poprzez
bezzasadne odrzucenie oferty Odwołującego na realizację części l-XXIII zamówienia jako
niezgodną z treścią SIWZ podczas gdy złożona oferta została sporządzona w sposób
prawidłowy, lub ewentualnie: art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP poprzez zaniechanie unieważnienia
Postępowania podczas gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W zakresie części I - XIII i XVI - XXIII:
- art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 PZP poprzez jego niezastosowanie i nieodrzucenie oferty Electric,
podczas gdy oferta Electric zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający na nieprawidłowym
przeniesieniu kosztów wykonania pozycji usług utrzymania oświetlenia zewnętrznego do
innych pozycji, co w konsekwencji jest niezgodne z treścią SIWZ oraz stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji,
- art. 90 ust. 1 PZP poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie wezwania Electric do
wyjaśnienia ceny oferty, w szczególność i w zakresie świadczenia usług utrzymania
oświetlenia zewnętrznego, a w konsekwencji naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty Electric,
- art. 8 ust. 1 i 3 PZP w zw. z art. 96 ust. 3 PZP w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako „UZNK”) poprzez ich
nieprawidłowe zastosowanie i zaniechanie odtajnienia oferty Electric w zakresie:
-
części IV sekcja C pkt 6) JEDZ Electric, tj. wykazu osób oraz dowodów, że osoby w nim
wymienione wyznaczone do wykonania poszczególnych części zamówienia posiadają
świadectwa kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń energetycznych na stanowiskach
eksploatacji „E” i dozoru „D” w grupie G1 (uprawnienia elektryczne), odpowiedzi na
wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 13 listopada 2017 roku podczas gdy informacje
zamieszczone w wyżej wymienionych dokumentach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
Electric, a wykonawca ten nie wykazał, że informacje te taką tajemnicę, ewentualnie z
ostrożności procesowej,
- art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP, ewentualnie art. 26 ust. 3 PZP poprzez jego niezastosowanie i
uznanie, że Electric wykazał spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, art. 7 ust. 1 PZP
poprzez podejmowanie w Postępowaniu czynności i zaniechań prowadzących do naruszenia
zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji.
- art. 91 ust. 1 PZP poprzez wybranie oferty Electric jako najkorzystniejszej podczas gdy
oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu.
W zakresie części XIV i XV:
- art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 PZP poprzez jego niezastosowanie i nieodrzucenie oferty

Konsorcjum, podczas gdy oferta ta zawie
ra błąd w obliczeniu ceny polegający na
nieprawidłowym przeniesieniu kosztów wykonania pozycji usług utrzymania oświetlenia
zewnętrznego do innych pozycji, co w konsekwencji jest niezgodne z postanowieniami SIWZ
oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- art. 90 ust. 1 PZP poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie wezwania Konsorcjum
Electric do wyjaśnienia ceny oferty w szczególności w zakresie świadczenia usług
utrzymania oświetlenia zewnętrznego, a w konsekwencji naruszenie art. art. 89 ust. 1 pkt 4
PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Electric,
- art. 8 ust. 1 i 3 PZP w zw. z art. 96 ust. 3 PZP w zw. z art. 11 ust. 4 UZNK poprzez ich
nieprawidłowe zastosowanie i zaniechanie odtajnienia oferty Konsorcjum Electric w zakresie:
a.
części IV sekcja C pkt 6) JEDZ Konsorcjum Electric, tj. wykazu osób oraz
dowodów, że osoby w nim wymienione wyznaczone do wykonania poszczególnych
części zamówienia posiadają świadectwa kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń
energetycznych na stanowiskach eksploatacji
„E” i dozoru „D” w grupie G1
(uprawnienia elektryczne)
b.
Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia z dnia 13 listopada 2017 roku podczas
gdy informacje zamieszczone w tych dokumentach nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa któregokolwiek z podmiotów tworzących Konsorcjum Electric, a
wykonawca nie wykazał, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
-
ewentualnie, z ostrożności procesowej art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP, ewentualnie art. 26 ust. 3
PZP poprzez jego niezastosowanie i uznanie, że Konsorcjum wykazało spełnienie warunków
udziału w Postępowaniu,
-
art. 7 ust. 1 PZP poprzez podejmowanie w Postępowaniu czynności i zaniechań
prowadzących do naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji.
- art. 91 ust. 1 PZP poprzez wybranie oferty Konsorcjum Electric jako najkorzystniejszej
podczas gdy oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu w trybie art. 192
ust. 3 pkt.1 Pzp, unieważnienia czynności wyboru oferty Electric na wykonanie części l-XIII i
XVI -
XXIII zamówienia jako oferty najkorzystniejszej, unieważnienia czynności wyboru oferty
Konsorcjum Electric na wykonanie części XIV i XV zamówienia jako oferty najkorzystniejszej,
unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, odrzucenie ofert Electric i
Konsorcjum jako zawierające błąd w obliczeniu ceny, niezgodnych z treścią SIWZ,
stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji i zawierające rażąco niską cenę, przeprowadzenie
ponownej oceny złożonych ofert na wykonanie części I- XXIII zamówienia z uwzględnieniem
oferty Odwołującego i z pominięciem ofert złożonych przez Electric oraz Konsorcjum,
udostępnienie Odwołującemu części IV sekcja C pkt 6) JEDZ Electric, tj. wykazu osób oraz

dowodów, że osoby w nim wymienione wyznaczone do wykonania poszczególnych części
zamówienia posiadają świadectwa kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń energetycznych na
stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” w grupie G1 (uprawnienia elektryczne),
Odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 13 listopada 2017 roku stanowiących
część oferty Electric; części IV sekcja C pkt 6) JEDZ Konsorcjum Electric, tj. wykazu osób
oraz dowodów, że osoby w nim wymienione wyznaczone do wykonania poszczególnych
części zamówienia posiadają świadectwa kwalifikacyjne
eksploatacji urządzeń
energetycznych na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” w grupie G1 (uprawnienia
elektryczne), Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia z dnia 13 listopada 2017 roku
stanowiących część oferty Konsorcjum lub ewentualnie: nakazanie Zamawiającemu
unieważnienie Postępowania z uwagi na wystąpienie niemożliwej do usunięcia wady
uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

Bezzasadne odrzucenie oferty Odwołującego
Zamawiający prowadzi postępowanie w celu udzielenia zamówienia na wykonanie usługi
utrzymania urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej w latach 2018-2021, które zostało
podzielone na 23 części. Zgodnie z wymogami Zamawiającego wykonawcy zostali
zobowiązani do wypełnienia formularzy cenowych (stanowiących załączniki nr 1 - 4 do
Formularza oferty), w których należało wycenić poszczególne pozycje, zliczające się do
wynagrodzenia za realizację każdej z części. Odwołujący wskazał, że Zamawiający nie
przedstawił szczegółowych instrukcji odnośnie sposobu wypełnienia formularzy cenowych,
ograniczając się do stwierdzenia, że „wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje
Formularza oferty oraz wszystkie pozycje w załącznikach 1-4 Formularza ofert
y” (Rozdział
XIV pkt 5 SIWZ).
W p
ostępowaniu zostały złożone oferty sześciu wykonawców: Odwołującego, Electric,
Konsorcjum Electric, Krakowskich Zakłady Automatyki S.A., ZUE S.A. oraz Trakcji System
sp. z o.o. W dniu 13 listopada 2017 r. Zamawiający poinformował, że w zakresie części od I -
XIII i od XVI -
XXIII zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożył Electric. Natomiast w zakresie
części XIV i XV zamówienia Zamawiający dokonał wyboru oferty Konsorcjum.
Oferty Odwołującego, ZUE S.A. oraz Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. zostały
odrzucone jako niez
godne z SIWZ. W treści uzasadnienia dla odrzucenia tych ofert
Zamawiający wskazał, że w załącznikach 1 -4 do Formularza oferty, w pozycjach, w których
podano liczbę sztuk „0”, wykonawcy nie wskazali ceny lub też podano cenę 0,00 zł (tak w
przypadku oferty
Krakowskich Zakładów Automatyki S.A.).

W ocenie Odwołującego, decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego z uwagi
na nieprawidłowe wypełnienie formularzy cenowych (tj. załączników nr 1 - 4 do Formularza
oferty) jest całkowicie błędna i nieuzasadniona.
Odwołujący wskazał, że Zamawiający przewidział w treści formularzy konieczność wyceny
pozycji usług do zrealizowania w danym roku, a które obiektywnie nie będą w tym okresie
wykonane.
Przykładem może być np. konieczność wyceny usługi „przegląd 5-letni” w ramach
części I zamówienia, w przypadku których wykonawcy w pełni zasadnie mogli przyjąć, że
skoro dana usługa w ogóle nie może być zlecona w trakcie trwania czteroletniego kontraktu,
to nie należy jej wyceniać.
Odwołujący zwrócił uwagę na wewnętrznie sprzeczne postanowienia pkt 2 rozdziału II SIWZ
(str. 3 SIWZ) i § 2 Projektu Umowy. Biorąc pod uwagę treść § 2 ust. 1 Projektu Umowy,
zgodnie z którym Zamawiający wyraźnie przesądza o ograniczeniu zakresu usług
uwzględniających utrzymanie urządzeń instalacji elektrycznych, oświetlenia wewnętrznego w
obiektach budowlanych, zewnętrznych instalacji odgromowych oraz oświetlenia
zewnętrznego należących do Straży Ochrony Kolei, to wpisanie określonych kwot w
pozycjach, gdzie dla Prawa Opcji Zamawiający określa jako ilość „0” jest jednie wymogiem
formalnym, nie wpływającym na treść zobowiązania Wykonawcy.
Taka właśnie redakcja formularzy cenowych skłaniała Odwołującego do w pełni zasadnego
wniosku, że we wszystkich tych przypadkach, gdy Zamawiający wskazał liczbę „0”, w ogóle
nie należało dokonywać wyceny, bowiem Zamawiający wskazując taką liczbę w sposób
jednoznaczny deklarował, że dana usługa nie będzie realizowana w czasie trwania Umowy.
W ocenie Odwołującego, brak wskazania cen jednostkowych w tych rubrykach, gdzie nie
przewidziano zleceń, nie mógł mieć jakiegokolwiek wpływu na cenę całkowitą. Bez względu,
jaką kwotę wykonawca wskazałby w takiej pozycji, wartość wskazana w komórce „roczna
kwota netto” zawsze wyniosłaby „0”, bowiem taki jest wynik mnożenia dowolnej liczby (w tym
przypadku -
ceny jednostkowej) przez „0” (w tym przypadku - liczby usług w danym roku), a
więc nie ma to wpływu na oferowaną cenę, która jest jednym z kryteriów oceny. Odwołujący
uznał za całkowicie niezrozumiałe stosowanie tego wymogu do tych pozycji, gdzie sam
Zamawiający nie potrafił zdefiniować swoich potrzeb i określił w nich ilość usług liczbą „0”.
W
konsekwencji
Odwołujący
stwierdził,
że
przyjęcie
przez
Zamawiającego
niejednoznacznych wymogów co do sposobu wypełnienia formularzy cenowych nie powinno
rodzić wobec wykonawców negatywnych skutków, a w szczególności tak daleko idących, jak
odrzucenie złożonej oferty. W związku z powyższym, zdaniem Odwołującego, odrzucenie
przez Zamawiającego oferty Odwołującego należy uznać za nieprawidłowe.

Zaniechanie odrzucenia oferty Electric i Konsorcjum
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem urządzeń
elektroenergetyki nietrakcyjnej zabudowanych na obiektach i liniach kolejowych
zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2018 + 2021. W zakres
urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej objętych zamówieniem wchodzą urządzenia:
oświetlenia zewnętrznego; oświetlenia wewnętrznego i instalacji elektrycznych oraz instalacji
odgromowych i uziemiających w budynkach i obiektach budowlanych na liniach kolejowych;
ele
ktrycznego ogrzewania rozjazdów wraz z kablami i liniami zasilającymi nn z
wyposażeniem (szafy sterująco - rozdzielcze, sterowniki, itp.) oraz urządzeniami sterowania.
Zamawiający wymagał, aby do oferty wykonawcy załączyli wypełnione załączniki do
Formularza oferty (nr 1 - 4), dalej jako
„Formularze cenowe”, których wzór został
udostępniony przez Zamawiającego. Zgodnie z ust. 3 Rozdziału XIV SIWZ „poszczególne
ceny jednostkowe każdej pozycji Formularza oferty i załączników do Formularza oferty (nr 1-
4)
powinny uwzględniać wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją
danej pozycji Formularza oferty i nie mogą być przenoszone do innych pozycji”.
Jednocześnie Zamawiający w Rozdziale XIV SIWZ określił sposób obliczenia ceny oferty.
Zgodnie z ust. 1 Rozdziału XIV SIWZ
„podana w ofercie cena ofertowa brutto musi
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty
bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego
wykonania całości przedmiotu Zamówienia oraz podatku od towarów i usług”.
Wykonawca J. Electric sp. z o.o.
złożył ofertę na części od I - XIII i XVI - XXIII. W złożonych
Formularzach cenowych określił cenę za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu
zamówienia. Odwołujący wskazał, że podane ceny jednostkowe istotnie różnią się od
realnych cen za wykonanie danej pozycji. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Electric są
znacznie niższe niż ceny jednostkowe zaproponowane przez Odwołującego. Stosunek cen
za wykonanie usług utrzymanie instalacji oświetleniowej i instalacji wewnętrznej przedstawia
się zupełnie odwrotnie. Łączna cena

za wykonanie takich usług przez Odwołującego jest
niższa o ok 40% w porównaniu do ceny oferty Electric dla wszystkich części, w których
Electric złożył ofertę. Zdaniem Odwołującego, Wykonawca Electric przeniósł koszty
wykonania usług w zakresie świadczenia usług utrzymania oświetlenia zewnętrznego do
ceny jednostkowych świadczenia usług utrzymania instalacji oświetleniowej i instalacji
wewnętrznej. Jednocześnie, zaoferował cenę za świadczenie usług utrzymania
zewnętrznego, która nie zawiera wszystkich kosztów wykonania poszczególnych czynności.
Podobne uwagi Odwołujący odniósł do oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia J. Electric sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych
AREX sp. z o.o.
Wskazał, że ceny jednostkowe zaoferowane przez Konsorcjum są znacznie

niższe niż ceny jednostkowe zaproponowane przez Odwołującego. W konsekwencji także
łączna cena Konsorcjum za świadczenie usług utrzymania oświetlenia zewnętrznego jest
znacznie niższa niż cena Odwołującego. Stosunek cen za wykonanie usług utrzymanie
instalacji oświetleniowej i instalacji wewnętrznej przedstawia się całkowicie odwrotnie.
Łączna cena za wykonanie takich usług przez Odwołującego jest niższa o ok 40% w
porównaniu do ceny oferty Konsorcjum. Zdaniem Odwołującego, Konsorcjum przeniosło
koszty wykonania usług w zakresie świadczenia usług utrzymania oświetlenia zewnętrznego
do ceny jednostkowych świadczenia usług utrzymania instalacji oświetleniowej i instalacji
wewnętrznej. Jednocześnie, zaoferowało cenę za świadczenie usług utrzymania
zewnętrznego, która nie zawiera wszystkich kosztów wykonania poszczególnych czynności.

Błąd w obliczeniu ceny i niezgodność z treścią SIWZ
Zamawiający zabronił w treści SIWZ przenoszenia określonej pozycji z kosztorysu do innych
pozycji.
Zdaniem Odwołującego, zarówno Wykonawca J. Electric sp. z o.o. jak i Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia J. Electric sp. z o.o., Zakład Automatyki i
Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o. błędnie przygotowali oferty, niezgodnie z treścią
SIWZ, co jednocześnie powinno być uznane jako błąd w obliczeniu ceny. Wynika to między
innymi ze sposobu obliczenia wynagrodzenia wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.
Wykonawcy, zdaniem Odwołującego, dokonali przeniesienia kosztów wykonania pozycji
dotyczących świadczenia usług oświetlenia zewnętrznego do pozycji odnoszących się do
wykonania usług utrzymania instalacji oświetleniowej i instalacji wewnętrznej. W związku z
powyższym, oferty są niezgodne z ust. 3 Rozdziału XIV SIWZ i zawierają błąd w obliczeniu
ceny. W konsekwencji, oferty te powinny zostać odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i
6 PZP.

Czyn nieuczciwej konkurencji
Zdaniem Odwołującego, opisane powyżej działania można zakwalifikować jako czyn
nieuczciwej konkurencji, a tym samym oferty te powinny zostać odrzucone na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 3 PZP. Zgodnie z art. 3 ust. 1 UZNK czynem nieuczciwej konkurencji jest
działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes
innego przedsiębiorcy lub klienta. W ocenie Odwołującego, dokonując przeniesienia cen
świadczenia usług utrzymania oświetlenia zewnętrznego do cen usług utrzymania instalacji
oświetleniowej i instalacji wewnętrznej, Wykonawca J. Electric sp. z o.o. jak i Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia J. Electric sp. z o.o., Zakład Automatyki i
Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o., dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji.
Istnieje
wysokie ryzyko, że na etapie realizacji umowy wynagrodzenie końcowe Electric i

Konsorcjum będzie znacznie wyższe niż to określone w ofertach wykonawców. W
konsekwencji, oferta Electric oraz Konsorcjum podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 3 PZP.

Rażąco niska cena Electric i Konsorcjum
W ocenie Odwołującego, zaoferowane przez Wykonawcę J. Electric oraz Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia J. Electric sp. z o.o., Zakład Automatyki i
Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o., ceny za świadczenie usług utrzymania oświetlenia
zewnętrznego nie obejmują wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania
um
owy. W konsekwencji zaniżenia ceny dla wykonania jednego z istotnych elementów
przedmiotu zamówienia, należy stwierdzić, że również całkowita cena tych ofert jest rażąco
niska, a oferta Wykonawcy
Electric przede wszystkim w zakresie części I, II, IV, V, VI, Vil, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVI. Świadcząc usługi utrzymania oświetlenia zewnętrznego wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić w szczególności koszty pracownicze, koszty sprzętu, materiał
oraz koszty ogólne wykonawcy. W ramach cen wymienionych w Formularzu cenowym za
świadczenia usług utrzymania oświetlenia zewnętrznego nie zostały one ujęte przez
W
ykonawcę Electric i Konsorcjum. W konsekwencji czego całkowita cena złożonych ofert
jest rażąco niska. W konsekwencji Odwołujący stwierdził, że oferty Electric oraz Konsorcjum
powinny zostać odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP.

Tajemnica przedsiębiorstwa
W ocenie Odwołującego, Wykonawca J. Electric sp. z o.o. nie sprostał obowiązkowi
określonemu w art. 8 ust. 3 Pzp. Informacje zastrzeżone przez tego Wykonawcę nie
stanowią tajemnicy jego przedsiębiorstwa.
W
uzasadnieniu zastrzeżenia wykazu osób jako tajemnicy przedsiębiorstwa wskazano, że „w
związku z zawartą umową Nr 232/2016/JW2063, której przedmiotem jest wykonanie robót
budowlanych (instalacyjno -
elektrycznych) polegających na: „Konserwacji i naprawie
instalacji elektr
ycznych i odgromowych, linii kablowych i oświetlenia terenu w kompleksach
administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063 w Warszawie” pomiędzy Jednostką
Wojskową nr 2063 (...) a Wykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania
bezwzględnej poufności odnośnie danych pracowników”.
Powyższa argumentacja została
ponowiona w piśmie z dnia 2 listopada, natomiast w piśmie z dnia 13 listopada 2017 roku
Electric nie przedstawił żadnego uzasadnienia dla zastrzeżenia załączonych dokumentów
jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Odwołujący w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwrócił się do Jednostki Wojskowej Nr 2063 o
udostępnienie ofert wykonawców oraz zawartej umowy nr 232/2016/JW2063. W dniu 3

listopada 2017 roku Jednostka Wojskowa nr 2063 udostępniła Odwołującemu żądane
dokumenty. Z analizy udostępnionej oferty nie wynika, aby załączony do niej wykaz osób
stanowił tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykaz osób stanowił załącznik do oferty jak i do
umowy oraz nie został zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa Electric. Postanowienia
zawartej umowy nie nakazują stronom zachowania bezwzględnej poufności odnośnie
danych swoich pracowników. Tym samym, rzekomą tajemnicę przedsiębiorstwa Odwołujący
uzyskał w trybie zwykłego dostępu na podstawie złożonego wniosku w trybie dostępu do
informacji publicznej. W związku z powyższym, zdaniem Odwołującego, nie można uznać,
aby miała ona charakter poufny.
Z
amawiający do dnia złożenia niniejszego odwołania nie udostępnił wykazu osób
znajdujących się w JEDZ oraz dowodów, że osoby w nim wymienione wyznaczone do
wykonania poszczególnych części zamówienia posiadają świadectwa kwalifikacyjne
eksploatacji urządzeń energetycznych na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” w
grupie G1 (uprawnienia elektryczne), a także pozostałych dokumentów odnoszących się do
dysponowania przez
Wykonawcę J. Electric sp. z o.o. osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Ponadto Odwołujący zauważył, że Wykonawca J. Electric sp. z o.o. nie podał
żadnych innych argumentów uzasadniających, że informacje zamieszczone w wykazie osób
oraz w pozostałych dokumentach odnoszących się do dysponowania osobami zdolnymi do
realizacji za
mówienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z powyższym należy
uznać, że dokumenty te nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Electric i powinny zostać
ujawniony pozostałym wykonawcom biorącym udział w Postępowaniu. Odwołujący wskazał
także, że w uzasadnieniu zastrzeżenia wykazu osób jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Wykonawca J. Electric sp. z o.o.
oświadczył, że „ujawnienie informacji konkurentom
prowadziłoby do uzyskania przez nich nieuzasadnionej korzyści gospodarczej, zaburzając
tym sam
ym prawidłową konkurencję na rynku oraz narazić Wykonawcę na szkodę w wielkich
rozmiarach”.
Powyższe twierdzenia nie zostały w żaden sposób wykazane. Wykonawca nie
przedstawił żadnego dowodu ani nie złożył żadnego dokumentu potwierdzającego, że
udostępnienie informacji wynikających z wykazu osób mogę zaburzyć uczciwą konkurencję
lub spowodować szkodę w wielkich rozmiarach w majątku Electric.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia J. Electric sp. z o.o., Zakład
Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o., w ofercie zastrzegli jako tajemnicę
przedsiębiorstwa między innymi wykaz osób znajdujący się w Części IV sekcja C pkt 6)
JEDZ. Ponadto pismem z dnia 2 listopada 2017 roku zastrzegli
jako tajemnicę
przedsiębiorstwa także dokumenty potwierdzające uprawnienia osób dedykowanych do
realizacji zamówienia, natomiast pismem z dnia 13 listopada 2017 roku złożone wyjaśnienia.

Odwołujący wskazał, że w dołączonych uzasadnieniach Konsorcjum powołuje się przede
wszystkim na rzekomy fakt, że konsorcjant Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych
AREX sp. z o.o. (dalej jako
AREX”) jest podmiotem funkcjonującym w branży specjalnej w
zakresie systemów kierowania ogniem, automatyki w sprzęcie wojskowym. Na dowód czego
przedstawił Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego, Koncesję nr B - 054/2007 oraz
Certyfikat NCAGE. Konsorcjum twierdzi, że pracownicy AREX uczestniczą w projektach
mających szczególne znaczenie dla obronności kraju i z tego powodu upublicznienie
niektórych danych dla celów prowadzenia postępowań przetargowych w branży cywilnej
może pośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo prowadzonych projektów w branży specjalnej.
Powyższe twierdzenia nie uzasadniają jednak zastrzeżenia informacji znajdujących się w
wykazie osób (oraz dalszych informacji o tych osobach) jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
Odwołujący wskazał, że Zamawiający nie wymagał, aby wykonawcy podawali szczegółowe
informacje na temat doświadczenia poszczególnych osób wymienionych w wykazie osób.
Zgodnie z Rozdziałem IX ust. 3 pkt 1) Zamawiający określił, iż uzna, że Wykonawca spełnia
warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli wykaże, że na dzień składania
ofert dysponuje odpowiednią liczbą osób posiadających świadectwa kwalifikacji eksploatacji
urządzeń energetycznych na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” w grupie (G1
(uprawnienia elektryczne) w określonej liczbie. Dla części XIV było to 8 osób, w tym 3 osoby
ze świadectwem dozoru „D”, natomiast dla części XV było to 6 osób, w tym 2 osoby ze
świadectwem dozoru „D”. Tym samym, Zamawiający nie wymagał, aby wykonawcy podali
jakiekolwiek informacje dotyczące kontraktów, usług, które były wykonywane przez
poszczególne osoby. W konsekwencji, poprzez wpisanie odpowiednich osób do wykazu nie
zostałaby naruszona tajemnica przedsiębiorstwa. Pozostali wykonawcy nie uzyskaliby
wiedzy na temat czynności, usług, kontraktów o znaczeniu bezpieczeństwa kraju.
Ponadto
Odwołujący zauważył, że wymagane świadectwa dozoru „D” i eksploatacji „E” nie
są w żaden sposób związane z kontraktami z zakresu bezpieczeństwa. Takie świadectwa
powinny posiadać osoby zajmujące się z eksploatacją sieci oraz urządzeń instalacji, co
wynika wprost z art. 54 ust. 1 Prawa energetycznego. Jednocześnie, świadectwa wydawane
są zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. W związku z powyższym,
przedstawienie osób posiadających wyżej wskazane świadectwa nie powoduje, że zostanie
ujawniona jakakolwiek tajemnica przedsiębiorstwa AREX, gdyż takie uprawnienia pozostają
bez związku z rzekomą działalnością AREX w zakresie bezpieczeństwa kraju.
Dodatkowo Odwołujący podkreślił, że Konsorcjum nie przedstawiło żadnych innych
argumentów uzasadniających, że informacje dotyczące wykazu osób (oraz kolejne

dokumenty
dotyczące
warunku
dysponowania
osobami)
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa Konsorcjum.

Niewykazanie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zdaniem Odwołującego, Wykonawca J. Electric oraz Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia J. Electric sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych
AREX sp. z o.o.,
nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej. Zgodnie z Rozdziałem IX ust. 3 pkt 1) SIWZ,
Zamawiający wymagał, aby wykonawca na dzień składania ofert dysponował odpowiednimi
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
Wykonawca J. Electric sp. z o.o.
, złożył ofertę na 21 części zamówienia. W związku z treścią
warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert powinien dysponować 124
osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Zdaniem Odwołującego, mając na
względzie wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa, trudno sobie wyobrazić, aby
Wykonawca J. Electric sp. z o.o.,
spełniał taki wymóg. Odwołujący wskazał, że wątpliwości
co do prawidłowości wykazania spełnienia warunku udziału przez Wykonawcę J. Electric sp.
z o.o.
posiadał także Zamawiający, który wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty. Ze
względu na zaniechanie odtajnienia części oferty przez Zamawiającego, Odwołujący poddał
jedynie w w
ątpliwość rzeczywiste spełnienie przez Wykonawcę J. Electric sp. z o.o.,
warunków udziału w postępowaniu.
Podobne uwagi Odwołujący odniósł do treści oferty Konsorcjum. W opinii Odwołującego
istnieją wątpliwości czy Konsorcjum prawidłowo wykazało spełnienie warunków udziału w
postępowaniu. Zamawiający uznał początkowo, że Konsorcjum nie wykazało spełnienia
warunku udziału, a w konsekwencji został wezwany do ich uzupełnienia. W argumentacji
Odwołujący podniósł, że: z treści JEDZ członka Konsorcjum - AREX wynika, że celem
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca będzie korzystać z
podwykonawcy PHU Bentley K. N.
. Zgodnie z treścią zobowiązania podmiot ten udostępnił
spółce AREX 7 pracowników. Jednak celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu dla
części XIV i XV wykonawca powinien dysponować 14 osobami. Istotne jest również, że Lider
Konsorcjum -
Electric złożył ofertę na realizację 21 części, stąd też w ocenie Odwołującego
nie będzie on dysponować kolejnymi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia w ramach
c
zęści XIV i XV. Tym samym, w ocenie Odwołującego, istnieje uzasadnione
prawdopodobieństwo, że Konsorcjum nie wykazało spełnienia warunku udziału w
postępowaniu. Ze względu jednak na zaniechanie odtajnienia części oferty przez
Zamawiającego, Odwołujący poddał w wątpliwość rzeczywiste spełnienia przez Konsorcjum
warunków udziału w postępowaniu.

W trakcie postępowania odwoławczego Zamawiający dokonał czynności odtajnienia
dokumentów zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa w ofertach Wykonawców J.
E
lectric oraz Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia J. Electric sp. z
o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o., umożliwiając także
Odwołującemu zapoznanie się z ich treścią.

Unieważnienie Postępowania
W ocen
ie Odwołującego, przygotowane przez Zamawiającego formularze cenowe, jak i
lakoniczne i niejednoznaczne informacje o sposobie ich wypełnienia, pozwalały
wykonawcom przyjąć różną interpretację co do prawidłowego sposobu ich wypełnienia.
Dowodzi tego okolicz
ność, że z 6 złożonych ofert aż trzy zostały odrzucone w istocie z tego
samego powodu (w przypadku oferty Odwołującego i ZUE S.A. - brak wskazania
jakiejkolwiek kwoty w pozycjach, gdzie nie wskazano liczby usług; w przypadku oferty
Krakowskich Zakładów Automatyki S.A. - podano 0,00 zł).
W takiej sytuacji
, zdaniem Odwołującego, należałoby uznać, że Zamawiający sporządził opis
przedmiotu zamówienia (wyznaczony również przez treść formularzy cenowych) z
naruszeniem art. 29 ust. 1 PZP, tj. w sposób niejednoznaczny i uniemożliwiający prawidłowe
przygotowanie oferty, a w konsekwencji -
również z uchybieniem art. 29 ust. 2 PZP, bowiem
taki opis przedmiotu zamówienia należałoby uznać za utrudniający uczciwą konkurencję, co
ostatecznie potwierdziły rozbieżności w sposobie interpretacji SIWZ, a w tym ustalenia
rzeczywistego zakresu przedmiotu zamówienia.
W ocenie Odwołującego, Zamawiający narzucił tak niejednoznaczne wymogi co do sposobu
wypełnienia formularzy cenowych, które wprowadziły wykonawców w błąd, którego na
obecnym etapie p
ostępowania nie można już sanować. Zamawiający jest bowiem
zobowiązany prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a czego
w żadnym wypadku nie można powiedzieć o takim sposobie określenia wymogów co do
sporządzenia oferty, które powodują, że zdecydowana większość wykonawców składa takie
oferty, które zdaniem Zamawiającego są obarczone dokładnie tą samą wadą.
Dalej Odwołujący wskazał, że opis dotyczący czasookresów jest faktycznie nieprecyzyjny.
Zamawiający nie określił w sposób jednoznaczny, co wchodzi w zakres przeglądu 1
rocznego, a co w zakres 5-
letniego. Skoro istnieją wątpliwości co do tego, jakimi kryteriami
Zamawiający będzie kierował się kwalifikowaniem urządzeń do przeglądu rocznego czy to 5-
letniego, prowadziłoby to do możliwości zakupu usługi nieodpowiadającej potrzebom
Zamawiającego. Powyższe (z uwagi na wadliwy opis) można więc uznać za wadę
postępowania mającą istotny wpływ na jego wynik. Wzór umowy w sprawie zamówienia

publicznego jest integralną częścią SIWZ, zaś jego postanowienia nie mogą być sprzeczne z
opisem przedmiotu zamówienia. Na gruncie PZP nie sposób uznawać któregokolwiek z ww.
elementów SIWZ za istotniejszy. Obydwa elementy powinny być ze sobą spójne i w sposób
jednakowy opisywać przedmiot zamówienia. Rozbieżność między wzorem umowy a SIWZ
co do opisu przedmiotu zamówienia polegająca na tym, że z jednego elementu można było
wyprowadzić wniosek o dwukrotnie większym zakresie usługi niż z drugiego, nie może
zostać uznana za nieistotną

Izba ustaliła, że brak jest podstaw do odrzucenia odwołania.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska i
dowody Stron złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do wniesienia odwołania,
zgodnie z art. 179 u
st. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożył ofertę w postępowaniu,
która została odrzucona przez Zamawiającego. Na skutek uznania zarzutu odwołania w tym
zakresie, Odwołujący zyskałby szansę na uzyskanie zamówienia.
W ocenie Izby, wbrew twierdzeniu Zam
awiającego, Odwołujący posiada interes w
podnoszeniu
zarzutu
dotyczącego
braku
unieważnienia
postępowania
przez
Zamawiającego. Oferta Odwołującego została przez Zamawiającego odrzucona, co
zmniejsza szansę Odwołującego na uzyskanie zamówienia w niniejszym postępowaniu. W
przypadku natomiast uwzględnienia przez Izbę zarzutu dotyczącego zaniechania przez
Z
amawiającego unieważnienia postępowania, Odwołujący będzie uprawniony do
ponownego złożenia oferty w kolejnym postępowaniu i będzie miał możliwość uzyskania
zamówienia. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 maja 2017 toku o sygn. C - 131/16),
interes w uzyskaniu zamówienia należy interpretować szeroko i nie jest konieczne, aby
łączyć go bezpośrednio z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. Tym samym
interes w uzyskaniu zamówienia to także możliwość uzyskania
danego zamówienia w kolejnym postępowaniu.
W konsekwencji, wbrew twierdzeniu Przystępującego, Odwołujący posiada także interes w
kwestionowaniu ofert wykonawców konkurencyjnych.

I.
Zarzut odrzucenia oferty Odwołującego.
Zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ-IDW - opis sposobu obliczania ceny, Zamawiający określił,
że: „Wykonawca musi dostarczyć wypełniony Formularz oferty - Załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje Formularza oferty. Oferta zawierająca choćby
jedną nie wycenioną pozycję Formularza oferty zostanie odrzucona.”
W ocenie Izby jest to postanowienie jasne i jednoznacz
ne. Zastrzeżenie to nie ma jedynie
waloru formalnego. Niedopełnienie wymagania wpisania cen jednostkowych dla każdej z
pozycji formularza stanowi
niezgodność z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał wypełnienia
w formularzu ofertowym i w jego załącznikach wszystkich cen jednostkowych, co oznacza,
że wymóg ten dotyczył również tych pozycji, dla których określono ilości zero „0”.
Zgodnie z § 1 ust. 8 projektu Umowy, „Zamawiający, w okresie obowiązywania Umowy,
zastrzega sobie prawo do korygowania na bieżąco ilości urządzeń poszczególnych rodzajów
wynikające z wybudowania nowej infrastruktury lub likwidacji starej tak, aby przedmiotem
umowy objęte były wszystkie eksploatowane urządzenia Zamawiającego lub aby umowa nie
obejmowała nieistniejącej infrastruktury. Zmiana ilości urządzeń będzie uzgadniana
pomiędzy Zakładem Zamawiającego a Wykonawcą, bez konieczności sporządzania Aneksu
do umowy. O zmianach ilościowych urządzeń Zakłady Zamawiającego poinformują
Wykonawcę z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych.”
§ 1 ust. 9 projektu umowy wskazuje na coroczną aktualizację Załączników ilościowych
utrzymywanych urządzeń, uwzględniającą wszystkie zmiany wynikające z wybudowania
nowej lub likwidacji starej infrastruktury zgodnie z zasadami określonymi w § 1 ust. 8, czyli
także w zakresie pozycji, dla których wstępnie wskazano „0”, uaktualniając w tym zakresie
potrzeby Zamawiającego.
Powyższe postanowienia umowne wskazują, że liczba urządzeń objętych usługami może
ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Zatem konieczna była również wycena wszystkich
pozycji formularza, bowiem
w toku wykonywania umowy może zaistnieć konieczność
świadczenia przez wykonawcę poszczególnych usług, a niewypełnienie wszystkich pozycji
nie pozwoli na ustalenie wysokości wynagrodzenia.
W kontekście powyższego, bez znaczenia pozostają rozważania Odwołującego o braku
wskazania ilości określonych usług przez Zamawiającego, a zatem braku możliwości
wyceny. W pierwszej kolejności należy zauważyć że zarzut dotyczący niewłaściwego
sformułowania formularza oraz wszelkie wątpliwości w tym zakresie są spóźnione. Ponadto,
właśnie wypełnienie ceny jednostkowej powoduje, że taka wycena jest zawarta w ofercie i
będzie możliwe dokonanie rozliczenia na etapie realizacji umowy.

Ponadto Zamawiający wyjaśnił, że wykonanie prac związanych z przeglądem okresowym (5-
letnim) będzie rozliczane poza wynagrodzeniem ryczałtowym określonym odpowiednio w
ofercie oraz w umowie. Potwierdza to postanowienie Projektu Umowy -
zgodnie z § 13c,
wynagrodzenie za ww. usługę rozliczanie będzie na podstawie określonego w ww. paragrafie
wzoru,
poprzez podstawienie ceny jednostkowej netto za wykonanie usługi przeglądu
okresowego pięcioletniego. Powyższe zatem oznacza, że brak wyceny w formularzu
cenowym ww. pozycji
oznacza niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia woli co do
realizacji
tej usługi w przyszłości, jak również uniemożliwia wyliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy za tę usługę.

Izba miała na uwadze okoliczność, że na stronie 18 oferty (Załącznik nr 2 do formularza
ofertowego) Odwołujący kilkakrotnie wpisał ceny jednostkowe w pozycjach z ilością zero „0”
wskazaną przez Zamawiającego, co przeczy twierdzeniu Odwołującego, że nie należało
wypełniać tych pozycji formularza, w których Zamawiający wpisał „0”. Wszelkie zatem
zarzuty Odwołującego w świetle powyższego są niezasadne.
Nie jest wiarygodne twierdzenie Odwołującego, podniesione dopiero w trakcie rozprawy,
zgodnie z którym podane przez niego ceny jednostkowe stanowią omyłkę, zostały bowiem
błędnie przeniesione z innych pozycji. W pierwszej kolejności należy wskazać, że
Odwołujący nie zgłaszał, że w jego ofercie występuje omyłka. Zarzut związany z
wystąpieniem omyłki w ofercie Odwołującego nie został postawiony w odwołaniu. Swoje
twierdzenie o omyłkowym podaniu cen jednostkowych Odwołujący sformułował dopiero na
zarzut Zamawiającego, że Odwołujący wypełnił sporne pozycje formularza cenowego.

Zamawiający wskazał także, że zasady organizacji postępowania zakupowego, w tym
sposób wypełniania formularza ofertowego oraz zapisy w umowach utrzymania urządzeń
objętych przedmiotowym postępowaniem, są stosowane przez Zamawiającego od kilku lat.
Odwołujący, tj. PKP Energetyka S.A., uczestniczył we wszystkich wcześniejszych
postępowaniach dotyczących utrzymania urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej i w swoich
ofertach zawsze wyceniał pozycje ze wskazaną przez Zamawiającego ilością urządzeń zero
„0”, podając cenę jednostkową za realizację danej usługi. W postępowaniach tych
Odwołujący nie miał wątpliwości co do zasady i konieczności wyceny wszystkich pozycji w
formularzu ofertowym, również tych z ilością urządzeń zero „0”. W tym także, co wskazano
powyżej, dla części z takich pozycji wskazał ceny jednostkowe. Powyższe także przeczy
twierdzeniu Odwołującego, że nie miał wiedzy co do tego, że należało wypełnić w formularzu
te pozycj
ę, w których Zamawiający wpisał „0”.

Co najważniejsze, nieprawidłowe są twierdzenia Odwołującego, że skoro w zakres
przedmiotu zamówienia wchodzi przegląd 5-letni, to konieczność wykonania takiego
przeglądu nie wystąpi, bowiem umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres
jedynie
4 lat. Oczywistym jest, że przeglądy techniczne dotyczące infrastruktury nie
rozpoczynają się z chwilą zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w niniejszym
postępowaniu. Skoro przeglądy techniczne, jakie wykonywać ma wykonawca, dotyczą
infrastruktury już istniejącej, to czasokres dla dokonania tych przeglądów już biegnie. Tym
samym terminy wykonania poszczególnych przeglądów nie są liczone od chwili zawarcia
umowy z wykonawcą. Oznacza to, że okresy rocznego i pięcioletniego przeglądu mogą
przypadać w okresie obowiązywania tej umowy (w ciągu czterech lat). Co więcej,
oczywistym jest, że konieczność dokonywania przeglądu może wystąpić sporadycznie, z
uwagi na wystąpienie takiej konieczności (związanej z nieplanowanym zdarzeniem lub
bezpieczeństwem podróżnych). Jednocześnie może wystąpić zmiana kwalifikacji okresu
przeglądu związana z wystąpieniem lub ryzykiem wystąpienia awarii urządzeń. W kontekście
powyższego, na uwadze należało mieć także postanowienie § 1 ust. 8 Projektu Umowy,
które dotyczy zmian w istniejącej infrastrukturze. Nie jest więc zasadne twierdzenie
Odwołującego, że w pozycjach dotyczących serwisu nie należało wpisać ceny jednostkowej,
gdyż konieczność realizacji takiego serwisu nie wystąpi.

Z po
wyższych względów Izba uznała zarzut dotyczący odrzucenia oferty Odwołującego za
bezzasadny.

II.
Izba za bezzasadne uznała zarzuty dotyczące zaniechania odrzucenia przez Zamawiającego
ofert Wykonawców J. Electric sp. z o.o. oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia J. Electric sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych
AREX sp. z o.o.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Odwołujący w treści odwołania dokonał
porównania cen zawartych w ofertach wykonawców J. Electric sp. z o.o. oraz Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia J. Electric sp. z o.o., Zakład Automatyki i
Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o., z cenami własnej oferty. W ocenie Izby sam fakt
odmienności kalkulacji dokonanej przez Odwołującego i pozostałych wykonawców nie
stanowi dowodu co do nieprawidłowości kalkulacji w ofertach tych wykonawców, rażąco
niskich cenach i o
konieczności odrzucenia ofert tych wykonawców.

Odwołujący jako dowód przedstawił kalkulację własną co do tego, jak powinna zostać
skalkulowana oferta Przystępujących. W ocenie Izby, kalkulacja własna Odwołującego nie
jest dowodem na nieprawidłową kalkulację lub zaniżenie ceny w ofertach wykonawców J.
Electric sp. z o.o. oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia J.
Electric sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o. Nie jest to
także dowód, który potwierdzałby okoliczność przeniesienia kosztów z usług zewnętrznych
do usług wewnętrznych. Przede wszystkim Odwołujący nie potrafił wyjaśnić, w jaki sposób i
na jakiej podstawie dokonał obliczeń przedstawionych w tabeli, skąd pozyskał dane, które
stanowiły podstawę do dalszych obliczeń cen, nie wyjaśnił, skąd wziął się współczynnik
„14.850”. Już sam ten fakt świadczy o tym że dowód ten nie jest przydatny do stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości podnoszonych przez Odwołującego w zakresie kalkulacji
ceny Wykonawców. Dowód ten może być zatem jedynie podstawą do stwierdzenia, że każdy
z wykonawców może kalkulować cenę indywidualnie, odmiennie od innych wykonawców.
Nadto Odwołujący przedstawił zestawienie tabelaryczne wartości netto oświetlenia
zewnętrznego na rok 2018 (dla oferty firmy J. Electric sp. z o.o. bez materiałów oraz z
uwzględnieniem materiałów). W tym zakresie Odwołujący wskazał, że stawki jednostkowe
brutto dla całej oferty w wysokości 4,37 i 5,95 zł, są nierealne. Dodatkowo Odwołujący
przedstawił informację z otwarcia ofert z dnia 20 listopada 2017 roku (Zamawiający Zarząd
Dróg Miejskich w Grudziądzu), z której wynika, że najniższa cena brutto za 1 miesiąc
wyniosła 6,20 zł. W tym zakresie Odwołujący wskazywał, że cena 6,20 zł jest cena rynkową,
najniższą zaoferowaną na rynku. W ocenie Izby, również powyższe dowody nie potwierdzają
tezy Odwołującego, nie potwierdzają w konsekwencji, że cena jednostkowa w wysokości
4,37 i 5,95 zł jest nierealna, a zatem rażąco niska. Nie jest bowiem znany przedmiot i zakres
postępowania, którego dotyczy przedstawiona informacja z otwarcia ofert z dnia 20 listopada
2017 roku, tym samym nie sposób uznać, że stawka 6,20 zł może być porównywana ze
stawkami w niniejszym postępowaniu. Ponadto ceny 5,95 i 6,20 zł są zbliżone. Odwołujący
nie wykazał, że ceny oferowane przez Wykonawców nie są nierealne, a także nie wykazał,
że odbiegają od ceny rynkowych.

Izba ustaliła, że Zamawiający określił jednakowe dla wszystkich wykonawców koszty
materiałów. Są to więc koszty stałe w ofercie każdego wykonawcy, nie podlegające
indywidualnie kalkulacji i wycenie, dokony
wanych przez wykonawców. Oznacza to, że
elementem ceny różnicującym oferty wykonawców była wartość oferowanych przez
wykonawców usług. Tym samym wykonawcy musieli dokonać wyceny wartości usług, jakie
oferowali. Wycena ta dokonywana była indywidualnie przez każdego z wykonawców i
zgodnie z przyjętą przez każdego z wykonawców metodologią. Tym samym wycena usług

jest indywidualnym elementem każdej z ofert, decydującą o zróżnicowaniu zaoferowanych
przez wykonawców cen ofertowych. Izba miała na uwadze fakt, że każda z usług powinna
być wyceniana odrębnie, a tym samym nie jest możliwe przenoszenie przez wykonawców
kosztów realizacji jednych usług do kosztów realizacji innych usług. Jednakże należy mieć
na uwadze okoliczność, że niektóre koszty realizacji usług, z uwagi na ich obiektywną
niepodzielność (jak np. koszty wynagrodzenia), mogą być wycenione w ramach jednej albo
kilku usług. Tym samym koszty te mogą zostać przyporządkowane łącznie lub oddzielnie, co
wynika z ich obiektywnej niepodzielności.

W ocenie Odw
ołującego, Zamawiający zaniechał odrzucenia oferty Wykonawców J. Electric
sp. z o.o. oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia J. Electric
sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o. pomimo, że
z
awierają błędy w obliczaniu ceny - w ocenie Odwołującego ww. wykonawcy dokonali
przeniesienia kosztów wykonania usługi pomiędzy pozycjami - co w świetle rozdziału XIV
ust. 3 SIWZ-
IDW były niedopuszczalne, dopuścili się czynów nieuczciwej konkurencji
poprze
z rzekome przeniesienia ww. kosztów, zawierają ceny rażąco niskie.
W ocenie Izby, Odwołujący nie wykazał, że zachodzi konieczność odrzucenia oferty
Wykonawców J. Electric sp. z o.o. oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia J. Electric sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z
o.o.
z uwagi na błąd w obliczeniu ceny, jak również z uwagi na okoliczność, że złożenie
oferty przez tych wykonawców stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Odwołujący
przedstaw
ił jedynie własne obliczenia wskazując na różnice pomiędzy sposobem
kalkulacji przyjętym przez Odwołującego a Electric oraz Konsorcjum Electric. Jak wyżej
wskazano, kalkulacje własne nie stanowią dowodu na nieprawidłowości w kalkulacji innego
wykonawcy. Ka
żdy z wykonawców przyjmuje dowolny sposób wyceny. Ponadto różny
sposób wyceny nie dowodzi jakiegokolwiek błędu w obliczeniu ceny. Izba podziela
stanowisko, zgodnie z którym różnice w powyższym zakresie mieszczą się w granicach
swobody działania przedsiębiorstw oraz tzw. gry rynkowej.
Izba oddaliła wniosek o powołanie biegłego, zgłoszony przez Odwołującego. W pierwszej
kolejności należy wskazać, że Odwołujący nie sformułował tezy, jaką biegły miałby wykazać.
Ponadto kalkulacje wykonawców w zakresie ceny nie są faktem obiektywnym, który miałby
potwierdzić biegły, ale indywidualnie przyjęte wartości wynikające z polityki cenowej danego
wykonawcy.

III.

Za bezpodstawny Izba uznała także zarzut dotyczący braku wykazania przez Wykonawców
J. Electric sp. z o.o. oraz J.
Electric sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych
AREX sp. z o.o. spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej.
Zamawiający wymagał, aby wykonawca na dzień składania ofert dysponował odpowiednimi
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Odwołujący podniósł, że wobec faktu, że
Wykonawca J.
Electric sp. z o.o. złożył ofertę na 21 części zamówienia, powinien wykazać,
że na dzień składania ofert dysponował 124 osobami posiadającymi odpowiednie
uprawnienia.
Z dokumentacji postępowania wynika, że Wykonawca J. Electric sp. z o.o. w
treści oferty przedstawił wykaz 124 osób oraz wskazał na wymagane uprawnienia.
Odwołujący, po zapoznaniu się z dokumentacją odtajnioną przez Zamawiającego, nie
przedstawił żadnych dodatkowych argumentów ani zastrzeżeń w tym zakresie. Powyższe
oznacza, że argumentacja Odwołującego jest bezzasadna.
Podobnie przedstawia się argumentacja dotycząca treści oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia J. Electric sp. z o.o., Zakład Automatyki i
Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o. W opinii Odwołującego, z uwagi na okoliczność, że
Wykonawca ten złożył ofertę w zakresie dwóch części zamówienia (XIV i XV), powinien
wykazać, że dysponuje 14 osobami. Zamawiający w treści odpowiedzi na odwołanie
wyjaśnił, że Wykonawca ten wykazał odpowiednią ilością osób, zgodną z wymaganiami
Zamawiającego i te osoby posiadają wymagane kwalifikacje. Odwołujący, po zapoznaniu się
z dokumentacją odtajnioną przez Zamawiającego, nie przedstawił żadnych dodatkowych
argumentów ani zastrzeżeń w tym zakresie. Powyższe oznacza, że także w tym zakresie
argumentacja Odwołującego jest bezzasadna.

IV.
W ocenie Izby, t
rafnie zauważył Odwołujący, że bezzasadna była czynność Zamawiającego
dotycząca braku ujawnienia dokumentów złożonych przez Wykonawców J. Electric sp. z o.o.
oraz
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia J. Electric sp. z o.o.,
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o.
Izba podziela argumentację Odwołującego, zgodnie z którą Wykonawca J.k Electric sp. z
o.o. nie sprostał obowiązkowi określonemu w art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych
. W konsekwencji nie sposób uznać, aby informacje zastrzeżone przez tego
Wykonawcę stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa. Odwołujący wykazał, że zastrzeżone
informacje (wykaz osób), jako stanowiące element umowy pomiędzy tym Wykonawcą a
Zamawiającym, tj. Jednostką Wojskową nr 2063, są dostępne i można uzyskać do nich
dostęp w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji

publicznej. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności. Skoro zatem są to informacje powszechnie dostępne, to nie mają
charakteru poufnego według normy wskazanego przepisu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
, a co za tym idzie, ich zastrzeżenie jako tajemnica przedsiębiorstwa nastąpiło
bez podstawy prawnej.
Co więcej, nie wykazano, aby wykaz osób, które mają realizować zamówienie (i który stanie
się jawny z chwilą realizacji umowy) stanowił tajemnicę przedsiębiorstwa. Dodatkowo należy
zauważyć, że dokumenty potwierdzające kwalifikacje są dokumentami wydanymi jawnie,
zatem zastrzeganie ich treści jako tajemnica przedsiębiorstwa jest bezzasadne.
W konsekwencji,
bezpodstawne było zaniechanie przez Zamawiającego odtajnienia
dokumentów stanowiących wykaz osób i dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
Izba podziela także stanowisko Odwołującego, zgodnie z którym w uzasadnieniu
zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca J. Electric sp. z o.o.
wskazał jedynie na ogólnikowe informacje w zakresie rzekomo podjętych kroków mających
na celu zachowanie
poufności informacji, zawartych w dokumentach, zastrzeżonych przez
tego Wykonawcę jako poufne. Ogólne stwierdzenia, brak przedstawienia jakichkolwiek
dowodów na poparcie stawianych twierdzeń oznacza, że zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa w zakresie wykazu osób i posiadanych przez te osoby uprawnień było
bezpodstawne.

Podobne uwagi są aktualne także w odniesieniu do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia J. Electric sp. z o.o.,
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o. Wykonawcy w ofercie
zastrzegli jako tajemnicę przedsiębiorstwa między innymi wykaz osób, a także dokumenty
potwierdzające uprawnienia osób dedykowanych do realizacji zamówienia. Podobnie należy
podkreślić, że sam wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia nie stanowi
tajemnicy przedsiębiorstwa – jest to jedynie sposób wykonania przedmiotowego zamówienia.
Nadto, jak zauważył Odwołujący, Zamawiający nie wymagał, aby wykonawcy podali
jakiekolwiek informacje dotyczące kontraktów, usług, które były wykonywane przez
poszczególne osoby. Tym samym, poprzez wpisanie odpowiednich osób do wykazu, nie
zostałaby naruszona tajemnica przedsiębiorstwa. Pozostali wykonawcy nie uzyskaliby
wiedzy na temat czynności, usług, kontraktów o znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju.

W związku z powyższym Izba podziela argumentację, że przedstawienie osób posiadających
wskazane świadectwa nie powoduje, że zostanie ujawniona jakakolwiek tajemnica
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia J. Electric sp. z o.o.,
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o., gdyż takie uprawnienia
pozostają bez związku z rzekomą działalnością Zakładu Automatyki i Urządzeń
Pomiarowych AREX sp. z o.o.
w zakresie bezpieczeństwa kraju. Izba miała na uwadze także
fakt, że Wykonawcy nie przedstawili innych argumentów uzasadniających, że informacje
dotyczące wykazu osób (oraz dokumenty dotyczące uprawnień) stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Wbrew twierdzeniu Zamawiającego zarzut dotyczący zaniechania odtajnienia dokumentów
nie można uznać za spóźniony. Zamawiający w chwili przedstawienia wykonawcom
informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej ujawnił wykonawcom swoją ostateczną
decyzję, co do zaniechania odtajnienia dokumentów. Wykonawca otrzymując wcześniej
nawet tylko część dokumentacji (tę część, która była jawna) nie może jedynie domyślać się
co do decyzji Zamawiającego w zakresie odtajnienia bądź braku odtajnienia dokumentów.
Zatem skoro informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została przesłana w dniu 13
listopada 2017 roku, to należy uznać, że od tego dnia rozpoczął bieg termin na wniesienie
odwołania. Tym bardziej, że sam Zamawiający w niniejszym postępowaniu przyznał, że w
zakresie odtajnienia dokumentów może podjąć decyzję w każdej chwili.

Zgodnie z art.
192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba uwzględnia odwołanie,
jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na
wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokonał odtajnienia dokumentów zastrzeżonych
jako tajemnica przedsiębiorstwa przez Wykonawców J. Electric sp. z o.o. oraz Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia J. Electric sp. z o.o., Zakład Automatyki i
Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o. Odwołujący, jak i inni wykonawcy w postępowaniu,
mieli możliwość zapoznania się z dokumentami i ewentualnym podniesieniem zarzutów w
tym zakresie. Tym samym nawet uwzględnienie przez Izbę tego zarzutu nie wpłynie w żaden
sposób na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Stosownie zatem do dyspozycji art.
192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie nie podlega uwzględnieniu w tym
zakresie.

V.
W konsekwencji, brak jest podstaw do uznania za zasadny zarzut braku
unieważnienia
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stosownie do brzmienia
tego artykułu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W ocenie Izby,
wskazane w tym artykule przesłanki nie znajdują zastosowania
dla niniejszego postępowania. Odwołujący twierdzi, że Zamawiający narzucił tak
ni
ejednoznaczne wymogi co do sposobu wypełnienia formularzy cenowych, że wprowadziły
one
wykonawców w błąd, którego na obecnym etapie postępowania nie można już sanować.
Jak wskazano powyżej, postanowienie SIWZ w przedmiocie sposobu wypełnienia formularza
ce
nowego było jasne i jednoznaczne. Zamawiający jednoznacznie wskazał sankcję za brak
wypełnienia pozycji formularza ofertowego – odrzucenie oferty. Tym samym wbrew
twierdzeniu Odwołującego, trudno jest uznać, aby wymogi co do sposobu wypełnienia
formularzy
cenowych były niejednoznaczne i wprowadzały wykonawców w błąd, którego na
obecnym etapie postępowania nie można już sanować.
Podnoszenie przez Odwołującego na obecnym etapie postępowania argumentu, że
Zamawiający sporządził opis przedmiotu zamówienia (wyznaczony również przez treść
formularzy cenowych) z naruszeniem art. 29 ust. 1 ustawy P
rawo zamówień publicznych, tj.
w sposób niejednoznaczny i uniemożliwiający prawidłowe przygotowanie oferty, a w
konsekwencji -
również z uchybieniem art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
należy uznać za spóźnione. Niejednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia, wątpliwości
co do tego, jak rozumieć (jak to określił Odwołujący), co wchodzi w zakres przeglądu
rocznego, a co w zakres 5-
letniego, wykonawcy mieli możliwość zgłoszenia na etapie przed
upływem terminu do składania ofert. Trudno uznać za wiarygodne wątpliwości Odwołującego
co do przeglądów i konieczności ich dokonywania, gdy Odwołujący przystąpił do
postępowania przetargowego i dokonał wyceny swojej oferty. Tym bardziej, że nie jest to
pierwsze postępowanie u tego Zamawiającego w tym zakresie, w którym wziął udział (co jest
bezsporne).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238 ze zm.) do kosztów
postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1
rozporządzenia.
Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

……………………………….

……………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie