eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2465/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-12-14
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2465/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Markowska

wobec cofnięcia w dniu 13 grudnia 2017 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2017 r. przez
wykonawcę: Bezpieczne.it Sp. z o.o., ul. Poleczki 20a, 02-822 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Muzeum Historii Polski
w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa,


przy udziale wykonawcy P. W.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Statim P.
W.
, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego,
.

postanawia:

1. umarza
postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy: Bezpieczne.it Sp. z o.o., ul. Poleczki 20a, 02-822 Warszawa
kwoty 6 750
zł 00 gr
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero
groszy)
, stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………….…Sygn. akt: KIO 2537/17
U z a s a d n i e n i e


W dniu 13 grudnia 2017 r., przed otwarciem posiedzenia i rozprawy w sprawie
odwoławczej, wykonawca: Bezpieczne.it Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożył do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, pismem z dnia 12 grudnia 2017 r. oświadczenie o cofnięciu
odwołania wniesionego w dniu 29 listopada 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym przez
zamawiającego: Muzeum Historii Polski w Warszawie
w przedmiocie:
„Zakup infrastruktury informatycznej do instalacji i wdrożenia systemu DAM”.
Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1
zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamówień Publicznych, Izba umorzyła
postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41, poz. 238 ze zm.),
Izba orzek
ła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.Przewodniczący: …………….…….…
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie