eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2408/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2017-12-08
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2408/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2017 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2017 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum:

ZEUS S.A.,
ul. Obrońców Westerplatte 1, 83-000 Pruszcz Gdańsk i ELNET Sp. z o.o., ul. Metalowa
3, 10-603 Olsztyn,

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – 12 Terenowy
Odział Lotniskowy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa,

przy udziale:
wykonawcy
ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” S.A., ul. Wieruszowska 12/16, 60-166
Poznań
,
wykonawcy
Przedsiębiorstwo "AGAT" S.A., ul. Paderewskiego 1, 95-040 Koluszki,
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,

orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 i art. 7 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego na zaniechaniu odrzucenia oferty
wykonawcy
„ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” S.A. ul. Wieruszowska 12/16, 60-166
Poznań
i oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A., ul. Paderewskiego 1, 95-
040 Koluszki

których treść nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w zakresie braku zaoferowania wykonania zasilania budynku nr 2 przy pomocy
doziemnych szynoprzewodów oraz zawiera rażąco niską cenę i nakazuje Zamawiającemu
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, 00-909
Warszawa

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie
czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty wykonawcy
„ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” S.A ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań i oferty

wykonawcy
Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A., ul. Paderewskiego 1, 95-040 Koluszki na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 us
tawy Prawo zamówień publicznych.

W pozostałym zakresie nie uwzględnia zarzutów odwołania.
2
. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - 12 Terenowy Oddział Lotniskowy
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
i:
2.1
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia – konsorcjum: ZEUS S.A., ul. Obrońców Westerplatte 1,
83-
000 Pruszcz Gdańsk i ELNET Sp. z o.o., ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn

tytułem wpisu od odwołania,
2.2
zasądza od Zamawiającego 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

na rzecz wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum: ZEUS S.A., ul. Obrońców
Westerplatte 1, 83-
000 Pruszcz Gdańsk i ELNET Sp. z o.o., ul. Metalowa 3, 10-
603 Olsztyn

kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset
złotych) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez
odwołującego tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenie pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
..………………..Sygn. akt KIO 2408/17
U z a s a d n i e n i e


Zamawiający 12 Terenowy Odział Lotniskowy w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, 00-909
Warszawa prowadzi
w trybie przetargu ograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa zasilania kompleksu wojskowego wraz z budową
energetycznych sieci wewnętrznych SMN oraz przyłączy do obiektów zlokalizowanych
i projektowanych na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie”


P
ostępowanie
prowadzone
jest
w
trybie
przetargu
ograniczonego
o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.

P
rowadzone przez Zamawiającego postępowanie zostało wszczęte w dniu
27.06
.2017 r. przez zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod numerem 2017/S 120 - 241969
– a więc do postępowania mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych zmienionej z dniem 28.07.2016 r. na mocy przepisów
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
– Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).

Zamawiający pismem z dnia 6.11.2017 r. poinformował wykonawców o wyborze jako oferty
najkorzystniejszej oferty wykonawcy
„ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” Spółka akcyjna
ul. Wieruszowska 12/lok 16, 60-
166 Poznań (dalej jako Elektromontaż) oraz o przyznanej
ofertom punktacji.
Wobec powyższej czynności w dniu 16.11.2017 r. zostało wniesione odwołanie przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum: ZEUS S.A.,
ul. Obrońców Westerplatte 1, 83-000 Pruszcz Gdańsk i ELNET Sp. z o.o., ul. Metalowa 3,
10-603 Olsztyn
, na nw. czynności Zamawiającego:
- zaniechanie odrzucenia ofert wykonawcy
Elektromontaż oraz wykonawcy
Prz
edsiębiorstwa Przedsiębiorstwo „AGAT" S.A. ul. Paderewskiego 1, 95-040 Koluszki
(dalej jako Agat
), jako ofert, których treść nie odpowiada treści SIWZ,
- p
rzyznanie zawyżonej liczby punktów obu wykonawcom w kryterium cena, mimo
iż oferty te zawierają rażąco niską cenę,
- w
ybór oferty Elektromontaż jako oferty najkorzystniejszej.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

1. Art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofert,
których treść nie odpowiada treści SIWZ oraz zawierają rażąco niską cenę;
2. Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie
wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób
niezgodny z SIWZ tj. wybór oferty Elektromontaż, której treść nie odpowiada treści SIWZ
oraz
która zawiera rażąco niską cenę;
3. Art. 92 ust 1 ustawy Pzp poprzez niepodanie uzasadnienia faktycznego i prawnego dla
d
okonanej przez Zamawiającego oceny punktowej wykonawców;
4. Art. 7 ust 1 ustawy Pzp
poprzez nierówne traktowanie wykonawców w przedmiotowym
postępowaniu, polegające na nieodrzuceniu ofert wykonawców Elektromontaż
i Agat, oraz na wyborze oferty Elektromont
aż jako najkorzystniejszej, mimo że nie spełnia
ona wymogów SIWZ oraz zawiera rażąco niską cenę.

W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
- u
nieważnienia czynności wyboru Elektromontaż jako oferty najkorzystniejszej,
- pow
tórzenia czynności badania i oceny ofert,
- odrzucenia ofert E
lektromontaż i Agat,
-
dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Uzasadnienie
odwołania

Odwołujący wywodzi, że oferta wykonawcy Elektromontaż, uznana przez Zamawiającego za
najkorzystniejszą jest niezgodna SIWZ oraz zawiera rażąco niską cenę. Odwołujący
wskazuje, że z treści ofert wykonawców Elektromontaż i Agat, szczegółowych kosztorysów
ofertowych oraz z wyjaśnień złożonych przez rzeczonych wykonawców wynika, iż nie
uwzględnili oni w ofertach wycen szynoprzewodów - połączenia nN do zasilania
projektowanego budynku nr 2 ze stacji COP P1, COP R1 oraz czterech agr
egatów 2000
kVA. Odwołujący podkreśla, że elementy te stanowią niewątpliwie przedmiot zamówienia,
a ich szacunkowa
rynkowa wartość wynosi ok. 800-900 tyś zł netto. Odwołujący podnosi,
że szczegółowa analiza całej ceny ofert oraz ich poszczególnych elementów składowych
pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że zarówno Elektromontaż jak i Agat nie wyceniły
i nie zaofer
owały tego elementu w żadnej z części swoich ofert, wobec czego oferty te nie
spełniają warunków postawionych przez Zamawiającego.
Odwołujący wskazuje, że zgodnie z OPZ zawartym w SIWZ, przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót budowlano - montażowych w oparciu o przekazaną dokumentację
projektową oraz warunki przyłączeniowe wydane przez PGE Dystrybucja związanych
z budową linii SN zasilania podstawowego i rezerwowego (3.3.1 SIWZ). Dokumentacja

projektowa wykonana przez TYTAN S.
A. określa, iż przedmiot zamówienia obejmuje między
innymi wykonanie zasilania budynku nr 2 przy pomocy
doziemnych szynoprzewodów.
Podnosi, że stanowisko to zostało ponadto poparte odpowiedziami Zamawiającego na
zadane pytania nr 10, 18 oraz 25:
„10. Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o określanie rodzaju szynoprzewodu jaki należy użyć do
podłączenia agregatu prądotwórczych 2000kVa do rozdzielni nn w budynku 2.
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem oraz przedmiarem.
”;
„18. Pytanie:
Czy połączenia nN pomiędzy stacjami COP oraz CPK a zasilanymi obiektami wchodzą
w zakres przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Tak.
”;
„25. Pytanie:
Czy szynoprzewody dotyczące zasilania budynku nr 2 wchodzą w zakres tego
postępowania przetargowego? Jeżeli tak, to w której pozycji przedmiarowej mają być
uwzględnione w jakiej ilości (proszę o szczegółową specyfikację szynoprzewodów i ich
bloków zaciskowych).
Odpowiedź:
Tak. Szczegółowa specyfikacja znajduje się w projekcie i specyfikacji”.


Odwołujący zaznacza, że wartość oferty wykonawcy Elektromontaż wynosi 9 787
533,74
zł netto (12 038 666,5 zł brutto), co stanowi 61,2% kwoty, jaką Zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia. Z kolei wartość oferty Agat wynosi 10 920 000 zł netto
(13 431 600 zł brutto), co stanowi 68,3% kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia.
Odwołujący podnosi, że w praktyce za obiektywne i weryfikowalne uważa się metody
oceny, czy oferta jest rażąco niska, polegające na porównaniu ceny danej oferty z wartością
zamówienia powiększoną o należny podatek VAT lub średnią arytmetyczną cen wszystkich
ofert złożonych w postępowaniu. Wskazuje, że ustawodawca w treści art. 90 ust 1 ustawy
Pzp
nałożył na zamawiającego obowiązek wezwania do złożenia wyjaśnień w przypadku,
gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) warto
ści zamówienia,
2)
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Odwołujący wskazuje, że w dniu 13.10.2017 r. Zamawiający wezwał wykonawców Agat
i Elektro
montaż do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny w zakresie punktów budzących
jego wątpliwości. W dniu 17.10.2017 r. Zamawiający dodatkowo wskazał konieczność
załączenia do wyjaśnień kosztorysów szczegółowych tego zakresu. Odwołujący podnosi, że
z
godnie z ustaloną praktyką jak i linią orzeczniczą KIO, wykonawca wezwany do złożenia
wyjaśnień ma obowiązek podać zamawiającemu okoliczności uzasadniające obniżenie ceny
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub też innych czynników, do których odnosi się
wezwanie zamawiającego. Niewątpliwie przy ocenie wyjaśnień uwzględnić należy treść
samego wezwania. Wy
jaśnienia wykonawcy składane w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp
zamawiający powinien badać nie tylko poprzez zsumowanie podanych w nim kwot (jeżeli
takie podano), ale i poprzez realność poczynionych założeń co do czasochłonności pracy, co
do rzeczywistości i zgodności z prawem stawek wynagrodzenia oraz do realnego kosztu
czynności do zrealizowania celem osiągnięcia przedmiotu zamówienia, a także przez
pryzmat złożonych dowodów, które wymienione założenia wykonawcy potwierdzają, jak
choćby oferty handlowe. Przedstawione wyjaśnienia winny być wobec tego nie tylko
konkretne i przekonujące, ale również - w sytuacji, gdy same wyjaśnienia nie są
wystarczające - poparte stosownymi dowodami, co w przedmiotowej sprawie w ocenie
Odwołującego nie miało miejsca. Odwołujący podkreśla, że wykonawca wezwany do
złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny powinien mieć na uwadze doniosły
charakter owych wyjaśnień, gdyż ogólne wyjaśnienia, nie uzasadniające wysokości
zaoferowanej ceny i
nie rozwiewające wątpliwości zamawiającego co do rzetelności
dokonanej przez wykonawcę kalkulacji, pociągają za sobą skutek w postaci odrzucenia
oferty.
Odwołujący wywodzi, że już sam fakt wezwania podmiotu składającego ofertę
oznacza, że powinien on przedstawić wszelkie informacje dotyczące okoliczności, które
uzasadniały obniżenie ceny, jak również przedstawić dowody dotyczące wyliczenia ceny lub
kosztu. Wskazanie przez zamawiającego podstawy prawnej wezwania również stanowiło dla
podmiotu składającego ofertę wskazówkę co do zakresu i sposobu przedstawienia
wyjaśnień. Odwołujący podnosi, że zamawiający zauważył, iż zawarte w art. 90 ust. 1 ustawy
Pzp
sformułowanie „zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów" wskazuje,
że dowody traktowane są jako element wyjaśnień wykonawcy. W opinii Odwołującego tym
samym t
o do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie pisemnych wyjaśnień, zarówno
w postaci uzasadnienia zastosowanej ceny, jak również przedstawienia odpowiednich
dowodów, wykazujących prawidłowość tych wyjaśnień (tak m.in. KIO 1/17). Podnosi, że w
aktualnym stanie prawnym z uwagi na treść art. 90 ust. 1 ustawy Pzp dopuszczalne jest
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w wyniku negatywnej oceny

przez zamawiającego otrzymanych wyjaśnień dotyczących istotnych części składowych ceny
oferty (KIO 1001/17). Ponadto
wskazuje, że przy cenie kosztorysowej istotne znaczenie jako
treść oferty mają ceny jednostkowe, służące do faktycznych rozliczeń z uwzględnieniem
ilości ustalonej obmiarem powykonawczym. Zdaniem Odwołującego brak wyceny elementu
robót - a w omawianym przypadku brak ujęcia szynoprzewodów - nie jest omyłką, lecz
istotnym brakiem oświadczenia woli - a powyższe według Odwołującego przesądza
o konieczności odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dalej Odwołujący podnosi, że w odniesieniu do wykonawcy Elektromontaż
w wątpliwość należy poddać również zastosowane przez niego rozwiązania równorzędne
dot
yczące stacji COP w stosunku do projektu. Wskazuje, że Zamawiający w pkt 3.6 SIWZ
określił, iż w przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych należy
załączyć do oferty ich wykazu oraz przedstawienia kart technicznych/doborowych
potwierdzających ich równoważność:

„3.6. Wyżej wymienione dokumenty uszczegółowiają przyjęte założenia projektowe oraz
określają minimalne parametry jakościowe oraz wymaganie stawiane przy realizacji robót
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych
w dokumentacji projektowej, które spełniać będą parametry techniczne i jakościowe, nie
gorsze od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, zapewniających parametry
funkcjonalne opisane w dokumentacji projektowej oraz pod warunkiem wykazania przez
Wykonawcę, ze stosowane materiały i/lub urządzenia spełniają wszystkie wymagania
określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany będzie do
złożenia:
-
wykazu zastosowanych materiałów lub/i urządzeń równoważnych w stosunku do
zaprojektowanych (oznaczenie w sposób wyraźny),
-
kart technicznych /doborowych lub specyfikacji tych materiałów lub/i urządzeń
zawierających parametry techniczne,
-
oświadczenie, że oferowane równoważne materiały lub/i urządzenia nie powodują zmiany
w dokumentacji projektowej
”.

Odwołujący podnosi, że w ofercie Elektromontażu zastosowano m.in. zamiennik stacji
COP P1 i P2 w stosunku do projektowanych stacji ZPUE S.A. -
wyrób własny, składany
z obudowy stacji produkcji firmy ATLAS oraz rozdzielnic SN i nN produkcji firmy Eaton oraz
transformatory SEA SpA. Odwołujący wskazuje, że zgodnie z załączoną do oferty
Elektromontażu kartą techniczną - według opisu i deklaracji samego producenta
maksymalna moc transformatora, jaki
można umieścić w obudowach produkcji ATLAS to

transformatory 2x1000 kVA, natomiast wg projektu należy zastosować transformatory
o mocy 2500 kVA z możliwością przeciążenia do 3500Kva. Odwołujący zauważa, że
w ofercie Elektro
montaż brak jest dowodu (np. karty technicznej, atestu, certyfikatu)
potwierdzającego, że w proponowanych obudowach dopuszczalne jest zastosowanie
transformatorów o wymaganej projektem mocy. Wskazuje, że podobne zastrzeżenia budzą
poszczególne wymagania dotyczące zaproponowanych rozdzielnic SN. Do oferty zostały
załączone jedynie ogólne karty katalogowe, które jednoznacznie nie potwierdzają wymogów
dokumentacji, n
ie została także wskazana konkretna konfiguracja i wyposażenie
poszczególnych pól rozdzielnicy, które są dostępne w wielu możliwych wersjach wykonania
mających duży wpływ na cenę – np. nie wskazano jak wykonawca ma zamiar rozwiązać
układ pomiaru mocy oraz jaki typ układu zabezpieczeń i telemechaniki zastosuje
w proponowanych rozdzielnicach.
Odwołujący podnosi, że podobne zastrzeżenia, co do
równoważności propozycji Elektromontaż wyraziła w piśmie z dnia 19.10.2017 r. spółka
TYTAN S.A. -
jednostka będąca twórcą dokumentacji projektowej. Wskazuje, że również na
ponowne, dodatkowe we
zwanie Zamawiającego Elektromontaż nie udowodnił, że
zastosowane rozwiązania techniczne spełniają wszystkie postawione wymagania, zaś
dodatkowe odpowiedzi nie przedstawiają dowodów a jedynie ogólne deklaracje Wykonawcy,
że dobierze właściwe komponenty spośród wielu dostępnych. Odwołujący podkreśla, że KIO
już dawno stanęła na stanowisku, iż zgoda na zastosowanie urządzeń równoważnych nie
oznacza zmiany przewidzianych przez zamawiającego urządzeń na zupełnie inne
urządzenia, nawet, jeśli w ten sposób zostanie osiągnięty ten sam lub lepszy efekt
ekologiczny czy ekonomiczny (tak m.in. KIO 1555/14).

W zakresie ostatniego z zarzutów Odwołujący wywodzi, że zgodnie
z znowelizowanym przepisem art. 92 ust. 1 ustawy Pzp z
amawiający informuje niezwłocznie
wszystkich wykonawców m.in. o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, a także punktacji
przyznanej
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
W opinii Odwołującego z powyższego wynika, że zamiarem
ustawodawcy było – również wobec wyartykułowanej w nowelizacji z dnia 22.06.2016 r.
zasady przejrzystości – aby wykonawcy biorący udział w postępowaniu uzyskali pełny zakres
informa
cji co do rozstrzygnięcia wraz z jego uzasadnieniem, nie zaś tylko co do czynności
wykluczenia, odrzucenia i wyboru oferty, ale również co do przyznawanej przez
zamawiającego punktacji poszczególnym wykonawcom. Wywodzi, że uzasadnienie
faktyczne i prawne przyznanej punktacji jest informacją istotną dla wykonawcy i wpływa na
zakres składanych przez wykonawcę środków ochrony prawnej. Odwołujący podnosi, że

zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności
i przejrzystości. Wskazuje, że wyrazem zasady przejrzystości jest znowelizowany art. 92 ust.
1 ustawy Pzp
, który ma być gwarantem jasności i klarowności prowadzonych przez
zamawiającego procedur przetargowych. Odwołujący wywodzi, że samo podanie przez
z
amawiającego przyznanej punktacji bez właściwego i wyczerpującego uzasadnienia
faktycznego podjętej decyzji, może utrudniać wykonawcy prawidłowe sformułowanie
zarzutów jak i prawidłowe rozeznanie w ewentualnych uchybieniach poczynionych przez
z
amawiającego, a tym samym w sposób istotny ogranicza ustawowe prawo do obrony praw
wykonawcy.
Odwołujący podkreśla, że zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej
wykonawca ma prawo do
posiadania pełnej wiedzy, jakimi przesłankami kierował się
Zamawiający rozstrzygając postępowanie o udzielenie zamówienia, - co zostało
przesądzone ww. nowelizacją ustawy Pzp. Odwołujący wskazuje, że w wyroku o sygn. akt
KIO 517/17 Izba
zajęła stanowisko, zgodnie z którym wobec przyjętej nowelizacją zasady
przejrzystości wyrażonej w art. 7 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany jest do
informowania wykonawców o przyznanej punktacji w poszczególnych kryteriach oraz
podania łącznej punktacji z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego swojej decyzji.
Wykonawca w takiej sytuacji pow
inien uzyskać od Zamawiającego informację, dlaczego
w danym kryterium nie otrzymał maksymalnej punktacji i czym Zamawiający kierował się
przyznając mu taką, a nie inną ilość punktów.
Odwołujący stoi na stanowisku, że wobec naruszeń dyspozycji art. 92 ust 1 ustawy Pzp -
niezrozumiałym i nielogicznym jest, dlaczego w tym kryterium oferty wykonawców
Elektromontaż i Agat zostały ocenione tak wysoko, szczególnie, iż oferty te w ocenie
Odwołującego zawierają rażąco niską cenę. W zawiadomieniu z dnia 3.08.2017 r.,
Zamawiający podał jedynie zgodnie z dyspozycją art 92 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp punktację
przyznaną oferentom (w tym również Odwołującemu) w każdym kryterium oceny ofert oraz
łączną punktację. Brak było w niniejszym zawiadomieniu uzasadnienia faktycznego
przyznania ofertom wykonawców Elektromontaż oraz Agat wskazanej w nim punktacji.

Stanowisko Zamawiającego

W dniu 5.12.2017 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł
o oddalenie odwołania w całości. W uzasadnieniu ww. pisma Zamawiający podnosi, iż cena
oferty Odwołującego jest wyższa od cen ofert wykonawców Elektromontaż i Agat

w nieznacznym stopniu
. Wskazuje również, że wszystkie 5 ofert jakie zostały złożone
w postępowaniu kształtują się na poziomie niższym aniżeli szacunkowa wartość zamówienia
ustalona przez Zamawiającego, tj. 15 083 848,69 zł netto. Podnosi, że zgodnie z pkt 11.1.
ppkt Il SIWZ W
ykonawcy do sporządzonej oferty dołączyli tabele elementów scalonych.
Wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp złożyli wykonawcy Agat, Elektromontaż oraz
Odwołujący z uwagi na fakt, że ceny zaoferowane były niższe o co najmniej 30% od wartości
zamówienia. W przypadku każdego z wykonawców, którego wycena konkretnego elementu
z tabeli była niższa o 30% od ceny z kosztorysu inwestorskiego, Zamawiający wezwał
ponadto do złożenia szczegółowych kosztorysów danej pozycji. Wskazuje, że wykonawca
Elektromontaż w treści wyjaśnień z dnia 20.10.2017 r. wskazał szczegółowo argumenty
wykazujące, że cena zaoferowana przez tego wykonawcę jest ceną realną i rzeczywistą.
W opinii Zamawiającego Elektromontaż wykazał, że zaoferowana cena wynika
z oszczędności zaproponowanej przez niego metody wykonania przedmiotu zamówienia,
a mianowicie zaoferował zamiast stacji transformatorowych w obudowie betonowej
prefabrykowanej produkcji firmy ZPUE Włoszczowa typu MRwb, stacje w obudowie
betonowej prefabrykowanej produkcji ATLADX Raszków typ ASTD o identycznych
wymiarach gabarytowych. Zamiast złączy kablowych SN typu TPM zaproponowano
w obudowie betonowej prefab
rykowanej produkcji firmy ZPUE Włoszczowa z rozdzielnicą 4-
polową SN typu ZKL-1,8 produkcji Elektromontaż Lublin. Z kolei zamiast agregatów
prądotwórczych typu P805S, P 1050S, P1260S o mocach odpowiednio 640kW, 845 kW
i 1002,4 kW z silnikami firmy Perkins zaproponowano agregaty typu TCA 800 C, TCA 1000
C i TCA 1250 C o identycznych mocach z silnikami produkcji typu MTU. Jednocześnie
Elektromontaż w załączniku do wyjaśnień wykazał w szczegółach wysokość oszczędności
z tytułu zastosowania urządzeń równoważnych technicznie, ale z uwagi na ujawnienie cen
oferowanych przez dostawców, treść załącznika została zastrzeżona jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Wartość oszczędności to kwota 1 567 980,60 zł, co łącznie z ceną
ofertową stanowi 11 355 514,34 zł netto. Wskazuje, że cena zaoferowana przez
Odwołującego to kwota 11 797 442,65 zł netto ceny są bardzo zbliżone. Ponadto w poz. 7
oraz poz. 8 tabeli elementów cenowych Elektromontaż wykazał ujęcie w ofercie cenowej
szynoprzewodów nn relacji transformatory — rozdzielnica nn. Dalej wyjaśnia, że wykonawca
Agat nie zaoferował rozwiązań zamiennych, ale w treści wyjaśnień złożonych
w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp
wskazał argumenty uzasadniające prawidłowość
zaoferowanej ceny. Jako załączniki do wyjaśnień przedstawiono oferty cenowe dostawców
kluczowych elementów dostawy, co z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia są
w głównej mierze dostawy takich elementów jak agregaty czy transformatory stanowiących

istotny element cenotwórczy, Zamawiający uznał, że oferta wykonawcy Agat jest
skalkulowana prawidłowo. Zamawiający podnosi, że wartość oferty zależy od cen
poszczególnych elementów jakie udało się uzyskać danemu wykonawcy na rynku,
co odzwierciedla jego pozycję rynkową, skalę realizowanych przez wykonawcę
przedsięwzięć itp. Fakt, że jeden wykonawca może wykonać zamówienie za określoną cenę
nie oznacza, że te same warunki muszą być dostępne dla pozostałych uczestników rynku.
Czynniki umożliwiające obniżenie ceny oferty nie muszą być dostępne wszystkim
wykonawcom w równym stopniu, a nawet gdy są dostępne, nie muszą w taki sam sposób
przełożyć się na cenę oferty. Zamawiający uznał, że cena zaoferowana przez Agat ma
charakter rynkowy i została skalkulowana w sposób rzetelny.
Zamawiający podnosi, że wystąpienie rozbieżności cenowych pomiędzy
wykonawcami nie stanowi o braku zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z treścią
SIWZ.
Wskazuje, że gdyby wykonawcy sporządzając kosztorysy ofertowe przyjmowali
analogiczne do inwestora dane wyjściowe to wszystkie oferty miałyby takie same ceny,
a każde odstępstwo poniżej kwoty wynikającej z kosztorysu inwestorskiego, stanowiłoby
podstawę do formułowania zarzutu niezgodności oferty z treścią SIWZ.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru
oferty
najkorzystniejszej w sposób niezgodny z SIWZ, tj. wybór oferty Elektromontaż, której
treść nie odpowiada treści SIWZ oraz zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający wskazał,
że po przeanalizowaniu parametrów technicznych zamiennika obudowy i jego możliwości,
a także po kontakcie z producentem obudowy stacji stwierdził, że ograniczenie do 1000 kVA
mocy transformatora możliwego do zainstalowania w obudowie produkcji firmy ATLAS
dotyczy tzw. obudowy standardowej o mniejszych wymiarach. Zaproponowana obudowa
o w
ymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, tj. 1260x3060x3000 jest przystosowana
do mocy transformatorów 2500 kVA z możliwością przeciążenia do 3500 kVA. Porównując
pozostałe kluczowe dla zamawiającego parametry uznano, że warunek równoważności
został zachowany. Dalej informuje, że dokonał analizy parametrów zaproponowanych jako
równoważne rozdzielni elektrycznych firmy EATON. W wyniku analizy stwierdził, że
zaproponowane urządzenia, spełniają warunki do uznania ich za rozwiązania równoważne.
Wskazuje, że w wypadku rozdzielnic kluczowe dla Zamawiającego są ilości pól, ilości i typ
odpływów wyłącznikowych i rozłącznikowych i te są zgodne z ilościami z projektów
wykonawczych Zamawiającego. Istotne jest również zachowanie parametrów takich jak
napięcie robocze sieci, prąd znamionowy ciągły - również te parametry są zgodne
z wynikającymi z dokumentacji technicznej.
Zamawiający podnosi, że szczegółowo przeanalizował parametry proponowanego

rozwiązania równoważnego dokonując również analizy parametrów, których nie wymagał
w specyfikacji zamówienia takich jak:
1
. Klasyfikacja odporności na łuk IAC - rozwiązanie równoważne AFL jest
wystarczające z punktu widzenia Zamawiającego,
2.
Stopień ochrony IP 31 — odporność w pełni spełniająca wymagania
Zamawiającego,
3. Na
pięcie znamionowe pracy rozdzielnicy 24 kV jest w pełni wystarczające dla
Zamawiającego i nie ma konieczności podnoszenia tego parametru do 25 kV. Przewidywane
napięcie robocze sieci 15 kVt - parametr spełniony z dużą nadwyżką.
Podnosi, że dokonując oceny równoważności rozwiązań funkcjonalnych zapoznał się
z dostępnymi materiałami opisującymi parametry techniczne proponowanych rozwiązań oraz
przeprowadził konsultacje z producentami. Wynikiem było uznanie przez Zamawiającego
zaproponowanych rozwiązań za równoważne.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 92 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak uzasadnienia
faktycznego i prawnego dla dokonanej przez Zamawiającego oceny punktowej wykonawców
podnosi, że w niniejszym postępowaniu kryterium ceny i sposób przyznawania punktów
wymagał przeprowadzenia działania arytmetycznego wg wzoru zamieszczonego w SIWZ.
Wskazuje, że nie sposób oczekiwać, że Zamawiający, mając do czynienia z
profesjonalistami będzie rozpisywał poszczególne działania matematyczne, tym bardziej że
Odwołujący nie sformułował zarzutu polegającego na tym, że zaoferowana cena została
niewłaściwie przeliczona na przyznane wykonawcom punkty.

Stanowiska Przystępujących

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili
w dniu 20 listopada 2017 r. wykonawca
Elektromontaż i wykonawca Agat.

Na posiedzeniu przed Izbą w dniu 6.12.2017 r. przystępujący Elektromontaż złożył
pisemne stanowisko w sprawie,
w którym wniósł o oddalenie odwołania w całości. W
uzasadnieniu stanowiska wskazał, że zarzut jakoby oferta Elektromontaż nie spełniała
warunków postawionych przez Zamawiającego w SIWZ, wobec braku zawarcia wyceny
całości robót koniecznych do należytego i właściwego wykonania przedmiotu zamówienia -
brak ujęcia szynoprzewodów do zasilania projektowanego budynku nr 2 ze stacji COP P1,
COP R1
oraz czterech agregatów 2000 kVA dostarczonych przez Zamawiającego jest
bezpodstawny, bowiem w opinii Przystępującego Elektromontaż Odwołujący bezzasadnie

upatruje powyższych okoliczności wyłącznie w oparciu o porównanie wartości ofert
Odwołującego, Elektromontaż i Agat, nie wskazując żadnych konkretnych dowodów na
poparcie tej
okoliczności, co zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu winien był
uczynić. Przystępujący wskazuje, że Zamawiający w sposób jednoznaczny i niebudzący
wątpliwości w swoim piśmie z dnia 5.12.2017 r. potwierdził, iż spółka Elektromontaż
zamieściła w swej ofercie wymagane przedmiotem zamówienia szynoprzewody.
Przystępujący podkreśla, że spółka Elektromontaż przygotowała ofertę z należytą
starannością, zachowując wszystkie zapisy SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem
informacji zawartych w odpowiedziach na pytania zgłaszane przez podmioty ubiegające się
o udzielenie zamówienia publicznego, jak również spełniając wszystkie zapisy dokumentów
w
chodzących w skład dokumentacji przetargowej. Wskazuje, że w jego opinii spełnienie
wymogu zgodności z SIWZ oferty złożonej przez Elektromontaż zostało w pełni
potwierdzone w toku czynności podejmowanych przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 1
oraz 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp.

Ponadto wskazuje, że zarzut rażąco niskiej ceny jest chybiony, bowiem stosownie do treści
art. 90 ust. 1a ustawy Pzp
, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej
30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2) wartości zamówienia powiększonej
o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które
nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,
zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
Przystępujący zwraca uwagę na posłużenie się przez ustawodawcę w powoływanym
przepisie alternatywą łączną „lub”, oznaczającą, iż różnica w cenie oferty badanej pod kątem
rażącej niskości ceny nie musi dotyczyć zarówno wartości zamówienia i średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, lecz może dotyczyć tylko jednej z tych
wartości. Wskazuje, że Zamawiający w pełni zadośćuczynił obowiązkom wynikającym z ww.
przepisu, zwracając się do wykonawcy Elektromontaż z żądaniem stosownych wyjaśnień.
Podnosi, że Zamawiający wezwał do złożenia stosownych wyjaśnień w trybie art, 90 ust. 1
ust. 1a ustawy P
zp nie tylko Elektromontaż lecz również Odwołującego oraz Agat, jako że
w przypadku każdego z tych wykonawców zaoferowane ceny były niższe o co najmniej 30%
od wartości zamówienia przewidywanej przez Zamawiającego. Wskazuje, że za ofertę z
rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu

do szacunkowej wartości zamówienia lub cen rynkowych (wyr. SO w Katowicach z 21.6.2010
r., XIX Ga 175/10, niepubl.; wyr. SO w Radomiu z 14.2.2006 r., IV Ca 28/06, niepubl.; wyr.
KIO z 14.2.2008 r., KIO/UZP 73/08; wyr. ZA z: 29.10.2007 r., UZP/ZO/O-1273/07;
25.10.2007 r., UZP/ZO/O-1251/07; wyr. KIO z 27.9.2013 r., KIO 2181/13; wyr. KIO z
20.5.2013 r., KIO 1018/13).
Cena rażąco niska jest więc ceną zakładającą wykonanie
zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, tzn.
generalnie nie występuje na rynku, na którym ceny wyznaczane są m. in. poprzez ogólną
sytuację gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu biznesowym, postęp
technologiczno-
organizacyjny oraz obecność i funkcjonowanie uczciwej konkurencji
podmiotów racjonalnie na nim działających" (por. wyr. KIO z 4.6.2013 r., KIO 1187/13).
Przystępujący podnosi, że spółka Elektromontaż w treści udzielonych wyjaśnień podała
wyczerpująco i szczegółowo argumenty wskazujące na to, że cena zaoferowana przez nią
jest ceną realną i rzeczywistą. Podnosi, że atrakcyjność cenowa oferty Elektromontaż
w przeważającej części wynikała z faktu oszczędności zaproponowanej przez nią metody
wykonania przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych
w określonych obszarach:
1) zamiast stacji transformatorowych w obudowie betonowej prefabrykowanej produkcji firmy
ZPUE Włoszczowa typu MRwb zaproponowano stacje w obudowie betonowej
prefabrykowanej produkcji firmy ATLAS Raszków typu ASTD o identycznych wymiarach
gabarytowych;
2) w stacjach transformatorowych zamiast rozdzielnic SN typu Rotoblok i rozdzielnic nn
produkcji firmy ZPUE Włoszczowa lub Siemens (rozdzielnica 5000A typu SIVACON
w stacjach COP P1 i COP R1) zaproponowano rozdzielnice SN typu Xiria i nn typu
XEnergy/XVTL produkcji firmy EATON (wyposażenie rozdzielnic SN i nn — ilości pól, ilość
i typ odpływów wyłącznikowych i rozłącznikowych są zgodne z ilościami z projektów
wykonawczych Zamawiającego);
3) w stacjach zastosowano transforma
tory suche w izolacji żywicznej produkcji firmy SEA
o mocach zgodnych z mocami z projektów wykonawczych Zamawiającego - transformatory
w stacjach COP P1 i COP R1
mają możliwość przeciążenia wysokości 40% mocy
znamionowej;
4)
zamiast złączy kablowych SN w obudowie betonowej prefabrykowanej produkcji firmy
ZPUE Włoszczowa z rozdzielnicą 4-polową SN typu TPM zaproponowano złącza kablowe
SN w obudowie betonowej prefabrykowanej typu ZKL-
1,8 produkcji Elektromontaż Lublin
z rozdzielnicą 4-polową SN typu 8DJH Compact firmy Siemens;
5)
zamiast agregatów prądotwórczych typu P805S, P1050S, P1260S o mocach odpowiednio

640kW, 848kW i 1002,4kW z silnikami firmy Perkins zaproponowano agregaty typu TCA 800
C, TCA 1000 C i TCA 1250 C o identycznych mocach z silnikami produkcji firmy MTU.
Podnosi, że skalkulowana przez spółkę cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty
wykonania zadania,
a na jej ostateczną, niższą od pozostałych uczestników postępowania
wysokość miało wpływ zastosowanie rozwiązań technicznie tożsamych z zaproponowanymi
w projekcie. Wartość oszczędności wykazana przez Elektromontaż w wyniku zastosowanych
rozwiązań wyniosła: 1.567.980,60 zł netto, co po dodaniu do ceny ofertowej Elektromontaż
daje łącznie kwotę 11.355.514,34 zł netto, czego w świetle pozostałych ofert nie sposób
uznać za cenę rażąco niską. Z powyższego wywodzi, oferta Elektromontaż została
skalkulowana w sposób należyty i nie zawiera rażąco niskiej ceny, tym bardziej,
że porównując cenę ofertową wybranej oferty powiększoną o dokonane oszczędności
różnica w stosunku do oferty Odwołującego (11.797.442,65 zł netto) jest nieznaczna i wynosi
jedynie 441.928,31 z
ł netto, co stanowi różnicę w wysokości niespełna 3,75%. Zwraca
również uwagę, iż rozliczenie wynagrodzenia za zamówienie zgodnie z SIWZ ma nastąpić
według kosztorysu powykonawczego, co powoduje, iż Zamawiający musi przyjąć pewien
szacunkowy margines błędu na wypadek rzeczywistego zwiększenia ilości robót
koniecznych do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Przystępujący podnosi, że nie sposób przyjąć, iż w stosunku do kwestionowanej oferty
zachodzą takie okoliczności jak: 1) wyraźne przekroczenie dolnego progu cen na
zamówienie tego samego rodzaju; 2) znaczne dysproporcje w stosunku do: a) wartości
całego przedmiotu zamówienia, b) wysokości cen rynkowych, c) cen przedstawionych
w ofertach innych wykonawców; 3) oczywisty brak ekwiwalentności w stosunku do
przedmiotu zamówienia sugerujący wykonanie zamówienia poniżej kosztów wytworzenia.
Wskazuje
, że oferta spółki Elektromontaż została przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ
z zastosowaniem urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do zaprojektowanych
w projektach budowlanych i wykonawczych będących w posiadaniu Zamawiającego.
Podkreśla, że spółka Elektromontaż wykazała w szczegółach wartości oszczędności
uzyskanych w wyniku zastosowania urządzeń równoważnych technicznie, w szczególności
ujawniając Zamawiającemu uzyskiwane rabaty handlowe oraz ceny zaoferowane przez
dostawców, co zostało objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, a okoliczność ta została
potwierdzona przez Zamawiającego i wynika bezpośrednio z dokumentacji postępowania.
Wskazuje, iż również wartość kosztów pracy przyjętych przy sporządzaniu złożonej przez
spółkę oferty została ustalona w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zaś
s
zczegółowe wyliczenia stawek roboczogodziny oraz narzutów przedstawiają fragmenty
kosztorysów szczegółowych. Dodaje, iż kalkulacja ceny została oparta o rzeczywiste koszty

ponoszone przez spółkę przy realizacji analogicznych co zakresu robót budowlanych.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej
w sposób niezgodny z SIWZ, Przystępujący Elektromontaż podnosi, że zastosowane
urządzenia w żadnym wypadku nie oznaczają zmiany przewidzianych przez Zamawiającego
urządzeń na zupełnie inne urządzenia, a tym samym zmiany koncepcji działania przedmiotu
zamówienia. Wskazuje, że oferta Elektromontaż spełnia wymagania przewidzianych przez
Zamawiającego określonych rodzajowo rozwiązań technicznych, mających na celu
zapewnienie określonego efektu, bez zmiany koncepcji działania przedmiotu zamówienia,
zaś zastosowane urządzenia i materiały równoważne nie powodują zmian w dokumentacji
projektowej
— wymagane przez SIWZ oświadczenie przedstawiono w ofercie (załącznik nr 8
oferty, strona nr 153). Zamiast stacji transformatorowych w obudowie betonowej
prefabrykowanej produkcji firmy ZPUE Włoszczowa typu MRwb Elektromontaż
zaproponowała stacje w obudowie betonowej prefabrykowanej produkcji firmy ATLAS
Raszków typu ASTD o identycznych wymiarach gabarytowych. W stacjach
transformatorowych zamiast rozdzielnic SN typu Rotoblok i rozdzielnic nn produkcji firmy
ZPUE Włoszczowa lub Siemens (rozdzielnica 5000A typu SIVACON w stacjach COP P1
i COP R1) zaproponowano rozdzielnice SN typu Xiria i nn typu XEnergy/XVTL produkcji
firmy EATON.
Wyposażenie rozdzielnic SN i nn — ilości pól, ilość i typ odpływów
wyłącznikowych i rozłącznikowych są zgodne z ilościami z projektów wykonawczych
Zamawiającego. W stacjach zastosowano transformatory suche w izolacji żywicznej
produkcji firmy SEA o mocach zgodnych z mocami z projektów wykonawczych
Zamawiającego. Transformatory w stacjach COP P1 i COP R1 mają możliwość przeciążenia
wysokości 40% mocy znamionowej. Zamiast złączy kablowych SN w obudowie betonowej
prefabrykowanej produkcji firmy ZPUE.
Włoszczowa z rozdzielnicą 4-polową SN typu TPM
zaproponowano złącza kablowe SN w obudowie betonowej prefabrykowanej typu ZKL-1,8
produkcji Elektromontaż Lublin z rozdzielnicą 4-polową SN typu 8DJH Compact firmy
Siemens.
Z kolei zamiast agregatów prądotwórczych typu P805S, P1050S, P1260S
o mocach odpowiednio 640kW, 848kW i 1002,4kW z silnikami firmy Perkins zaproponowano
agregaty typu TCA 800 C, TCA 1000 C i TCA 1250 C o identycznych mocach z silnikami
produkcji firmy MTU.
Szczegółowy wykaz zastosowanych urządzeń i materiałów
równoważnych zaproponowanych przez Elektromontaż załączono do oferty z dnia
05.10.2017 r.
Przystępujący podnosi, że wykazano w niej równoważność wskazanych w
materiałach przetargowych parametrów technicznych urządzeń z zaproponowanymi w
ofercie Elektromontaż. Karty katalogowe, opisy, rysunki i schematy zastosowanych urządzeń
zawierające ich parametry techniczne również załączono do oferty z dnia 5.10.2017 r.

Wskazuje, że Zamawiający pismem z dnia 25.10.2017 r. zwrócił się do wykonawcy
Elektromontaż na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp o wyjaśnienie różnic związanych
z parametrami zastosowanymi przez „Elektromontaż - Poznań” S.A. w ofercie w odniesieniu
do zapisów zawartych w dokumentacji projektowej według przedłożonego zestawienia,
w oparciu o pismo spółki Tytan Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. z dnia 19.10.2017 r.
Elektromontaż pismem z dnia 27.10.2017 r. (KW/2017/001749) szczegółowo ustosunkowała
się do wątpliwości Zamawiającego wykazując, iż urządzenia zastosowane w ofercie
spełniają wymogi urządzeń równoważnych. W opinii Przystępującego, do obowiązków
projektanta należy zdefiniowanie parametrów równoważności dostarczonych materiałów
i urządzeń, jednakże ostateczna ocena spełnienia przez oferentów równoważności urządzeń
czy materiałów należy tylko i wyłącznie do Zamawiającego. W świetle odpowiedzi
Zamawiającego na odwołanie z dnia 05.12.2017 r., w opinii Przystępującego Zamawiający
uznał, iż wszelkie zaproponowane urządzenia, materiały itp. określone przez Elektromontaż
jako równoważne, w rzeczywistości spełniają wymóg równoważności, a zatem oferta została
sporządzona w sposób zgodny z SIWZ. Przystępujący wywodzi, że decyzję taką
Zamawiający podjął po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów technicznych
zaproponowanych urządzeń oraz porównaniu ich z kluczowymi parametrami, zarówno
wyraźnie wskazanymi w specyfikacji zamówienia, jak i parametrami, których Zamawiający
w tejże specyfikacji nie wymagał.
Przystępujący wniósł o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu
elektrotechniki na okoliczność równoważności zastosowanych materiałów i urządzeń w razie
wątpliwości Izby w tym zakresie.
Podnosi, iż zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak uzasadnienia
faktyczn
ego i prawnego dla dokonanej przez Zamawiającego oceny punktowej wykonawców
jest całkowicie bezpodstawny, albowiem w jego ocenie uzasadnienie faktyczne i prawne jest
obligatoryjnym elementem wskazanych w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp
czynności, to jednakże
w
zależności od okoliczności konkretnego przypadku może przybierać mniej lub bardziej
rozbudowaną postać. Podnosi, iż skoro Zamawiający w SIWZ wyraźnie wskazał w jaki
sposób będzie przyznawał punktację w ramach kryterium ceny to okoliczność ta w postaci
załączonego do pisma o wyborze oferty najkorzystniejszej pn. „Streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert” oraz wskazania, iż wybrana oferta jest najkorzystniejsza, tj.
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała maksymalną liczbę przyznanych
pun
któw w oparciu o ustalone kryteria w sposób dostateczny spełnia wymagania dot.
uzasadnienia faktycznego i prawnego podjętej czynności. Podnosi także, iż nawet gdyby
przyjąć, iż zamieszczone przez Zamawiającego informacje nie spełniają wymogu art. 92 ust.

1 ustawy Pzp
, to ewentualne uznanie, iż doszło do naruszenia ww. przepisu przez
Zamawiającego nie może prowadzić do uwzględnienia odwołania tylko z tego powodu,
albowiem w jego ocenie
byłoby to uchybienie, które nie miało wpływu lub mogło nie mieć
istotnego
wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Przystępujący Agat w piśmie o zgłoszeniu przystąpienia po stronie Zamawiającego
oświadczył, że jego oferta jest ważna, niepodlegająca odrzuceniu, zgodna z SIWZ i nie
zawiera rażąco niskiej ceny. Wskazał, że cena zawarta w ofercie jest wiarygodna
i odpowiada zakresowi zamówienia zawartemu w SIWZ. Podnosi, że wartość Zamówienia
ustalona przez Zamawiającego jest znacznie powyżej wartości rynkowej dla tego
zamówienia. Wskazuje, że wartość rynkowa tego zamówienia, wyrażona w ofertach
złożonych przez wykonawców kształtuje się na poziomie niższym niż szacunkowa wartość
zamówienia o ponad 27%.

W toku rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą w dniu 6.12.2017 r. Zamawiający
podtrzymał stanowisko zawarte w odpowiedzi na odwołanie. Przystępujący Elektromontaż
zgłosił wniosek o przeprowadzenie dowodu z dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Budowa budynków nr 1 i 2 dla JW. 5949 wraz
z przyłączami i zagospodarowaniem terenu w ramach zdań 51407 i 5408 na terenie
kompleksu wojskowego nr 8602 w Legionowie”
celem wykazania, iż wykonanie zasilania
budynku 2 przy pomocy
szynoprzewodów doziemnych było przedmiotem ww. zamówienia,
nie zaś tego, którego dotyczy niniejsze postępowanie odwoławcze, wobec czego nie dokonał
wyceny tych szynoprz
ewodów, wycenił zaś jedynie szynoprzewody wewnątrz stacji
transformatorowych.
Zamawiający zaprzeczył ww. twierdzeniu, wskazując, iż wykonanie ww. zasilania
budynku 2
przy pomocy doziemnych szynoprzewodów wchodziło w zakres przedmiotowego
zamówienia i powinno zostać wycenione. Wskazał, iż w odpowiedzi na pytania do SIWZ były
w tym zakresie jednoznaczne i potwierdzały tę okoliczność.
Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie,
na
podstawie
zebra
nego materiału dowodowego, po zapoznaniu
się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
w szcz
ególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, ofertami złożonymi w postępowaniu przez Przystępujących
oraz Odwołującego, oraz korespondencją prowadzoną w toku postępowania pomiędzy


Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, jak również
po z
apoznaniu się z odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron
i uczestników postępowania złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła,
co następuje.

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi
art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.

Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołujący, wnosząc przedmiotowe odwołanie
w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania,
w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba
odmówiła
przeprowadzenia
wnioskowanych
przez
Przystępującego
Elektromontaż dowodów z opinii biegłego z zakresu elektrotechniki oraz z dokumentacji
postępowania pn. „Budowa budynków nr 1 i 2 dla JW. 5949 wraz z przyłączami
i zagospodarowaniem terenu w ramach zdań 51407 i 5408 na terenie kompleksu
wojskowego nr 8602 w Legionowie
”,
uznając, iż fakty będące ich przedmiotem zostały
stwierdzone innymi dowodami oraz zostały one powołane jedynie dla zwłoki.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny.

Punkt 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określa, że przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót w oparciu o przekazaną wykonawcom dokumentację
projektową. In fine ww. punktu wskazano, iż szczegóły konstrukcyjne oraz szczegółowy
zakres robót określa projekt wykonawczy oraz przedmiary robót.

SIWZ w punkcie 3.5 określa, że wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot
zamówienia zgodnie ze specyfikacją oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
wraz z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową wykonawczą, przedmiarami robót
o
raz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zawarto pkt 3.3. - „Zgodność robót
z dokumentacją projektową”
, w którym wskazano: „Wszystkie dokumenty przekazane
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym
z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje


następująca kolejność ich ważności: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2)
dokumentacja projektowa 3) przedmiary robót (nakłady rzeczowe)”.


Punkt 11.6 SIWZ stanowi, iż wyceniając roboty i projekty, należy uwzględnić całość kosztów
związanych z wykonaniem robót i projektów, niezbędnych do właściwego wykonania
przedmiotu zamówienia, który określony został w SIWZ.

W punkcie 12.1 SIWZ Zamawiający określił, że „Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
a) Cena
– 60%;
b)
Okres gwarancji i rękojmi – 20% (od 3 do 5 lat);
c)
Okres bezpłatnego serwisu – 20% (od 1 roku do 2 lat)”.

Punkt 12.3 określił sposób obliczania wartości punktowej dla kryterium cena (C):

C
– ilość punktów oferty badanej w kryterium cena,
CN
– cena najtańszej oferty w zł,
COB
– cena oferty badanej w zł.
Punkt 12.4 SIWZ stanowi, że „W związku z ustalonym kryterium „okres gwarancji i rękojmi”
wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione terminy, podlegające następującej punktacji:
Termin udziele
nia gwarancji i rękojmi (OG) dla Przedmiotu zamówienia
1) 3 lata
– 5 pkt
2) 4 lata
– 10 pkt
3) 5 lat
– 20 pkt”.

W punkcie 12.6 SIWZ
określono, iż „W związku z ustalonym kryterium „okres bezpłatnego
serwisu
Wykonawcy mogą zaoferować niżej wymienione terminy, podlegające następującej
punktacji:
Termin udzielenia bezpłatnego serwisu (BS) dla Przedmiotu Zamówienia:
1) 1 rok
– 0 pkt
2) 2 lata
– 20 pkt”.

W punktach 12.5 i 12.7 SIWZ określił sposób punktowania zaoferowania terminów krótszych
i dłuższych niż określone w pkt 12.4 i 12.6.
Punkt 12.9 SIWZ określił sposób ustalenia łącznej ilości otrzymanych punktów, polegający
na zsumowaniu punktów uzyskanych we wszystkich trzech kryteriach oceny ofert.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zwracali się do Zamawiającego
w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp do udzielenia wyjaśnień treści SIWZ.

W odpowiedziach na pytania do SIWZ z dnia 20.09.2017 r. Zamawiający wyjaśnił m.in.:
„10. PYTANIE:
Zwracamy się z prośbą o określenie rodzaju szynoprzewodu jaki należy użyć do
podłączenia agregatu prądotwórczych 2000kVa do rozdzielni nn w budynku 2.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z projektem oraz przedmiarem.
18. PYTANIE:
Czy połączenia nN pomiędzy stacjami COP oraz CPK a zasilanymi obiektami wchodzą
w zakres przedmiotu zamówienia?
ODPOWIEDŹ:

Tak.
25. PYTANIE:
Czy szynoprzewody dotyczące zasilania budynku nr 2 wchodzą w zakres tego
postępowania przetargowego? Jeżeli tak, to w której pozycji przedmiarowej mają być
uwzględnione w jakiej ilości (proszę o szczegółową specyfikację szynoprzewodów i ich
bloków zaciskowych).
ODPOWIEDŹ:
Tak. Szczegółowa specyfikacja znajduje się w projekcie i specyfikacji”.


Pismem z dnia 11.10.2017 r. Zamawiający zwrócił się do projektanta – TYTAN Systemy
Bezpieczeństwa Sp. z o.o. o przedstawienie opinii odnośnie rozwiązań równoważnych w
stosunku do projektu zaoferowanych przez Elektromontaż.
Projektant przedstawił opinię w piśmie z dnia 19.10.2017 r., w którym wskazał, iż szereg
rozwiązań równoważnych zaproponowanych przez wykonawcę Elektromontaż nie spełnia
wymogów projektu m.in. w nw. zakresie:
- w
ysokość budynku stacji transformatorowej wg karty materiałowej 2,2 m
- brak wentylacji mechanicznej w zaproponowanej stacji transformatorowej,
- g
rubość ścian stacji transformatorowej nie zapewnia warunku odporności ogniowej REI
120,
-
żaluzje wentylacyjne — 4 szt,
- zastosowany beton do budowy stacji w klasie C25/30,
- b
rak certyfikatu zgodności potwierdzeń wykonania zgodnie z normami dla rozdzielnicy
niskiego napięcia X-ENERGY, brak weryfikacji typu rozdzielnicy poprzez testy zgodne

z IEC 61-
439 z głowicami do szynoprzewodów,
- z
astosowany wyłącznik IZM 8kV posiada wytrzymałość udarową 8kV,
- r
ozdzielnica niskiego napięcia XEENERGY jest rozwiązaniem wtykowym — obwody
wtórne są wpinane przez wtykane złącze,

- rozdziel
nica średniego napięcia XIRIA E posiada stopień ochrony IP31,
- r
ozdzielnica średniego napięcia XIRIA E (wg karty katalogowej) jest wyposażona
oddzielnie w apara
t rozłącznikowy i oddzielnie włącznik,
- r
ozdzielnica średniego napięcia XIRIA E (wg karty katalogowej) nie umożliwia wymiany
aparatów bez wyłączenia rozdzielnic,
- r
ozdzielnica średniego napięcia XIRIA E (wg karty katalogowej) posiada napięcie
znamionowe 24kV,
- w
rozdzielnicy średniego napięcia zastosowany wyłącznik mechaniczny w klasie M1,
- rozd
zielnica średniego napięcia XIRIA E (wg karty katalogowej) posiada odporność na
łuk wewnętrzny IAC 16kA/1s.

Zamawiający wezwał wykonawcę Elektromontaż do wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1
ustawy Pzp w ww. zakresie pismem z dnia 25.10.2017 r.
Wykonawca
Elektromontaż udzielił odpowiedzi na ww. wezwanie pismem z dnia 29.10.2017
r., w którym wskazał, iż zaoferowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi SIWZ.

Zamawiający w pismem 30.10.2017 r. wezwał wykonawcę Elektromontaż do złożenia
oświadczenia, iż potwierdza on zgodność oferowanych elementów z dokumentacją
projektową ze względu na trudności w ocenie równoważności w ocenie oferowanych
materiałów i urządzeń w stosunku do stanowiska projektanta.
Wykonawca Elektromontaż w piśmie z dnia 2.11.2017 r. potwierdził zgodność
zaoferowanych elementów z dokumentacją projektową.

W dniu 13.10.2017 r. Zamawiający wezwał wykonawcę Elektromontaż na podstawie art. 90
ust. 1 i 1a
ustawy Pzp do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający wskazał okoliczności
określone w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jednocześnie zwrócił się o szczegółowe wyjaśnienie
następujących pozycji ujętych w tabeli elementów scalonych, będącej załącznikiem do
formularza oferty:
1)
Poz. 3 „Stacja transformatorowa ST1”,
2)
Poz. 4 „Stacja transformatorowa ST2”,
3)
Poz. 5 „Stacja transformatorowa ST3”,
4)
Poz. 6 „Stacja transformatorowa CPK”,
5)
Poz. 7 „Stacja transformatorowa COP R1”,
6)
Poz. 8 „Stacja transformatorowa COP P1”,
7)
Poz. 10 „Agregaty prądotwórcze i zbiornik paliwowy PZO podstawowe”,
8)
Poz. 11 „Agregaty prądotwórcze i zbiornik paliwowy PZO rezerwowe”,

9)
Poz. 12 „Agregaty prądotwórcze i zbiornik paliwowy ST 2”,
10)
Poz. 13 „Agregaty prądotwórcze i zbiornik paliwowy ST 3”,
11)
Poz. 17 „Linie kablowe zasilanie podstawowe”,
12)
Poz. 18 „Linie kablowe….”,
13)
Poz. 19 „Przyłącze energetyczne nN”.

Wezwanie o tożsamej treści Zamawiający skierował pismem z dnia 13.10.2017 r. do
wykonawcy AGAT.

W dniu 17.10.2017 r. Zamawiający skierował do wykonawców Elektromontaż i Agat pismo
w nawiązaniu do ww. pism, w którym zwrócił się o przedstawienie szczegółowego kosztorysu
ofertowego dla ww. pozycji ujętych w tabeli elementów scalonych.

Wykonawca Elektromontaż udzielił odpowiedzi pismem z dnia 20.10.2017 r., w którym
wskaz
ał na zastosowanie rozwiązań równoważnych pozwalających na oszczędności metody
wykonania zamówienia. Wykonawca wskazał, iż nie zachodzą inne przesłanki określone
w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp
. Szczegółowo wyjaśnił pozycje z tabeli elementów scalonych
wymien
ione w piśmie Zamawiającego. Wykonawca Elektromontaż przedstawił również,
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, wykazanie oszczędności przy zastosowaniu
urządzeń równoważnych technicznie wraz z dowodami na potwierdzenie przedstawionych
wyliczeń. W zakresie wyjaśnień poz. 7 i 8 tabeli elementów scalonych, odpowiednio „Stacja
transformatorowa COP R1” i „Stacja transformatorowa COP P1”, wskazał, iż uwzględnione
zostały „szynoprzewody nn relacji transformatory - rozdzielnica nn”.

Wykonawca Agat udzieli
ł odpowiedzi na ww. wezwanie pismem z dnia 24.10.2017 r.,
w którym oświadczył, że jego oferta jest rzetelna, uwzględnia całkowity zakres rzeczowy
przedmiotu zamówienia i umożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia za zaoferowaną
cenę oraz osiągnięcie godziwego zysku. Wykonawca zastrzegł jako tajemnicę
przedsiębiorstwa w całości swoje wyjaśnienia dotyczące wskazanych w nim elementów
mających wpływ na wysokość oferowanej ceny. Wykonawca do wyjaśnień załączył kosztorys
ofertowy dotyczący całości oferty, w którym nie zawarł wyceny ww. szynoprzewodów
doziemnych.

W dniu 6.11.2017 r. Zamawiający przekazał wykonawcom informację o przyznanej punktacji
w każdym z kryteriów osobno oraz łącznej ilości punktów. Maksymalną ilość punktów
otrzymał wykonawca Elektromontaż – 100 pkt, w tym 60 pkt w kryterium cena, drugie
miejsce zajęła oferta wykonawcy Agat – łącznie 93,78 pkt, w tym 53,78 pkt w kryterium cena,

trzecie
– konsorcjum Zeus – łącznie 89,78 pkt, w tym 49,78 pkt w kryterium cena. Wszyscy
oferenci otrzymali maksyma
lną ilość – 20 pkt w pozostałych kryteriach oceny ofert.

W toku rozprawy Przystępujący Elektromontaż oświadczył, iż nie wycenił w swojej ofercie
wykonania doziemnych szynoprzewodów zasilających budynek 2, gdyż nie wchodziły w jego
ocenie w przedmiot ninie
jszego zamówienia. Przystępujący Elektromontaż wycenił jedynie
szynoprzewody wewnątrz stacji transformatorowych.

Izba zważyła, co następuje.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie w części.

Izba uwzględniła odwołanie w zakresie zarzutów:

1. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt. 4 ustawy Pzp.

W niniejszej sprawie znalazł potwierdzenie zarzut naruszenia przez Zamawiającego
art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz 4 ustawy Pzp, mającego polegać na zaniechaniu odrzucenia ofert,
których treść nie odpowiada treści SIWZ oraz zawiera rażąco niską cenę.

Zgodnie z
dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę
jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zas
trzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, natomiast zgodnie z pkt 4 – jeżeli zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, j
eżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne
części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu.
Art. 90 ust. 1a ustawy Pzp stanowi, że w przypadku gdy cena całkowita oferty jest
niższa o co najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od
towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2) wartości zamówienia powiększonej o
należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które
nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,
zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

Przesłankę odrzucenia oferty wobec jej rażąco niskiej ceny precyzuje art. 90 ust. 3
ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że
oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W toku przedmiotowego postępowania Zamawiający pismem z dnia 13.10.2017 r.
wezwał Odwołującego oraz przystępujących Elektromontaż i Agat do złożenia wyjaśnień
rażąco niskiej ceny na podstawie art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp. Zasadność wezwania do
ww. w
yjaśnień nie była kwestionowana wobec zaistnienia przesłanki obligatoryjnego
wezwania do ww. wyjaśnień określonej w art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp. W ww. wezwaniu
Zamawiający zwrócił się o szczegółowe wyjaśnienie m.in. następujących pozycji tabeli
elementów scalonych: Poz. 6 „Stacja transformatorowa CPK”, Poz. 7 „Stacja
transformatorowa COP R1”, Poz. 8 „Stacja transformatorowa COP P1”, Poz. 10 „Agregaty
prądotwórcze i zbiornik paliwowy PZO podstawowe”, Poz. 11 „Agregaty prądotwórcze i
zbiornik paliwowy PZO rezerwowe”. W dniu 17.10.2017 r. Zamawiający skierował do
wykonawców Elektromontaż i Agat oraz Odwołującego pismo w nawiązaniu do ww.
wezwania
, w którym zwrócił się o przedstawienie szczegółowego kosztorysu ofertowego dla
ww. pozycji ujętych w tabeli elementów scalonych.
Ww. wykonawcy złożyli wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny oraz przedłożyli
wymagane kosztorysy ofertowe. W treści wyjaśnień przystępujący Elektromontaż wskazał
jedynie na uwzględnienie w wycenie „szynoprzewodów nn relacji transformatory –
rozdzielnica nn
”. Wyjaśnienia przystępującego Agat nie odnosiły się do poszczególnych
pozycji tabeli elementów scalonych, natomiast w przedłożonym przez Agat kosztorysie nie
wskazano szynoprzewodów – połączenia nn do zasilania projektowanego budynku 2 ze
stacji COP P1, COP R1 oraz czterech agregatów 2000 kVa (dalej jako „szynoprzewody
doziemne zasilające budynek 2”).

W toku rozprawą przed Krajową Izbą Odwoławczą w dniu 6.12.2017 r., przystępujący
Elektromontaż oświadczył, iż nie ujął w wycenie oferty ww. szynoprzewodów doziemnych
zasilających budynek 2, bowiem stanowiły one przedmiot innego zamówienia pn. „Budowa
budynków nr 1 i 2 dla JW. 5949 wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu w ramach
zdań 51407 i 5408 na terenie kompleksu wojskowego nr 8602 w Legionowie”.
W opinii
przystępującego Elektromontaż wykonanie ww. zasilania Przystępujący Elektromontaż
błędnie zatem odczytał dokumentację projektową, co potwierdziło stanowisko
Zamawiającego zajęte w toku rozprawy przed Izbą. Zamawiający wskazał, że ww.
szynoprzewody doziemne
zasilające budynek 2 wchodziły w zakres zamówienia, którego
dotyczy niniejsze postępowanie odwoławcze, że powinny one zostać uwzględnione

w wycenie oferty, a także, że odpowiedzi na pytania do SIWZ w tym zakresie jednoznacznie
potwierdzały tę okoliczność.

W ocenie Izby, mając na uwadze dyspozycję art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90
u
st. 2 ustawy Pzp, który stanowi, iż obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, Zamawiający bezpodstawnie uznał, iż przystępujący
Elektromontaż i Agat wykazali, że ceny ich ofert nie są rażąco niskie. Zamawiający wprost
wezwał do szczegółowych wyjaśnień oraz złożenia szczegółowych kosztorysów
w pozycjach, w których winny znaleźć się wyceny szynoprzewodów doziemnych zasilających
budynek
2. Przystępujący w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
złożyli wyjaśnienia, kosztorysy ofertowe, jak również dowody na realność oferowanych cen –
umowy z dostawcami, wykazy uzyskiwanych rabatów oraz wyliczenia poczynionych
oszczędności dzięki zastosowaniu rozwiązań równoważnych. Nie sposób jednak uznać, że
wykazali oni, iż zaoferowane ceny gwarantują możliwość wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. W przedłożonych na
szczegółowe wezwanie Zamawiającego wyjaśnieniach i kosztorysach Przystępujący nie
wykazali, aby istotny element kosztotwórczy, jakim są ww. szynoprzewody doziemne
zasilające budynek nr 2 został uwzględniony w wycenie złożonych ofert. Należy przy tym
zauważyć, iż wyceny takiej dokonał Odwołujący. Odwołujący zasadnie podnosił, iż element
u
jęty w dokumentacji projektowej – co zostało potwierdzone przez Zamawiającego w
odpowiedziach na pytania do SIWZ
– winien być uwzględniony w wycenie oferty. Zważyć
przy tym należy, iż zgodnie ze STWiOR, w przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów, dokumentacja projektowa stanowiła dokument nadrzędny w
stosunku do przedmiarów robót (pkt 3.3. STWiOR).

Mając na uwadze wyżej ustalone okoliczności, z których wynika, iż Przystępujący
Elektromontaż i Agat nie wycenili wykonania szynoprzewodów doziemnych zasilających
budynek nr 2, brak jest p
odstaw dla uznania, iż złożone przez nich oferty obejmowały swoim
zakresem wykonanie tych robót. Punkt 3.2 SIWZ określa, że przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót w oparciu o przekazaną wykonawcom dokumentację projektową. In fine
ww. punktu wskazano,
iż szczegóły konstrukcyjne oraz szczegółowy zakres robót określa
projekt wykonawczy oraz przedmiary robót. Zgodnie z punktem 11.6 SIWZ należało
uwzględnić całość kosztów związanych z wykonaniem robót i projektów. Wezwani do
szczegółowych wyjaśnień w zakresie obejmującym pozycje Tabeli Elementów Scalonych,
w których powinna znaleźć się wycena doziemnych szynoprzewodów zasilających budynek
nr 2, Przystępujący nie wskazali, ażeby roboty te uwzględnili w kalkulacji ceny oferty, należy
zatem przyjąć, iż ich oferty nie obejmowały tych robót - niezgodnie z projektem, stanowiącym

element SIWZ. Wobec powyższego należało uznać, iż oferty przystępujących Elektromontaż
oraz Agat są niezgodne z SIWZ.

Mając na uwadze powyższe, Izba doszła do przekonania, iż oferty Przystępujących
Elektromontaż i Agat zawierają rażąco niską cenę oraz są niezgodne z SIWZ, wobec czego
podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający,
zaniechawszy odrzucenia ww. ofert dopuścił się naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy
Pzp, wobec czego należało uwzględnić odwołanie we wskazanym zakresie i na podstawie
art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp
zobowiązać Zamawiającego do unieważnienia czynności
wyboru
oferty
najkorzystniejszej,
ponownej
oceny
ofert
oraz
odrzucenia
ofert
Przystępujących Elektromontaż i Agat.

Jednocześnie Izba zaznacza, iż nie uwzględniła zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt
2 w zakresie braku równoważności zaoferowanych przez Przystępującego Elektromontaż
rozwiązań równoważnych. Przystępujący Elektromontaż celem wykazania równoważności
załączył do oferty karty katalogowe, szczegółowo odpowiedział również na wezwanie do
wyjaśnień skierowane przez Zamawiającego. Jak wskazał Zamawiający w odpowiedzi na
odwołanie oraz w toku rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą, na podstawie
udostępnionych przez Przystępującego Elektromontaż dokumentów ustalił równoważność
zaoferowanych urządzeń i rozwiązań. Zamawiający ww. równoważność ustalał i potwierdzał
również w drodze konsultacji z wskazanymi przez Przystępującego Elektromontaż
dostawcami
rozwiązań równoważnych. Należy wskazać, iż zgodnie z przyjętym
w orzecznictwie Izby stanowiskiem,
zamawiający może przy ocenie oferty posiłkować się
informacjami uzyskanymi samodzielnie (por. wyrok KIO z dnia 3.11.2016 r., sygn. akt KIO
2006/16). Izba pragnie wskazać nadto, iż zarzut odwołania dotyczący braku równoważności
zap
roponowanych rozdzielnic został sformułowany w stopniu ogólności nie pozwalającym na
szczegółowe badanie jego zasadności, nie został też rozwinięty w toku rozprawy.

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, iż zarzut naruszenia przez Zamawiającego
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zakresie braku równoważności rozwiązań oferowanych
przez Przystępującego Elektromontaż nie potwierdził się.

2. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
W
ocenie Izby w niniejszej sprawie Izba stwierdziła naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,
polegające na naruszeniu zasady równego traktowania wykonawców poprzez zaniechanie
odrzucenia ofert wykonawców Elektromontaż i Agat.
Mając na uwadze powyżej stwierdzone naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp
polegające na zaniechaniu odrzucenia niezgodnych z SIWZ i zawierających rażąco niską
cenę ofert Przystępujących Elektromontaż i Agat, Izba uznała, iż doszło również do

naruszenia art
. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Niewątpliwie sytuacja, w której Zamawiający na równi
traktuje oferty, które winny zostać odrzucone jak i oferty sporządzone w sposób prawidłowy
stanowi naruszenie zasady równego traktowania wykonawców określoną w art. 7 ust. 1
ustawy Pzp.
Wobec powyższego Izba stwierdziła naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba oddaliła odwołanie w zakresie zarzutów:

1. Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

W niniejszej sprawie nie znalazł potwierdzenia zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy
Pzp.
Odwołujący podnosił, że Zamawiający dopuścił się naruszenia ww. przepisu wobec
dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób niezgodny z SIWZ, tj. wybór oferty
Elektromontaż, której treść nie odpowiada treści SIWZ oraz zawiera rażąco niską cenę.
Zgodnie dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Przepis ten zatem określa podstawę wyboru oferty
najkorzystniejszej, kt
órą winny być kryteria określone w SIWZ. Odwołujący nie podważał,
iż Zamawiający wybierając ofertę najkorzystniejszą nie zastosował kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ, bądź w sposób błędny ustalił przyznaną punktację. Zarzut
Odwołującego sprowadzał się do okoliczności, iż wybrana została oferta podlegająca
odrz
uceniu. Jednakże, w ocenie Izby okoliczność, że Zamawiający zaniechał odrzucenia
oferty wobec jej niezgodności z SIWZ oraz rażącą niską cenę stanowi naruszenie art. 89 ust.
1 pkt 2 i 4 ustawy P
zp, tak jak zostało to stwierdzone powyżej. Zgodnie z orzecznictwem Izby
art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dotyczy wyboru ofe
rt niepodlegających odrzuceniu. Należy z tego
wywieść, iż naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp miałoby miejsce, w sytuacji wyboru oferty
na
jkorzystniejszej, która została uprzednio odrzucona, bądź w przypadku wyboru oferty na
podstawie innych kryteriów niż określone w SIWZ bądź kryteriów błędnie zastosowanych.
Odwołujący nie udowodnił (ani nawet nie podnosił), ażeby okoliczność taka miała miejsce.

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, iż w niniejszej sprawie nie znalazł
potwierdzenia zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
Izba uznała, iż w niniejszej sprawie nie doszło do naruszenia art. 92 ust. 1 ustawy
Pzp mającego polegać na niepodaniu uzasadnieniu faktycznego i prawnego dla dokonanej
przez Zamawiającego oceny punktowej wykonawców.
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający informuje niezwłocznie
wszystkich wykonawców o „1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię

i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację (…) - podając uzasadnienie faktyczne i prawne”.

Odwołujący wywodzi, iż Zamawiający winien był w sposób szczegółowy uzasadnić
przyznanie określonej punktacji wykonawcom. Podnosi, że niezrozumiałym jest przyznanie
wysokiej punktacji ofertom Elektromontaż i Agat w sytuacji gdy zawierały one rażąco niską
cenę i były niezgodne z SIWZ. Wskazuje również, iż uzasadnienie przyznanej punktacji
może wpływać na zakres składanych przez wykonawcę środków ochrony prawnej.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż Zamawiający w punkcie 12 SIWZ
szczegółowo określił metodę obliczenia uzyskanej przez wykonawców punktacji. Metoda ta
sprowadzała się do prostych przeliczeń i działań arytmetycznych, do których podane
zostały wzory wymagające jedynie podstawienia odpowiednich wartości. W sytuacji tej,
uzasadnienie przyznanej punktacji musiałoby sprowadzić się do ponownego przytoczenia
zapisów punktu 12 SIWZ i wyłożenia zasad prostej arytmetyki. Trudno wskazać na
celowość takiego działania Zamawiającego. W powołanej przez Odwołującego sprawie KIO
517/17 przyznanie punktacji wymagało dokonania przez Zamawiającego oceny
doświadczenia osoby powołanej na stanowisko kierownika budowy, od którego zależała
ilość przyznanych punktów. Jest to sytuacja zgoła odmienna od okoliczności niniejszej
sprawy, gdzie
przyznanie punktów ofertom w żaden sposób nie było uzależnione od
uznania Zamawiającego i sprowadzało się jedynie do podstawienia do wzoru odpowiednich
wartości wprost wskazanych w formularzu oferty. Konieczność sporządzenia uzasadnienia
faktycznego i prawnego w odniesieniu do przyznanej ofertom punktacj
i należy w każdej
sprawie ocenić indywidualnie, albowiem wymóg sporządzania takiego uzasadnienia
w każdej sprawie prowadzić może do nałożenia na zamawiających zbędnego obowiązku,
niesprzyjającego szybkości i sprawności postępowania – sytuacja taka miałaby miejsce
w niniejszej sprawie.
Dalej wskazać należy, iż uzasadnienie dotyczące przyznanej ofertom punktacji,
gdyby zostało sporządzone, w żadnym zakresie nie musiałoby się odnosić do kwestii
rażąco niskiej ceny ofert oraz ich niezgodności z SIWZ, jak chciałby Odwołujący. Art. 92
ust. 1 ustawy Pzp w pozostałych punktach zawiera nakaz przekazania wykonawcom
info
rmacji również m.in. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach
odrzucenia oferty, a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności
(pkt 3). Należy zatem uznać, iż przekazanie informacji – wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym
– dotyczącej odrzucenia oferty wobec jej rażąco niskiej ceny lub niezgodności

z siwz jest odmienną, osobną czynnością. Brak jest podstaw dla przyjęcia, iż informacja
o przyznanej punktacji powinna również określać przyczyny odrzucenia bądź braku
odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ bądź zawierającej rażąco niską cenę.
Odwołujący nie wykazał również, w jaki sposób brak uzasadnienia prawnego
i faktycznego przyznanej punktacji
– które, jak wskazano powyżej, ograniczyć mogłoby się
jedynie do przytoczenia odpowiednich
zapisów SIWZ i wyjaśnienia podstawowych działań
arytmetycznych, wpływało na możliwość obrony interesu w drodze środków ochrony
prawnej.
Mając powyższe na uwadze, Izba uznała, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do
naruszenia art. 92 ust. 2 ustawy Pzp.W
związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust.
2
pkt 2, § 3 pkt 1 i 2 § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010
r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący:
……………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie