eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2109/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-10-20
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2109/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik, Jan Kuzawiński, Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20
października 2017 r. w Warszawie
od
wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2017
r. przez Boxmet Medical
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piskorzów 51, 58-
250 Pieszyce

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojskowy Ośrodek
Farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, 05-
430 Celestynów,
przy
udziale wykonawcy
MEDLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zgłaszającego
przystąpienie po stronie Zamawiającego


postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Boxmet Medical
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce
kwoty
13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego
Warszawa Praga w Warszawie
.

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 2109/17

U z a s a d n i e n i e


Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie

(dalej:
„Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla medycznej jednostki etapowej PJEM
– WOFiTM/25/2017/PN, numer referencyjny WOFiTM/25/2017/PN. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579), zwanej d
alej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane w dniu 5 lipca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
pod pozycją 2017/S 126-256188.

W postępowaniu tym wykonawca Boxmet Medical spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce

(dalej: „Odwołujący”) w dniu 9
października 2017 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

W dniu 13 p
aździernika 2017 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie
zamawiającego
zgłosił
wykonawca
MEDLINE
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością.

W dniu 19
października 2017 r. przed otwarciem rozprawy, odwołujący wycofał
odwołanie.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie