eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2029/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-10-04
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2029/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik, Jan Kuzawiński, Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu
4 października 2017 r. w Warszawie
o
dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 września 2017 r.
przez
Siemens Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Powiat Mielecki,
ul. Wysp
iańskiego 6, 39-300 Mielec

przy
udziale
wykonawcy
GE
MEDICAL
SYSTEMS
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,

2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Siemens
Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żupnicza 11, 03-821
Warszawa
kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………


Sygn. akt: KIO 2029/17
U z a s a d n i e n i e


Powiat Mielecki
(dalej: „zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tomografu komputerowego
dla Szpitala Powiatowego w Mielcu
. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), zwanej d
alej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w dniu 20 września 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod pozycją 2017/S 180-368242.
W postępowaniu tym wykonawca Siemens Healthcare spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (dalej: „odwołujący”) w dniu 28 września 2017 r. złożył odwołanie do
Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 2 października 2017 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego zgłosił wykonawca GE MEDICAL SYSTEMS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
W dniu
3 października 2017 r. przed otwarciem rozprawy, odwołujący wycofał
odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie