eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1770/16
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2016-10-04
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1770/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 4 października 2016 r. w
Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22
września 2016 r. przez ABOOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Krakowie,

przy udziale Mercator Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgłaszającej
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


postanawia:
1.
Umarza post
ępowanie odwoławcze;
2.
Nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z jego rachunku na rzecz ABOOK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00
gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sygn. akt: KIO 1770/16

U z a s a d n i e n i e


Odwołujący, ABOOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, w dniu 4 października 2016 r skutecznie cofnął, przed otwarciem rozprawy,
odwołanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Krakowie na dostawę niesterylnego sprzętu jednorazowego użytku (Dz. Urz.
UE nr 2016/S 079-139918).
Wobec powyższego postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie art.
187 ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy oraz w
oparciu o przepisy § 5 ust 1 pkt 3 lit a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

W związku z powyższym na podstawie art. 192 ust. 1 w zw. z art. 187 ust. 8 ustawy
orzeczono, jak w sentencji.


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie