eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1759/16
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2016-10-05
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1759/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2016 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 września 2016 r. przez
OdwołującegoPRODUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w postępowaniu prowadzonym
przez Zamawiającego – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 D
ęblin,

przy udziale wykonawcy SILTEC Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,


orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu:
a) uniewa
żnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
b) odrzucenie oferty wykonawcy SILTEC Sp. z o.o. z siedzib
ą w Warszawie,
c) odrzucenie oferty wykonawcy O
środek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. z siedzib
ą w Gliwicach,
d) powtórzenie czynno
ści badania i oceny ofert;
2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego, i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od
odwołania,
2.2. zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie:
osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą zwrot kosztów
postępowania odwoławczego poniesionych z tytułu wpisu od odwołania oraz
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2015.2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Lublinie.

Przewodnicz
ący: …………………………….Sygn. akt: KIO 1759/16

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin – prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) – dalej: Pzp lub Ustawa;
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie i montaż laboratorium
treningowego JTAC/FAC.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE nr
2016/S 114-203109 z dnia 15 czerwca 2016 r.

W dniu 9 września 2016 r. Zamawiający zawiadomił o wyborze, jako najkorzystniejszej,
oferty wykonawcy SILTEC Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 5, 02-374 Warszawa.

W dniu 19 września 2016 r., Odwołujący – Produs S.A., ul. Bystrzycka 69c, 54-215
Wrocław – wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od niezgodnych z
przepisami ustawy Pzp czynności oraz zaniechań Zamawiającego polegających na:

nie odrzuceniu i wyborze jako najkorzystniejszej, w wyniku przeprowadzonej oceny,
oferty Wykonawcy SILTEC Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 5, 02-374 Warszawa, jako
niezgodnej z SIWZ (art. 89 ust. 1, punkt 2) lub jako oferty wykonawcy wykluczonego z
postępowania (art. 24 ust. 4), dalej Siltec;

nie odrzuceniu, w wyniku przeprowadzonej oceny oferty Wykonawcy Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM" Sp. z o.o. ul. Toszycka
102, 43-117 Gliwice, jako niezgodnej z SIWZ (art. 89 ust. 1, punkt 2), dalej Obrum;

zaniechaniu wyboru oferty PRODUS S.A. jako najkorzystniejszej:
zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 91 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 4, ze względu na nieodrzucenie
oferty Obrum z uwagi na niezgodność treści oferty z zapisami SIWZ w punktach
przedstawionych w uzasadnieniu odwołania i ustawą pzp lub jako oferty wykonawcy
wykluczonego z postępowania;


art 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 91 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 4, ze względu na nieodrzucenie
oferty Siltec z uwagi na niezgodność treści oferty z zapisami SIWZ w punktach
przedstawionych w uzasadnieniu odwołania i ustawą pzp lub jako oferty wykonawcy
wykluczonego z postępowania;

art. 24 ust. 2 p. 3, ze względu na niewykluczenie z postępowania Wykonawcy Siltec
z uwagi na złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć
wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z uwagi na zaniechanie wyboru oferty
Odwołującego jako najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert
wymienionych w SIWZ, co spowodowało wybór oferty najkorzystniejszej z
naruszeniem zasady uczciwej konkurencji

naruszenie art. 2 pkt. 5 oraz art. 91 ustęp 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
poprzez nie wybranie najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że wybrana oferta nie
spełnia wymogów SIWZ oraz ustawy,

naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez prowadzenie
negocjacji z wykonawcami prowadzącą do zmiany treści jego oferty.

Na podstawie powyższych zarzutów Odwołujący wniósł o:

nakazanie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty
wykonawcy SILTEC Sp. z o.o.;

nakazanie dokonania powtórzenia czynności badania i oceny ofert,

nakazanie odrzucenia w całości oferty firmy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych „OBRUM" Sp. z o.o., ponieważ jej treść nie odpowiada zapisom
określonym w SIWZ oraz treść oferty była zmieniana;

nakazanie odrzucenia w całości oferty firmy SILTEC Sp. z o.o., ponieważ jej treść nie
odpowiada zapisom określonym w SIWZ oraz treść oferty była zmieniana;

nakazanie wykluczenia z postępowania Wykonawcy SILTEC Sp. z o.o. z uwagi na
złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania;

dokonanie wyboru oferty złożonej przez Odwołującego, tj. PRODUS S.A., jako
najkorzystniejszej i spełniającej wszystkie wymagania SIWZ;

nakazanie zwrotu kosztów postępowania na rzecz Odwołującego według norm
prawem przepisanych.

W uzasadnieniu w odniesieniu do oferty wykonawcy Siltec, Odwołujący wskazał, że:
1.
W ofercie SILTEC brak jest wskazania nazw producenta i modeli zaoferowanych
elementów składowych systemu wizualizacji w poz. 1 Formularza cenowego, tj.:
B/ Systemu projektorowego.
Oferent wskazał jedynie producenta zaoferowanego do systemu projektorowego
projektora: BARCO. Użyty zapis Barco F35 AS 3D oznacza całą linię produktową projektorów
F35 AS3D, a nie konkretny model o wymaganej rozdzielczości. Pod tą linią kryje się 6 różnych
projektorów o różnych parametrach i cenach:
F35 AS3D 1080 VizSim X-PORT™
F35 AS3D 1080 VizSim Bright X-PORT™
F35AS3D 1080 High Brightness (MKIII) X-PORT™
F35 AS3D WUXGA VizSim X-PORT™
F35 AS3D WUXGA VizSim Bright X-PORT™
F35 AS3D WUXGA High Brightness (MKIII) X-PORT™
Oferent nie wskazał ilości oferowanych projektorów składających się na system
projektorowy (w SIWZ na stronie 26 Zamawiający wymagał, aby dostarczyć „Zestaw 3 (trzech)
identycznych projektorów, dedykowanych przez producenta do zastosowań w symulacji." Ilość
zaoferowanych projektorów Oferent sprecyzował dopiero w odpowiedzi na wezwanie do
złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia. Zdaniem Odwołującego, ze złożonej
oferty jednoznacznie wynika, iż zaoferowano jeden projektor
Istotnym jest, iż wskazana przez oferenta seria projektorów BARCO F35 AS3D nie
spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, gdyż żadne z urządzeń tej serii
nie posiada wejścia 1 x 5-BNC, które jest wymagane przez Zamawiającego.
Oferent w odpowiedzi na na wezwanie do wyjaśnień dotyczących przedmiotu
zamówienia w piśmie z dnia 07.09.2016 zamieścił tabelę zgodności oferowanego urządzenia,
w której potwierdza zgodność wszystkich parametrów oferowanego projektora z wymaganiami
Zamawiającego, w tym wskazuje, że zaoferowany projektor BARCO F35 AS3D posiada
wejście
1
x
5-BNC,
podczas
gdy
z
karty
katalogowej
(https://www.barco.
com/en/Specsheets/393a18a1-8227-4f5f-9ce7-00417b449c93/F35-series.pdf.) i skróconej
instrukcji startowej projektora zamieszczonych na stronie producenta wynika, że projektory
serii F35 nie są wyposażone w wymagane przez Zamawiającego wejście 1 x 5-BNC.
(https://www.barco.com/aDi/sitecore/TdeFiles/Download?FileNumber=601-03130&TdeTvpe-
1&Revision=00).

Ponadto, jasność projektorów tej serii jest określona przez producenta jako max 7500
ANSI lumenów. Jak stwierdza producent jasność poszczególnych modeli może się zmieniać
w zależności od użytego koła kolorów i obiektywu.
Oferent w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia
w piśmie z dnia 07.09.2016 zamieścił tabelę zgodności oferowanego urządzenia, w której
potwierdza zgodność wszystkich parametrów oferowanego projektora z wymaganiami
Zamawiającego, w tym wskazuje jasność oferowanego projektora na 7650 Ansi lumenów,
podczas gdy z karty katalogowej zamieszczonej na stronie producenta wynika, że projektory
serii F35 posiadają jasność do 7500 Ansi lumenów, a więc bezspornym jest fakt, iż 7500<7600,
czyli zaoferowana seria nie spełnia parametrów minimalnych określonych w SIWZ.
(https://www.barco.com/en/Spec$heet$/393a18a1-8227-4f5f*9ce7~00417b449c93/F35
series.pdf.)
Odwołujący podkreślił, że art. 87 nie służy uzupełnianiu treści oferty. Wykonawca nie
może w tym trybie uzupełniać oferty bo stanowi to zmianę jego treści. Odwołujący wskazał na
wyrok o sygn. akt KIO 828/16, z dnia 30 maja 2016 r., gdzie Izba zajęła stanowisko, iż: “Brak żądanych informacji odnoszących się bezpośrednio do przedmiotu zamówienia nie może
zosta
ć uzupełniony w wyniku wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Uzupełnienie
przedmiotowo istotnych elementów oferty w odpowiedzi na wezwanie stanowiłoby naruszenie
przepisów p.z.p., gdy
ż oznaczałoby w istocie zmianę treści oferty w wyniku przeprowadzenia
niedozwolonych negocjacji z wykonawc
ą”.
Odwołujący podniósł następnie, że Zamawiający wymagał: „Każdy projektor musi
posiada
ć odpowiedni szerokokątny obiektyw sferyczny dla kompresji krzywizny płaszczyzny
projekcyjnej. Parametry projekcji powinny by
ć dobrane odpowiednio do wielkości ekranu
sferycznego dla zapewnienia pokrycia całej przestrzeni ekranu”
a Oferent nie zaoferował
w złożonej ofercie obiektywu umożliwiającego wyświetlanie obrazu na ekranie sferycznym.
Projektor jest sprzedawany przez producenta bez obiektywu, a obiektyw jest dodatkowym
wyposażeniem i oddzielną pozycją w cenniku. W dodatku na wezwanie do wyjaśnień
dotyczących przedmiotu zamówienia w piśmie z dnia 07.09.2016 Oferent obok rubryki
opisującej wymagania Zamawiającego w stosunku do obiektywu nie podał ani producenta, ani
typu zaoferowanego obiektywu, a jedynie skopiował opis wymagań umieszczony przez
Zamawiającego. Oferent umieścił nazwę modelu obiektywu w nagłówku tabeli porównawczej:
obiektyw EN46, jednak nie jest to wymagany przez Zamawiającego szerokokątny obiektyw
sferyczny dla kompresji krzywizny płaszczyzny projekcyjnej, a jedynie szerokokątny obiektyw
do wyświetlania treści na płaskim ekranie.

Odwołujący wskazał dalej, że w dniu 05.09.2016 r. Zamawiający zwrócił się do SILTEC
z wezwaniem do złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia. Poproszono o
„doprecyzowanie danych technicznych oferowanego rzutnika, ze względu na brak możliwości
weryfikacji zgodno
ści parametrów ww. rzutnika z zapisami SIWZ". Odwołujący podniósł, że
zgodnie z orzecznictwem oraz ustawą Pzp (art. 87.1), w toku badania i oceny ofert
zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści. Niewątpliwie w niniejszym przypadku nie można mówić o wyjaśnieniu
oferty, a jedynie o zmianie jej treści. Wyjaśnienie oferty miałoby miejsce w przypadku, kiedy
Oferent podałby w formularzu cenowym błędną nazwę projektora, ale poprawnie wskazał
wymagane parametry. W przypadku niewskazania (pomimo takiego obowiązku zapisanego w
SIWZ oraz formularzu) konkretnego modelu projektora, a jedynie serii, uzupełnienie takich
danych spełnia przesłanki negocjacji oferty po otwarciu, co jest niedopuszczalne w świetle
obowiązujących przepisów i ugruntowanego orzecznictwa.
Odwołujący powołując się na wyrok o sygn akt KIO/UZP 608/08 wskazał, że: „Nazwa
oferowanego produktu...nadana... przez producenta to bez w
ątpienia merytoryczna treść
oferty, poniewa
ż służy identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia
i pó
źniejszego przedmiotu umowy, a więc niepodanie przez wykonawcę nazwy produktu
(nazwy nadanej przez producenta) w przypadku, gdy Zamawiaj
ący tej nazwy,
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagał powoduje, i
ż treść
oferty jest niezgodna z tre
ścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia." Odwołujący
przywołał także stanowisko Izby zawarte w wyroku KIO 1914/13: “Wykonawca składający
ofert
ę miał wypełnić tabelę, przy każdym z rodzajów sprzętu wskazując w osobnych
kolumnach „producent/marka/typu/rewizja/kod producenta dla urz
ądzenia/podzespołu" i
„dodatkowe elementy”,
oraz „Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego, ponieważżądał
podania w formularzu ofertowym producenta, marki, typu,rewizji i kodu producenta dla
oferowanego urz
ądzenia. Zamawiający zarzuca wykonawcy, iż w pozycjach 4, 5, 6, 7, 8 tabeli
formularza ofertowego nie podał
żądanych przez Zamawiającego danych przez co
uniemo
żliwił Zamawiającemu ocenę oferowanych urządzeń”. W konsekwencji Odwołujący
wniósł odwołanie. Oceniaj
ąc tak ustalony stan faktyczny Izba stwierdziła, że nie doszło do
naruszenia wskazywanych w odwołaniu przepisów ustawy*.
I dalej, podobnie jak w toczącym
się postępowaniu: „Wymogi Zamawiającego były dwojakiego rodzaju (wzajemnie się
uzupełniaj
ące) sprzęt i jego komponenty miały posiadać wskazane parametry, równocześnie
sprz
ęt tak należało określić w ofercie, aby Zamawiający mógł sprawdzić jego zgodność z

SIWZ. Odwołujący nie spełnił żadnego z wymogów, ani nie wykazał, że jest w stanie je spełnić.
Rzeczywi
ście może się zdarzyć, że w przypadku braku dookreślenia niektórych elementów
zamówienia Zamawiaj
ący może się zwrócić do wykonawcy o ich wyjaśnienie. Jednak w
niniejszym post
ępowaniu rację miał Zamawiający, że w ofercie Odwołujący w ogóle nie określił
przedmiotu
świadczenia - nie wiadomo, jakie są zestawy CZR Business 1155-1, kto jest
producentem, jakie s
ą parametry komponentów zestawów. W ocenie Izby w takim przypadku
dopiero w ewentualnych wyja
śnieniach doszłoby do określenia treści oferty, co nie jest
dopuszczalne. W konsekwencji nie mo
żna zaakceptować stanowiska Odwołującego, że jego
oferta jest zgodna z SIWZ - bowiem w takim wypadku nale
żałoby przyjąć każdą ofertę, w której
nie podano
żadnych parametrów, a jedynie wystarczałoby oświadczenie, że sprzęt jest zgodny
z SIWZ."

Odwołujący stwierdził w konsekwencji, że zgodnie z orzecznictwem oraz przepisami
Pzp Zamawiający miał obowiązek uznać ofertę firmy SILTEC za niezgodną z zapisami SIWZ
i tym samym odrzucić ją na podstawie art 89 ust. 1 pkt 2 pzp.
C/ brak wskazania producenta i modelu Dedykowanego procesora obrazu
wspomagającego projekcję sferyczną projektorów oraz zawartych w tej pozycji dodatkowych
elementów, takich jak:

mysz laserowa przewodowa,

klawiatura przewodowa,

monitor podglądowy LCD 27”.
D/ brak wskazania producenta i modelu Systemu kalibracji obrazów,
E/ brak wskazania producenta i modelu System nagłośnienia.
2.
W ofercie SILTEC brak jest wskazania nazwy producenta i modelu zaoferowanych
w poz. 2 Formularza cenowego komputerów dla 6 stanowisk pracy.
3.
W ofercie SILTEC w poz. 3 Formularza cenowego podano dla procesora obrazu
jedynie nazwy dwóch producentów, czyli ScreenSim (BŁĄD - producent ekranów kopułowych)
i Vioso (producent różnych urządzeń do systemów symulacji). Oferent nie wskazał ani
konkretnego producenta urządzenia, ani nazwy i modelu oferowanego produktu.
4.
W ofercie SILTEC w poz. 1 Formularza cenowego nie podano informacji, że oferta
zawiera dostawę konstrukcji wsporczej. W odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień
dotyczących przedmiotu zamówienia Oferent potwierdził, że „w skład systemu wizualizacji
wchodzi konstrukcja wsporcza dla ekranu, systemu projekcyjnego i systemu akustycznego".

Wobec braku jakiejkolwiek informacji w treści oferty, w świetle obowiązujących przepisów
uznanie przez Zamawiającego takiego oświadczenia stanowi niedopuszczalne negocjacje
oferty.

5.
W ofercie SILTEC brak jest wskazania nazwy producenta i modelu zaoferowanej w
poz. 5 Formularza cenowego Laptop.
Zgodnie z SIWZ, dział I, pkt 4, ustęp 3, Zamawiający określił, że „artykuły dostarczone
przez Wykonawc
ę będą fabrycznie nowe z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej
kategorii, kompletne, spełniaj
ące wymagania jakościowe określone w dokumentacji
technicznej producenta i minimalne wymagania okre
ślone przez Zamawiającego
w szczegółowym opis przedmiotu zamówienia...”.
Zgodnie z SIWZ w dziale I, pkt 8, ustęp 13a),
Zamawiający wymagał, aby do oferty dołączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy
zgodnie z wzorem na stronie 34 SIWZ. Zamawiający w sposób jednoznaczny określił
w kolumnie J formularza cenowego, iż oczekuje od Wykonawców wskazania
zaproponowanego producenta/modelu oferowanego produktu spełniającego wymogi
określone w SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Dodatkowo, zgodnie z treścią
załącznika do SIWZ (projekt umowy), formularz cenowy stanowić będzie załącznik do umowy,
a ze względu na umiejscowienie zapisu i jego bezpośrednie powiązanie z wynagrodzeniem
(§6), stanowić będzie podstawę do odbioru przedmiotu zamówienia i rozliczenia wykonawcy
za należycie wykonane zamówienie. Zamawiający określił procedurę odbioru przedmiotu
umowy następująco:
„1. Urządzenie podlega odbiorowi ilościowo - jakościowemu zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu. 2. Odbiór ilo
ściowy polega na skontrolowaniu stanu dostarczonego urządzenia oraz
umieszczonych na nim cech i znaków, porównaniu ilo
ściowym dostawy ze specyfikacją
przedmiotu dostawy okre
śloną w umowie oraz dowodem WZ, przeliczeniu, lub wymierzeniu
przedmiotów dostawy.
3. Odbiór jako
ściowy polega na sprawdzeniu danych charakteryzujących przedmiot dostawy
(wymiar, klasa, gatunek, kolor,) oraz na sprawdzeniu, czy dostarczone urz
ądzenie posiada
wszystkie cechy okre
ślone w umowie oraz, czy zostały wykonane przez Wykonawcę wszystkie
zobowi
ązania umowne, w tym montaż i przeszkolenie".
Odwołujący podniósł, że odbiór zarówno ilościowy, jak i jakościowy nie jest możliwy
w przypadku braku określenia w ofercie producentów i modeli oraz ilości poszczególnych
urządzeń.
Odwołujący wskazał również na wyrok ze sprawy KIO 1369/15, gdzie Izba stwierdziła,że: “Jeżeli zamawiający żąda podania nazwy modelu oraz producenta, oznacza to, iż
wykonawca winien tak sprecyzowa
ć oznaczenie wyrobu, aby pozwalało to na jego
jednoznaczn
ą identyfikację. W przypadku, gdy wskazany model może zostać wyposażony
w urz
ądzenia, czy funkcjonalności opcjonalnie - wykonawca powinien podać, iż oferuje
oznaczony model z nast
ępującym wyposażeniem opcjonalnym, stanowi to wówczas

prawidłowo opisaną treść oferty. Przedkładana dokumentacja techniczna - ma potwierdzać, że w danym modelu producent zapewnia dostępność wskazanych opcji. 2. Przepis art. 87 ust
1 p.z.p. nie dozwala na zmian
ę treści oferty po upływie terminu składania ofert. Nie jest więc
dopuszczalne uzupełnianie tre
ści oferty poprzez doprecyzowywanie wyposażenia
opcjonalnego”.

W uzasadnieniu w odniesieniu do oferty wykonawcy OBRUM, Odwołujący wskazał, że:
1. W ofercie Obrum brak jest wskazania nazw producenta i modeli zaoferowanych elementów
składowych systemu wizualizacji w poz. 1 Formularza cenowego, (co jednoznacznie wymagał
Zamawiający) tj.:
A/ Ekranu projekcyjnego sferycznego - a także nie określił modelu, spełniającego
zapisy SIWZ. Oferent nie jest producentem ekranów projekcyjnych sferycznych;
B/ Systemu projektorowego - nie wskazał modelu i ilości;
C/ Dedykowanego procesora obrazu wspomagającego projekcję sferyczną
projektorów - nie wskazał modelu;
D/ Systemu kalibracji obrazów - nie wskazał modelu i ilości;
E/ System nagłośnienia - nie wskazał modeli i ilości oferowanych urządzeń;
2. W ofercie Obrum brak jest wskazania nazwy producenta i modelu zaoferowanej
w poz. 3 Formularza cenowego systemowej stacji graficznej. Oferent nie jest producentem
systemowych stacji graficznych.
3. W ofercie Obrum brak jest wskazania nazwy producenta i modelu zaoferowanego w poz. 4
Formularza cenowego systemu wizualizacji.
4. W ofercie Obrum wskazano model zaoferowanego w poz. 5 Formularza cenowego Laptopa
(DELL Precision 7710), który jest oznaczeniem serii i nie identyfikuje właściwego modelu,
spełniającego wymagania SIWZ.
5. W ofercie Obrum w poz. 6 System łączności - zaoferowano Obrum, co uniemożliwia ocenę
spełnienia zapisów SIWZ.
Odwołujący ponownie przytoczył treść działu I, pkt 4, ustęp 3 SIWZ oraz działu I, pkt 8,
ustęp 13a) SIWZ, jak również potwórzył, że Zamawiający w sposób jednoznaczny określił
w kolumnie J formularza cenowego, iż oczekuje od Wykonawców wskazania
zaproponowanego producenta/modelu oferowanego produktu spełniającego wymogi
określone w SIWZ oraz wskazał na procedurę odbioru przedmiotu umowy. Odwołujacy
powtórzył także argument, że odbiór ilościowy, jak i jakościowy nie jest możliwy w przypadku
braku określenia w ofercie producentów i modeli oraz ilości poszczególnych urządzeń, jak
również ponownie przytoczył ocenę Izby przedstawioną w wyroki KIO/UZP 608/08, wyroku
KIO 1914/13 oraz wyroku KIO 1369/15.

Wobec powyższego Odwołujący stwierdził, że oferty wykonawców Obrum i Siltec
powinny zostać odrzucone, jako niespełniające zapisów SIWZ, w związku z brakiem
możliwości oceny zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia. Podkreślono przy tym, że oferta Obrum i Siltec
w wielu miejscach nie zgadza się z SIWZ. Taka oferta w świetle ustawy Pzp oraz orzecznictwa
KIO powinna zostać niewątpliwie odrzucona.
Odwołujący przywołał następnie wyrok KIO 510/10 z tezą: “1. Siwz naieży
interpretowa
ć jako całość, a składając ofertę wykonawca powinien dokładać należytej
staranno
ści, by była ona w pełnym zakresie zgodna z treścią siwz, w tym z projektem umowy,
oraz z obowi
ązującymi przepisami. Gdy wykonawca składając ofertę pomija niektóre
postanowienia siwz, wybiórczo - bez uwzgl
ędnienia właściwości danego zamówienia - bierze
pewne wymagania siwz pod uwag
ę, a innych, uznając je za nieistotne, nie - musi liczyć się
z ryzykiem odrzucenia jego oferty jako nie odpowiadaj
ącej treści siwz”, oraz uchwałę KIO/KD
8/16 z tezą: “Przepis art. 89 ust 1 pkt 2 p.z.p. zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty
w ka
żdym przypadku niezgodności oferty z treścią SIWZ, jeżeli tej niezgodności nie da się
poprawi
ć na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.”.
Końcowo, Odwołujący wskazał, że z powyższych względów, wskutek naruszenia
wskazanych przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, interes prawny PRODUS S.A.
doznał uszczerbku, albowiem stosownie do przepisów ustawy PZP - Zamawiający miał
obowiązek dokonać weryfikacji i oceny złożonych ofert, czego konsekwencją powinno być
odrzucenie ofert firm OBRUM I SILTEC jako niezgodnych z SIWZ oraz wybór oferty PRODUS
S.A. jako najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z kryteriami
wyboru, którymi była cena oraz długość udzielonej gwarancji.
Odwołujący wskazał, że ma interes prawny w uzyskaniu zamówienia. Odwołanie
spowodowane jest zakwestionowaniem czynności Zamawiającego niezgodnych z ustawą
PZP. Oferta Odwołującego wskutek uwzględnienia odwołania powinna zostać wybrana jako
najkorzystniejsza. Zatem przesłanka materialno-prawna dopuszczalności odwołania z art. 179
ust. 1 ustawy została wypełniona. Ponadto, jak wskazano w wyroku z dnia 9 stycznia 2009 r.,
(KIO/UZP 1493/08): „Interes prawny może być rozumiany, bądź jako możliwość uznania ofert
zło
żonej przez wykonawcę za najkorzystniejszą w postępowaniu i zawarcia przez wykonawcę
umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub mie
ć swoje uzasadnienie we wnoszeniu środków prawnych w celu zapewnienia prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia,
prowadz
ącym do skutku w postaci zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
zgodnie z prawem”.Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił
wykonawca SILTEC Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 5, 02-374 Warszawa.
Izba na posiedzeniu stwierdziła skuteczność zgłoszonego przystąpienia i dopuściła
ww. wykonawcę do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika.

Zamawiający na posiedzeniu wniósł o oddalenie odwołania.
W ustnym stanowisku na rozprawie Zamawiający argumentował, że:
W pierwszej kolejności Zamawiający podniósł brak interesu po stronie Odwołującego,
wskazując, że zamówienie jest finansowane z dotacji Ministra Obrony Narodowej, a umowa
zawarta z MON przewiduje dotację w kwocie 1.200.000,00 zł. Zamawiający podkreślił, że
wszystkie oferty przewyższają kwotę dotacji, a Zamawiający ze środków własnych przesunął
na to zamówienie ponad 600.000,00 zł. W przypadku uwzględnienia odwołania i odrzucenia
ofert wykonawców SILTEC i OBRUM, będzie zmuszony unieważnić postepowanie z uwagi na
brak środków.
Wskazano, że symulator nie będzie wykorzystywany do wykonywania bombardowań,
do czego nawiązywał Odwołujący w wypowiedzi na rozprawie, ale do szkolenia. Zamawiający
argumentował, że Odwołujący w sposób nieprecyzyjny odnosi się do przedmiotu zamówienia.
Podkreślono następnie, że formularz oferty został określony przez Zamawiającego
i w formularzu tym zostało określone, jakie elementy miały zostać wycenione, np.: pozycja 2
wyceny ma dotyczyć kompletów, a nie poszczególnych elementów składających się na
komplet. Wskazano także, że Odwołujący podnosząc argumenty względem elementów
kompletu przyjmuje niewłaściwe podejście do ofert. Formularz oferty jest bowiem ogólny, a
Zamawiający nie nakazywał tam wpisywania wszystkich elementów, przykładowo, każdego
procesora. Natomiast Zamawiający precyzyjnie określił w opisie przedmiotu zamówienia, co
chce otrzymać. Jednocześnie Zamawiający wskazał na § 1 ust. 1 wzoru umowy, gdzie
wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnego ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający argumentował dalej, że wskazanie np. w formularzu nazwy SILTEC
oznacza dla Zamawiającego, że jest to komputer składany przez oferenta. Nie jest więc
możliwym podanie nazwy i modelu tego urządzenia, dotyczy to także innych pozycji
kwestionowanych przez Odwołującego. Odnośnie systemu projekcyjnego i portów BNC,
zwrócono uwagę na str. 26 opisu przedmiotu zamówienia oraz podniesiono, że Zamawiający
nie określił tego, że port cyfrowy ma być zintegrowany z projektorem, natomiast to cały system
ma być wyposażony w ten port. To czy port będzie wbudowany w system czy dołączony
oddzielnie za pomocą adaptera, nie ma znaczenia dla Zamawiającego. Było do dopuszczalne

i zgodne ze specyfikacją. Zakwestionowano twierdzenia Odwołującego o negocjacjach
treści oferty, wskazując, że w odpowiedzi SILTEC nie zawarł innych rozwiązań niż te
zaoferowane w ofercie. Odnośnie obiektywów wskazano, że są one elementem kompletu.
Podniesiono także, że Zamawiający wychodzi z założenia, że system będzie zrobiony tak, jak
wymaga w specyfikacji. Powyższą argumentację Zamawiający odniósł również do oferty firmy
OBRUM.
W odniesieniu do braku interesu podniesiono także, że Zamawiający i tak z trudem
zwiększył kwotę na to zamówienie. Wskazano, że na rynku jest dostępny gotowy symulator,
ale nie na rynku krajowym. Przy czym są to produkty o wiele droższe. Są zbudowane tak jak
chce to teraz zrobić Zamawiający, który ma wiedzę i doświadczenie i wierzy. Argumentowano,że Zamawiający dał wyraz w specyfikacji swojemu doświadczeniu i wiedzy i temu, jakie
funkcjonalności ma dać symulator. Wskazano również, że to czy SILTEC może zrobić
symulator czy laboratorium, który spełni te funkcjonalności, Zamawiający będzie oceniał na
etapie przyjęcia, bo ma w tym temacie doświadczenie i wiedzę (vide: protokół z rozprawy).

Przystępujący w piśmie procesowym podniósł, że:
W zakresie zarzutu nr 1 dotyczącego nie wskazania nazwy producenta i modeli
zaoferowanych elementów składowych systemu wizualizacji w poz. 1 Formularza cenowego,
istnieje przesłanka odrzucenia zarzutu, gdyż zarówno w treści SIWZ jak i w załączonych
wzorach dokumentów, Zamawiający nie wymagał od wykonawców dołączenia do oferty
szczegółowej konfiguracji ani wykazu ilościowego pojedynczych podzespołów (urządzeń),
z których będą zbudowane systemy wyszczególnione w Formularzu cenowym.
Przytaczając treść pkt 8 ust. 13 SIWZ, Przystępujący wskazał, że z treści tej wynika, iż
Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez niego
wymaganiom, żądał załączenia do oferty jedynie specyfikacji oraz możliwości
oprogramowania oferowanego laboratorium JTAC/FAC. Nie wymagał natomiast dołączenia
szczegółowej specyfikacji ani wykazu ilościowego zawierającego nazwy producentów i modeli
poszczególnych podzespołów tworzących system, na bazie których ma zostać zbudowane
laboratorium treningowe stanowiące przedmiot zamówienia.
W pkt 7 SIWZ Zamawiający wskazał, że „w przypadku załączenia do oferty innych
dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego dokumenty takie nie będą oceniane przez
Zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty”. Zamawiający w
omawianym wzorze Formularza cenowego zamieścił pouczenie zakazujące wprowadzania w
nim jakichkolwiek zmian, pod rygorem odrzucenia oferty (SIWZ, str. 35).

W odniesieniu do powyższego Przystępujący argumentował, że zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ, na potwierdzenie, że wszystkie
oferowane systemy, w tym system wizualizacji, zostaną zbudowane z urządzeń, które spełniać
będą minimalne wymagania techniczne określone w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, wraz z ofertą zostało złożone stosowne Oświadczenie (w ramach Formularza
ofertowego sporządzonego według wzoru załączone do SIWZ). Tym samym Przystępujący
potwierdził, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje wymaganą przez
Zamawiającego ilość podzespołów, których parametry techniczne i eksploatacyjne nie będą
gorsze od parametrów opisanych w SIWZ.
Przystępujący wskazał, że uwzględniając powyższe Zamawiający nie miał podstaw
formalnych do odrzucenia oferty złożonej przez Siltec, ponieważ Wykonawca załączył do
oferty Formularz cenowy wypełniony zgodnie z określonym przez Zamawiającego wzorem,
a także załączył wymagane przez Zamawiającego Oświadczenie (w ramach Formularza
ofertowego).
W odniesieniu do zarzutu Odwołującego „Oferent wskazał jedynie producenta
zaoferowanego do systemu projektorowego projektora BARCO (…)”, Przystępujący podniósł,że:
Zamawiający wymagał wskazania cen jedynie dla zamkniętego katalogu systemów
i urządzeń wchodzących w skład laboratorium treningowego. Tym samym w pozycji nr 1 tabeli
Formularza cenowego tj.: „System wizualizacji umożliwiający projekcję obrazu generowanego
przez oprogramowanie VBS dla JTAC/FAC", złożonego przez Siltec Sp. z o.o., zgodnie z
wymaganiem Zamawiającego, został wskazany producent i model systemu wizualizacji, tj.
ScreenSim.Net, który wykonując system wizualizacji (dedykowany dla zastosowania
w Laboratorium treningowym JTAC) wykorzystuje ekran własnej produkcji - „ScreenSim
R200H210V60" oraz projektory z oferty produktowej Barco - projektor „Barco F35 AS3D".
Zgodnie z oświadczeniem producenta oferowanych projektów — firmy BARCO,
wskazany w wyjaśnieniach z dnia 07.09.2016 r. zapis: „WUXGA High Brightness (MKIII) X-
PORT™ z obiektywem wymiennym EN46" dotyczy uszczegółowionej wersji oferowanego
modelu projektora, nie jest to natomiast część oznaczenia modelu urządzenia. Nazwa „F35"
odnosi się do serii projektorów i wspólnie z oznaczeniem „AS3D" wskazuje na model
urządzenia zabudowywanego w systemie.
W odniesieniu do zarzutu Odwołującego: „Oferent nie wskazał ilości oferowanych
projektorów składających się na system projektorowy (...)” wskazano, że Zamawiający nie
zawarł w SIWZ wymagania podania przez wykonawców ilości oraz parametrów technicznych
urządzeń (elementów), których Wykonawca użyje do zbudowania oferowanych systemów

wyszczególnionych w Formularzu cenowym. Uwzględniając ten fakt Wykonawcy nie byli
zobowiązani, do zawarcia w Formularzu cenowym szczegółowej specyfikacji ani wykazu
ilościowego podzespołów, które będą użyte do wykonania systemów wchodzących w skład
przedmiotu zamówienia.
W odniesieniu do zarzutu Odwołującego: „wskazana przez Oferenta seria projektorów
BARCO F35 AS3D nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, gdyżżadne z urządzeń tej serii nie posiada wejścia 1 x 5-BNC, które jest wymagane przez
Zamawiającego", Przystępujący podkreślił, że formułując zarzut Odwołujący wskazał jako
podstawę dowody w postaci publikacji internetowych, tj. karty katalogowej oraz skróconej
instrukcji startowej. Takie publikacje internetowe zawierają zazwyczaj tylko wybrane przez
producenta parametry techniczne. Wiarygodne potwierdzenie spełnienia przez urządzenie
wymaganych parametrów otrzymuje się razem z ofertą cenową. Przystępujący złożył
jednocześnie oświadczenie producenta projektorów firmy BARCO, które jednoznacznie
weryfikuje zarzut Odwołującego, stwierdzające, że na stronie internetowej publikowane są
dane techniczne wcześniejszych modeli jego produktów. Podkreślono, że karta katalogowa
tego modelu projektora nie jest jeszcze publikowana na stronie internetowej wskazanej przez
Odwołującego jako dowód do wnoszonego odwołania.
Przystępujący argumentował również, że Zamawiający wymagał aby oferowany
projektor posiadał porty cyfrowe: 1 x DVI-D, 1 x HDMI 1.3a, 1 x VGA, 1 x 5-BNC. Stosując
powyższe oznaczenia, Zamawiający użył przykładowo nazwy HDMI 1.3a, co oznacza
funkcjonalne, a nie mechaniczne parametry portu. Tym samym Zamawiający nie określił
kształtu wymaganego złącza, ale parametry transmitowanego sygnału wejściowego. Podobnie
należy interpretować wymaganie dotyczące portu 1 x 5-BNC, co oznacza możliwość
przyłączenia sygnału „RGBHV" przy użyciu 5 składników: R-czerwony, G-zielony, B-niebieski,
H-synchronizacja pozioma i V-synchronizacja pionowa. Sygnał ten można przyłączyć
używając kabla z 5 pojedynczymi złączami, co jest stosowane w starszych modelach
projektorów, lub jednego wielożyłowego kabla ze złączem D-SUB 15-pin. Oferowany przez
Przystępującego projektor Barco F-35 AS3D posiada 2 złącza wejściowe D-SUB 15-pin,
z których jedno służy do przyłączenia sygnału VGA, a drugie sygnału RGBHV. Przystępujący
w zestawie z projektorem dostarcza pasywny adapter D-SUB15-pin/5-BNC, który zamienia
gniazdo D-SUB 15-pin na 1 x 5-BNC. Wszystkie wymagania Zamawiającego są więc w tym
przypadku spełnione.
Podkreślono jednoczesnie, że Zamawiający określił minimalne parametry techniczne
dla systemu i zaoferowanie sprzętu o lepszych parametrach w żadnym przypadku nie może
być przesłanką do odrzucenia oferty.

W odniesieniu do zarzutu Odwołującego: „projektory serii F35 posiadają jasność do
7500 Ansi lumenów, a więc bezspornym jest fakt, iż 7500<7600, czyli zaoferowana seria nie
spełnia parametrów minimalnych określonych w SIWZ", Przystępujący zaznaczył, że według
karty katalogowej producenta przytaczane przez Odwołującego dane techniczne (m.in.
jasność maks. 7500 lumenów) dotyczą wersji koła kolorów MKII. W przytoczonej karcie
katalogowej znajduje się również zapis, że parametr jasności zależy m.in. od użytego koła
kolorów i obiektywu. Producent nie stosuje już koła kolorów MKII. W produkowanych obecnie
projektorach F35 (nowszej generacji) stosowane jest koło kolorów nowej generacji MKIII, co
zapewniło wzrost jasności nawet o 17%, zależnie od rozdzielczości. W najnowszym modelu
projektorów serii F35, z kołem kolorów MKIII i o rozdzielczości WUXGA (wymaganej przez
Zamawiającego) jasność wynosi 7650 lumenów. Na potwierdzenie powyższej informacji
Przystępujący złożył oświadczenie producenta -firmy BARCO.
W odniesieniu do zarzutu Odwołującego: „(...) Oferent nie zaoferował w złożonej
ofercie obiektywu umożliwiającego wyświedenie obrazu na ekranie sferycznym",
Przystępujący zaznaczył, że Zamawiający, w odniesieniu do obiektywu zastosowanego
w projektorach, zawarł w SIWZ (str. 27) następujące wymagania:

„Każdy projektor musi posiadać odpowiedni szerokokątny obiektyw sferyczny dla
kompresji krzywizny płaszczyzny projekcyjnej. Parametry projekcji powinny być
dobrane odpowiednio do wielkości ekranu sferycznego dla zapewnienia pokrycia całej
przestrzeni ekranu."

„W celu zapewnienia możliwości poruszania się wewnątrz sfery projekcyjnej wymaga
się zastosowania takiej optyki , aby osoba o wzroście 180cm przy zbliżeniu się do
płaszczyzny ekranu na odległość 170cm nie spowodowała powstania cienia na
ekranie."
Powyższe wymagania należy uwzględniać (czytać) łącznie w następujący sposób:

Obiektyw musi zapewniać możliwość „kompresji krzywizny płaszczyzny projekcyjnej"
z użyciem „komputera z oprogramowaniem symulatorowym i jego wyświetlanie po
korekcie geometrycznej W&B" (pkt 3.2.7 lit. C/ wymagań SIWZ dotyczący systemu
wizualizacji). Zamawiający w tym samym punkcie SIWZ wymaga, aby geometryczna
korekta obrazu W&B była realizowana przez „Procesor Obrazu wspomagający
projekcję sferyczną projektorów" co zostało określone jako „Procesor obrazu W&B
stanowi uzupełnienie projekcji sferycznej systemu projektorowego. Jego zadaniem jest
odpowiednie zakrzywienie obrazów z projektorów i połączenie ich w całość na ekranie
sferycznym w procesie W&B (warping & blending)". W&B oznacza korekcję
geometrycznych zmian obrazu wyświedanego na powierzchni sferycznej ekranu

(Warping) oraz korekcję jasności stref wspólnych obrazów z sąsiednich projektorów
(Blending). Zaoferowane projektory Barco F35 z obiektywami EN46, ze sferyczną
powierzchnią szkła projekcyjnego zapewniają, we współpracy z wymaganym
procesorem obrazu z oferowanym oprogramowaniem VIOSO Anyblend, pełną
możliwość geometrycznej korekcji zbiorczego obrazu z trzech oferowanych
projektorów, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego podanymi w SIWZ.

Parametry projekcji powinny być dobrane odpowiednio do wielkości ekranu
sferycznego dla zapewnienia pokrycia całej przestrzeni ekranu. Zaoferowany obiektyw
EN46, dla każdego projektora, posiada przy rozdzielczości projektora WUXGA
współczynnik projekcji od 0,75-1,13:1 i zapewnia pokrycie całej powierzchni ekranu
sferycznego o wymaganych przez Zamawiającego wymiarach. Przystępujący wskazał,że jeszcze przed złożeniem oferty dostawca systemu wizualizacji — firma
ScreenSim.Net

przeprowadziła
symulację
komputerową,
z
użyciem
specjalistycznego oprogramowania, która potwierdziła w całości spełnienie tych
wymagań.

W celu zapewnienia możliwości poruszania się wewnątrz sfery projekcyjnej wymaga
się zastosowania takiej optyki, aby osoba o wzroście 180cm przy zbliżeniu się do
płaszczyzny ekranu na odległość 170cm nie spowodowała powstania cienia na
ekranie. Na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego wymagania, uwzględniając
ograniczenia wprowadzone przez wymiary pomieszczenia przeznaczonego do
montażu Symulatora JTAC, ScreenSim.Net wykonał na prośbę Siltec Sp. z o.o. projekt
wstępny, który w całości potwierdził spełnienie tego wymagania z użyciem
oferowanego projektora Barco F35 AS3D z obiektywem EN46 (projekt został
dołączony do pisma procesowego).
W odniesieniu do zarzutu Odwołującego w zakresie naruszenia przez Zamawiającego
art. 87 ust. 1 ustawy PZP poprzez prowadzenie negocjacji z wykonawcą prowadzących do
zmiany treści jego oferty, Przystępujący wskazał, iż przedmiotowe naruszenie nie miało
miejsca. Faktem jest, że Zamawiający wezwał Siltec do złożenia wyjaśnień do złożonej oferty.
W wyjaśnieniach Siltec Sp. z o. o., na dodatkowe potwierdzenie treści prawidłowo
Oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym, odniósł się enumeratywnie do każdego
wymaganego w Opisie Przedmiotu Zamówienia parametru technicznego projektora i zapisał,że każdy z parametrów oferowanych projektorów będzie nie gorszy niż wymaganie
Zamawiającego. Złożone na wezwanie Zamawiającego wyjaśnienia nie wniosły do oferty
Siltec żadnych dodatkowych elementów niezgodnych z wcześniejszą ofertą, a były jedynie
dodatkowym potwierdzeniem do Oświadczenia.

Wskazano także, że przesłane do Przystępującego wezwanie do wyjaśnień
i potwierdzenia oczekiwanych parametrów technicznych oferowanych projektorów nie może
być w żadnym razie uznane za prowadzenie z tym Wykonawcą dodatkowych negocjacji i
uzupełniania oferty (jak sugeruje Odwołujący).
W odniesieniu do zarzutu Odwołującego: „C/ brak wskazania producenta i modelu
Dedykowanego procesora obrazu wspomagającego projekcję sferyczną projektorów oraz
zawartych w tej pozycji dodatkowych elementów (...)", „D/ brak wskazania producenta i modelu
Systemu kalibracji obrazów", „E/ brak wskazania producenta i modelu systemu nagłośnienia",
Przystępujący wskazał, że zgodnie z argumentacją podniesioną w pkt. 1 pisma, zarzut należy
uznać za niezasadny.
W odniesieniu do zarzutu Odwołującego: „W ofercie SILTEC brak jest wskazania
nazwy producenta i modelu zaoferowanych w poz. 2 Formularza cenowego komputerów dla 6
stanowisk pracy", Przystępujący argumentował, że jest on niezasadny, z powodów opisanych
w pkt. 1 oraz z uwagi na fakt, że producentem przedmiotowych urządzeń jest firma Siltec Sp.
z o.o. (Wykonawca), która wyprodukuje sprzęt zgodnie z parametrami wymaganymi przez
Zamawiającego. Firma Siltec Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO 14001:2004 m.in.. w zakresie:
sprzedaży, projektowania, produkcji i serwisu urządzeń do przetwarzania danych, transmisji
danych, teletransmisji i radiokomunikacji oraz sprzętu komputerowego (kopia certyfikatu
została załączona do pisma).
W odniesieniu do zarzutu Odwołującego: „W ofercie SILTEC w poz. 3 Formularza
cenowego dla procesora obrazu jedynie nazwy dwóch producentów (...)", Przystępujący
wskazał, że zarzut Odwołującego jest niezasadny z powodów opisanych w punkcie 1 pisma,
gdyż firma ScreenSim.Net będzie dostawcą systemu wizualizacji, w wymaganej konfiguracji,
którego elementem jest systemowa stacja graficzna. Zastosowane przez Przystępującego
oznaczenie „ScreenSim VIOSO", wskazuje, że w oferowanej systemowej stacji graficznej
sprzęt VIOSO zostanie skonfigurowany przez ScreenSim.Net w taki sposób aby spełnić
wymagania Zamawiającego co do liczby wejść i wyjść graficznych (m.in. dostosować do 3
kanałów projekcyjnych) oraz przez ScreenSim.Net zostanie zainstalowane i skonfigurowane
oprogramowanie
VIOSO,
którego
zastosowanie
zapewnia
spełnienie
wymagań
Zamawiającego zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane przez
Zamawiającego parametry systemowej stacji graficznej mogą być spełnione tylko przez
urządzenie w wykonaniu specjalnym, zbudowane z podzespołów i oprogramowania
produkowanych przez firmę VIOSO oraz instalowanych i konfigurowanych przez
ScreenSim.Net.

W odniesieniu do zarzutu Odwołującego: „W ofercie SILTEC w poz. 1 Formularza
cenowego podano informację, że oferta zawiera dostawę konstrukcji wsporczej", oraz zarzutu
„W ofercie SILTEC brak jest wskazania producenta i modelu zaoferowanej w poz. 5
Formularza cenowego Laptop", Przystępujący wskazał, że zgodnie z argumentacją
podniesioną w pkt. 11 pisma, zarzut należy uznać za niezasadny.
W odniesieniu do zarzutu Odwołującego w zakresie naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp,
Przystęujący podniósł, że w świetle przedstawionych wyjaśnień jednoznacznie wynika, że
powyższy zarzut nie znajduje uzasadnienia faktycznego ani prawnego, a co więcej jest
nieuczciwy i niesprawiedliwy dla firmy Siltec Sp. z o.o.
W konsekwencji Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania.

Na rozprawie strony i uczestnik podtrzymali swoje stanowiska.


Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zwa
żyła, co następuje:

Rozpoznając odwołanie Izba w pierwszej kolejności stwierdziła, że nie zachodzą
przesłanki do odrzucenia odwołania, a Odwołujący posiada legitymację do wniesienia
odwołania wymaganą w art. 179 ust. 1 Pzp.

Przy rozstrzyganiu sprawy Izba kierowała się dyrektywami wynikającymi z art. 190 ust.
1 Pzp, zgodnie z którym strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani
wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne, jak również
z art. 192 ust. 7 Pzp w myśl, którego Izba nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były
zawarte w odwołaniu.


Przy rozstrzyganiu sprawy Izba opierała się na przepisach ustawy Pzp w brzmieniu
sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1020). Zgodnie z art. 16 ust.
1 ustawy nowelizującej do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych
i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do odwołań i skarg do
sądu dotyczących tych postępowań stosuje się przepisy dotychczasowe.

Izba nie podzieliła argumentacji Zamawiającego dotyczącej braku interesu po stronie
Odwołującego.

Zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Odwołujący jest wykonawcą ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie, posiada
tym samym interes w uzyskaniu zamówienia. Została także spełniona, w ocenie Izby, druga
z przesłanek legitymacji materialnej w postaci możliwości poniesienia szkody. Uznania
możliwości poniesienia szkody nie eliminują w tej sprawie podnoszone przez Zamawiającego
kwestie dotyczące ceny oferty Odwołującego oraz kwoty przeznaczonej na sfinansowanie
zamówienia. Odwołujący trafnie wskazywał, że wszystkie oferty złożone w tym postępowaniu
przekraczają kwotę podaną przez Zamawiającego. Okoliczność ta znana była już od momentu
otwarcia ofert, co jednak nie skutkowało unieważnieniem postępowania przez Zamawiającego.
Jak wynika z akt postępowania szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na
kwotę netto 2.601.626,02 zł (brutto: 3.200.000,00 zł). Wartość ta została powtórzona
w protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (pkt 2 ppkt 2). Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza
przeznaczyć kwotę 1.200.000,00 zł (pkt 8 ppkt 1 protokołu postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego). Kwota ta odpowiada kwocie udzielonej Zamawiającemu dotacji przez
Ministra Obrony Narodowej. W związku z powyższymi wartościami powstaje pytanie, czy
Zamawiający nie przewidział zbyt niskiej kwoty na sfinansowanie zamówienia, skoro wcześniej
szacował wartość zamówienia na zdecydowanie wyższym poziomie.
Zamawiający złożył w poczet materiału dowodowego umowę z MON wraz
z załącznikami. Z przekazanej dokumentacji wynika również, że Zamawiający z własnychśrodków zwiększył kwotę do kwoty odpowiadającej cenie oferty wykonawcy SILTEC (cena:
1.879.736,43 zł). Zamawiający nie wykazał jednak tymi dowodami, że nie ma możliwości
przeznaczenia na zamówienie większych środków. Złożone dowody tej okoliczności nie
potwierdzały. Z akt sprawy wynika, że wnioskowano jedynie o przesunięcie środków do kwoty
odpowiadającej cenie oferty Przystępującego, co nie jest równoznaczne z brakiem możliwości
przeznaczenia na to zamówienie większych środków. Poza tym, Odwołujący nie dąży do
unieważnienia postępowania, ale do wyboru jego oferty. Jak wskazano powyżej Zamawiający
nie wykazał, że wybór ten jest niemożliwy z uwagi na brak środków. Nie można też zakładać,że nawet przy ewentualnym umorzeniu postępowania Zamawiający, w związku z uzyskaną
dotacją i możliwością jej wykorzystania, nie zdecyduje się na rozpisanie nowego przetargu.
Wartym odnotowania jest także wyrok TSUE z dnia 5 kwietnia 2016 r., w sprawie C-689/13,
w tym motyw 27 i 28.

Należy jednocześnie podkreślić, że przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp daje
zamawiającemu podstawę do unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty. Jeżeli w dalszym toku postępowania Zamawiający takiej możliwości
nie stwierdzi to będzie to otwierało mu drogę do umorzenia postępowania. Kwestia umorzenia
postępowania nie była jednak przedmiotem oceny w tej sprawie.


Po przeprowadzeniu rozprawy, uwzgl
ędniając zgromadzony materiał dowodowy,
jak równie
ż biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestnika
post
ępowania, Izba uznała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie i montaż laboratorium treningowego
JTAC/FAC.
Skład wyposażenia laboratorium oraz szczegółowe minimalne wymagania techniczne
i jakościowe dotyczące urządzeń, ilości i warunki realizacji zamówienia zostały określone
w dokumentach pn. „Specyfikacja ilościowa i części składowe przedmiotu zamówienia”,
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, które zawarte są w dziale II SIWZ.
Zamawiający określił także, że artykuły dostarczone przez Wykonawcę będą
fabrycznie nowe z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej kategorii, kompletne,
spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta
i minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, oraz będzie posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty,
deklaracje, potwierdzenia, licencje i inne dokumenty dopuszczające je do obrotu na
rynku krajowym.
(SWIZ pkt 4 – Przedmiot zamówienia).

Dział II SIWZ zawiera Formularz oferty, zawierający szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia (w tym: 1. Cel opracowania i przeznaczenie urządzenia, 2. Zestaw urządzeń, 3.
Wymagania taktyczno-techniczne na urządzenie, 4. Gwarancja), specyfikację ilościową
i części składowych przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał minimalne
wymagania podając, że celem zamówienia jest zakup wyposażenia i montaż laboratorium
treningowego JTAC/FAC, w tym w szczególności, w skład jednego zestawu powinny
wchodzić, co najmniej:

1.
System wizualizacji umożliwiający projekcję obrazu generowanego przez
oprogramowanie VBS dla JTAC/FAC (kpl. 1),
2.
Komputer dla 6 stanowisk pracy (kpl. 6),
3.
Systemowa stacja graficzna (kpl. 1),
4.
System wizualizacji umożliwiający projekcję obrazu generowanego przez
oprogramowanie VBS dla pseudopilotów (kpl. 2),
5.
Laptop (kpl. 1),
6.
Niezależny system łączności (kpl. 1),
7.
Oprogramowanie VBS 3 (kpl. 7).
Powyższe minimalne elementy zostały powtórzone w Specyfikacji ilościowej i części
składowych przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym. W formularzu cenowym
Zamawiający dla każdego z powyższych elementów przewidział kolumnę „J – Producent,
model”.
W pkt 3.2.7 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający określił
elementy, z których powinien składać się system wizualizacji, tj.:
A/ Ekranu projekcyjnego sferycznego,
B/ Systemu projektorowego,
C/ Dedykowanego procesora obrazu wspomagającego projekcję sferyczną projektorów,
D/ Systemu kalibracji obrazów,
E/ Systemu nagłośnienia.

W odniesieniu do Systemu projektorowego, Zamawiający wskazał, że wymaga
zestawu 3 projektorów identycznych, dedykowanych przez producenta do zastosowań
w symulacji, oraz określił, że każdy projektor musi posiadać parametry i funkcjonalności m.in.:
- jasność min. 7600 ANSI,
- porty cyfrowe: 1 x DVI-D, 1 x HDMI 1.3a, 1 x VGA, 1 x 5-BNC.

Zamawiający wskazał ponadto, że każdy projektor musi posiadać odpowiedni
szerokokątny obiektyw sferyczny dla kompresji krzywizny płaszczyzny projekcyjnej. Parametry
projekcji powinny być dobrane odpowiednio do wielkości ekranu sferycznego dla zapewnienia
pokrycia całej przestrzeni ekranu.

Zamawiający wskazał również, że w celu zapewnienia możliwości poruszania się
wewnątrz sfery projekcyjnej wymaga się zastosowania takiej optyki, aby osoba o wzroście 180
cm przy zbliżeniu się do płaszczyzny ekrany na odległość 170 cm nie spowodowała powstania
cienia na ekranie.

W pkt 8 SIWZ – Opis sposobu przygotowania oferty – Zamawiający wskazał m.in., że
w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację oraz możliwości
oprogramowania oferowanego laboratorium JTAC/FAC.

Zamawiający wskazał jednocześnie, że złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie
oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez Wykonawcę.

Wykonawca Siltec w złożonym w ofercie formularzu cenowym w kolumnie „Producent,
model” dla poz. 1 – System wizualizacji umożliwiający projekcję obrazu generowanego przez
oprogramowanie VBS la JTAC/FAC – podał „ScreenSim R200H210V60 / Barco F35 AS3D”.

Pismem z dnia 5 września 2016 r., Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 1
Pzp wezwał wykonawcę Siltec o udzielenie wyjaśnień, prosząc w wezwaniu
o „doprecyzowanie danych technicznych oferowanego rzutnika, ze względu na brak
mo
żliwości weryfikacji zgodności parametrów ww. rzutnika z zapisami SIWZ”.

W odpowiedzi, pismem z dnia 7 września 2016 r., wykonawca Siltec wskazał, że
„przedmiotem oferty był system projektorowy wysokiej rozdzielczości, stanowiący element
systemu wizualizacji generowanego przez oprogramowanie VBS dla JTAC/FAC, składaj
ący
si
ę z 3 identycznych projektorów BARCO F35 AS3D, dedykowanych przez producenta do
zastosowa
ń symulacji, spełniających wymagania Zamawiającego zawarte w pkt 3.2.7 lit. B
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”.
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia
wymaganych parametrów i funkcjonalności przedstawił tabelę zgodności oferowanego
urządzenia. W tabeli podano jako producenta: BARCO, jako model: F35AS3D, oraz wersję:
WUXGA High Brightness (MKIII) X-PORT
TM
z obiektywem wymiennym EN46. W tabeli w
kolumnie parametr oferowany wykonawca podał m.in. „porty cyfrowe: 1 x DVI-D, 2 x HDMI
1.3a, 2 x VGA, 1 x 5-BNC”
oraz „Każdy projektor posiada odpowiedni szerokokątny obiektyw
sferyczny dla kompresji krzywizny płaszczyzny projekcyjnej (obiektyw EN46). Parametry
projekcji zostały dobrane odpowiednio do wielko
ści obrazu sferycznego dla zapewnienia
pokrycia całej przestrzeni ekranu”.
Na potwierdzenie spełnienia wymogów wykonawca złożył
również rysunek.

Pismem z dnia 6 września 2016 r., Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 1
Pzp, zwrócił się do wykonawcy Siltec o potwierdzenie, czy system wizualizacji obejmuje
wszystkie elementy wymienione w pkt 3.2.7 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
oraz czy w skład systemu wchodzi konstrukcja wsporcza.

W odpowiedzi, pismem z dnia 7 września 2016 r., wykonawca Siltec potwierdził, że
zaoferowany system wizualizacji zawiera wszystkie elementy wymagane przez
Zamawiającego, w tym to, że w skład systemu wchodzi konstrukcja wsporcza dla ekranu,
systemu projekcji i systemu akustycznego.

Wykonawca Siltec w złożonym w ofercie formularzu cenowym w kolumnie „Producent,
model” dla:
Poz. 2 – Komputer dla 6 stanowisk pracy – podał „Siltec”.
Poz. 3 – Systemowa stacja graficzna – podał „ScreenSim VIOSO”.
Poz. 5 – Laptop – podał „Siltec”.
Wykonawca wraz z ofertą złożył dokument pn.: „Specyfikacja oraz możliwości
oprogramowania oferowanego laboratorium JTAC/FAC”.

W ocenie Izby Odwołujący udowodnił niezgodność oferty wykonawcy Siltec z treścią
specyfikacji, a ponadto stan sprawy nakazywał uznanie, iż miało miejsce niedozwolone
uzupełnienie treści oferty. W konsekwencji za zasadne i potwierdzone Izba uznała zarzuty
dotyczące naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp, naruszenia art. 89 ust. 1
pkt 2 Pzp z uwagi na zaniechanie odrzucenia oferty tego wykonawcy, jako oferty niezgodnej
z ustawą oraz niezgodnej z treścią SIWZ. Konsekwencją powyższej oceny jest również
uznanie zasadności zarzutów dotyczących wyboru oferty najkorzystniejszej.
Podejmując rozstrzygnięcie Izba miała na uwadze to, że Zamawiający nie przedstawił
rzeczowych argumentów przeciwko zarzutom odwołania. Krytycznie Izba oceniła również
argumentację Przystępującego, która w ocenie Izby została w dużej mierze oparta na
twierdzeniu, że skoro wykonawca złożył ofertę, w której treści Zamawiający zawarł opis
wymagań technicznych, to sam fakt złożenia oferty jest nie tylko akceptacją tych wymogów,
ale też okolicznością wystarczającą dla wykazania, że oferowany przedmiot świadczenia
wymogi te spełnia – niezależnie od tego, że w formularzu ceny, stanowiącym merytoryczną
część oferty, wykonawca nie podał wymaganych informacji, w sposób, który precyzowałby
w sposób jednoznaczny, co jest w ogóle oferowane Zamawiającemu. Ponadto, Przystępujący
oparł swoje stanowisko na własnej interpretacji wymogów specyfikacji, nie znajdującej oparcia
w treści tego dokumentu, i w dużej mierze argumentacja Przystępującego służyła wykazaniu
możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych, innych niż określone w treści specyfikacji
– co nie mogło zostać uznane za stanowisko uprawnione, zwłaszcza, gdy weźmie się pod
uwagę, że Zamawiający nie dopuszczał stosowania rozwiązań alternatywnych.

Izba orzekając w sprawie miała na uwadze także zgromadzony materiał dowodowy,
który potwierdzał nie spełnienie określonych wymogów przez urządzenia oferowane przez
Przystępującego. Izba nie znalazła podstaw by odmówić wiarygodności czy znaczenia dla
sprawy dowodom złożonym przez Odwołującego, w których producent wyraźnie wskazywał
na cechy urządzeń nie odpowiadające wymogom specyfikacji. Zamawiający, ani
Przystępujący dowodów tych nie podważyli, a dowód złożony przez Przystępującego, także
z oświadczenia producenta, przemawiał w ocenie Izby przeciwko stanowisku tego wykonawcy.

Odwołujący w sposób rzeczowy wykazał, że pod podaną nazwą F35 AS 3D kryje się
szereg projektorów o różnych parametrach. Z tak podanej nazwy nie wynikało, jaki konkretny
model urządzenia jest oferowany, jak również tak podana nazwa nie pozwalała na ocenę
zgodności parametrów, czemu zresztą Zamawiający dał wyraz w treści wezwania.
Powyższe znajduje potwierdzenie także w dowodzie z oświadczenia producenta, gdzie
wskazano, że F35 AS3D to określenie grupy urządzeń, które różnią się między sobą
rozdzielczością oraz jasnością i sam producent wskazał – cytując – „że nie jest to precyzyjne
wskazanie modelu z konkretn
ą rozdzielczością”.
Przystępujący w ofercie nie wskazał więc konkretnego modelu, który mógłby zostać
uznany za przedmiot oferty i poddany weryfikacji, ale wskazał na grupę urządzeń. Nie
wiadomym było co jest przedmiotem oferty, czy akurat urządzenie odpowiadające parametrom
ze specyfikacji, czy może urządzenie należące do grupy tych urządzeń, nie spełniające tych
wymogów. Zamawiający miałby więc za wykonawcę wnioskować o tym, jakie urządzenie jest
mu oferowane. Przebieg postępowania jasno pokazuje, że przedmiot oferty nie został
określony, a Zamawiający nie mógł z treści oferty wywieść, co jest mu oferowane – co
potwierdza chociażby wystosowane wezwanie. I to dopiero na etapie składania wyjaśnień
wykonawca, w ocenie Izby, określił przedmiot oferty. Miało tym samym miejsce niedozwolone
uzupełnienie treści oferty.
W ocenie Izby, mając na względzie sposób skonstruowania formularza oferty, gdzie
Zamawiający wprost wskazał, jakich parametrów i funkcjonalności oczekuje, oraz
przygotowany został formularz cenowy wymagający m.in. podania producenta i modelu
oferowanego systemu lub urządzenia, za rzecz oczywistą i podstawową należy uznać, to że
oferent miał obowiązek podać informacje z jednej strony pozwalające na zidentyfikowanie
przedmiotu oferty, a z drugiej strony pozwalające na zweryfikowanie, czy oferowany przedmiotświadczenia odpowiada szczegółowym wymaganiom technicznym.

Jak wskazano wcześniej, w zakresie pozycji nr 1 formularza cenowego wykonawca
Siltec wskazał na producenta firmę Barco, ale nie określił modelu w taki sposób, który
identyfikowałby przedmiot świadczenia i pozwalał na ocenę, czy oferowany model projektora
spełnia wymagania SIWZ. Świadczy o tym już sama treść wezwania Zamawiającego, gdzie
Zamawiający stwierdził brak możliwości weryfikacji zgodności parametrów z zapisami SIWZ.
Skład orzekający podziela pogląd wyrażony w przywołanych w odwołaniu wyrokach
KIO, gdzie wskazano m.in., że art. 87 Pzp nie służy uzupełnieniu treści oferty oraz, że brakżądanych informacji odnoszących się bezpośrednio do przedmiotu zamówienia nie może
zostać uzupełniony w wyniku wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień.
Izba nie podzieliła twierdzeń Przystępującego, że w formularzu cenowym nie można
było podać informacji szczegółowo określających, co składa się na oferowane komplety.
Przystępujący argumentował o zakazie zmiany formularza cenowego, jednak wpisanie
szczegółowych informacji w przewidzianą do tego kolumnę dotyczącą producenta i modelu,
nie mogło być oceniane, jako niedozwolona zmiana, ale właśnie jako wypełnienie formularza
w sposób pokazujący, co składa się na przedmiot świadczenia i po drugie w sposób
pozwalający na ocenę, czy oferowane urządzenia mają parametry i funkcjonalności opisane
przez Zamawiającego.
W zakresie elementu dotyczącego systemu projektorowego Zamawiający wyraźnie
wskazał, że każdy procesor ma posiadać porty cyfrowe 1 x 5-BNC. Projektor zaoferowany
przez Przystępującego nie posiada gniazda 5-BNC. Wynika to nie tylko z dowodów złożonych
przez Odwołującego, ale i dowodu z oświadczenia producenta złożonego przez
Przystępującego. Odwołujący złożył dowód dla poparcia swojego stanowiska – w postaci
oświadczenia producenta, gdzie wskazano, iż „Projektor F35 AS3D WUXGA nie posiada
ącza 5-BNC”. Przystępujący nie podważył tego dowodu, a Izba nie miała podstaw, by
okoliczności potwierdzonych przedmiotowym nie brać pod uwagę, przy rozstrzyganiu sporu.
Przystępujący w ocenie Izby podjął próbę wykazania możliwości spełnienia wymogu
poprzez rozwiązanie alternatywne polegające na zastosowaniu adaptera. W ocenie Izby nie
odpowiadało to treści specyfikacji, gdzie Zamawiający w sposób jasny i jednoznaczny wskazał
na posiadanie przez projektor portu 1x5 BNC. Jednocześnie, Zamawiający w specyfikacji
przesądził, że zaoferowanie rozwiązania alternatywnego, a tak Izba ocenia argumentację
o możliwości zastosowania adaptera, spowoduje odrzucenie oferty.
Następnie, z treści specyfikacji wynikał wymóg zaoferowania obiektywu sferycznego.
Jeżeli Przystępujący miał wątpliwości, o jaki obiektyw chodzi i czy można zaoferować
rozwiązanie inne polegające na zastosowaniu obok obiektywu, który sferyczny nie jest,
komputera, procesora i oprogramowania w celu dokonania wymaganej kompresji obrazu, to

mógł te kwestie wyjaśniać na etapie specyfikacji, a nie podnosić na etapie wyboru, że nie ma
definicji obiektywu sferycznego, czy dokonywać na tym etapie interpretacji specyfikacji
w sposób odbiegający od jej brzmienia. W tym zakresie, w ocenie Izby, argumentacja
Przystępującego również nakierowana została na wykazanie możliwości zastosowania
rozwiązania alternatywnego, co nie odpowiadało wymogom SIWZ.
Dowód złożony przez Odwołującego z oświadczenia producenta wprost potwierdza, że
obiektyw podany na etapie wyjaśnień nie jest obiektywem sferycznym. Ponadto, Przystępujący
twierdząc na rozprawie, że jego obiektyw jest sferyczny powinien to udowodnić, dać dowody
podważające dowody strony przeciwnej i przemawiające jednocześnie za jego twierdzeniami.
Takich dowodów Przystępujący Izbie nie przedstawił, a za materiał potwierdzający zgodność
oferty ze specyfikacją nie mogła zostać uznana w szczególności symulacja, na którą
powoływał się Przystępujący.
Za potwierdzone Izba uznała także zarzuty dotyczące braku wskazania producenta
i modelu dedykowanego procesora, systemu kalibracji obrazów oraz systemu nagłaśniania.
Dla wszystkich tych elementów minimalnych zamawiający określił szczegółowo wymagane
parametry. Treść oferty nie określała jaki model urządzeń lub jakiego producenta jest
oferowany, co skutkowało nie tylko tym, że nie wiadomym jest, co wykonawca oferuje
Zamawiającemu, ale także tym, że bez tych informacji Zamawiający nie mógł zweryfikować
zgodności parametrów i funkcjonalności.
W realia niniejszej sprawy wpisuje się w całości stanowisko wyrażone w przytoczonym
przez Odwołującego wyroku Izby w sprawie o sygn. akt KIO 1369/15, gdzie wskazano, iż skoro
zamawiający żąda podania nazwy modelu oraz producenta to oznacza to, iż wykonawca
winien tak sprecyzować oznaczenie wyrobu, aby pozwalało to na jego jednoznaczną
identyfikację. W tej sprawie sprecyzowanie to nie miało miejsca, a w pewnym zakresie zostało
dokonane dopiero na etapie składania wyjaśnień, co stanowiło niedozwolone uzupełnienie
treści oferty, po wyznaczonym terminie składania ofert.
W ocenie Izby, przyjęcie optyki Przystępującego, który odwoływał się do konstrukcji
formularza oferty i wywodził, że nie trzeba było podawać nazw producentów i modeli,
prowadziłoby do tego, że należałoby przyjąć każdą ofertę, która ograniczałaby się do
oświadczenia oferenta, że sprzęt jest zgodny ze specyfikacją. Przeczy to okolicznościom tego
postępowania, gdzie Zamawiający wskazał szczegółowe wymogi, nakazał poprzez formularz
cenowy podania nazwy producenta i modelu (a więc żądał informacji konkretnych,
identyfikujących przedmiot oferty, ale i pozwalających na weryfikację, czy urządzenie danego
producenta w danym modelu ma wymagane parametry) jak również żądał potwierdzenia
wymogów poprzez obowiązek złożenia specyfikacji.

Za zasadne Izba uznała także pozostałe zarzuty dotyczące wskazania tylko nazwy
Siltec, czy nazwy producentów bez podania modelu. W żaden sposób tak określona treść
oferty nie pokazuje, co Zamawiającemu jest oferowane – nawet jeżeli określone urządzenia
miałyby być składane przez tego wykonawcę. Przyjęcie takiej optyki prowadziłoby do tego, że
Zamawiający niejako w ciemno, tylko na deklaracji wykonawcy, miałby dokonywać oceny
oferty i przyjmować jej zgodność z treścią SIWZ.
Izba krytycznie oceniła kierunek argumentacji Zamawiającego z rozprawy, z którego
wynikało w istocie to, że Zamawiający wie, co trzeba zbudować i jak i nawet jeżeli nie do końca
jest wiadomym, co oferuje mu Przystępujący, to za wystarczające uznaje, zapewnienie, że
przedmiot oferty odpowiada wymogom SIWZ, oraz że to wszystko – a więc to, czy
Przystępujący może zrobić laboratorium i symulator – będzie (cytując) „oceniał na etapie
przej
ęcia”. Zweryfikowanie zgodności oferty z treścią wymogów specyfikacji winno mieć
miejsce na etapie oceny ofert.
Odwołujący trafnie także zwrócił uwagę na okoliczność, że wyjaśnienia
Przystępującego, w tym argumenty wskazane w piśmie procesowym, nie korelują z tym, że
wykonawca w ofercie nie powoływał, jako podwykonawcy firmy, na którą obecnie powoływał
się w swojej argumentacji. Nie tylko nie wiadomo więc, co jest przedmiotem oferty, ale także
kto miałby ją finalnie wykonywać.
Izba miała na uwadze, że Zamawiający wymagał złożenia specyfikacji dla
potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymogi specyfikacji. Specyfikacja ta była więc
dokumentem o charakterze przedmiotowym, który podlega uzupełnieniu (art. 26 ust. 3 Pzp).
Izba przenalizowała złożoną przez Przystępującego specyfikację i stwierdziła, że nie podano
tam informacji na temat tego, jakie urządzenia i o jakich parametrach, składające się na
komplety, są przedmiotem oferty. Wykonawca ograniczył się do jednego zdania, w którym
wskazał, że – cytując – „wyposażenie i specyfikacja stanowiska zgodnie z SIWZ
post
ępowania”. W niniejszej sprawie za niecelowe należało uznać nakazywanie wzywania
wykonawcy do uzupełnienia dokumentu. Po pierwsze, w niniejszej sprawie miało już miejsce
niedozwolone uzupełnienie treści oferty. Po drugie, Przystępujący nie określił
w szeregu pozycji formularza cenowego bądź producenta, bądź modelu oferowanego
kompletu lub urządzenia i nie można uznawać, by wada ta mogła być konwalidowana
w dalszym toku postępowania. Po trzecie, stan sprawy potwierdzał, że oferta Przystępującego,
nie odpowiada treści SIWZ, nie tylko z uwagi na brak podania wymaganych informacji, ale
również z uwagi na to, że zaoferowane rozwiązania nie posiadają wymaganych portów oraz
obiektywu sferycznego.

Odnośnie jasności projektorów to Przystępujący złożył dowód potwierdzający
wymagany poziom lumenów, co dla sprawy nie miało znaczenia o tyle, że jak wskazano
wcześniej przedmiot oferty został określony dopiero na etapie wyjaśnień, miało miejsce
niedozwolone uzupełnienie oferty, a ponadto przedmiot oferty pozostawał niezgodny z innymi
wymogami SIWZ.
Odwołujący podniósł także, że przedmiotem oferty był tylko jeden projektor oraz, że
dopiero na etapie wyjaśnień sprecyzowano, że oferowany jest zestaw 3 projektorów. W tym
zakresie Izba uznała jednak, że Odwołujący nie poparł swojej oceny rzeczową argumentacją
oraz dowodami.
Powyższe nie zmienia faktu, że w sprawie zostało wykazane, że oferta wykonawcy
Siltec jest niezgodna z ustawą i treścią SIWZ, co skutkowało nakazaniem Zamawiającemu jej
odrzucenia.

Izba krytycznie oceniła zarzut dotyczący złożenia nieprawdziwych informacji. W swojej
ocenie Izba kierowała się tym, że Odwołujący postawił ten zarzut w podstawie prawnej
odwołania, ale w uzasadnieniu skoncentrował się na kwestiach dotyczących niedozwolonego
uzupełnienia oferty oraz jej niezgodności z treścią SIWZ. Formalnie zarzut został więc
postawiony, ale wobec treści uzasadnienia, gdzie nie wskazano konkretnie, które informacje
zostały podane jako nieprawdziwe, na czym Odwołujący opiera twierdzenie, że zostały one
złożone celowo, po to by wprowadzić Zamawiającego w błąd, zarzut ten należało uznać za
blankietowy. Ponadto, Izba miała na uwadze, że Przystępujący został wezwany do złożenia
wyjaśnień odnośnie treści oferty. Na etapie wyjaśnień podał dopiero, co jest przedmiotem
oferty oraz podał określone parametry oraz funkcjonalności. W sprawie nie miała miejsce
sytuacja, w której wykonawca zostałby wezwany do potwierdzenia konkretnego parametru lub
funkcjonalności, a następnie w odpowiedzi na to wezwanie wskazałby w sposób nie
odpowiadający rzeczywistości, że dany parametr lub funkcjonalność jest zachowana.
Przystępujący został wezwany do doprecyzowania danych technicznych. W odpowiedzi
wskazał przedmiotowe dane techniczne, które w omówionym powyżej zakresie nie
odpowiadają wymogom specyfikacji. W ocenie składu orzekającego, w tym układzie zdarzeń,
nie można przypisywać Przystępującemu złożenia nieprawdziwych informacji mających na
celu wprowadzenie Zamawiającego w błąd, tylko z tego względu, że doprecyzowane dane
techniczne okazały się finalnie częściowo niezgodne z wymaganiami postawionymi w treści
specyfikacji. Jeżeli wykonawca składa ofertą niezgodną z wymogami SIWZ, to nie jest to
równoznaczne z działaniem polegającym na złożeniu nieprawdziwych informacji.

Za potwierdzone i udowodnione Izba uznała także zarzuty skierowane wobec oferty
wykonawcy Obrum w część dotyczącej niezgodności oferty z treścią specyfikacji. Izba
kierowała się w tym względzie tożsamymi argumentami, jak powyżej oraz tożsamą oceną
materiału dowodowego, złożonego przez Odwołującego.

Wykonawca Obrum w formularzu cenowym w poz. 1 wskazał jedynie „Obrum”.
Podobnie, jak w pozycji 3 (Systemowa stacja graficzna), poz. 4 (System wizualizacji
umożliwiający projekcję obrazu generowanego przez oprogramowanie VBS dla
pseudopilotów) oraz w poz. 6 (Niezależny system łączności).
Podobnie, w pozostałych miejscach wskazanych w treści odwołania, formularz
cenowy został sporządzony w sposób, który nie identyfikuje modelu spełniającego wymagania
SIWZ.
Odwołujący postawił wobec oferty wykonawcy Obrum także zarzuty dotyczące
naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 4 Pzp. Izba krytycznie oceniła te zarzuty.
Odwołujący nie wskazał w treści uzasadnienia odwołania okoliczności, na których
opierał wnioski o zaniechaniu wykluczenia ww. wykonawcy z postępowania, jak również
wnioski o niezgodności oferty tego wykonawcy z ustawą. W odniesieniu do wykonawcy
Obrum, z akt sprawy nie wynika, by nastąpiło wezwanie ze strony Zamawiającego,
w odpowiedzi na które wykonawca dokonałby niedozwolonego uzupełnienia treści
oferty.
Powyższe nie zmienia faktu, że zarzut dotyczący niezgodności treści oferty tego
wykonawcy z treścią SIWZ, zasługiwał w ocenie Izby na uwzględnienie. Izba miała na uwadze
także to, że Zamawiający nie przedstawił stanowiska, które podważałoby trafność zarzutów
skierowanych wobec oferty wykonawcy Obrum. W toku rozprawy Zamawiający nie podał
rzeczowych argumentów, które mogłyby przemawiać za uznaniem, że dokonana ocena oferty
tego wykonawcy jest oceną prawidłową i uzasadnioną. Ponadto, Izba miała na względzie, że
strony postępowania mają obowiązek przedstawiania dowodów, z których wywodzą korzystne
dla siebie skutki prawne. Odwołujący sprostał ciężarowi dowodowemu i Izba nie miała
podstaw, by dowody przedstawione przez Odwołującego pomijać, bagatelizować, bądź czynić
ustalenia wbrew okolicznościom z tych dowodów wynikającym. Z drugiej strony Zamawiający
nie złożył żadnych dowodów na poparcie swojego stanowiska.

Mając wszystko powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji wyroku.

O kosztach postępowania, stosownie do wyniku, orzeczono na podstawie art. 192 ust.
9 i 10 Pzp. W związku z uwzględnieniem odwołania Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz
Odwołującego uzasadnione koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od
odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika (§ 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 1 i 2 lit. b)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie