eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1729/16
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2016-09-28
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1729/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Daniel Konicz, Marek Koleśnikow, Sylwester Kuchnio Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 28.09.2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15.09.2016 r. przez wykonawcę
Elektrometal S.A.
z siedzib
ą w Cieszynie, ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Katowicki Holding Węglowy S.A.
z siedzib
ą w Katowicach, ul. Damrota 16, 40-022 Katowice
przy udziale:
A) wykonawcy
PPHU Atut Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Sosnowa 25,
40-467
Katowice

zgłaszającego
swoje
przystąpienie
do
postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego
B) wykonawcy
Eltrans Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul Inwalidzka 11, 41-500
Chorzów
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego
C) wykonawcy
Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,
ul. Towarowa 15, 44-330 Jastrz
ębie Zdrój zgłaszającego swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1)
umarza postępowanie odwoławcze;
2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Elektrometal S.A. z siedzibą w Cieszynie, ul. Stawowa 71, 43-400
Cieszyn
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w
Katowicach.

Przewodnicz
ący:
……………

……………

……………

Sygn. akt: KIO 1729/16

U z a s a d n i e n i e


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z 15.07.2016 r. pod nrem 2016/S 135-243801.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej w skrócie »Pzp« lub
ustawą bez bliższego określenia.

Izba
ustaliła,że
15
wrze
śnia
2016
r.

wykonawca
Elektrometal
S.A.
z siedzib
ą w Cieszynie, ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn złożył odwołanie w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą
»Budowa instalacji klimatyzacji centralnej o mocy chłodniczej 3 MW z możliwością
rozbudowy do 6 MW w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”«.
Odwołanie w imieniu
odwołującego zostało wniesione przez prokurenta, którym jest B.
P.
. Do odwołania odwołujący załączył informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z
Rejestru Przedsiębiorców, z których to dokumentów wynika przedmiotowe pełnomocnictwo.
Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie
przed otwarciem rozprawy
27 września 2016 r. Wobec ustalenia, że odwołujący wycofał
skutecznie odwołanie, Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie
postępowania, zgodnie z unormowaniem
art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp, wobec czego
odwołującemu zwraca się 90% wpisu uiszczonego przez
odwołującego na rachunek
Urzędu Zamówień Publicznych, czyli wycofującemu odwołanie zwraca się kwotę
13 500 zł
00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie
art. 192 ust. 9 i 10 w
zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp
oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący:
……………

……………

……………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie