eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1666/16
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2016-09-21
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1666/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 21 września 2016 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu

6 września 2016 r.
przez DGP Catering Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
w postępowaniu prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 91 im. Orląt Lwowskich we
Wrocławiu,


postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze;
2. nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty
6.750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy)
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodnicz
ący: ………………Sygn. akt KIO 1666/16

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający − Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu −
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na Przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków dla dzieci
ucz
ęszczających do Szkoły Podstawowej nr 91 we Wrocławiu.
W dniu 6 września 2016 r. wykonawca DGP Catering Partner Sp. z o.o. wniósł
odwołanie wobec czynności oceny wyjaśnień dotyczących zaoferowanej przez
Odwołującego ceny, w tym skierowania wezwania do wyjaśnienia ceny w sposób
uniemożliwiający udzielenie wyjaśnień adekwatnych do wątpliwości Zamawiającego oraz
wobec czynności odrzucenia oferty Odwołującego jako zawierającej rażąco niską cenę.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1 w zw. z art. 90 ust.
1, 2 i 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
W dniu 21 września 2016 r. podczas posiedzenia z udziałem stron Odwołujący złożył
oświadczenie o cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze –
zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp – należało umorzyć.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd.
2 ustawy Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41,
poz. 238), nakazując zwrot na rzecz Odwołującego kwoty 6.750 zł stanowiącej 90 %
uiszczonego wpisu.


Przewodnicz
ący: ………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie