eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1594/16, KIO 1603/16, KIO 1616/16, KIO 1617/16
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2016-09-30
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1594/16
KIO 1603/16
KIO 1616/16
KIO 1617/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Szafraniec Członkowie: Lubomira Matczuk - Mazuś, Ryszard Tetzlaff Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13, 22 i 29 września 2016 r. w Warszawie odwołań
wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
A. w dniu 26 sierpnia 2016 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo
Usługowe
„Piomar” sp. z o.o. w Michałowicach, Michałowice 169, 49-314 Pisarzowice oraz
Optimus sp. z o.o. w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 (sygn. akt KIO 1594/16)
,
B. w dniu 26 sierpnia 2016 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
„Koncept” sp. z o.o. w Warszawie (03-992), ul. Wodniaków 19 oraz
Egida IT Solutions sp. z o.o. w Warszawie (01-570), ul. Niegolewskiego 17
(sygn. akt KIO 1603/16)
,
C. w dniu 1 września 2016 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
„Koncept” sp. z o.o. w Warszawie (03-992), ul. Wodniaków 19 oraz
Egida IT Solutions sp. z o.o. w Warszawie (01-570), ul. Niegolewskiego 17
(sygn. akt KIO 1616/16)
,
D. w dniu 1 września 2016 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
Techsource sp. z o.o. w Legionowie (05-120), ul. Piłsudskiego 13,
Kenbit Koenig i Wspólnicy sp. j. w Warszawie (01-014), ul.
Żytnia 15 lok. 22,
Computex spółka z ograniczon
ą odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie
(03-654), ul. Mro
źna 27 oraz Decsoft S.A. w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 5/7
(sygn. akt KIO 1617/16)

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego:
Skarb Państwa – Resortowe
Centrum Zarz
ądzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie (00-909),
ul.
Żwirki i Wigury 9/13

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
„Koncept” sp. z o.o. w Warszawie oraz Egida IT Solutions sp. z o.o. w Warszawie
zgłaszających
swoje
przystąpienie
do
postępowania
odwoławczego
o sygn. akt:
KIO 1594/16 po stronie zamawiającego oraz do postępowania odwoławczego
o sygn. akt
KIO 1617/16 po stronie odwołującego

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo
Usługowe
„Piomar”
sp.
z
o.o.
w Michałowicach oraz Optimus sp. z o.o. w Magnicach
zgłaszających swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt:
KIO 1603/16 po stronie
zamawiającego,

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Techsource
sp. z o.o. w Legionowie, Kenbit Koenig i Wspólnicy sp. j. w Warszawie, Computex
spółka z ograniczon
ą odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie oraz Decsoft S.A.
w Warszawie
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego
o sygn. akt:
KIO 1616/16 po stronie zamawiającego,

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: „
Tradex
Systems” sp. z o.o. w Warszawie (02-372), ul. Opaczewska 42 lok. 110 oraz Intertrading
Systems Technology sp. z o.o. w Warszawie (02-342), Al. Jerozolimskie 162A

zgłaszających swoje przystąpienie do postępowań odwoławczych o sygn. akt:
KIO 1616/16
oraz o sygn. akt
KIO 1617/16 po stronie zamawiającego,orzeka:

1.
oddala odwołanie wniesione w sprawie KIO 1594/16,

2.
oddala odwołanie wniesione w sprawie KIO 1603/16,

3.
oddala odwołanie wniesione w sprawie KIO 1616/16,

4.
uwzględnia odwołanie wniesione w sprawie KIO 1617/16 i nakazuje
zamawiaj
ącemu: Skarbowi Państwa – Resortowemu Centrum Zarządzania
Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie uniewa
żnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie cz
ęści pierwszej zamówienia,

a następnie, w ramach tej części, powtórzenie czynności badania i oceny ofert
oraz odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówie
ń publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
oferty zło
żonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: „Tradex Systems” sp. z o.o. w Warszawie oraz Intertrading Systems
Technology sp. z o.o. w Warszawie z uwagi na fakt, i
ż jej treść nie odpowiada
tre
ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

5.
kosztami postępowania:
A. w sprawie o sygn. akt:
KIO 1594/16 obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
„Piomar” sp. z o.o. w Michałowicach oraz Optimus sp. z o.o. w Magnicach
,
B. w sprawie o sygn. akt:
KIO 1603/16 obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia:
„Koncept” sp. z o.o. w Warszawie oraz Egida
IT Solutions sp. z o.o. w Warszawie
,
C. w sprawie o sygn. akt:
KIO 1616/16 obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia:
„Koncept” sp. z o.o. w Warszawie oraz Egida IT
Solutions sp. z o.o. w Warszawie
,
D. w sprawie o sygn. akt:
KIO 1617/16 obciąża wnoszących sprzeciw wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
„Tradex Systems” sp. z o.o.
w Warszawie oraz Intertrading Systems Technology sp. z o.o. w Warszawie

i:
5.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę:
A.
15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Piomar” sp. z o.o.
w Michałowicach oraz Optimus sp. z o.o. w Magnicach
tytułem wpisu
od odwołania w sprawie o sygn. akt:
KIO 1594/16,
B.
15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
„Koncept” sp. z o.o. w Warszawie oraz Egida IT Solutions sp. z o.o.
w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania w sprawie o sygn. akt: KIO 1603/16,
C.
15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
„Koncept” sp. z o.o. w Warszawie oraz Egida IT Solutions sp. z o.o.
w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania w sprawie o sygn. akt: KIO 1616/16,

D.
15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Techsource sp. z o.o. w Legionowie, Kenbit Koenig i Wspólnicy sp. j.
w Warszawie, Computex spółka z ograniczon
ą odpowiedzialnością sp. k.
w Warszawie oraz Decsoft S.A. w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania
w sprawie o sygn. akt:
KIO 1617/16,
5.2. zasądza:
A. w sprawie o sygn. akt:
KIO 1594/16 od wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
„Piomar” sp. z o.o. w Michałowicach oraz Optimus sp. z o.o. w Magnicach

na rzecz zamawiającego:
Skarbu Państwa – Resortowego Centrum Zarządzania
Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie
kwotę 3 567 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) obejmującą
koszty wynagrodzenia pełnomocnika,
B. w sprawie o sygn. akt:
KIO 1603/16 od wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia:
„Koncept” sp. z o.o. w Warszawie oraz Egida
IT Solutions sp. z o.o. w Warszawie
na rzecz wnoszących sprzeciw wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo
Usługowe
„Piomar”
sp.
z
o.o.
w
Michałowicach
oraz
Optimus sp. z o.o. w Magnicach
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) obejmującą koszty wynagrodzenia pełnomocnika,
C. w sprawie o sygn. akt:
KIO 1616/16 od wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia:
„Koncept” sp. z o.o. w Warszawie oraz Egida
IT Solutions sp. z o.o. w Warszawie
na rzecz:
1) wnoszących sprzeciw wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
Techsource sp. z o.o. w Legionowie, Kenbit Koenig i
Wspólnicy sp. j. w Warszawie, Computex spółka z ograniczon
ą
odpowiedzialno
ścią sp. k. w Warszawie oraz Decsoft S.A. w Warszawie kwotę
3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) obejmującą
koszty wynagrodzenia pełnomocnika oraz
2) wnoszących sprzeciw wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
„Tradex Systems” sp. z o.o. w Warszawie oraz Intertrading
Systems Technology sp. z o.o. w Warszawie
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy) obejmującą koszty wynagrodzenia
pełnomocnika,
D. w sprawie o sygn. akt:
KIO 1617/16 od wnoszących sprzeciw wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
„Tradex Systems” sp. z o.o.

w Warszawie oraz Intertrading Systems Technology sp. z o.o. w Warszawie
na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Techsource
sp.
z
o.o.
w
Legionowie,
Kenbit
Koenig
i
Wspólnicy
sp.
j.
w
Warszawie,
Computex
spółka
z
ograniczon
ą
odpowiedzialno
ścią sp. k. w Warszawie oraz Decsoft S.A. w Warszawie kwotę
18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy)
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu
od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego
w Warszawie.


Przewodnicz
ący: ……………………………
Członkowie:
……………………………
……………………………


Sygn. akt:
KIO 1594/16, KIO 1603/16, KIO 1616/16, KIO 1617/16


U z a s a d n i e n i e

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na
realizację
zadania:
Dostawa
sprz
ętu
informatycznego

zostało
wszczęte
przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
w Warszawie, zwane dalej Zamawiającym. Ustalona przez Zamawiającego wartość
zamówienia, zgodnie z informacją przesłaną przez niego Prezesowi Izby w piśmie z dnia 29
sierpnia 2016 r. w sprawie KIO 1594/16 oraz w piśmie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie
KIO 1616/16, przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2016/S 036-057872)
w dniu 20 lutego 2016 r.
W dniu 26 sierpnia 2016 r. 2016 r. odwołania w postępowaniu prowadzonym
przez Zamawiającego w zakresie części drugiej zamówienia wnieśli:
A. w sprawie KIO 1594/16 – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo
Usługowe
„Piomar”
sp.
z
o.o.
w Michałowicach oraz Optimus sp. z o.o. w Magnicach, zwani dalej łącznie konsorcjum
Piomar lub Odwołującym w sprawie KIO 1594/16,
B. w sprawie KIO 1603/16 – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
„Koncept” sp. z o.o. w Warszawie oraz Egida IT Solutions sp. z o.o. w Warszawie, zwani
dalej łącznie konsorcjum Koncept lub Odwołującym w sprawie KIO 1603/16,
zaś w dniu 1 września 2016 r. odwołania w postępowaniu prowadzonym
przez Zamawiającego w zakresie części pierwszej zamówienia wnieśli:
C. w sprawie KIO 1616/16 – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
„Koncept” sp. z o.o. w Warszawie oraz Egida IT Solutions sp. z o.o. w Warszawie, zwani
dalej łącznie konsorcjum Koncept lub Odwołującym w sprawie KIO 1616/16,
D. w sprawie KIO 1617/16 – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Techsource sp. z o.o. w Legionowie, Kenbit Koenig i Wspólnicy sp. j. w Warszawie,
Computex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie oraz
Decsoft S.A. w Warszawie, zwani dalej łącznie konsorcjum Techsource lub
Odwołującym w sprawie KIO 1617/16.

KIO 1594/16
Odwołanie w sprawie KIO 1594/16 zostało wniesione wobec czynności odrzucenia
przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum Piomar.
Odwołujący w sprawie KIO 1594/16 zarzucał Zamawiającemu naruszenie:
1. „art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty Odwołuj
ącego, pomimo, że jej treść
odpowiada tre
ści SIWZ;
2. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp i art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne dokonanie
wyboru oferty Konsorcjum Koncept jako najkorzystniejszej pomimo,
że to oferta
Odwołuj
ącego, odpowiadająca treści SIWZ, winna uzyskać najwyższą ilość punktów
na podstawie okre
ślonych w ust. 13 SIWZ kryteriów oceny ofert, a tym samym powinna
zosta
ć wybrana jako najkorzystniejsza w Postępowaniu.”
W ocenie konsorcjum Piomar zaoferowane przez nie stacje graficzne SG: z poz. 8 (adg)
załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opisu Przedmiotu
Zamówienia (OPZ) oraz z poz. 9 (cfj) OPZ w zakresie zawartej w każdej z nich płyty głównej
odpowiadają wymaganiom Zamawiającego opisanym w SIWZ. Zdaniem Odwołującego
w sprawie KIO 1594/16 Zamawiający wymagał w odniesieniu do powołanych płyt głównych,
aby posiadały „nie mniej niż 4 x PCI – Express 3.0x16”, przy czym miał on nigdzie
nie zastrzec, że nie dopuszcza osiągnięcia tej funkcjonalności przy użyciu kart typu riser.
Tymczasem w zapisach odnoszących się do innych urządzeń i ich parametrów,
gdy Zamawiający wyłączał możliwość zastosowania adapterów zastrzegał to, zdaniem
Odwołującego w sprawie KIO 1594/16, w SIWZ w sposób wyraźny. Tytułem przykładu
konsorcjum Piomar odwoływało się do zapisów odnoszących się do serwerów w zakresie
płyt głównych i slotów PCI-Express, a także do zapisów odnoszących sie do stacji roboczych
w zakresie portów USB.
Z ostrożności konsorcjum Piomar twierdziło, że w przypadku, gdy Zamawiający
podtrzymywałby stanowisko wyrażone w informacji o odrzuceniu złożonej przez niego oferty,
należałoby wówczas stwierdzić, że treść SIWZ wprowadzała w błąd wykonawców.
Mając na uwadze sformułowane przez siebie zarzuty Odwołujący w sprawie KIO 1594/16
wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej, czynności odrzucenia oferty złożonej przez Odwołującego,
powtórzenia czynności badania i oceny ofert, z uwzględnieniem oferty złożonej
przez Odwołującego oraz dokonanie ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

KIO 1603/16
Odwołanie
w
sprawie
KIO
1603/16
zostało
wniesione
wobec
zaniechania
przez Zamawiającego czynności wykluczenia konsorcjum Piomar z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia oraz wobec zaniechania czynności odrzucenia oferty złożonej
przez powołanej konsorcjum, a także wobec zaniechania czynności odrzucenia oferty
złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Immitis sp. z o.o. w Bydgoszczy, Maxto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
w Krakowie oraz Towarzystwo Handlowe „Alplast” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k. w Niekaninie, zwanych dalej łącznie konsorcjum Immitis.
Odwołujący w sprawie KIO 1603/16 zarzucał Zamawiającemu naruszenie:
1. „Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej
przez wykonawców wspólnie ubiegaj
ących się o udzielenie zamówienia tj. PPHU
Piomar sp. z o.o. z siedzib
ą w Michałowicach (pełnomocnik) oraz Optimus sp. z o.o.
z siedzib
ą w Magnicach (dalej: „Konsorcjum Piomar") pomimo wystąpienia w tej ofercie
nast
ępujących niezgodności jej treści z treścią SIWZ:
a. Brak wykazania spełnienia przez oferowany komputer {stacja graficzna SG (adg) –
pkt. 8 OPZ} wymogu dotycz
ącego uzyskania przez procesor tego komputera wyniku
500 pkt w te
ście SPECint_rate2006;
b. Brak wykazania spełnienia przez oferowany komputer {stacja graficzna SG (cfj) –
pkt. 9 OPZ} wymogu dotycz
ącego uzyskania przez procesor tego komputera wyniku
500 pkt w te
ście SPECint_rate2006;
c. Brak załączenia do oferty tłumaczeń na język polski wyników testu
SPEGint_rate2006 wymaganych dla:

i.
stacji graficznej SG (adg) - pkt. 8 OPZ;
ii.
stacji graficzna SG (cfj) - pkt. 9 OPZ;
d. Brak załączenia do oferty testów głośności w odniesieniu do n/w sprzętu:
i.
stacji graficznej SG (adg) - pkt. 8 OPZ;
ii.
stacji graficzna SG (cfj) - pkt. 9 OPZ;
e. Brak załączenia do oferty oświadczenia producenta monitora lub autoryzowanego,
wył
ącznego przedstawiciela producenta monitora na terenie RP, że w przypadku nie
wywi
ązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej,
przejmie na siebie wszelkie zobowi
ązania związane z serwisem (zarzut dotyczy
monitorów z pkt 10 do 15 OPZ);

f. Brak załączenia do oferty certyfikatu TCO 03 lub nowszego dla oferowanego
monitora M5 (pkt 13 OPZ);


2. Art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania
Konsorcjum Piomar pomimo braku wykazania spełnienia' warunku udziału
w post
ępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej
przez
wykonawców
wspólnie
ubiegaj
ących
si
ę
o
udzielenie
zamówienia
tj. Immitis sp. z o.o. z siedzib
ą w Bydgoszczy (pełnomocnik), Maxto sp. z o.o. SKA
z siedzib
ą w Krakowie, Towarzystwo Handlowe ALPLAST sp. z o.o. z siedzibą
w Niekaninie (dalej: „Konsorcjum Immitis") pomimo wyst
ąpienia w tej ofercie
nast
ępujących niezgodności treści oferty z treścią SIWZ: TCO 03 lub nowszy
a. Brak potwierdzenia spełniania wymogu siwz dotyczącego certyfikatu TCO 03 lub
nowszego dla oferowanego monitora M5 (pkt 13 OPZ),

b. Brak spełnienia dla oferowanego monitora M5 (pkt. 13 OPZ) wymogu dotyczącego
minimalnej przek
ątnej ekranu;
c. Brak załączeniu do oferty certyfikatu ISO 14001 dla producenta oferowanych stacji
graficznych (poz. 8 i 9 OPZ);

d. Brak załączenia do oferty prawidłowego oświadczenia producenta monitora lub
autoryzowanego, wył
ącznego przedstawiciela producenta monitora na terenie RP, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisuj
ącej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem
(zarzut dotyczy monitorów z pozycji od 10 do 15 OPZ);

Uzasadniając tak sformułowane twierdzenia konsorcjum Koncept podnosiło, co następuje:
Ad 1.a: z zapisów odnoszących się do procesora i dysków twardych, w które wyposażona
miała być stacja graficzna SD (adg) z pozycji 8 OPZ, Odwołujący w sprawie KIO 1603/16
wywodził, że stacja graficzna wyposażona miała zostać w dwa procesory wielordzeniowe
uzyskujące w teście SPECint_rate2006 wynik 500 pkt. (oprogramowanie testujące musi być
zainstalowane na dysku oferowanym lub identycznym z oferowanym, przy natywnej
rozdzielczo
ści monitora M4 i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach”,
a także dwa dyski twarde „1x500GB oraz 1x1TB”. Zestawiając tak postawione wymogi
z kolejnym, odnoszącym się do powołanych testów SPEC: „Potwierdzeniem spełnienia tego
wymogu powinien by
ć załączony przez Wykonawcę, do oferty oraz dostarczonego sprzętu,
wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzaj
ący, że procesor w oferowanej konfiguracji
komputera
osi
ągnął
wymagany
wynik.
Testy
powinny
by
ć
potwierdzone
przez przedstawiciela Producenta komputera w Polsce
” Odwołujący w sprawie KIO 1603/16
twierdził, że konsorcjum Piomar przedstawiło wyniki testów SPEC, które nie spełniają
wymogu dotyczącego wykonania ich dla komputera w oferowanej konfiguracji oraz

przy włączeniu wszystkich zainstalowanych urządzeń”, albowiem drugi dysk był
niezainstalowany, albo zainstalowany i niewłączony.
Ad 1.b: Odwołujący w sprawie KIO 1603/16 w tym punkcie uzasadnienia odwołania
formułował analogiczne twierdzenia wobec zaoferowanej przez konsorcjum Piomar stacji
graficznej SD (cfj) wskazanej w pkt 9 OPZ, jak w pkt 1.a w odniesieniu do stacji graficznej
SD (adg) wskazanej w pkt 8 OPZ.
Ad 1.c: Odwołujący twierdził, że konsorcjum Piomar nie złożyło wraz ze swoją ofertą
wymaganego w pkt 10.7 SIWZ tłumaczenia na język polski testów SPECint_rate2006,
do których odnosił się on w pkt 1.a i 1.b uzasadnienia odwołania.
Ad. 1.d: Odwołujący twierdził, że konsorcjum Piomar nie złożyło wraz ze swoją ofertą
wymaganego w odniesieniu do stacji graficznych SD wskazanych w pkt 8 i 9 OPZ
oświadczenia producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależna,
akredytowana jednostkę badawcza w zakresie IS07779.
Ad 1.e: Odwołujący twierdził, że konsorcjum Piomar nie złożyło wraz ze swoją ofertą
wymaganego w odniesieniu do każdego z urządzeń wskazanych w pkt od 10 do 15 OPZ
oświadczenia producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP,że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Konsorcjum
Koncept wskazywało przy tym na odpowiedź udzieloną na pytanie nr 141 w piśmie z dnia
31 marca 2016 r., gdzie Zamawiający miał zdefiniować pojęcia producenta i autoryzowanego
przedstawiciela na terenie RP. Zdaniem Odwołującego w sprawie KIO 1603/16 złożone
przez konsorcjum Piomar oświadczenia nie odpowiadały wymaganiom Zamawiającego –
oświadczenie NEC Display Solutions Europe GmbH, Przedstawicielstwo w Polsce miało być
nazbyt ogólne, skierowane do jednego z dystrybutorów i niezwiązane z postępowaniem
prowadzonym przez Zamawiającego.
Ad. 1.f: Odwołujący twierdził, że konsorcjum Piomar nie złożyło wraz ze swoją ofertą
wymaganego w odniesieniu do monitora M5 wskazanego w pkt 13 OPZ certyfikatu TCO 03
lub nowszego.
W kontekście zarzutów opisanych w pkt od 1.a do 1.f, konsorcjum Koncept z ostrożności
podnosiło, że niewłaściwym byłoby wzywanie konsorcjum Piomar do uzupełnienia
brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, albowiem złożona
przez nie oferta i tak podlegałaby odrzuceniu.

Ad 2: Zdaniem Odwołującego w sprawie KIO 1603/16 poczynione w pkt III.2.3.3 ogłoszenia
o zamówieniu zastrzeżenie, zgodnie z którym nie można było sumować doświadczenia
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozciągnąć należało
również na przypadek konsorcjum Piomar, albowiem jeden z jego konsorcjantów wykazał się
realizacją jednej dostawy zrealizowanej samodzielnie oraz jednej dostawy udostępnionej mu
przez podmiot trzeci. Działanie takie, zdaniem konsorcjum Koncept, stanowić miało
niedopuszczalną próbę obejścia wyraźnego zakazu zastrzeżonego w pkt III.2.3.3 ogłoszenia
o zamówieniu.
Ad. 3.a Odwołujący twierdził, że konsorcjum Immitis nie wypełniło w złożonej w ramach
oferty specyfikacji technicznej odpowiedniej jej pozycji odnoszącej się do monitora M5
wskazanego w pkt 13 OPZ i wymaganego dla niego certyfikatu TCO 03 lub nowszego.
Ad. 3.b: Odwołujący twierdził, że konsorcjum Immitis zaoferowało jako monitor M5 wskazany
w pkt 13 OPZ monitor o przekątnej 29,8”, podczas gdy Zamawiający wymagał przekątnej
co najmniej 30”.
Ad 3.c: Odwołujący twierdził, że konsorcjum Immitis nie złożyło wraz ze swoją ofertą
wymaganego certyfikatu ISO 14001 dla producenta oferowanego sprzętu.
Ad 3.d: Odwołujący twierdził, że konsorcjum Immitis nie złożyło wraz ze swoją ofertą
wymaganego w odniesieniu do każdego z urządzeń wskazanych w pkt od 10 do 15 OPZ
oświadczenia producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP,że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Konsorcjum
Koncept wskazywało przy tym na odpowiedź udzieloną na pytanie nr 141 w piśmie z dnia
31 marca 2016 r., gdzie Zamawiający miał zdefiniować pojęcia producenta i autoryzowanego
przedstawiciela na terenie RP. Zdaniem Odwołującego w sprawie KIO 1603/16 złożone
przez konsorcjum Immitis oświadczenia nie odpowiadały wymaganiom Zamawiającego –
oświadczenie NEC Display Solutions Europe GmbH, Przedstawicielstwo w Polsce miało być
nazbyt ogólne, skierowane do jednego z dystrybutorów i niezwiązane z postępowaniem
prowadzonym przez Zamawiającego.
W kontekście zarzutów opisanych w pkt 3.c i 3.d konsorcjum Koncept z ostrożności
podnosiło, że niewłaściwym byłoby wzywanie konsorcjum Immitis do uzupełnienia
brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, albowiem złożona
przez nie oferta i tak podlegałaby odrzuceniu.

Mając na uwadze sformułowane przez siebie zarzuty Odwołujący w sprawie KIO 1603/16
wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności
badania i oceny ofert w zakresie oceny ofert złożonych przez konsorcjum Piomar oraz
konsorcjum Immitis oraz odrzucenie ofert złożonych przez każdy z tych podmiotów,
a nadto wykluczenia konsorcjum Piomar z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
KIO 1616/16
Odwołanie w sprawie KIO 1616/16 zostało wniesione wobec czynności odrzucenia
przez Zamawiającego oferty złożonej przez Odwołującego oraz wobec zaniechania
przez Zamawiającego poprawienia treści tej oferty, a nadto wobec zaniechania
przez Zamawiającego czynności wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: „Tradex Systems” sp. z o.o.
w Warszawie oraz Intertrading Systems Technology sp. z o.o. w Warszawie, zwanych dalej
łącznie konsorcjum Tradex, oraz wobec zaniechania czynności odrzucenia oferty złożonej
przez to konsorcjum.
Odwołujący w sprawie KIO 1616/16 zarzucał Zamawiającemu naruszenie:
1. „:
a. Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie poprawienia w ofercie Odwołuj
ącego występującej tam innej omyłki,
której poprawienie nie spowodowałoby istotnej zmiany w tre
ści złożonej oferty,
a w konsekwencji odrzucenie przez Zamawiaj
ącego oferty Odwołującego
jako niezgodnej z tre
ścią SIWZ,
b. art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie czynności wezwania do złożenia
wyja
śnień dotyczących treści złożonej oferty a także
c. art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez brak wskazania w treści informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty uzasadnienia faktycznego i prawnego
w zakresie nieskorzystania w przedmiotowej sprawie z tre
ści art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp.

2. Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawców
wspólnie ubiegaj
ących się o udzielenie zamówienia: Tradex Systems sp. z o.o.
z siedzib
ą w Warszawie oraz Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (dalej: „Konsorcjum Tradex") mimo wyst
ępowania następujących
niezgodno
ści złożonej oferty z treścią SIWZ:

a. Nie wykazanie spełniania przez oferowany w pozycji 2 Serwer SR2A(c) wymagań
w zakresie minimalnej wydajno
ści procesorów;
b. Niespełnienie minimalnych wymogów dotyczących slotów PCIe zawartych
w Zał
ączniku nr 1 (OPZ) dla Serwera SRlA(b) - wiersz nr 2 Płyta główna;
c. Niespełnienie wymogu zawartego w wierszu 10 „Obudowa" dla serwera SRlA(b)
dotycz
ącego wyposażenia serwera w "panel LCD umieszczony na froncie obudowy
lub sygnalizacja diodami LED, umo
żliwiająca wyświetlenie informacji o stanie
procesora, pami
ęci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze".
d. Niespełnienie wymogu zawartego w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu
zamówienia), w wierszu 11 „Diagnostyka" dla serwera SR3A(b) i serwera SR3A(c)
dotycz
ącego wyposażenia serwera w "panel LCD umieszczony na froncie obudowy
lub sygnalizacja diodami LED, umo
żliwiająca wyświetlenie informacji o stanie
procesora, pami
ęci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze".
3. Art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na podanie przez Konsorcjum Tradex
nieprawdziwych informacji maj
ących wpływ na wynik postępowania tj. podania
informacji i danych potwierdzaj
ących spełnienie wymogów określonych w zarzutach
punkcie 2 litera a)-d) oraz w uzasadnieniu gdy tymczasem w rzeczywisto
ści
zaoferowane produkty tych podanych w ofercie cech nie posiadaj
ą.”
Uzasadniając tak sformułowane twierdzenia konsorcjum Koncept podnosiło, co następuje:
Ad 1.a: Odwołujący w sprawie KIO 1616/16 podnosił, że zdefiniował on przedmiot dostawy
w swojej ofercie przez podanie nazwy oferowanego serwera, który zgodnie z informacjami
prezentowanymi na internetowej stronie producenta jest produkowany w konfiguracji
dwuprocesorowej z ilością co najmniej sześciu slotów PCIe. W tym też kontekście
konsorcjum Koncept odnosiło się do zawartego w SIWZ w pkt 3.2, aby oferowane
Zamawiającemu serwery pochodziły z seryjnej produkcji z uwzględnieniem zmian
konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu. Mając to
na uwadze Odwołujący w sprawie KIO 1616/16 twierdził, że nie było możliwości
zaoferowania produktu niestandardowego, który byłyby wyposażony w mniejszą ilość kart
PCIe 3 generacji niż sześć. Nadto Odwołujący w sprawie KIO 1616/17 zauważał,że dokładnie ten sam model serwera zaoferowało jeszcze dwóch innych wykonawców,
w odniesieniu do których Zamawiający miał nie stwierdzić niezgodności treści tych ofert
z treścią SIWZ.

Ad 1.b: Odwołujący w sprawie KIO 1616/17 stał na stanowisku, że Zamawiający był
zobowiązany w trybie art. 87 ust. 1 wyjaśnić przyczynę nieścisłości powstałych w złożonej
przez niego ofercie, szczególnie w sytuacji, gdy oferty innych wykonawców przewidywały
dostarczenie Zamawiającemu tego samego serwera.
Ad. 1.c: Zdaniem Odwołującego w sprawie KIO 1616/16 Zamawiający miał nie wskazaćżadnych okoliczności uzasadniających brak możliwości poprawienia zaistniałej w ofercie
złożonej przez Odwołującego ofercie omyłki.
Ad 2.a: Odwołujący w sprawie KIO 1616/16 podnosił, że Zamawiający w odniesieniu
do serwera SR2A(c) wymagał, aby miał zainstalowane cztery procesory „umożliwiające
osi
ągnięcie przez serwer wyniku SPECint_rate2006base =2020”, a nadto, że „testy
dla oferowanego modelu serwera w oferowanej konfiguracji (serwer/procesory) powinny by
ć
opublikowane i ogólnie dost
ępne na stronie www.spec.org – wynik testu załączyć do oferty”.
Konsorcjum Tradex w ofercie miało oświadczyć, że wymóg ten został spełniony, a wezwane
do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przedstawiło wynik testu na poziomie
2030 pkt przeprowadzonego w dniu 3 maja 2016 r, a zatem dwa dni przed upływem terminu
składania ofert (5 maja 2016 r.). Tak złożone testy do dnia wniesienia odwołania miały
nie zostać opublikowane na stronie www.spec.org. Z uwagi na trwający co najmniej kilka
tygodni proces publikacji na dzień składania oferty miało to już nie być możliwe,
czego efektem miało być również to, że przedstawiony test nie przeszedł procesu weryfikacji
przez organizację SPEC. Jednocześnie konsorcjum Koncept podnosiło, że na powołanej
stronie znajdował się wynik testu przeprowadzony dla serwera „w konfiguracji
(serwer/procesory) wskazanej przez Oferenta w uzupełnionym dokumencie
” wskazujący
na wynik testu na poziomie 1960 pkt.
Ad. 2.b: Jak twierdził Odwołujący w sprawie KIO 1616/16 zaoferowany przez konsorcjum
Tradex jako serwer SR1A(b) serwer Primergy RX2540 M1 nie spełniał wymogów
odnoszących się do liczby łącz PCIe, w które wyposażona miała być płyta główna
w tym właśnie serwerze. Konsorcjum Koncept odwoływało się przy tym do zmienionej
pismem z dnia 14 marca 2016 r. treści OPZ oraz odpowiedzi na pytanie nr 72 zawartej
w piśmie z dnia 31 marca 2016 r. Twierdził on, że oferowany Zamawiającemu „serwer
posiada 6 zł
ącz PCIe 3Gen, w tym trzy złącza x16 oraz nie posiada żadnego złącza
obsługuj
ącego karty o długości 270mm”. Zastrzegał, że „w przypadku instalacji dwóch kart
typu riser card musz
ą być one tego samego typu, producent nie dopuszcza możliwości
instalacji dwóch ró
żnych kart riser card”. Wskazywał on na wszelkie, możliwe według niego
kombinacje wykorzystujące karty „typu riser card” i twierdził, że „żadna, dopuszczalna

przez producenta, konfiguracja złącz PCIe nie spełnia minimalnych warunków siwz”.
Przywoływał przy tym treść pkt 3.2 SIWZ.
Ad. 2.c: Konsorcjum Koncept twierdziło, że zaoferowany przez konsorcjum Tradex
jako serwer SR1A(b) serwer Primergy RX2540 M1 nie spełniał wymogów odnoszących się
do wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy lub sygnalizacja diodami
LED, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie BIOS'u oraz o temperaturze.
Ad 2.d: Konsorcjum Koncept twierdziło, że zaoferowany przez konsorcjum Tradex
jako serwer SR3A(b) oraz jako serwer SR3A(c) serwer Primergy RX2540 M1 nie spełniał
wymogów odnoszących się do wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy
lub sygnalizacja diodami LED, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie BIOS'u oraz
o temperaturze.
Ad 3: Odwołujący w sprawie KIO 1616/16 twierdził, w związku z zarzutami opisanymi w pkt
od 2.a do 2.d uzasadnienia odwołania, że konsorcjum Tradex „w treści Tabeli dotyczącej
specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu umowy nieprawdziwe informacje maj
ące
wpływ na wynik post
ępowania”.
Mając na uwadze sformułowane przez siebie zarzuty Odwołujący w sprawie KIO 1616/16
wnosił „o nakazanie Zamawiającemu

Unieważnienia czynności badania i oceny ofert, unieważnienia czynności odrzucenia
oferty Odwołuj
ącego oraz nakazanie poprawienia w jego ofercie innej omyłki
w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez wpisanie do tre
ści Tabeli
dotycz
ącej specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu umowy w wierszu
dotycz
ącym płyty głównej dla serwera SRlA(b) przed zawartym w ofercie wyrażeniem:
»3 sloty umożliwiające instalację kart pełnej długości i wysokości«, wyrażenia: »6 złącz
PCIe trzeciej generacji, w tym«,

Powtórzenia czynności badania i oceny ofert ;

Odrzucenia oferty Konsorcjum Tradex jako niezgodnej z treścią SIWZ, względnie
wykluczenia tego Wykonawcy z uwagi na podanie nieprawdziwych informacji maj
ących
wpływ na wynik przedmiotowego post
ępowania;

Dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.”
KIO 1617/16
Odwołanie
w
sprawie
KIO
1617/16
zostało
wniesione
wobec
zaniechania
przez Zamawiającego czynności odrzucenia oferty złożonej przez konsorcjum Tradex.

Odwołujący w sprawie KIO 1617/16 zarzucał Zamawiającemu „naruszenie:
1) art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp,
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty zło
żonej przez Konsorcjum Tradex w zakresie
Cz
ęści I Postępowania - Dostawa sprzętu informatycznego - jako niezgodnej z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez przeprowadzenie Postępowania w sposób
nie
zapewniaj
ący
zachowania
uczciwej
konkurencji
i
równego
traktowania
wykonawców
.”
W ocenie konsorcjum Techsource treść oferty złożonej przez konsorcjum Tradex z trzech
powodów nie odpowiadała treści SIWZ, tj.:
1. zaoferowany przez konsorcjum Tradex jako serwer SR1A(b) serwer Primergy RX2540
M1 miał nie spełniać wymogów Zamawiającego, albowiem nie został jednocześnie
wyposażony w dwa złącza PCI-Express x16 oraz cztery sloty umożliwiające instalację
kart o długości 270mm.
2. zaoferowany przez konsorcjum Tradex jako serwer SR4A(a) serwer Primergy RX2540
M1 miał nie spełniać wymogów Zamawiającego, albowiem albo „6-rdzeniowe procesory
zaoferowanego serwera nie umo
żliwiają osiągnięcia wyniku SPECint_rate_base
na poziomie 275 punktów albo wyniki potwierdzaj
ące osiągnięcie takiej ilości punktów
nie s
ą opublikowane i dostępne na stronie http://www.spec.org”. Odwołujący twierdził,że „na wymaganej przez Zamawiającego stronie http://www.spec.org ten serwer
[oferowany
przez
konsorcjum
Tradex
serwer
Primergy
RX2540
M1]
w żadnej z podanych konfiguracji (tj. z 6-rdzeniowymi procesorami) nie osiąga
zaoferowanego przez konsorcjum wyniku 275 punktów
”. Odwoływało się przy tym
konsorcjum Techsource do zapisów znajdujących się w załączniku nr 3 do SIWZ,
gdzie Zamawiający miał wymagać wpisania dokładnych parametrów dla poszczególnych
pozycji oferowanego sprzętu.
3. zaoferowany przez konsorcjum Tradex jako serwer SR2A(c) oraz jako serwer SR5A(c)
serwer Primergy RX4770 M2 miał nie spełniać wymogów Zamawiającego,
albowiem albo „14-rdzeniowe procesory zaoferowanego serwera nie umożliwiają
osi
ągnięcia wyniku SPECint_rate_base na poziomie 2020 punktów albo wyniki
potwierdzaj
ące osiągnięcie takiej ilości punktów nie są opublikowane i dostępne
na
stronie
http://www.spec.org
”.
Odwołujący
twierdził,że
na
wymaganej
przez
Zamawiaj
ącego
stronie
http://www.spec.org
ten
serwer

[oferowany
przez konsorcjum Tradex serwer Primergy RX4770 M2] w żadnej z podanych

konfiguracji (tj. z 14-rdzeniowymi procesorami) nie osiąga podanego wyniku”,
tj. 2020 pkt. Odwoływało się przy tym konsorcjum Techsource do zapisów znajdujących
się w załączniku nr 3 do SIWZ, gdzie Zamawiający miał wymagać wpisania dokładnych
parametrów dla poszczególnych pozycji oferowanego sprzętu
Mając na uwadze sformułowane przez siebie zarzuty Odwołujący w sprawie KIO 1617/16
wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1) unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty Konsorcjum
Tradex jako oferty najkorzystniejszej w zakresie Cz
ęści I Postępowania - Dostawa
sprz
ętu informatycznego;
2) powtórzenie czynno
ści badania i oceny ofert w zakresie Części I Postępowania -
Dostawa sprz
ętu informatycznego;
3) odrzucenie oferty zło
żonej przez Konsorcjum Tradex w zakresie Części I Postępowania -
Dostawa sprz
ętu informatycznego w związku z zaistnieniem przesłanek odrzucenia
opisanych w tre
ści odwołania (ewentualnie nakazanie Zamawiającemu wezwanie ww.
wykonawcy do wyja
śnienia treści oferty w tym zakresie);
4) dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w zakresie Części
I Post
ępowania - Dostawa sprzętu informatycznego”.
Na mocy zarządzeń Prezesa Izby z dnia 1, 5 i 6 września 2016 r. powołane sprawy zostały
rozpoznane łącznie.
W dniu 1 września 2016 r. Prezesowi Izby doręczone zostały zgłoszenia przystąpienia
do postępowania odwoławczego w sprawie KIO 1594/16 i KIO 1603/16, oba po stronie
Zamawiającego, złożone w imieniu konsorcjum Immitis. Przeciw każdemu z tych zgłoszeń
Odwołujący w obu tych sprawach, odpowiednio: konsorcjum Piomar (KIO 1594/16) oraz
konsorcjum Koncept (KIO 1603/16), zgłosili opozycję. W ich ocenie oferta konsorcjum
Immitis została odrzucona, a konsorcjum to nie odwołało się od tej czynności,
stąd też nie jest ono już uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Tym samym utrzymanie rozstrzygnięcia Zamawiającego, o które ono wnosiło, nie leżało
w jego interesie. Izba obie zgłoszone opozycje uwzględniła, uznała bowiem, że stosownie
do przepisu art. 185 ust. 2 ustawy Pzp skuteczne zgłoszenie przystąpienia do postępowania
odwoławczego może zgłosić wyłącznie wykonawca, a przymiot ten na obecnym etapie
postępowania, w dniu dokonania obu powołanych zgłoszeń przystąpienia, statusu tego już
nie posiadał. Podobnie Izba w sprawie KIO 1761/14.
W dniu 1 września 2016 r. Prezesowi Izby doręczone zostały zgłoszenia przystąpienia
do postępowania odwoławczego w sprawie KIO 1594/16 po stronie Zamawiającego i

w sprawie KIO 1603/16 po stronie Odwołującego, złożone w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: Techsource sp. z o.o. w Legionowie, Techsource
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Legionowie, Computex spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie oraz Intaris sp. z o.o. w Warszawie.
W sprawie KIO 1594/16 przeciw zgłoszeniu dokonanemu przez powołanych wykonawców
opozycję zgłosił Odwołujący w tej sprawie. Podnosił on, że wykonawcy ci nie kwestionowali
wyboru oferty najkorzystniejszej, ich oferta nie została uznana za najkorzystniejszą
w ramach części drugiej zamówienia (do wyniku w tej właśnie części ustalonego
przez Zamawiającego odnosiło się odwołanie tak w sprawie KIO 1594/16, jak i w sprawie
KIO 1603/16), a samo rozstrzygnięcie w tej sprawie nie mogło wpłynąć na sytuację
powołanych wykonawców. Wykonawcy Ci we wniesionym zgłoszeniu twierdzili jedynie,że pragną utrzymać obecną, tj. drugą pozycję w rankingu ofert oraz są zainteresowani tym,
aby postępowanie o udzielenie zamówienia było przeprowadzone zgodnie z przepisami
ustawy Pzp. Izba zgłoszoną opozycję uwzględniła, uznała bowiem, że zostało
uprawdopodobnione, że wykonawcy, którzy dokonali spornego zgłoszenia przystąpienia
w sprawie KIO 1594/16 nie mieli interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Strony,
do której przystąpili. Izba uwzględniła przy tym m.in. poglądy wyrażone w sprawie
KIO 453/16 KIO 454/16, gdzie stwierdzono, że „choć interes wykonawcy zgłaszającego
przyst
ąpienie do postępowania odwoławczego powinien być szeroko rozumiany, to jednak
wykonawcy powinni wskaza
ć na czym polega interes w odniesieniu do ich sytuacji w danym
post
ępowaniu, nie zaś powoływać się ogólnie na konieczność przestrzegania przepisów
prawa, czy na mo
żliwość następczego unieważnienia postępowania.” Za ważki
dla rozstrzygnięcia w zaistniałych okolicznościach sprawy Izba uznała również pogląd
wyrażony w sprawie KIO 1607/14: „należy sprzeciwić się tym stanowiskom, które w sposób
bezkrytyczny uznaj
ą nieograniczony interes przystępującego, tj. uznają go za szerszy
ni
ż interes odwołującego a także że nie ma żadnego uzasadnienia dla stanowiska, że przystępujący może stać na straży wszystkich znanych mu norm prawnych, zaś
odwołuj
ący może poruszać się tylko w wąskim zakresie narzuconym treścią art. 179
ust. 1 ustawy. Zgodzi
ć się też trzeba z kolejnym argumentem, że nie sposób przyjąć,
by w
świetle przepisów regulujących interes odwołującego [art. 179 ust. 1 ustawy] i interes
przyst
ępującego do postępowania odwoławczego [art. 185 ust. 2 zd. pierwsze ustawy],
zamiarem racjonalnego ustawodawcy było reglamentowanie korzystania ze
środka ochrony
prawnej odwołuj
ącemu, poprzez ograniczenie tej instytucji do czynności ukierunkowanych
na uzyskanie danego zamówienia, a z drugiej, by instrument, który jest niejako akcesoryjny
do tego post
ępowania odwoławczego, postrzegany w orzecznictwie jako odpowiadający
wyst
ępującej na gruncie kpc interwencji ubocznej miał służyć przystępującemu
bez
ograniczenia
do
kwestionowania
wszelkich
elementów
post
ępowania,

w tym wykraczających poza cel odwołania i postępowania odwoławczego wywołanego
tym odwołaniem
.” W rozpoznawanej sprawie powołani Wykonawcy zgłaszający
przystąpienie
nie
kwestionowali
czynności
wyboru
oferty
najkorzystniejszej,
a tym samym zgadzali się z tym, że oferta przez nich złożona nie zostanie
przez Zamawiającego wybrana, a co za tym idzie nie dane im będzie uzyskać zamówienia
udzielanego przez Zamawiającego. Nie podjęli oni też próby wykazania, jaki to interes
mieliby posiadać w utrzymaniu w takiej sytuacji złożonej przez nich oferty na pozycji drugiej,
który to interes miałby ulec uszczupleniu po sklasyfikowaniu ich oferty, w przypadku
uwzględnienia odwołania wniesionego w sprawie KIO 1594/16, na pozycji trzeciej w rankingu
ofert. Jak to już zostało powiedziane, samo tylko dążenie do zapewnienia, aby postępowanie
o udzielenie zamówienia było prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
za wystarczające w tym względnie uznane zostać nie mogło.
Z analogicznych powodów, jak w sprawie KIO 1594/16, Izba odmówiła uznania za skuteczne
zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego dokonanego przez tych samych
Wykonawców w sprawie KIO 1603/16.
Niezależnie od powyższego Izba ustaliła, że:
− w dniu 1 września 2016 r. Prezesowi Izby doręczone zostało zgłoszenie przystąpienia
do postępowania odwoławczego w sprawie KIO 1594/16 po stronie Zamawiającego
złożone w imieniu konsorcjum Koncept, a także zgłoszenie przystąpienia
do postępowania odwoławczego w sprawie KIO 1603/16 po stronie Zamawiającego
złożone w imieniu konsorcjum Piomar,
− w dniu 5 września 2016 r. Prezesowi Izby doręczone zostały dwa zgłoszenia
przystąpienia do postępowania odwoławczego w sprawie KIO 1616/16, oba po stronie
Zamawiającego, złożone odpowiednio w imieniu konsorcjum Techsource (inny skład
członków konsorcjum, niż w przypadku oferty złożonej w zakresie części drugiej
zamówienia i spraw KIO 1594/16 i KIO 1603/16) i konsorcjum Tradex, a także dwa
zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego w sprawie KIO 1617/16, jedno
po stronie Odwołującego – złożone w imieniu konsorcjum Koncept, drugie po stronie
Zamawiającego – złożone w imieniu konsorcjum Tradex.
Skuteczność tych zgłoszeń nie była kwestionowana, nie wniesiono wobec nich opozycji. Izba
uznała, że powołani wykonawcy uzyskali status uczestnika postępowania odwoławczego
w każdej ze spraw, w której takiego zgłoszenia dokonali.

Izby wykluczyła w odniesieniu do każdego z rozpoznawanych odwołań to, aby wypełniona
została którakolwiek z przesłanek odrzucenia odwołania ustanowionych w art. 189
ust. 2 ustawy Pzp.
W dniu 2 września 2016 r. do Prezesa Izby wpłynęła odpowiedź Zamawiającego,
w której zawarł on oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu wniesionym w sprawie KIO 1603/16.
W dniu 9 września 2016 r. do Prezesa Izby wpłynęły kolejne dwie odpowiedzi
Zamawiającego, w której zawarł on oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniach wniesionym w sprawie KIO 1616/16 oraz KIO 1617/16.
W toku posiedzenia Izby z udziałem Stron w dniu 13 września 2016 r. następujący
wykonawcy oświadczyli, że wnoszą sprzeciw co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego:
− konsorcjum Piomar w odniesieniu do sprawy KIO 1603/16,
− konsorcjum Tradex w odniesieniu do sprawy KIO 1616//16 oraz KIO 1617/16 oraz
− konsorcjum Techsource w odniesieniu do sprawy KIO 1616/16.
Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron oraz uczestników postępowań
odwoławczych, na podstawie zebranego materiału dowodowego w każdej ze spraw,
z uwzględnieniem stanowisk stron oraz uczestników postępowań odwoławczych, skład
orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje.
W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że każdemu z czterech Odwołujących, w świetle
przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, przysługiwało prawo wniesienia odwołania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Zamawiającego.
Izba postanowiła zaliczyć w poczet materiału dowodowego, w ramach każdej ze spraw,
dokumenty przekazane na wezwanie Prezesa Izby przez Zamawiającego i poświadczone
za zgodność z oryginałem w sprawach KIO 1594/16, KIO 1603/16, KIO 1616/16 i
KIO 1617/16. Nadto Izba uwzględniła również dokumenty zawarte w aktach spraw
KIO 308/16, KIO 310/16, KIO 522/16, KIO 932/16, KIO 952/16, KIO 1091/16, KIO 1115/16,
KIO 1146/16 i KIO 1147/16. Izba wzięła również pod uwagę te dokumenty, które zostały
złożone w każdej z rozpoznawanych spraw przez Strony lub Przystępujących,
w tym zakresie w jakim zostały złożone w języku polskim lub na ten język przetłumaczone.
Zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48 poz. 280
ze zm.) wszystkie dokumenty przedstawia się Izbie w języku polskim, a jeżeli zostały

sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego,
który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. Z uwagi na te właśnie
regulacje Izba władna była uwzględnić przedstawione jej dokumenty tylko i wyłącznie
w zakresie, w jakim zostały one jej przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski,
i tylko w tym zakresie mogła kierować sie ich treścią przy rozstrzyganiu o zasadności
odwołania.
Mając na celu ocenę zasadności zarzutów podnoszonych w odwołaniu Izba ustaliła,że zgodnie z pkt 3.1 SIWZ zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na siedem części.
Odwołania wniesione w sprawie KIO 1594/16 i KIO 1603/16 zostały wniesione wobec
rozstrzygnięć Zamawiającego dokonanych w zakresie części drugiej zamówienia
obejmującej dostawę stacji roboczych i monitorów (pkt 3.1 SIWZ), zaś odwołania wniesione
w sprawie KIO 1616/16 i KIO 1617/17 skierowane były przeciw rozstrzygnięciom
Zamawiającego podjętym w zakresie części pierwszej zamówienia obejmującej dostawę
serwerów, półki dyskowej i steamera (pkt 3.1 SIWZ).
Zgodnie z pkt 3.2 SIWZ oferowany Zamawiającemu sprzęt musiał być nieużywany i
fabrycznie nowy, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych
przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu, pochodzić z oficjalnego
kanału dystrybucji producenta na rynek polski. Zamawiający nie dopuszczał oferowania
sprzętu będącego prototypem.
Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ dopuszczalne było składanie ofert częściowych na jedną lub więcej
części.
W pkt 3.7 SIWZ Zamawiający zastrzegł, że w przypadku zaistnienia potrzeby przetestowania
oferowanego sprzętu, wykonawca dostarczy mu egzemplarze testowe oferowanego sprzętu
po otwarciu ofert, w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, celem weryfikacji
spełnienia minimalnych wymogów technicznych.
Zgodnie z pkt 10.1.2) SIWZ wraz z ofertą wykonawcy byli zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu przygotowaną
w formie tabeli zawierającą opis wszystkich wymaganych parametrów technicznych
określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia (OPZ) – (lit. a), a także dokumenty wymienione w treści OPZ (lit. b).

Zgodnie z pkt 10.7 oferta winna być sporządzona w języku polskim, a w przypadku,
gdy załączone do niej dokumenty sporządzone zostałyby w języku obcym, niezbędnym miało
być przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczonego przez wykonawcę.
W formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wykonawcy,
tak w odniesieniu do części pierwszej, jak i drugiej zamówienia zobowiązani byli,
zgodnie z treścią formularza, do określenia producenta, modelu oraz typu oferowanego
urządzenia.
W załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacji Technicznej Oferowanego Sprzętu (STOS)
zamieszczona została trzykolumnowa tabela, której poszczególne wiersze zobowiązani byli
wypełnić wykonawcy składający Zamawiającemu swoją ofertę. Tabela ta została opatrzona
następującym komentarzem: „W drugiej kolumnie (parametry) należy wymienić wszystkie
parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ), natomiast
w trzeciej kolumnie (specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia) nale
ży
poda
ć pełny opis sprzętu/oprogramowania podzespołu lub parametru. Nie dopuszcza się
pozostawiania pustych miejsc opisowych lub innych sposobów potwierdzania np.: TAK.
Je
żeli Zamawiający opisał wymagane wartości określając ich minimum (»min.«), maksimum
(
»max«, »do«), bądź ściśle określając wartość wymaganego parametru, w takim przypadku
nale
ży
wpisa
ć
dokładne
parametry
dla
poszczególnych
pozycji
oferowanego
sprz
ętu/oprogramowania.
Zgodnie z pkt 7.2 protokołu postępowania prowadzonego przez Zamawiającego termin
składania ofert upłynął w dniu 5 maja 2016 r. o godz. 10:00.
W zakresie części pierwszej Zamawiającemu złożone zostało siedem ofert, w tym oferta
złożona przez: konsorcjum Techsource (sklasyfikowana przez Zamawiającego na drugim
miejscu w ostatecznym rankingu ofert), konsorcjum Koncept (oferta odrzucona
przez Zamawiającego) oraz konsorcjum Tradex (oferta wybrana).
Wobec powyższego tak konsorcjum Techsoruce (sprawa KIO 1617/16), jak i Koncept
(sprawa KIO 1616/16), złożyli własne odwołania.
W zakresie części drugiej Zamawiającemu złożone zostało pięć ofert, w tym oferta złożona
przez
wykonawców
wspólnie
ubiegających
się
o
udzielenie
zamówienia:
Techsource
sp.
z
o.o.
w
Legionowie,
Techsource
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
sp.
k.
w
Legionowie,
Computex
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie oraz Intaris sp. z o.o. w Warszawie (sklasyfikowana
przez Zamawiającego na drugim miejscu w ostatecznym rankingu ofert), konsorcjum

Koncept (oferta wybrana), konsorcjum Piomar (oferta odrzucona) oraz konsorcjum Immitis
(oferta odrzucona).
Wobec powyższego tak konsorcjum Piomar (sprawa KIO 1594/16), jak i Koncept (sprawa
KIO 1603/16), złożyli własne odwołania.
Szczegółowe ustalenia faktyczne, właściwe dla każdego z rozpoznawanych zarzutów, Izba
poczyniła przy rozpoznawaniu zasadności poszczególnych zarzutów.
Uwzględniając dokonane wcześniej rozstrzygnięcia w oparciu o art. 179 ust. 1 ustawy Pzp,
Izba, kierując się przepisem art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, odwołania wniesione w każdej
ze spraw rozpoznała w granicach zarzutów w nich zawartych i popieranych w toku
postępowania odwoławczego.
Skład orzekający Izby, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz
zakres zarzutów podniesionych w każdym z rozpoznawanych odwołań, doszedł
do przekonania, że poszczególne zarzuty sformułowane przez Odwołujących w sprawach
KIO 1603/16, KIO 1616/16 oraz KIO 1617/16 znalazły oparcie w ustalonym stanie
faktycznym i prawnym. Mając jednakże na uwadze to, że stwierdzone w sprawach
KIO 1603/16 oraz KIO 1616/16 naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
nie miały istotnego wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględniła jedynie odwołanie
wniesione w sprawie KIO 1617/16.
W każdej ze spraw Izba rozpoznała zarzuty podnoszone w odwołaniu w kolejności
zgodnej z systematyką uzasadnienia tegoż odwołania.
KIO 1594/16
W sprawie KIO 1594/16 Izba ustaliła i zważyła co następuje:
W pozycji 8 OPZ dla części drugiej zamówienia – stacja graficzna SG (adg) – w odniesieniu
do płyty głównej Zamawiający wymagał m.in. tego, aby posiadała ona „nie mniej niż 4 x PCI-
Express 3.0 x16
”, przy czym zastrzegł, że „ącza(e) PCIe x16 może/mogą być zajęte
wył
ącznie przez kartę(y) graficzną”.
Analogiczny wymóg został sformułowany w pozycji 9 OPZ dla części drugiej zamówienia –
stacja graficzna SG (cfj).

Konsorcjum Piomar zaoferował w pozycji 8 i 9 urządzenie oznaczone jako: „HP / F5G73AV /
HP Z840 Workstation
”, a w złożonym wraz z ofertą uzupełnionym STOS zadeklarował
w odniesieniu do urządzeń z obu pozycji spełnienie przywołanego wymagania odnoszącego
się do płyty głównej. W przypadku każdego z urządzeń w opisie jego typu znalazło się m.in.
wskazanie na „Riser Card 8/16”.
Pismem z dnia 22 czerwca 2016 r. Zamawiający, odwołując się do treści pkt 3.7 SIWZ,
wezwał konsorcjum Piomar do dostarczenia mu jednego egzemplarza stacji graficznej
oferowanej w pozycji 8 i 9.
Zgodnie z zawartym w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia protokołem
z przeprowadzonego testu w dniu 29 czerwca 2016 r. komisja przetargowa dokonała analizy
dostarczonych przez powołanego Wykonawcę stacji graficznych.
Jak ustalił Zamawiający na płycie głównej stwierdzono 3 złącza PCI-Express 3.0 x16,
podczas gdy w SIWZ wymagane były 4 takie złącza. Nadto w jednym z złącz PCI-Express
3.0 x8 stwierdzono instalację kart typu riser, która fizycznie powinna umożliwiać instalację
kart rozszerzeń typu PCI-Express x16. W ocenie Zamawiającego takie rozwiązanie
nie spełniało jego wymagań, albowiem zastosowanie karty typu riser eliminowało możliwość
instalacji kart pełnej wysokości (karta ta miała podnosić poziom gniazda o ok. 2 cm),
a nadto brak było czwartego złącza PCIe x16 – zdaniem Zamawiającego zastosowanie karty
typu riser w złączu PCIe x8 zapewniać miało długość złącza umożliwiającego zainstalowanie
karty PCI-Express x16, jednakże nie umożliwiało uzyskania przepustowości zarezerwowanej
dla tego typu złącza. Mając to na uwadze Zamawiający odrzucił ofertę złożoną
przez konsorcjum Piomar na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
Z rozstrzygnięciem tym nie zgadzało się konsorcjum Piomar.
Izba uznała, że stawiane przez Odwołującego w sprawie KIO 1594/16 zarzuty
nie zasługiwały na uwzględnienie.
Treść SIWZ jednoznacznie przesądzała to w ile złącz typu PCIe 3.0 x16 ma być wyposażona
płyta główna w urządzeniu oferowanym w pozycji 8 i 9 – mowa tam o co najmniej 4 tego typu
złączach. Tymczasem konsorcjum Piomar zaoferowało płytę główną posiadającą 3 złącza
PCIe 3.0 x16 i zainstalowaną w złączu PCIe 3.0 x 8 kartę opisaną w ofercie jako „Riser Card
8/16
”. Z rozpoznawanego odwołania wywieść można przekonanie konsorcjum Piomar
co do tego, że Zamawiający, raz – nie zabraniał użycia adapterów (riser card), a dwa –
w odniesieniu do spornych złącz nie żądał zapewnienia pełnej ich przepustowości.
Szczególnie to drugie stwierdzenie, pozwalało przyjąć, że sam Odwołujący w sprawie

KIO 1594/16 w odwołaniu de facto przyznał, że oferowane przez niego rozwiązanie
nie zapewni pełnej przepustowości złącza w takim stopniu, w jakim zapewniałoby ją
wymagane przez Zamawiającego złącze PCIe 3.0 x16.
Dostrzeżenia wymagało to, że zgodnie z przepisem art. 190 ust. 1 ustawy Pzp,
to na Odwołującym w sprawie KIO 1594/16 spoczywał obowiązek wskazania dowodów
dla stwierdzenia faktów, z których wywodził on skutki prawne.
Co szczególnie istotne w rozpoznawanej sprawie nie został przedstawiony Izbie dowód,
z którego wynikałoby, że z treści SIWZ, takiej, jaką została ona skonstruowana w odniesieniu
do spornych parametrów płyty głównej urządzeń z pozycji 8 i 9 OPZ, wywieść można było,że Zamawiający nie wymagał zapewnienia mu łącza o określonej przepustowości,
a dla jej zapewnienia konieczne było poczynienie w samej SIWZ dodatkowych, wyraźnych
zastrzeżeń. Podkreślenia w tym kontekście wymaga, że zgodnie z art. 190 ust. 5 ustawy Pzp
tylko fakty powszechnie znane oraz fakty znane Izbie z urzędu nie wymagają dowodu.
Wiedzy co do tego co kryje się pod powołanymi pojęciami użytymi w spornym fragmencie
OPZ nie można uznać ani za fakty powszechnie znane, ani za fakty znane Izbie z urzędu.
Tym samym fakty te wymagały przedstawienia odpowiedniego dowodu, a tego Odwołujący
w sprawie KIO 1594/16 nie uczynił. Stąd też Izba nie znalazła podstaw do tego, aby przyjąć,że zapisy SIWZ pozwalały uznać dokonaną przez konsorcjum Piomar ich interpretację
za uzasadnioną.
Nadto wykonawca ten nie przedstawił również dowodu, który potwierdzałby, że określona
przez Zamawiającego (poprzez wskazanie określonego rodzaju złącza) przepustowość
byłaby zapewniona przez oferowane Zamawiającemu rozwiązanie. Odwołujący w sprawie
KIO 1594/16 w swym stanowisku odwoływał się głównie do zapisów odnoszących się
do serwerów (co do tych w sprawach KIO 1616/16 i KIO 1617/16 przedstawione zostały
dowody potwierdzające, że ich producenci wprost dopuszczają używanie adapterów – kart
typu riser). Nie przedstawił jednak wyraźnego potwierdzenia, że dokumentacja producenta
dopuszcza zastosowanie takich adapterów w przypadku oferowanych przez niego stacji
graficznych. Tymczasem, w kontekście wymagań określonych w pkt 3.2 SIWZ, winien to
uczynić, albowiem oferowane Zamawiającemu rozwiązania miały uwzględniać opcje
konfiguracyjne przewidziane przez producenta. Za takie potwierdzenie nie może zostać
uznane oświadczenie przedstawiciela producenta z dnia 6 września 2016 złożone
przez konsorcjum Piomar – brak tam wyraźnego potwierdzenia, że taka właśnie konfiguracja
jest przewidziana dla seryjnie produkowanych opcji konfiguracyjnych. Nadto brak tam
jakiegokolwiek potwierdzenia tezy, jakoby oferowane Zamawiającemu rozwiązanie
umożliwiało uzyskanie pełnej przepustowości zarezerwowanej dla złącza PCIe x16.

Co istotne w tym kontekście, w sprawie KIO 308/16 ten sam przedstawiciel producenta
w toku posiedzenia Izby z udziałem stron i uczestników postępowania (będąc wówczas
przystępującym po stronie ówczesnego odwołującego) oświadczył, że nie jest w stanie
zaoferować Zamawiającemu urządzenia wyposażonego w 4 złącza PCIe x16, zaś karta
techniczna złożona przez konsorcjum Koncept w wersji z sierpnia 2016 r. jest zbieżna
z oświadczeniem przedstawiciela producenta złożonym w sprawie KIO 308/16 oraz kartą
techniczną przedstawioną przez Zamawiającego w wersji z maja 2015 r.
Uwzględniając powyższe Izba uznała, że nie zostało jej wykazane, aby Zamawiający
dopuścił się naruszenia przepisów ustawy Pzp przez odrzucenie oferty złożonej
przez konsorcjum Piomar.
KIO 1603/16
W sprawie KIO 1603/16 Izba ustaliła i zważyła co następuje:
Ad. 1.a). i 1.b). Konsorcjum Koncept twierdziło, że konsorcjum Piomar dla stacji wskazanej
w pkt 8 i 9 OPZ przedstawiło wyniki testów SPEC, które miały nie spełniać „wymogu
dotycz
ącego wykonania ich dla komputera w oferowanej konfiguracji oraz przy włączeniu
wszystkich zainstalowanych urz
ądzeń”, albowiem drugi dysk był niezainstalowany,
albo zainstalowany i niewłączony.
Stawiając te zarzuty Odwołujący w sprawie KIO 1603/16 odnosił się do dokumentów
sporządzonych w języku angielskim, złożonych wraz z ofertą konsorcjum Piomar.
Jak sam to podnosił w zarzucie zamkniętym w pkt 1.c). konsorcjum Piomar,
wbrew wymogom SIWZ, nie przedstawiło Zamawiającemu ich tłumaczenia na język polski.
W toku postępowania odwoławczego konsorcjum Koncept takiego tłumaczenia na język
polski powołanych wyników testów SPEC również nie przedstawiło.
Jak to już zostało wskazane Izba dokonuje ustaleń faktycznych w sprawie jedynie
na podstawie dokumentów sporządzonych w języku polskim, ewentualnie przetłumaczonych
na ten język. Z tych też względów Izba uznała, że zasadności stawianych w ten sposób
zarzutów nie udowodniono.
Ad. 1.c). Odwołujący w sprawie KIO 1603/16 twierdził, że konsorcjum Piomar nie złożyło
wraz ze swoją ofertą wymaganego w pkt 10.7 SIWZ tłumaczenia na język polski testów
SPECint_rate2006, do których odnosił się on w pkt 1.a i 1.b uzasadnienia odwołania.
W piśmie z dnia 12 września 2016 r. konsorcjum Piomar wprost przyznało, że w złożonej
przez niego ofercie brak jest dokumentów przywołanych przez konsorcjum Koncept

Tym samym okoliczność ta nie była sporna. Nie było spornym również to, że zgodnie z SIWZ
dokumenty takie winny zostać wraz z ofertą złożone.
Trafnie zatem Odwołujący w sprawie KIO 1603/16 zwracał uwagę na zaistniały w ofercie
złożonej przez konsorcjum Piomar brak. Słusznie też dostrzegał, że w nakazywanie
uzupełnienia brakujących dokumentów, w świetle przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
wobec faktu, że jak to zostało ustalone przez Zamawiającego, oferta złożona
przez
konsorcjum
Piomar
w
ramach
części
drugiej
zamówienia,
niezależnie
od stwierdzonych tu braków, została odrzucona, Izba uznała za niecelowe nakazywanie
Zamawiającemu wzywanie powołanego Wykonawcy do uzupełnienia zaistniałych w ofercie
braków.
Ad. 1.d). Odwołujący w sprawie KIO 1603/16 twierdził, że konsorcjum Piomar nie złożyło
wraz ze swoją ofertą wskazanych w pkt 8 i 9 OPZ oświadczenia producenta wraz z raportem
badawczym wystawionym przez niezależna, akredytowana jednostkę badawcza w zakresie
IS07779.
W piśmie z dnia 12 września 2016 r. konsorcjum Piomar wprost przyznało, że w złożonej
przez niego ofercie brak jest dokumentów przywołanych przez konsorcjum Koncept (raportu
badawczego). Tym samym okoliczność ta nie była sporna. Nie było spornym również to,że zgodnie z SIWZ dokumenty takie winny zostać wraz z ofertą złożone.
Trafnie zatem Odwołujący w sprawie KIO 1603/16 zwracał uwagę na zaistniały w ofercie
złożonej przez konsorcjum Piomar brak. Słusznie też dostrzegał, że w nakazywanie
uzupełnienia brakujących dokumentów, w świetle przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
wobec faktu, że jak to zostało ustalone przez Zamawiającego, oferta złożona
przez
konsorcjum
Piomar
w
ramach
części
drugiej
zamówienia,
niezależnie
od stwierdzonych tu braków, została odrzucona, Izba uznała za niecelowe nakazywanie
Zamawiającemu wzywanie powołanego Wykonawcy do uzupełnienia zaistniałych w ofercie
braków.
Ad. 1.e). Jak to twierdziło konsorcjum Koncept konsorcjum Piomar miało nie przedstawić
wraz ze swoją ofertą oświadczenia producenta monitora lub autoryzowanego, wyłącznego
przedstawiciela producenta monitora na terenie RP, że w przypadku nie wywiązania się
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem (zarzut dotyczył monitorów z pkt 10 do 15 OPZ).
W opisie zamawianych w ramach części drugiej zamówienia monitorów, w pozycjach
od 10 do 15 OPZ Zamawiający zapisał m.in. następujące wymaganie: „oświadczenie

producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku
nie wywi
ązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie
na siebie wszelkie zobowi
ązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć
do oferty oraz dostarczonego sprz
ętu”.
Do tak opisanego wymagania odnosiło się pytanie nr 141, na które Zamawiający udzielił
odpowiedzi w piśmie z dnia 31 marca 2016 r., w której wyjaśnił, co rozumie pod pojęciem
producent (centrala producenta mogąca mieć siedzibę poza granicami Polski) i
autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie RP (autoryzowanego przez centralę
producenta wyłącznego przedstawiciela na terenie RP, oddział firmy producenta w Polsce).
Zamawiający podkreślił przy tym, że nie dopuszcza oświadczenia we wskazanym zakresie,
które mogłoby być wystawione przez podmiot będący tylko autoryzowanym dystrybutorem
na terenie RP, a nie autoryzowanym, wyłącznym przedstawicielem producenta (lub polskim
oddziałem firmy producenta) na terenie RP.
Konsorcjum Piomar wraz ze swoją ofertą przedstawiło złożone w imieniu NEC Display
Solutions Europe GmbH Przedstawicielstwo w Polsce oświadczenie z dnia 27 kwietnia
2016 r. adresowane do AB S.A. w Magnicach, w którym zapewniło, że „w przypadku zakupu
monitorów u Autoryzowanych Dystrybutorów NEC Display Solutions, NEC jako producent
zawsze respektuje zobowi
ązania związane z serwisem w przypadku niewywiązywania się
Partnera lub firmy serwisuj
ącej”.
Jak twierdził Odwołujący w sprawie KIO 1603/16 treść tego oświadczenia nie była związana
z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem, a odnosiła się jedynie
do standardowych warunków gwarancyjnych, które w tym postępowaniu nie znajdują
zastosowania. Konsorcjum Piomar twierdzenia te uznawało za bezpodstawne –
w jego ocenie nic takiego nie wynikało z powołanego oświadczenia NEC, to bowiem celowo
zostało sformułowane w sposób ogólny, tj. bez zawężania wyłącznie do standardowych
warunków gwarancyjnych (pismo z dnia 12 września, str. 5 i 6).
Jak to wykazał Odwołujący w toku rozprawy przed Izbą (pismo z dnia 12 września i złożone
wraz z nim kara gwarancyjna NEC Display Solutions wraz z opisem warunków gwarancji
rozszerzonej) zestawiając warunki gwarancji oferowanej standardowo przez producenta
oferowanych
przez
konsorcjum
Piomar
monitorów
z
warunkami
gwarancji,
których zapewnienia wymagał w SIWZ Zamawiający, Zamawiający w treści SIWZ,
a w szczególności w załączniku nr 9 do SIWZ – Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU),
w § 9, określił warunki gwarancji dla oferowanego mu sprzętu w sposób szerszy, niż wynika
to z warunków gwarancji przewidzianych przez NEC Display Solutions. Tak było m.in.

w przypadku przedłużenia terminu gwarancji w przypadku realizacji świadczeń z tytułu
gwarancji, zapewnienia poniesienia kosztów dostawy i odbioru sprzętu objętego gwarancją,
terminu naprawy, czy też zagwarantowaniu sobie przez Zamawiającego możliwości wymiany
wszystkich egzemplarzy dostarczonego sprzętu w przypadku, gdy wady w określonym
podzespole ujawniłyby się w więcej niż 10% ilości dostarczonego sprzętu. Dostrzeżenia
w tym kontekście wymagał szczególnie zapis § 9 ust. 11 IPU, zgodnie z którym „Gwarancja
jest wył
ączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje
wyra
źne i dorozumiane, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności
handlowej lub przydatno
ści do określonego celu.” Co istotne, konsorcjum Piomar,
nie próbowało nawet podważać twierdzeń o szerszym zakresie zobowiązań gwaranta
wypływających z warunków opisanych w SIWZ w porównaniu ze standardowymi warunkami
oferowanymi przez NEC Display Solutions. Starało się jedynie wykazać, że złożone
wraz z ofertą oświadczenie przedstawiciela producenta odnosi się również do warunków
gwarancji opisanych w SIWZ.
W ocenie Izby zasadnie podnosił Odwołujący w sprawie KIO 1603/16, że z wymagań
opisanych w OPZ w odniesieniu do monitorów wskazanych w pozycjach od 10 do 15 OPZ
wynikał obowiązek przedstawienia oświadczenia wystawionego przez odpowiedni podmiot
(producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela), z którego wynikałoby zobowiązanie
odnoszące się wprost do warunków gwarancji opisanych w SIWZ. W odpowiednich zapisach
OPZ mowa bowiem o przejęciu wszelkich zobowiązań oferenta lub firmy serwisującej
związanych z serwisem. Jak już była o tym mowa, Odwołujący wykazał, że zobowiązania
wypływające ze standardowej i rozszerzonej gwarancji zapewnianej przez producenta,
nie obejmowały pełnego zakresu odpowiedzialności wykonawcy wynikającej ze zobowiązań
gwarancyjnych opisanych w SIWZ. Ten drugi zakres odpowiedzialności było bowiem
szerszy. Z tego faktu, jak i samej treści SIWZ (mowa tam o zobowiązanych oferenta, a zatem
podmiotu, który złożył w prowadzonym postępowaniu ofertę – innymi słowy wykonawcy)
wynika, że oświadczenie to powinno odnosić się do zakresu zobowiązań gwarancyjnych
opisanych w SIWZ. Tymczasem przedstawione przez konsorcjum Piomar oświadczenie
nie korespondowało z tym postępowaniem i nie odnosiło się do wynikającego
z niego zakresu zobowiązań. Oświadczenie to nie było nawet do Zamawiającego,
czy choćby samego Wykonawcy (konsorcjum Piomar), adresowane.
Trafnie zatem Odwołujący w sprawie KIO 1603/16 zwracał uwagę na zaistniały w ofercie
złożonej przez konsorcjum Piomar brak. Słusznie też dostrzegał, że w nakazywanie
uzupełnienia brakujących dokumentów, w świetle przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
wobec faktu, że jak to zostało ustalone przez Zamawiającego, oferta złożona

przez
konsorcjum
Piomar
w
ramach
części
drugiej
zamówienia,
niezależnie
od stwierdzonych tu braków, została odrzucona, Izba uznała za niecelowe nakazywanie
Zamawiającemu wzywanie powołanego Wykonawcy do uzupełnienia zaistniałych w ofercie
braków.
Ad. 1.f). Odwołujący w sprawie KIO 1603/16 twierdził, że konsorcjum Piomar nie złożyło
wraz ze swoją ofertą wymaganego w odniesieniu do monitora M5 wskazanego w pkt 13 OPZ
oświadczenia certyfikatu TCO 03 lub nowszego.
W piśmie z dnia 12 września 2016 r. konsorcjum Piomar wprost przyznało, że w złożonej
przez niego ofercie brak jest dokumentów przywołanych przez konsorcjum Koncept.
Tym samym okoliczność ta nie była sporna. Nie było spornym również to, że zgodnie z SIWZ
dokumenty takie winny zostać wraz z ofertą złożone.
Trafnie zatem Odwołujący w sprawie KIO 1603/16 zwracał uwagę na zaistniały w ofercie
złożonej przez konsorcjum Piomar brak. Słusznie też dostrzegał, że w nakazywanie
uzupełnienia brakujących dokumentów, w świetle przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
wobec faktu, że jak to zostało ustalone przez Zamawiającego, oferta złożona
przez
konsorcjum
Piomar
w
ramach
części
drugiej
zamówienia,
niezależnie
od stwierdzonych tu braków, została odrzucona, Izba uznała za niecelowe nakazywanie
Zamawiającemu wzywanie powołanego Wykonawcy do uzupełnienia zaistniałych w ofercie
braków.
Ad 2: Zdaniem Odwołującego w sprawie KIO 1603/16 poczynione w pkt III.2.3.3 ogłoszenia
o zamówieniu zastrzeżenie, zgodnie z którym nie można było sumować doświadczenia
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozciągnąć należało
również na przypadek konsorcjum Piomar, albowiem jeden z jego konsorcjantów wykazał się
realizacją jednej dostawy zrealizowanej samodzielnie oraz jednej dostawy udostępnionej mu
przez podmiot trzeci. Działanie takie, zdaniem konsorcjum Koncept, stanowić miało
niedopuszczalną próbę obejścia wyraźnego zakazu zastrzeżonego w pkt III.2.3.3 ogłoszenia
o zamówieniu.
Zgodnie z pkt 5.2.2).a) SIWZ wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie
części drugiej zobowiązany był wykazać się zrealizowaniem co najmniej dwóch dostaw
sprzętu komputerowego, tj. stacji roboczych i monitorów, każdej o wartości nie niższej
niż dwanaście milionów złotych brutto. W ten sam sposób został opisany warunek udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia
w treści pkt III.2.3).1 ogłoszenia o zamówieniu, z tą jednakże różnicą, że w pkt III.2.3).3 tego
ogłoszenia znalazło się dodatkowe zastrzeżenie, zgodnie z którym wykonawcy mogli

wspólnie
ubiegać
się
o
udzielenie
zamówienia,
a
dokument
wymagany
w pkt III.2.3).1 składać miał jeden podmiot wchodzący w skład podmiotów występujących
wspólnie – doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
miało się nie sumować.
Orzekając w granicach postawionych w rozpoznawanym odwołaniu zarzutów, Izba
nie uznała, aby zobowiązana była ocenić dopuszczalność sformułowania przywoływanego
przez konsorcjum Koncept zastrzeżenia poczynionego przez Zamawiającego w treści
ogłoszenia o zamówieniu.
Izba uznała jedynie, że z uwagi na fakt, iż zastrzeżenie to poczynione zostało w kontekście
opisu warunków stawianych wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia, nie byłoby właściwym takie jego rozumienie, które rozszerzałoby zastosowanie
tegoż zastrzeżenia również wobec przypadków powoływania się przez jednego
z konsorcjantów na zasoby udostępnione mu przed podmiot trzeci. Przywoływany
w odwołaniu zapis ogłoszenia o zamówieniu literalnie odnosił się do rozgraniczenia zakresu
zasobów, którymi dysponowali poszczególni konsorcjanci. W tym zaś przypadku
(konsorcjum Piomar), odpowiedni zakres zasobów wykazywał jeden z konsorcjantów,
co samo w sobie nie było w odwołaniu kwestionowane.
Wobec powyższego Izba uznała, że w kontekście omawianego tu zarzutu nie zostało
wykazane, aby Zamawiający dopuścił się naruszenia przepisów ustawy Pzp w sposób
opisany w odwołaniu.
Ad. 3 Zarzuty podnoszone przez konsorcjum Koncept wobec czynności podjętych
przez Zamawiającego w odniesieniu do oferty złożonej przez Immitis zostały w toku
rozprawy przed Izbą wycofane. Tym samym zarzuty te nie podlegały rozpoznaniu przez Izbę.
Mając na uwadze fakt, że podnoszone przez konsorcjum Koncept w sprawie KIO 1603/16
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, w tym oczywiście zakresie,
w jakim ich zaistnienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostało wykazane
przed Izbą, nie miały istotnego wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uznała, że odwołanie, jako takie,
nie zasługuje na uwzględnienie.
KIO 1616/16
W sprawie KIO 1616/16 Izba ustaliła i zważyła co następuje:

Ad. 1 Zamawiający w odniesieniu do ujętego w 1 pozycji OPZ właściwego dla pierwszej
części zamówienia serwera SR1A(b) i jego płyty głównej wymagał m.in., aby posiadała ona
Minimum 5 złącz PCIe trzeciej generacji, z czego minimum 2 złącza PCIe x16 [wiersz 1].
Minimum 4 sloty powinny umo
żliwiać instalację kart pełnej długości i wysokości [wiersz 2].
W ka
żdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości [wiersz 3].
Pismem z dnia 14 marca 2016 r. powołany zapis OPZ Zamawiający zmienił, nadając mu
następujące brzmienie: „Minimum 5 złącz PCIe trzeciej generacji, z czego minimum 2 złącza
PCIe x16
[wiersz 1]. Minimum 4 sloty powinny umożliwiać instalację kart max. 270 mm
długo
ści [wiersz 2]. W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko
długo
ści. [wiersz 3]”
W piśmie z dnia 31 marca 2016 r., w odpowiedzi na pytanie nr 72: „Czy Zamawiający
dopu
ści konfigurację posiadającą minimum 3 sloty umożliwiające instalację kart pełnej
wysoko
ści? W związku z wymogiem posiadania przez serwer dwóch (2) złączy PCIe
o przepustowo
ści x16, serwer o wielkości 2U może zostać wyposażony w maksymalnie
3 zł
ącza umożliwiające instalację kart pełnej długości i wysokości” Zamawiający udzielił
odpowiedzi następującej treści: „Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie”.
Konsorcjum Koncept w treści złożonej przez siebie oferty wskazało na serwer Dell
PowerEdge R730 jako na serwer SR1A(b). W złożonej wraz z ofertą STOS, odwołując się
do wymaganych przez Zamawiającego wymagań w kształcie ustalonym zmianą
z dnia 14 marca 2016 r. (w kolumnie „Parametry” powielona została treść SIWZ ustalona
powołaną zmianą), w kolumnie „Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu umowy”,
konsorcjum Koncept zamieściło zapis o następującym brzmieniu: „3 sloty umożliwiające
instalacj
ę kart pełnej długości i wysokości [wiersz 1]. W tym 2 złącza PCIe x16 [wiersz 2].
W ka
żdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości [wiersz 3].
W dniu 31.03.2016 w odpowiedzi na pytania #72 Zamawiaj
ący dopuszcza powyższe
rozwi
ązanie. [wiersz 4]”
Zamawiający, mając na uwadze tak skonstruowaną treść oferty złożonej przez konsorcjum
Koncept, uznał, że zaoferowane mu rozwiązanie nie spełnia wymagania, aby powołany
serwer posiadał łącznie 5 złącz PCIe trzeciej generacji. Kierując się tym przekonaniem,
odrzucił on ofertę powołanego Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy
Pzp informując go o tym pismem z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Uzasadniając wniesione przez siebie odwołanie, Odwołujący w sprawie KIO 1616/16
twierdził, że zdefiniował w sposób jednoznaczny przedmiot dostawy w swojej ofercie,
tzn. przez podanie nazwy oferowanego serwera.

W pierwszej kolejności dostrzeżenia wymagało to, że treść zawarta w kolumnie
Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu umowy” STOS złożonej przez konsorcjum
Koncept, pozwala przyjąć, że na dzień składania ofert wykonawca ten uznał, że odpowiedzią
na pytanie nr 72 zawartą w piśmie z dnia 31 marca 2016 r. Zamawiający zmienił sporny
zapis OPZ w ten sposób, że uchylił wymóg wyposażenia płyty głównej serwera
w min. 5 złączy PCIe trzeciej generacji, o czym może świadczyć choćby odwołanie się
do 2 złącz PCIe x16 dopiero po wskazaniu na „3 sloty umożliwiające instalację kart pełnej
długo
ści i wysokości”, Taka konstrukcja oferty w tym istotnym jej elemencie nie odpowiadała
konstrukcji odpowiedniego zapisu OPZ – zmieniona została bowiem kolejność zapisów –
wskazanie na 2 złącza PCIe x16 zostało przeniesione z pierwszego wiersza (tam było
w OPZ, i co ważne, tak też jest w ofercie, w STOS, w kolumnie „Parametry”, której treść jest
prostym powtórzeniem treści SIWZ), do wiersza drugiego. Wywieść można z tego,że konsorcjum Koncept mogło uznać, że wymóg wyposażenia płyty głównej w min. 5 złączy
PCIe trzeciej generacji nie jest już dla wykonawców wiążący. Taką właśnie interpretację tego
zapisu wzmacnia zamieszczone przez konsorcjum Koncept odwołanie do odpowiedzi
na pytanie nr 72 z pisma Zamawiającego z dnia 31 marca 2016 r., które, jak się zdaje,
miało uzasadniać taką, a nie inną, konstrukcję spornego zapisu STOS.
Zdaniem Izby ten sposób wykładni wymogów SIWZ nie znajdował uzasadnienia w brzmieniu
kolejnych dokumentów przekazanych przez Zamawiającego w postępowaniu. Analiza treści
SIWZ ustalonej w istotnym dla rozstrzygnięcia jej fragmencie oraz zestawienie tej treści,
tak z pytaniem nr 72, jaki i udzieloną na nie odpowiedzią, pozwala stwierdzić, że rzeczona
odpowiedź odnosiła się tylko i wyłącznie do drugiego wiersza spornego zapisu.
Tym samym nie mogła ona zmieniać postawionego w wierszu pierwszym wymogu
zagwarantowania min. 5 złączy PCIe trzeciej generacji, z których co najmniej dwa miały być
złączami PCIe x16. Co istotne, taką właśnie kompleksową interpretację wszystkich spornych
zapisów treści SIWZ, jej zmian oraz odnoszących się do niej wyjaśnień Zamawiającego,
potwierdził sam Odwołujący w sprawie KIO 1616/17 formułując zarzuty odnoszące się
do czynności odrzucenia złożonej przez niego oferty, a także wnioskując o „wpisanie
do tre
ści Tabeli dotyczącej specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu umowy
w wierszu dotycz
ącym płyty głównej dla serwera SRlA(b) przed zawartym w ofercie
wyra
żeniem: »3 sloty umożliwiające instalację kart pełnej długości i wysokości«, wyrażenia:
»6 złącz PCIe trzeciej generacji, w tym«”. Tym samym już na tym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia uznać on musiał, że obowiązującą wykonawców treścią SIWZ,
była ta, do której odwoływał się Zamawiający uzasadniając odrzucenie złożonej
przez konsorcjum Koncept oferty.

Niezależnie
od
powyższego,
nawet
gdyby
przyjąć,że
konsorcjum
Koncept
przy sporządzaniu swojej oferty nie opierało się na niewłaściwym rozumieniu wymogów
postawionych przez Zamawiającego zamawianym przez niego serwerom, to i tak, w ocenie
Izby, w toku postępowania odwoławczego nie zostało wykazane, aby możliwym było,
w
sposób
odpowiadający
przepisom
ustawy
Pzp,
dokonanie
postulowanego
przez Odwołującego w sprawie KIO 1616/16 uzupełnienie treści złożonej przez niego oferty.
Wprowadzenie do tej treści zapisu zakreślonego w żądaniu odwołania, byłoby właśnie
uzupełnieniem treści oferty, a nie poprawieniem omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp. Nie zostało w toku postępowania odwoławczego wykazane,że uzupełnienie to nie byłoby de facto spóźnionym, bo dokonanym już po upływie terminu
składania
ofert,
ostatecznym
rozstrzygnięciem
(a
być
może
nawet
zmianą,
tego co pierwotnie zaoferowano) co do tego, którą z wielu możliwych (co najmniej dwóch)
konfiguracji spornego serwera zaoferować miał Zamawiającemu powołany Wykonawca.
Nie zostało bowiem w toku rozprawy przez Izbą w sposób wiarygodny wykazane,że z samego faktu zaoferowania serwera o dwóch procesorach i odpowiedniej liczby złącz
PCIe 3.0 x16, jak to było podnoszone w rozpoznawanym odwołaniu, wynikać miało to,
jaką konkretną konfigurację spornego serwera zaoferowało Zamawiającemu konsorcjum
Koncept. Z przedstawionego przez to konsorcjum oświadczenia DELL (dowód nr 3 złożony
wraz z pismem konsorcjum Koncept z dnia 22 września 2016 r. – pismo Dell sp. z o.o.
z dnia 15 września 2016 r.) wynika, że sporny serwer w konfiguracji dwuprocesorowej
jest produkowany i dostarczany wyłącznie w konfiguracji posiadających sześć lub siedem
slotów PCIe 3 generacji. Brak tam jednak potwierdzenia tego, co twierdził sam Odwołujący
w sprawie KIO 1616/16, tj. że z przedstawionej Zamawiającemu treści oferty (wskazania
na ilość złącz PCIe 3.0 x16), w zestawieniu z innymi przywołanymi przez konsorcjum
Koncept informacjami mającymi wynikać z dokumentów znajdujących się poza sporną ofertą,
wynika, iż możliwa jest jedna jedyna konfiguracja oferowanego serwera posiadająca dwa
złącza PCIe 3.0 x16 przywołane w treści oferty. A tym samym nie potwierdza ono,że nie było możliwe, aby z treści oferty złożonej przez konsorcjum Koncept wywieść można
było możliwość dostarczenia Zamawiającemu innej konfiguracji serwera wskazanego
w spornej ofercie w pozycji 1, niż ta konfiguracja, którą wskazywał w swym odwołaniu
Odwołujący w sprawie KIO 1616/16.
W przedstawionych przez konsorcjum Koncept dowodach nr 1 i 2 (złożonych wraz z pismem
konsorcjum Koncept z dnia 22 września 2016 r.) znajduje się wskazanie na możliwość
wykorzystania różnej ilości złącz PCIe, jednakże Odwołujący KIO 1616/16 nie wskazał
jednoznacznie, które dokładnie zapisy przedstawionych przez niego wyciągów miałby

stanowić wyraźne potwierdzenie tego, że z faktu wykorzystania przy konfigurowaniu
spornego serwera dwóch procesorów zawsze wynikać będzie zagwarantowanie określonej
ilość złącz PCIe. Na stronie 117 instrukcji obsługi (dowód nr 1) mowa o tym, że liczba gniazd
PCIe zależy od konfiguracji systemu, zaś na stronie 1 dowodu nr 2 (wydruk ze strony
internetowej – serwer PowerEdge T830 do montażu w szafir serwerowej), mowa jest o tym,że serwer ten jest „skalowalny”. Izba nie dostrzegła bezpośredniego przełożenia złożonej
wraz z pismem konsorcjum Koncept z dnia 22 września 2016 r. treści oferty przedstawionej
jako dowód nr 4 na zakres zobowiązania konsorcjum Koncept mającego wnikać z treści
oferty złożonej Zamawiającemu. De facto niewiadomym jest, kto miał być tejże oferty
(dowód nr 4) nabywcą i odbiorcą – pola te zostały zaczernione. Nawet jednak, gdyby przyjąć,że jej adresatem był jeden z konsorcjantów, to treść tego dokumentu nie kreuje zakresu
zobowiązania konsorcjum Koncept wobec Zamawiającego – dokument ten nie był składany
Zamawiającemu w ramach oferty.
Dostrzeżenia wymagało to, że wskazując na określoną konfigurację spornego serwera,
w szczególności na przywoływany przez siebie fakt posiadania przez to urządzenie
minimalnej ilości złącz PCIe 3.0, Odwołujący w sprawie KIO 1616/16 nie odwoływał się
do treści oferty, czy jakiegokolwiek innego dokumentu złożonego Zamawiającemu
wraz z tą ofertą. Jak sam to przyznawał, konieczne w tym zakresie miałoby być odwołanie
się do zewnętrznych (znajdujących się poza złożoną przez niego ofertą), dokumentów.
W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego, Izba, mając na uwadze powyższe
ustalenia, uznała, że twierdzenia formułowane przez Odwołującego w sprawie KIO 1616/16
mogłyby zostać oparte jedynie na treści oświadczenia DELL. Tymczasem z oświadczenia
tego nie wynika w sposób jasny to, co twierdziło samo konsorcjum Koncept, tj. że wskazanie
na określoną liczbę procesorów i gniazd PCIe 3.0 x16 jest równoznaczne z określeniem
jedynej możliwej zgodnie z dokumentacją producenta konfiguracją oferowanego
Zamawiającemu serwera. Niezależnie od tej okoliczności, wobec przedstawienia
przez konsorcjum Techsource w dniu 29 września 2016 r. wydruku prezentującego cztery
różne konfiguracje serwera PowerEdge R730, z których każda wyposażona była w dwa
procesory i różną liczbę i rodzaj złącz PCIe, Izba uznała, że konsorcjum Koncept
nie wykazało, w sposób wiarygodny, że wskazanie na określoną liczbę procesorów i gniazd
PCIe 3.0 x16 jest równoznaczne z określeniem jedynej możliwej zgodnie z dokumentacją
producenta konfiguracją oferowanego Zamawiającemu serwera. Na tej zaś okoliczności
oparte były sformułowane w odwołaniu zarzuty wobec czynności odrzucenia oferty złożonej
przez Odwołującego w sprawie KIO 1616/16.

Podkreślenia przy tym wymagało to, że w załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający wymagał
dokładnego, pełnego opisu oferowanego mu „sprzętu/oprogramowania, podzespołu lub
parametru
”, a tego w spornej ofercie zabrakło.
Nie zostało tym samym w sposób wiarygodny i pełny wyjaśnione przed Izbą, że treść
przedstawionych przez Odwołującego dokumentów potwierdza formułowane przez niego
twierdzenia.
Wobec powyższego nie zostało Izbie wykazane, że wpisanie do oferty Odwołującego
postulowanej przez niego treści nie musiałoby zostać poprzedzone niedopuszczalnymi
w świetle przepisu art. 87 ust. 1 ustawy Pzp negocjacjami Zamawiającego z tym Wykonawcą
prowadzącymi do wyraźnego określenia jednej z co najmniej dwóch możliwych konfiguracji
serwera wskazanego w treści oferty.
Kierując się tym przekonaniem, Izba uznała, że nie zostało wykazane, aby Zamawiający
dopuścił się naruszenia przepisów ustawy Pzp przywołanych przez konsorcjum Koncept
w pkt 1 uzasadnienia odwołania.
Ad. 2.a). Zgodnie z treścią opisu pozycji nr 2 OPZ –serwer SR2A(c) – w pozycji „procesor
Zmawiający sformułował następujący wymóg: „-) cztery zainstalowane procesory nie mniej
ni
ż 14-rdzeniowe z rodziny x86, 64 bitowe, umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku
SPECint_rate2006base =2020; -) testy dla oferowanego modelu serwera w oferowanej
konfiguracji (serwer/procesory) powinny by
ć opublikowane i ogólnie dostępne na stronie
www.spec.org – wynik testu zał
ączyć do oferty”.
W sprawie nie było spornym to, że wraz z ofertą złożoną Zamawiającemu konsorcjum
Tradex nie przedstawiło powołanych wyników testów. Nie było również sporne to,że w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego konsorcjum Tradex przedstawiło wynik testu
potwierdzający, że oferowany model serwera w oferowanej konfiguracji osiąga wynik
wskazany w SIWZ. Nie było też spornym to, że tak na dzień składania ofert, jak i na dzień
uzupełnienia dokumentów przez konsorcjum Tradex, przedstawiony Zamawiającemu wynik
testów nie był opublikowany na stronie internetowej wskazanej w SIWZ (www.spec.org) –
miał on się na niej ukazać w dniu 6 września 2016 r., a zatem już po wyborze oferty
najkorzystniejszej. Jak to bowiem oświadczyło w sposób wyraźny konsorcjum Tradex
podczas rozprawy przed Izbą w dniu 29 września 2016 r., nie kwestionowało ono faktu,że wynik testu, na który powołano się ono uzupełniając dokumenty i oświadczenia
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, został opublikowany na stronie www.spec.org
w dniu 6 września 2016 r. Tym samym Konsorcjum Koncept i konsorcjum Tradex różniła
jedynie ocena doniosłości faktu opublikowania powołanego wyniku w tej właśnie dacie.

W ocenie Izby w treści SIWZ został zawarty wyraźny wymóg, aby wyniki testów
przedstawione Zamawiającemu wraz z ofertą były już opublikowane na wskazanej w SIWZ
stronie internetowej. Warunek ten w przypadku konsorcjum Tradex nie został dochowany.
Tymczasem, jak to wynika z dokumentów Izbie przedstawionych (przedstawione przez obu
wykonawców, tak konsorcjum Koncept, jak i konsorcjum Tradex wyciągi z zasad
przeprowadzania i raportowania wyników testów SPEC CPU2006) publikację wyników
na stronie wskazanej w SIWZ poprzedza ich weryfikacja „przez odpowiedni podkomitet
(pkt 1.7.1, czego konsekwencją może być np. konieczność powtórzenia przeprowadzonych
testów (pkt 1.7.3). Tym samym fakt opublikowania testu na stronie organizacji SPEC
pozwala przypisać im większy stopień wiarygodności. Stąd też, nie sposób odmówić
znaczenia samemu faktowi publikacji wyniku testu na powołanej stronie internetowej.
W tych okolicznościach, w ocenie Izby, uznać należało, że konsorcjum Tradex,
będąc już do tego wzywanym, nie przedstawiło Zamawiającemu odpowiednich dokumentów
w wyznaczonym na to terminie. Z tego też powodu oferta złożona przez powołanego
wykonawcę winna zostać odrzucona na podstawie 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp,
albowiem nie zostało Zamawiającemu wykazane za pomocą dokumentów wyraźnie
określonych w SIWZ, w odpowiednim do tego terminie, że oferowane mu urządzenie spełnia
wymagania opisane w SIWZ.
Ad. 2.b) Zarzut zamknięty w tym punkcie uzasadnienia odwołania odnosił się do wskazanego
w pozycji 1 OPZ dla części pierwszej zamówienia serwera SR1A(b).
Istotna dla rozstrzygnięcia treść SIWZ przywołana została w omówieniu zarzutów
zamkniętych w pkt 1 uzasadnienia odwołania wniesionego w sprawie KIO 1616/16.
Co do możliwego sposobu interpretacji postanowień SIWZ, Izba nie znalazła podstaw,
aby przyjąć za słuszne stanowisko Tradex prezentowane w toku rozprawy przed Izbą
w dniu 22 września 2016 r., zgodnie z którym możliwe było przyjęcie, że poszczególne
wymogi odnoszące się do płyty głównej spornego serwera mogły być spełnianie rozłącznie,
a w szczególności, aby przyjąć, że wymóg posiadania „5 złączy PCIe 3.0, w tym 2 złączy
PCIe x16
” mógł być oceniany niezależnie od wymogu posiadania „4 slotów zapewniających
mo
żliwość instalację kart max 270 mm długości”. Pamiętać również należało,że
w
odpowiedzi
na
pytanie
nr
72
Zamawiający
dopuścił
rozwiązanie,
zgodnie z którym „serwer o wielkości 2U może zostać wyposażony w maksymalnie 3 złącza
umo
żliwiające instalację kart pełnej długości i wysokości”. Jak wyjaśniło to w toku rozprawy
przed Izbą w dniu 29 września 2016 r. samo konsorcjum Tradex „pełna długość karty wynosi
311,8 mm
” – w takim przypadku wymóg ten musiałby być oceniany niezależnie

od konieczności zapewnienia „4 slotów zapewniających możliwość instalację kart max 270
mm długo
ści”. Faktem jest jednakże, że w świetle twierdzeń zawartych w rozpoznawanym
przez Izbę odwołaniu, konsorcjum Koncept łączyło ze sobą te dwa zapisy, twierdząc,że koniecznym było zapewnienie minimum 3 złącz zapewniających możliwość instalacji kart
max 270 mm długości. Twierdzenia te, w rozpoznawanym przypadku Izba uznała
za wyznaczające granice rozpoznawanego przez Izbę zarzutu.
Jak twierdziło konsorcjum Tradex oferowany przez nie serwer miał spełniać tak rozumiane
wymagania Zamawiającego. Twierdzenia te nie zostały jednakże potwierdzone
odpowiednimi dokumentami producenta. Jedyny przedstawiony przez tego wykonawcę
dowód (akt notarialny opisujący czynność dokonaną przez dwóch przedstawicieli
Wykonawcy), zdaniem Izby nie mógł zostać uznany za wiarygodny – już na jego drugiej
stronie mowa jest o zdemontowaniu wszystkich wewnętrznych plastikowych kanałów
powietrznych,
co
miało
zapewnić
dostęp
do
płyty
głównej
serwera.
Tym samym niewiadomym w takim przypadku pozostawało to, jakiej wielkości karty można
byłoby zainstalować w serwerze, w którym takie kanały nie zostałyby zdemontowane.
Odpowiednich dokumentów pochodzących od producenta potwierdzających słuszność jego
stanowiska konsorcjum Tradex nie przedstawiło.
Tymczasem
Koncept
przedstawiło
Izbie
dokumenty
producenta
(Fujitsu),
które w przywołanych przez niego zapisach potwierdzały sformułowane w odwołaniu
twierdzenia: wskazanie na możliwe rodzaje złączy PCIe (złożone wraz z pismem
z dnia 22 września 2016 r. dowód nr 12 i 13 - strony 217 i 221), na możliwość rozszerzenia
wyłącznie slotu 3 i 9 (dowód 13, str. 217), na możliwość wykorzystania dwóch rodzajów kart
riser i wyłączenia możliwości wykorzystania dwóch różnych rodzajów kart riser oraz więcej
niż dwóch takich kart jednocześnie (dowód nr 13, str. 221).
Jak wykazał to Odwołujący w sprawie KIO 1616/16 na 9 stronie odwołania, uwzględnienie
wszystkich tych okoliczności łącznie, pozwalało uznać, że oferowany Zamawiającemu
serwer Fujitsu, przy uwzględnieniu opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta,
co było wymagane w pkt 3.2 SIWZ, nie zapewniał możliwości uzyskania minimalnej
konfiguracji gniazd PCIe, jakiej wymagał Zamawiający.
Mając to na uwadze Izba uznała, że wykazane zostało w toku postępowania odwoławczego,że zaistniała niezgodność treści oferty złożonej przez konsorcjum Tradex w omawianym tu
zakresie z treścią SIWZ, co pociągało za sobą powstanie po stronie Zamawiającego
obowiązku odrzucenia tej oferty.

Ad. 2.c). i 2.d). W OPZ dla części pierwszej zamówienia, w pozycji 1 w odniesieniu
do serwera SR1A(b) w wierszu „obudowa”, zaś w pozycji 3 w odniesieniu do serwera
SR3A(b) i w pozycji 4 w odniesieniu do serwera SR3A(c) w wierszach „diagnostyka
Zamawiający wymagał, aby oferowany mu serwer był wyposażony w panel LCD
umieszczony na froncie obudowy lub sygnalizacja diodami LED, umożliwiająca wyświetlenie
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.
Konsorcjum Koncept twierdziło, że zaoferowane przez konsorcjum Tradex w powołanych
pozycjach serwery (jako serwer SR1A(b) serwer Primergy RX2540 M1, oraz jako serwer
SR3A(b) oraz jako serwer SR3A(c) serwer Primergy RX2540 M1), nie spełniały wymogów
odnoszących się do wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy lub
sygnalizację diodami LED, umożliwiającą wyświetlenie informacji o stanie BIOS'u oraz
o temperaturze.
W ocenie Izby zebrany materiał dowodowy pozwalał uznać, że z SIWZ wynikał obowiązek
zaoferowania serwerów (w zakresie tu omawianym), które gwarantowałyby użytkownikowi
co najmniej powzięcie w sposób wyraźny informacji o stanie poszczególnych, wskazanych
w przywoływanych przez Odwołującego w sprawie KIO 1616/16, parametrów użytkowych
serwerów. Z powoływanych zapisów OPZ wynikał, zdaniem Izby, obowiązek wyraźnego
informowania o każdym z określonych przez Zamawiającego parametrów. W innym bowiem
przypadku, nie można byłoby mówić, że określona dioda, sygnalizująca w jeden sposób
awarie różnego rodzaju parametrów, pozwala użytkownikowi serwera na powzięcie
konkretnej informacji o awarii jednego z parametrów, do którego miałaby się ona odnosić.
Tak też było w rozpoznawanym przypadku. Żaden z oferowanych, a spornych serwerów,
nie został wyposażony w diody informujące indywidualnie o stanie dwóch parametrów (BIOS
i temperatura) niezależnie od siebie i innych ewentualnych przyczyn awarii. Przywoływana
przez konsorcjum Tradex dioda C – GEL (ta sama, która była wskazana w dowodach nr 16,
str. 573 i nr 17, str. 361, złożonych wraz z pismem z dnia 22 września 2016 r.
przez konsorcjum Koncept) prezentowała zbiorczą informację o wadliwym działaniu szeregu
parametrów. W toku postępowania odwoławczego, nie zostało wykazane, aby użytkownik
serwera na podstawie obserwacji tejże diody mógł powziąć wiedzę o tym,
czy jej sygnalizacja odnosi się do biosu, czy do temperatury, czy też do innego przypisanego
do niej zgodnie z dokumentacją producenta parametru użytkowego serwera. Z pisma Fujitsu
z dnia 2 września 2016 r. nie wynika, jakiego rodzaju i treści komunikat pojawia się
na panelu zarządzającym serwera. Nie wynika również to, aby do poszczególnych rodzajów
parametrów, do których stanu odnosić się ma dioda C – GEL, przypisana miała być różna

częstotliwość migania tejże diody, co sugerowało konsorcjum Tradex w toku rozprawy
przed Izbą w dniu 22 września 2016 r.
Mając to na uwadze Izba uznała, że wykazane zostało w toku postępowania odwoławczego,że zaistniała niezgodność treści oferty złożonej przez konsorcjum Tradex w omawianym tu
zakresie z treścią SIWZ, co pociągało za sobą powstanie po stronie Zamawiającego
obowiązku odrzucenia tej oferty.
Ad. 3. Izba nie znalazła podstaw do uwzględnienia zarzutu zamkniętego w tym punkcie
uzasadnienia odwołania. Z prezentowanego przez konsorcjum Tradex stanowiska i
argumentów przez tegoż wykonawcę podnoszonych, wynika, w ocenie Izby, że w przypadku
każdej z okoliczności podnoszonych w poszczególnych zarzutach skierowanych przeciw
treści oferty złożonej przez powołane konsorcjum, stwierdzona w wyniku uznania tych
zarzutów niezgodność treści oferty złożonej przez konsorcjum Tradex z treścią SIWZ miała
ona swe źródło w błędnej interpretacji przez konsorcjum Tradex zapisów SIWZ i
nieprawidłowym odczytaniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
W świetle powyższego, Izba uznała, że wykazane zostało naruszenie przez Zamawiającego
przepisów ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez konsorcjum Tradex –
zarzuty z pkt 2.a)-d). Fakt ten, w ocenie Izby nie mógł jednak zostać uznany za naruszenie
mające istotny wpływ na wynik postępowania. Jak to wskazała Izba w sprawie KIO 2605/14:
Warunkiem uwzględnienia odwołania, obok potwierdzenia zasadności stawianych w nim
zarzutów
kierowanych
wobec
czynno
ści
i
zaniecha
ń
zamawiaj
ącego,
jest wi
ęc stwierdzenie, że potwierdzone naruszenie ma lub miało istotny wpływ na wynik
post
ępowania. Z istotnym wpływem na wynik postępowania, o którym mowa w przywołanym
przepisie, mamy do czynienia w sytuacji, w której uwzgl
ędnienie zarzutów wyartykułowanych
w odwołaniu prowadzi do wyboru jako najkorzystniejszej oferty zło
żonej przez odwołującego.
Powy
ższe stanowisko potwierdza uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 4 marca 2013 r. [w spr. o sygn. akt: V Ca 3270/12]
”. Tymczasem w rozpoznawanym
odwołaniu, uwzględnienie zarzutów podnoszonych wobec oferty złożonej przez konsorcjum
Tradex, przy jednoczesnym uznaniu za niezasadne zarzutów podnoszonych wobec oferty
konsorcjum Koncept, nie umożliwiłoby uznania oferty Odwołującego w sprawie KIO 1616/16
za najkorzystniejszą. Podobnie Izba w sprawie KIO 1606/14, KIO 175/14, KIO 179/14,
czy też KIO 2464/10.
KIO 1617/16
W sprawie KIO 1617/16 Izba ustaliła i zważyła co następuje:

Ad. 1. W ocenie Izby zarzut sformułowany przez Odwołującego w sprawie KIO 1617/16
w pierwszym punkcie uzasadnienia odwołania, można, w znaczniej mierze, uznać
za tożsamy z zarzutem omówionym w punkcie 2.b) uzasadnienia odwołania wniesionego
w sprawie KIO 1616/16. Istotną dla rozstrzygnięcia różnicą, był fakt nieodwołania się
przez Odwołującego w sprawie 1617/16 do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego
na pytanie nr 72 w piśmie z dnia 31 marca 2016 r. Konsorcjum Techsource stało
na stanowisku, że wykonawcy byli zobowiązani zaoferować serwer z płytą główną
posiadającą co najmniej 4 sloty umożliwiające instalację kart max. 270 mm długości.
Jak podnosiło to w toku rozprawy przez Izbą w dniu 29 września 2016 r., przez pełną,
maksymalna długość karty, standard „full lenght” należy rozmieć kartę o długości 312 mm.
Co istotne, twierdzenie to de facto zostało przyznane przez konsorcjum Tradex,
który podczas tej samej rozprawy stwierdził, że pełna długość karty wynosi 311,8 mm.
Wobec takich, zgodnych co do zasady stwierdzeń Odwołującego w sprawie KIO 1617/16
oraz wykonawcy wnoszącego sprzeciw (konsorcjum Tradex) w tejże sprawie, Izba uznała,że treść udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie nr 72 w piśmie
z dnia 31 marca 2016 r. nie uchyliła i nie zmodyfikowała ustalonego pismem z dnia 14 marca
2016 r. obowiązku dostarczenia serwera z płytą główną posiadającą co najmniej 4 sloty
umożliwiające instalację kart max. 270 mm długości.
Zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez konsorcjum Koncept (przystępującego po stronie
Odwołującego w sprawie KIO 1617/16), Izba uwzględniła w związku z omawianym tu
zarzutem dowody przedstawione w sprawie zarzutu opisanego w pkt 2.b) uzasadnienia
odwołania w sprawie KIO 1616/16.
Mając powyższe na uwadze, a także okoliczności przytoczone w uzasadnieniu podjętego
przez Izbę rozstrzygnięcia co do zasadności zarzutu opisanego w pkt 2.b) uzasadnienia
odwołania w sprawie KIO 1616/16, Izba uznała, że zarzut ten zasługuje na uwzględnienie.
Zdaniem Izby zostało bowiem wykazane, za pomocą dowodów złożonych w sprawie KIO
1616/16, że treść oferty złożonej przez konsorcjum Tradex nie odpowiada treści SIWZ.
Okoliczności wynikające zaś z tych dowodów stanowią potwierdzenie słuszności twierdzeń
zawartych w punkcie pierwszym odwołania wniesionego w sprawie KIO 1617/16.
Uwzględnienie wszystkich tych okoliczności łącznie, pozwalało uznać, że oferowany
Zamawiającemu przez konsorcjum Tradex serwer Fujitsu, przy uwzględnieniu opcji
konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta, co było wymagane w pkt 3.2 SIWZ,
nie zapewniał możliwości uzyskania minimalnej konfiguracji gniazd PCIe, jakiej wymagał
Zamawiający.

Mając to na uwadze Izba uznała, że wykazane zostało w toku postępowania odwoławczego,że zaistniała niezgodność treści oferty złożonej przez konsorcjum Tradex w omawianym tu
zakresie z treścią SIWZ, co pociągało za sobą powstanie po stronie Zamawiającego
obowiązku odrzucenia tej oferty, co też Izba Zamawiającemu nakazała.
Ad.
2.
Odwołujący
w
sprawie
KIO
1617/17
twierdził,że
na
wymaganej
przez Zamawiaj
ącego stronie http://www.spec.org ten serwer [oferowany przez konsorcjum
Tradex serwer Primergy RX2540 M1] w żadnej z podanych konfiguracji (tj. z 6-rdzeniowymi
procesorami) nie osi
ąga zaoferowanego przez konsorcjum wyniku 275 punktów”.
Tymczasem w toku rozprawy przed Izbą w dniu 29 września 2016 r. stwierdził on,że „nie jest do końca wiadomym, jaką konfigurację zaoferowało konsorcjum Tradex
w przypadku tego serwera
”. Nadto, co słusznie podnosiło konsorcjum Tradex, konsorcjum
Techsource w celu wykazania zasadności stawianego przez siebie zarzutu przedstawiło,
jak samo to później przyznało, niekompletny akt notarialny, mający potwierdzać dokonanie
informacji o wynikach opublikowanych na stronie www.spec.org mających odnosić się
do różnych konfiguracji spornego serwera. Jak wynika z pierwszej strony tłumaczenia
załącznika do tegoż aktu, której to strony nie przedstawiono Izbie w oryginale (tj. w języku
angielskim), wynika, że na rynku jest dostępnych szereg różnych konfiguracji spornego
serwera, których wyniki w teście SPEC przekraczają określoną w SIWZ wartość, a pierwszy
z nich na tej liście osiągnąć miał wynik odpowiadający literalnie wielkości opisanej w SIWZ
(275 pkt).
Wobec powyższego Izba uznała, że Odwołujący w sprawie KIO 1617/16 nie udowodnił
zasadności zarzutów formułowanych przez siebie w omawianym tu punkcie uzasadnienia
odwołania.
Ad. 3. W ocenie Izby zarzut sformułowany przez Odwołującego w sprawie KIO 1617/16
w trzecim punkcie uzasadnienia odwołania, można, w znaczniej mierze, uznać za tożsamy
z zarzutem omówionym w punkcie 2.a) uzasadnienia odwołania wniesionego w sprawie
KIO 1616/16. Dostrzeżenia przy tym wymagało to, że konsorcjum Tradex jako serwer
SR2A(c) oraz jako serwer SR5A(c) zaoferowało ten sam serwer Primergy RX4770 M2.
Wymagania OPZ w odniesieniu do obu rodzajów serwerów, w istotnym dla rozstrzygnięcia
zakresie, były tożsame, z tą tylko różnicą, że w przypadku serwera SR2A(c), Zamawiający
wymagał nie tylko opublikowania wyników testów na stronie wskazanej w OPZ,
ale również złożenia ich wraz ofertą.
Mając powyższe na uwadze, a także okoliczności przytoczone w uzasadnieniu podjętego
przez Izbę rozstrzygnięcia co do zasadności zarzutu opisanego w pkt 2.a) uzasadnienia

odwołania w sprawie KIO 1616/16, Izba uznała, że zarzut ten zasługuje na uwzględnienie.
Zdaniem Izby zostało bowiem wykazane, za pomocą dowodów złożonych w sprawie
KIO 1616/16 (dowody przywołane przez konsorcjum Koncept, a nadto fakt wyraźnego
przyznania przez konsorcjum Tradex podczas rozprawy przed Izbą w dniu 29 września 2016
r., że nie kwestionuje ono faktu opublikowania istotnego dla rozstrzygnięcia wyniku testu
na stronie www.spec.org w dniu 6 września 2016 r.), że nie zostało w toku postępowania
o udzielenie zamówienia należycie wykazane (pomimo wzywania konsorcjum Tradex
do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów w trybie przepisu art. 26
ust. 3 ustawy Pzp) Zamawiającemu, iż treść oferty złożonej przez konsorcjum Tradex
odpowiada treści SIWZ. Okoliczności wynikające z tych dowodów stanowią potwierdzenie
słuszności twierdzeń zawartych w punkcie trzecim odwołania wniesionego w sprawie
KIO 1617/16.
Mając to na uwadze Izba uznała, że wykazane zostało w toku postępowania odwoławczego,że wystąpiły w sprawie okoliczności, których zaistnienie co pociągało za sobą powstanie
po stronie Zamawiającego obowiązek odrzucenia tej oferty, co też Izba Zamawiającemu
nakazała.
Uwzględniając tak poczynione ustalenia i dokonane rozstrzygnięcia, Izba, działając
na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzekła jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9
i 10 ustawy Pzp, stosownie do wyniku postępowania, oraz w oparciu o przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Izba wzięła w szczególności
pod uwagę przepis § 3 pkt 2) powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym uzasadnione
koszty strony postępowania odwoławczego ustala się na podstawie rachunków
przedłożonych do akt sprawy.
Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający w sprawie 1594/16 przedłożył odpowiedni rachunek,
Izba uwzględniła, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1) powołanego rozporządzenia wniosek
o obciążenie Odwołującego w tej sprawie poniesionymi przez Zamawiającego kosztami
wynagrodzenia pełnomocnika (3 567,00 zł).
Uwzględniając to, że w sprawie KIO 1603/16 konsorcjum Piomar, a w sprawie
KIO 1616/16 konsorcjum Techsource oraz konsorcjum Tradex (niezależnie od siebie) wnieśli
sprzeciw,
a
nadto
przedłożyli
Izbie
odpowiednie
rachunki,
Izba
uwzględniła,
zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2) powołanego rozporządzenia wniosek każdego z tych

wykonawców o obciążenie Odwołującego w każdej z tych spraw poniesionymi przez tych
wykonawców kosztami wynagrodzenia pełnomocnika, uwzględniając przy tym to,że zgodnie z § 3 pkt 2)lit. b) powołanego rozporządzenia wynagrodzenie pełnomocnika
nie może przekroczyć kwoty 3600 zł.
Mając na uwadze fakt, iż Odwołujący w sprawie KIO 1617/16 przedłożył odpowiedni
rachunek, Izba uwzględniła, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2) powołanego rozporządzenia wniosek
o obciążenie wnoszącego sprzeciw konsorcjum Tradex poniesionymi przez Odwołującego
kosztami wpisu (15 000,00 zł) oraz wynagrodzenia pełnomocnika, uwzględniając przy tym to,że zgodnie z § 3 pkt 2) lit. b) powołanego rozporządzenia wynagrodzenie pełnomocnika
nie może przekroczyć kwoty 3600 zł.

Przewodniczący: ……………………………
Członkowie:
……………………………
……………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie