eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1495/16
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2016-08-24
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1495/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Adam Skowroński

wobec cofnięcia
24 sierpnia 2016 r. – przed otwarciem rozprawy – odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 9 sierpnia 2016 r. przez
wykonawcę Archus Sp.
z o.o. z siedzib
ą w Katowicach, ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice w postępowaniu
prowadzonym przez
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100
Inowrocław


postanawia:

1. Umorzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Archus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Józefowska 5, 40-144
Katowice
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
3. Kosztami postępowania obciążyć wykonawcę
Archus Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach, ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice
i zaliczyć w poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 1 500 zł 00 gr (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych
zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Archus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w
Bydgoszczy.

Przewodnicz
ący: ……………

Sygn. akt: KIO 1495/16

U z a s a d n i e n i e


Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej w skrócie »Pzp« lub
ustawą bez bliższego określenia.

Izba ustaliła, że
9 sierpnia 2016 r. wykonawca Archus Sp z o.o. z siedzibą
w Katowicach, ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice
złożył odwołanie w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
»Digitalizacja zasobów
Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu. Przetworzenie przygotowanych materiałów
PUP: teczek osobowych Klientów PUP do postaci elektronicznej. Indeksowanie materiałów
w postaci elektronicznej
«.

Odwołujący, na posiedzeniu z udziałem stron, przed otwarciem rozprawy wniósł pismo
z 24.08.2016 r. o wycofaniu odwołania. Pismo o wycofaniu odwołania podpisała ta sama
osoba, która podpisała odwołanie.

Wobec ustalenia, że
odwołujący wycofał skutecznie odwołanie, Izba stwierdziła, że
zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania, zgodnie z unormowaniem
art.
187 ust. 8 Pzp
.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego
Izba uwzględniła, że cofnięcie
odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy i w związku z tym z mocy przepisu
art. 187
ust. 8 zdanie drugie Pzp odwołuj
ącemu zwraca się 90% wpisu uiszczonego przez
odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli wycofującemu
odwołanie
zwraca się 13 500 zł (słownie trzynaście tysięcy pięćset zł).

Przewodniczący: ……………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie