eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1476/16
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2016-08-24
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1476/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 sierpnia 2016 r. przez
wykonawcę Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w
postępowaniu prowadzonym przez
Gminę Zabłudów z siedzibą w Zabłudowie

przy udziale wykonawcy: Przedsi
ębiorstwo Handlowo – Usługowe – Produkcyjne
„PRADOX” s.c. J. K., M. K. z siedzib
ą w Goworowie zgłaszającego przystąpienie po
stronie Zamawiaj
ącego


orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty oraz uniewa
żnienie czynności oceny ofert a
tak
że unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego i powtórzenie
czynno
ści badania i oceny ofert, w tym poprawienie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2
ustawy Pzp omyłki rachunkowej w formularzu cenowym stanowi
ącym Załącznik
numer 8.6 SIWZ w sposób wskazany w uzasadnieniu orzeczenia

2.
Kosztami postępowania obciąża Gminę Zabłudów z siedzibą w Zabłudowie i:

1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę
7 500 zł 00 gr.
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez

wykonawcę: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
tytułem wpisu od odwołania,
2) zasądza od
Gminy Zabłudów z siedzibą w Zabłudowie na rzecz wykonawcy
Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. z siedzib
ą w Toruniu kwotę 7 500 zł
00 gr.
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty
strony
poniesione z tytułu uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w
Białymstoku.


Przewodnicz
ący:
……………………Sygn. akt KIO 1476/16
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Gmina Zabłudów z siedzibą w Zabłudowie
prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (zwanej dalej również „ustawą Pzp”),
postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci
do szkół prowadzonych przez Gmin
ę Zabłudów w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu
biletów miesi
ęcznych”.

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 11 lipca 2016 r. nr 1 poz. 128339-2016.

Wykonawca Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
(zwany
dalej: „Odwołującym”)
w dniu 8 sierpnia 2016 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej) złożył odwołanie na czynność odrzucenia jego oferty z postępowania na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z uwagi na błąd w obliczeniu ceny, zarzucając
Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 kt 6 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 1 ewentualnie art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, art. 87 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, art. 91 ust.
1 ustawy Pzp. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie
Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, powtórzenia
czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego.

Zamawiający pismem z dnia 2 sierpnia 2016 r. zawiadomił wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego z przedmiotowego
postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, gdyż po zweryfikowaniu
Formularza cenowego (Załącznik 8.6. do SIWZ), stanowiącego integralną część oferty,
stwierdzono błąd w obliczeniu ceny. Wykonawca w poz. 42 nie podał ceny brutto biletu dla
jednego dziecka, które będzie dojeżdżało do Szkoły Podstawowej w Białostoczku z
miejscowości Skrybicze. Błąd ten – w ocenie Zamawiającego – pociąga za sobą brak
możliwości wyliczenia miesięcznego kosztu dowozu dzieci z tej miejscowości oraz skutkuje
niemożliwością wyliczenia łącznej wartości zamówienia w okresie realizacji umowy, która
stanowi cenę oferty.

Czynność odrzucenia oferty Odwołującego z postępowania stała się przedmiotem
odwołania, wniesionego przez wykonawcę Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu.

Izba ustaliła również że Zamawiający pismem z dnia 18 sierpnia 2016 r. złożył
odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego oddalenie w całości.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególno
ści treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ, ofert
ę wykonawcy: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. z
siedzib
ą w Toruniu jak również oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestnika
post
ępowania złożone w trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co
nast
ępuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu.

Ponadto Izba ustaliła, że Odwołujący przekazał Zamawiającemu kopię niniejszego
odwołania.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym
miało miejsce w dniu 10 sierpnia 2016 r.

Izba potwierdziła skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego (które wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12
sierpnia 2016 r.) wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe – Produkcyjne
„PRADOX” s.c. J. K., M. K. z siedzibą w Goworowie zgłaszającego przystąpienie po stronie
Zamawiającego (zwanego dalej również: „Przystępującym”).

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co nast
ępuje:

Zamawiający – Gmina Zabłudów z siedzibą w Zabłudowie
prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (zwanej dalej również „ustawą Pzp”),

postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci
do szkół prowadzonych przez Gmin
ę Zabłudów w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu
biletów miesi
ęcznych”.

/dokumentacja postępowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, str. 1/


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej również: „SIWZ”)
zawierała m. in. następujące postanowienia:

Rozdział XIII pkt 1 i pkt 3 SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny”: Cena oferty uwzględnia
wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana
w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT (...) Cenę oferty należy
przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Rozdział XI pkt 1 „Opis sposobu przygotowania ofert”: Ofertę należy złożyć wg formularza
ofertowego z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ „Wzór formularza ofertowego”, pkt II: Zgłaszam gotowość
wykonania zamówienia na: świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół
prowadzonych przez Gminę Zabłudów w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów
miesięcznych, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia RGK.271.14.2016,
za cenę:
Stawka podatku VAT ...................... %
Cena brutto .............................. PLN
Słownie cena brutto .................................
Integralną częścią oferty miał stanowić wypełniony załącznik nr 8.6 do SIWZ

Załącznik nr 8.6 do SIWZ Formularz cenowy – w formie tabeli - w której należało wpisać
ceny biletu miesięcznego dla 1 dziecka brutto z miejscowości wymienionych w tabeli do
poszczególnych placówek oświatowych. Dane dotyczące nazw miejscowości, nazw
placówek oświatowych oraz liczby dzieci dojeżdżających z poszczególnych miejscowości
zostały wpisane do tabeli przez Zamawiającego.

/dokumentacja postępowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, str. 5, 6, 9./


Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli m. in.
następujący wykonawcy:

1. Wykonawca Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu: cena oferty:
262.656,00 zł brutto (oferta odrzucona);
2. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe – Produkcyjne „PRADOX” s.c.
J. K., M.K. z siedzibą w Goworowie – cena oferty: 424.620,00 zł brutto – liczba pkt w
kryterium cena: 90 pkt, liczba pkt w kryterium termin płatności faktury – 10 pkt –
razem: 100,00 pkt.

/dokumentacja postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2
sierpnia 2016 r., Oferta Odwołuj
ącego, str. 9./

Zamawiający pismem z dnia 2 sierpnia 2016 r. zawiadomił wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego z przedmiotowego
postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający uzasadniając
swoje stanowisko wskazał, iż po zweryfikowaniu Formularza cenowego (Załącznik 8.6. do
SIWZ), stanowiącego integralną część oferty, stwierdzono błąd w obliczeniu ceny.
Wykonawca w poz. 42 nie podał ceny brutto biletu dla jednego dziecka, które będzie
dojeżdżało do Szkoły Podstawowej w Białostoczku z miejscowości Skrybicze. Błąd ten – w
ocenie Zamawiającego – pociąga za sobą brak możliwości wyliczenia miesięcznego kosztu
dowozu dzieci z tej miejscowości oraz skutkuje niemożliwością wyliczenia łącznej wartości
zamówienia w okresie realizacji umowy, która stanowi cenę oferty.

/dokumentacja postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o
odrzuceniu oferty Odwołuj
ącego z dnia 2 sierpnia 2016 r./

Od niniejszej czynności Zamawiającego wykonawca Arriva Bus Transport Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Toruniu wniósł odwołanie w dniu 8 sierpnia 2016 r.

/dokumentacja postępowania: Odwołanie wykonawcy Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.
z siedzib
ą w Toruniuz dnia 8 sierpnia 2016 r. /.

Izba ustaliła również że Zamawiający pismem z dnia 18 sierpnia 2016 r. złożył
odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego oddalenie w całości.

/dokumentacja postępowania: Odpowiedź na odwołanie z dnia 18 sierpnia 2016 r./.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i stanowiska stron oraz uczestnika postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba
uznała, iż odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Izba oceniając zarzut bezpodstawnego odrzucenia Odwołującego z ww.
postępowania - wzięła pod uwagę następujące okoliczności:

Izba - oceniając zarzut dotyczący niezasadnego odrzucenia oferty Odwołującego z
postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, z uwagi na błąd w obliczeniu
ceny - uznała, że zarzut Odwołującego potwierdził się z zebranym przez Izbę materiale
dowodowym.

W pkt. 1. Załącznika 8.6 Zamawiający przewidział wpisanie łącznej miesięcznej
wartości zakupu biletów miesięcznych uczniom objętym dowożeniem do placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Zabłudów w kwocie brutto, zaś w pkt 2. Łączną
wartość zamówienia z pkt 1x10 miesięcy również w kwocie brutto. Ponadto kwota z poz. 2
musiała być wpisana w „Formularzu ofertowym”.

Odwołujący przygotowując ofertę dokonał szczegółowej kalkulacji ceny oferty z
uwzględnieniem kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Następnie
otrzymane dane, w tym ceny jednostkowe biletów miesięcznych i wartości „razem” dla
poszczególnych tras oraz łączna (dla wszystkich uczniów) cena biletów miesięcznych za
jeden miesiąc i łączna wartość zamówienia, ręcznie zostały przepisane do „Formularza
cenowego
” wg wzoru załącznika nr 8.6 do SIWZ. Przepisując dane (ceny) z dokonanej
własnej kalkulacji do Formularza cenowego, Odwołujący w wierszu l.p. 42 w tabeli przez
przeoczenie nie wpisał ceny jednostkowej biletu miesięcznego dla dziecka dojeżdżającego z
na trasie z miejscowości Skrybicze do Szkoły Podstawowej w Białymstoczku (kolumna nr 12
tabeli), a w konsekwencji nie wpisał w tym samym wierszu łącznej ceny dowozu dla 3 dzieci
na tej trasie.

Działanie Zamawiającego było bezpodstawne i naruszało przepisy ustawy Pzp.
Stosownie do brzmienia art. 87 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawia w ofercie
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek.

Nie sposób zaprzeczyć, że brak wypełnienia poz. 42 nie był przez Odwołującego
zamierzony i wynikał ze zwykłego opuszczenia – ze względu na ilość pozycji, które należało
wypełnić. Jak wskazał Odwołujący, jego zamiarem było wpisanie cen jednostkowych na
wszystkich trasach, tak jak tego wymagał Zamawiający. Za oczywistością omyłki przemawia
to, iż suma iloczynów cen brutto 1 biletu miesięcznego i liczby dzieci na wszystkich trasach z
tabeli (26.037,60 zł) jest niższa o 228,- zł od łącznej miesięcznej wartości zakupu biletów
miesięcznych podanej w pkt 1 formularza cenowego (26265,60 zł).

Zauważenia wymaga, że omyłka rachunkowa to błąd w zakresie działań
arytmetycznych, omyłka rachunkowa polega na uzyskaniu błędnego wyniku wyliczeń na
podstawie przyjętego przez Zamawiającego wzoru - tak jak to miało miejsce w niniejszym
stanie faktycznym. Zamawiający zawarł we wzorze formularza cenowego dane wyjściowe,
dokonał ich rozbicia, w tym m. in. na ilość dzieci, cenę biletu miesięcznego dla jednego
dziecka (brutto) – dla poszczególnych szkół oraz wartość łączną – sumę wszystkich pozycji.

W ocenie Izby została również spełniona przesłanka „oczywistości” omyłki
rachunkowej. Nie ulega wątpliwości, że owa „oczywistość” w tym stanie faktycznym odnosi
się do bardzo prostych działań arytmetycznych, niebudzących wątpliwości – z czym
niewątpliwie mamy do czynienia.

Wbrew temu co twierdzi Zamawiający, jest możliwe poprawienie błędu popełnionego
przez Odwołującego i w żadnym wypadku nie doprowadzi to do modyfikacji treści
oświadczenia woli wykonawcy złożonego w ofercie.

W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt II „Cena oferty”, Odwołujący
wpisał cenę brutto wynoszącą 262.656,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące
sześćset pięćdziesiąt sześć złotych). Taką samą wartość Odwołujący wpisał w pkt 2)
załącznika nr 8.6 Formularz cenowy. Podana przez Odwołującego cena oferty oraz wartość
wpisana w pkt 2) Formularza cenowego stanowią łączną wartość zamówienia, która jest
iloczynem łącznej miesięcznej wartości zakupu biletów miesięcznych, jaką Odwołujący
zaoferował i wpisał w pkt 1) formularza cenowego oraz liczby 10 miesięcy. Wykonanie
działania odejmowania: 26.265,60 zł (łączna miesięczna wartość zakupu biletów
miesięcznych) minus 26.037,60 zł (suma iloczynów cen brutto 1 biletu miesięcznego i liczby
dzieci na wszystkich trasach wpisanych przez Odwołującego w tabeli Formularza
cenowego), pozwoli na ustalenie miesięcznego kosztu dowozu 3 dzieci na trasie z
miejscowości Skrybicze do SP w Białymstoczku (228,00 zł). Znając koszty dowozu na tej
trasie dla trójki uczniów, obliczenie ceny jednostkowej biletu miesięcznego dla jednego

ucznia na tej trasie - nie przedstawia żadnego problemu i wymaga przeprowadzenia
kolejnego działania matematycznego, dzięki któremu uzyskamy cenę jednostkową
wynoszącą 76 zł, czyli cenę, której przez przeoczenie Odwołujący nie wpisał do formularza
cenowego.

Nie ulega wątpliwości, że możliwe jest zatem samodzielne ustalenie miejsca
popełnienia omyłki (opuszczenia) – bez ingerencji i zgody Odwołującego, a ponieważ
opuszczenie dotyczy jedynie ceny jednostkowej dla jednej pozycji (jednej trasy), to w
konsekwencji jednoznaczny jest również sposób poprawienia zaistniałej omyłki. Poprawienie
omyłki polegające na uzupełnieniu w formularzu cenowym wartości obliczonej w sposób
podany wyżej w żadnym razie nie doprowadzi do modyfikacji oferty (zmiany merytorycznej
oferty) i zmiany treści oświadczenia woli wykonawcy.

W ocenie Izby zatem zaistniała omyłka i jej konsekwencje mieszczą się w pojęciu
oczywistej omyłki rachunkowej, która powinna być w ofercie poprawiona, gdyż owa omyłka
wynikała – jak wskazał Odwołujący - z niedopatrzenia i niezamierzonego opuszczenia ceny
jednostkowej w pozycji załącznika nr 8.6.

Zamawiający w swoich działaniach był niekonsekwentny, gdyż uznał, że omyłki nie
można poprawić, przy czym z treści informacji o odrzuceniu oferty, wynikało, że Zamawiający
uznał, że nastąpiła omyłka rachunkowa. Konsekwencją tego założenia było nieprawidłowe
uznanie przez Zamawiającego, że Odwołujący dopuścił się błędu w obliczeniu ceny na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Ponadto, co niejednokrotnie podkreślano w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej
Izba nie może orzekać, co do nowych okoliczności stanowiących dodatkową podstawę do
odrzucenia oferty wykonawcy, gdyż uzasadnienie odrzucenia oferty Odwołującego
warunkuje zakres składanych przez wykonawcę środków ochrony prawnej. W oparciu o jego
treść wykonawca formułuje zarzuty odwołania i wskazuje ich uzasadnienie. Należy wskazać,że sformułowane na etapie składania odwołania zarzuty są jedynymi jakie mogą być
rozstrzygane przez Izbę, gdyż Krajowa Izba Odwoławcza związana jest wyłącznie zarzutami
odwołania, nie mogąc wychodzić poza jego zakres (art. 192 ust. 7 ustawy Pzp). Zatem
związanie Izby granicami zarzutów odwołania ma bezpośrednie znaczenie dla umożliwienia
wykonawcom zachowania swoich praw w postępowaniu. Tym samym wykonawca ma pełne
prawo aby posiadać pełną wiedzę jakimi przesłankami kierował się Zamawiający odrzucając
jego ofertę z postępowania – co powinno być przez Zamawiającego wyartykułowane w
uzasadnieniu odrzucenia oferty wykonawcy. Ustalenie zarzucanych przez Zamawiającego

uchybień złożonej oferty nie może być uzależnione od aktywności wykonawcy. Obowiązek
wskazania precyzyjnych i wyczerpujących podstaw faktycznych i prawnych odrzucenia oferty
wykonawcy z postępowania spoczywa w całości na Zamawiającym. Izba podziela zatem w
całej rozciągłości stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Okręgowego z dnia 15 lipca 2011 r.,
XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, sygn. akt sygn. akt XXIII Ga 416/11 – mające
analogiczne zastosowanie w niniejszej sprawie - iż „(…) Z punktu widzenia Zamawiającego,
oznacza to
że nie może on zmienić ani rozszerzać podstawy faktycznej decyzji o
wykluczeniu wykonawcy z post
ępowania po wniesieniu przez tego drugiego odwołania. W świetle związania KIO, Sądu Okręgowego i Odwołującego zarzutami podniesionymi w
odwołaniu, sprzeczne z naczeln
ą zasadą postępowania cywilnego, jaką jest zasada
równouprawnienia stron, byłoby dopuszczenie do rozszerzenia podstawy faktycznej decyzji o
wykluczeniu Odwołuj
ącego. Wobec związania swoimi zarzutami, Odwołujący nie mógłby
bowiem odnie
ść się do nowych okoliczności przedstawionych przez Zamawiającego, po
wniesieniu odwołania. Z tych wzgl
ędów postępowanie Zamawiającego, polegającego na
przedstawieniu nowych dowodów w odpowiedzi na odwołanie i skardze, nie mo
żna
traktowa
ć jedynie jako rozszerzenia argumentacji zawartej w decyzji o wykluczeniu.
Powy
ższej wykładni nie podważa zasada ekonomiki procesowej ani zasada dyspozycyjności
formalnej czyli rozporz
ądzania przez stronę czynnościami procesowymi. Zasady te
aczkolwiek wa
żne, nie mogą mieć charakteru dominującego. Z punktu widzenia naczelnych
zasad post
ępowania cywilnego z pewnością ważniejszą rolę odgrywa zasada
równouprawnienia
stron
a
dokładniej
zasada
równo
ści środków
procesowych.
Podsumowuj
ąc, skoro Odwołujący – wykonawca był związany swoimi zarzutami zawartymi w
odwołaniu to równie
ż Zamawiający był związany podstawą faktyczną decyzji od której to
odwołanie wniesiono. Dopuszczenie do rozszerzenia podstawy faktycznej decyzji przez
Zamawiaj
ącego uniemożliwiłoby jednocześnie Odwołującemu – wykonawcy przedstawienie
zarzutów, co do tych nowych okoliczno
ści. Wobec tego dowody zgłoszone przez
Zamawiaj
ącego jako dotyczące okoliczności związanych z rozszerzoną podstawą faktyczną
decyzji o wykluczeniu, nie mogły zosta
ć uwzględnione (…)”.

Zasadnym wydaje w tym miejscu przywołanie również wyroku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie C-406/08 Uniplex,
który wskazuje, iż: „W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 1 ust. 1
dyrektywy 89/665 pa
ństwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia, iż sprzeczne z
prawem decyzje instytucji zamawiaj
ących mogą skutecznie i możliwie szybko podlegać
odwołaniu. Tymczasem fakt,
że kandydat lub oferent dowiaduje się, że jego kandydatura lub
oferta zostały odrzucone nie pozwala mu na skuteczne wniesienie odwołania. Takie
informacje nie s
ą wystarczające, aby umożliwić kandydatom lub oferentom wykrycie

wystąpienia naruszenia prawa, które może być przedmiotem odwołania. Wyłącznie po
poinformowaniu zainteresowanego kandydata lub oferenta o motywach wykluczenia go z
post
ępowania o udzielenie zamówienia, może on nabrać wyraźnego przekonania co do
wyst
ępowania ewentualnego naruszenia obowiązujących przepisów, jak też co do
mo
żliwości wniesienia odwołania. Wynika z tego, że cel założony w art. 1 ust. 1 dyrektywy
89/665, jakim jest zagwarantowanie skutecznych
środków odwoławczych w razie naruszenia
przepisów obowi
ązujących w zakresie zamówień publicznych, może zostać osiągnięty,
wył
ącznie jeśli bieg terminów wyznaczonych do wniesienia takich środków odwoławczych
rozpoczyna si
ę od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się o
podnoszonym naruszeniu rzeczonych przepisów
”.

Na marginesie należy jednak wskazać, że również ewentualne omyłki z poz. 19
formularza cenowego, analogicznie – jak zostało to już przedstawione – mogą być przez
Zamawiającego poprawione wskazanym w niniejszym uzasadnieniu mechanizmem.

Wobec powyższego Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia czynności oceny ofert a także
unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego i powtórzenie czynności badania i
oceny ofert, w tym poprawienie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp omyłki rachunkowej w
formularzu cenowym stanowiącym Załącznik numer 8.6 SIWZ.


W konsekwencji na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba w
punkcie 1 sentencji orzekła w formie wyroku, nakazując Zamawiającemu unieważnienie
wykonanych czynności w postępowaniu. W punkcie 2 sentencji Izba orzekła o kosztach na
podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do jego wyniku, zaś zgodnie § 3 pkt 1 lit.
a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (dz. U. Nr 41, poz. 238), Izba zasądziła od
Zamawiającego na rzecz Odwołującego koszty strony poniesione z tytułu uiszczonego
wpisu.
Przewodniczący:

…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie